ORDIN nr. 260 din 16 noiembrie 2012 pentru modificarea anexelor nr. 3-5 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 290/2011
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:
Art. I
- Anexele nr. 3-5 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 290/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 şi 5 bis din 4 ianuarie 2012, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Ion Stoica,

secretar general

ANEXA nr. 1:
(- Anexa nr. 3 la regulament)
FIŞA POSTULUI
(A)Identificarea postului
1.Compartimentul:
- Inspectoratul General de Aviaţie (inspectoratul general)
- Comanda inspectoratului general
2.Denumirea postului:
- inspector general
3.Poziţia postului în statul de organizare:
- 1
4.Relaţii cu alte posturi:
4.1.relaţii ierarhice:
- se subordonează direct ministrului administraţiei şi internelor şi nemijlocit secretarului de stat, şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică;
- are în subordine toate structurile inspectoratului general;
- coordonează şi îndrumă nemijlocit activitatea:
Serviciului management resurse umane;
Biroului securitate zbor;
Compartimentului secretariat, documente clasificate, arhivă, relaţii publice şi protocol;
Compartimentului financiar;
Compartimentului control intern;
Compartimentului juridic;
Compartimentului medical;
Compartimentului asigurare psihologică;
4.2.relaţii funcţionale:
- cu echipa managerială ce asigură conducerea inspectoratului general, pentru îndeplinirea misiunilor şi atribuţiilor acestuia;
- cu şefii structurilor aflate în subordinea sau, după caz, în coordonarea inspectoratului general, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin acestora;
4.3.relaţii de reprezentare:
- reprezintă inspectoratul general în raporturile cu structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare ministerul, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi cu entităţi similare ale altor state, pe linia componentei aviatice, în baza mandatului acordat de conducerea ministerului;
- asigură interfaţa şi legăturile cu instituţiile internaţionale cu atribuţii în domeniul de competenţă;
- reprezintă inspectoratul general în relaţiile cu publicul, asigurând mediatizarea principalelor evenimente ale acestuia;
4.4.relaţii de cooperare:
- cu instituţiile şi alte autorităţi guvernamentale şi neguvernamentale centrale şi locale, pentru îndeplinirea atribuţiilor din competenţă;
- cu reprezentanţi ai persoanelor juridice, în vederea documentării/asigurării misiunilor specifice inspectoratului general;
- cu instituţii similare şi organizaţii internaţionale, în baza mandatului acordat;
4.5.relaţii de control:
- iniţiază controale tematice/de fond sau verificări ale structurilor subordonate;
- asigură verificarea, în toate structurile subordonate, a modului de aplicare a prevederilor actelor normative în vigoare referitoare la domeniile de competenţă.
5.Definirea sumară a atribuţiilor postului:
- exercită managementul inspectoratului general şi al structurilor subordonate, conform prevederilor actelor normative în vigoare şi regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia;
- exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit prevederilor art. 86 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;
- îndeplineşte atribuţiile pentru care este delegat de ministrul administraţiei şi internelor şi de şeful Departamentului ordine şi siguranţă publică;
- emite ordine în domeniile de competenţă, cu respectarea actelor normative în vigoare.
(B)Cerinţele postului
1.Categoria de personal care poate ocupa postul:
- ofiţer
2.Gradul profesional necesar ocupantului postului:
- colonel/comandor
3.Pregătirea necesară ocupantului postului:
3.1.pregătire de bază:
- studii universitare de licenţă/militare;
3.2.pregătire de specialitate:
- studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul managementului strategic;
3.3.alte cunoştinţe:
- în domeniile management general/aeronautic;
3.4.autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:
- autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivel SSID, la informaţii clasificate NATO, nivel NATO TOP SECRET şi la documentele Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, în limita exercitării atribuţiilor;
3.5.limbi străine:
- o limbă de circulaţie internaţională: citit, scris, vorbit - bine.
4.Experienţă:
4.1.vechime în muncă/minister - 10/5 ani în minister;
4.2.vechime în specialitatea studiilor:
- cel puţin 7 ani;
4.3.vechime în funcţii de conducere în unităţi ale ministerului - cel puţin 4 ani;
4.4.perioada de acomodare la cerinţele postului:
- 6 luni.
5.Aptitudini şi abilităţi necesare:
- capacitate de evaluare, analiză şi sinteză;
- spirit de observaţie, simţ organizatoric, prestanţă, tact şi discernământ;
- capacitatea de a lucra sub presiunea timpului, abilitate în comunicare;
- capacitatea de a lucra în echipă, bun negociator;
- spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor;
- manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control).
6.Atitudini necesare/comportament solicitat:
- flexibilitate în gândire, receptivitate, previziune;
- deschidere pentru lucru în echipă, sociabilitate;
- iniţiativă, conduită morală ireproşabilă;
- comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe);
- obiectivitate, spirit critic.
7.Vârsta:
8.Parametri privind starea sănătăţii somatice:
- apt medical pentru funcţii de conducere
9.Trăsături psihice şi de personalitate:
- inteligenţă, flexibilitate a gândirii;
- stabilitate comportamentală, echilibru emotiv;
- apt psihologic pentru funcţii de conducere.
(C)Condiţii specifice de muncă
1.Locul de muncă:
- sediul inspectoratului general
2.Programul de lucru:
- zilnic 8 ore; 40 de ore/săptămână
3.Deplasări curente:
- sediile aparatului central al ministerului, structurilor teritoriale ale inspectoratului general şi instituţiilor cu care colaborează, conform planurilor, programelor şi ordinelor/dispoziţiilor aprobate de conducerea ministerului sau inspectoratului general
4.Condiţii deosebite de muncă:
- încadrat permanent în condiţii speciale de muncă
5.Riscuri implicate de post: - specifice personalului aeronautic:
- afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres, astenie şi surmenaj, afecţiuni ale coloanei vertebrale, oboseală psihică şi fizică, vătămare corporală sau pierderea vieţii, determinate de particularităţile şi complexitatea misiunilor aeriene
6.Compensări:
- sporurile şi drepturile prevăzute de lege
(D)Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului
1.Sarcini şi îndatoriri în:
a)munca de fiecare zi:
- gestionează, prin instrumentele legale aflate la dispoziţie, resursele financiare, logistice şi umane ale instituţiei, în scopul îndeplinirii la parametri optimi a activităţilor din responsabilitate;
- coordonează şi conduce prin şefii structurilor subordonate pe care le coordonează, principalele activităţi planificate pe linie de misiuni operaţionale de instruire şi metodică şi rezolvă corespondenţa sosită şi pe cea care iese din inspectoratul general;
- verifică toate lucrările şi documentele redactate de structurile pe care le coordonează şi avizează documentele transmise de unităţile subordonate;
- aprobă proiectele de ordin emise în îndeplinirea atribuţiilor ce revin instituţiei;
- coordonează activitatea de elaborare a unor planuri de măsuri şi acţiuni specifice;
- prin personalul din subordine asigură întocmirea documentelor necesare şi gestionarea activităţii de zbor operaţional;
- coordonează/supervizează elaborarea şi aprobă difuzarea punctelor de vedere asupra proiectelor unor acte normative care vizează activitatea de zbor operaţional trimise în acest scop de structurile centrale ale ministerului sau de alte instituţii competente în domeniu;
- organizează, coordonează, controlează, îndrumă, emite ordine şi răspunde de desfăşurarea activităţilor de instruire şi pregătire continuă a personalului din structurile pe care le coordonează, în strictă conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
- dispune măsurile ce se impun pentru asigurarea aplicării ordinelor, instrucţiunilor, regulamentelor, metodologiilor şi dispoziţiunilor specifice instruirii în zbor;
- supervizează pregătirea personalului aeronautic din inspectoratul general şi unităţile din subordine în domeniul cunoaşterii tehnicii de aviaţie şi perfecţionarea permanentă a cunoştinţelor teoretice şi practice ale acestuia, verificând, atunci când consideră necesar, nivelul de însuşire a cunoştinţelor;
- prin personalul de specialitate subordonat (meteo) asigură cunoaşterea permanentă a stării vremii în zonele de responsabilitate şi pe traiectele de zbor;
- propune repartizarea şi coordonează evidenţa resursei de zbor alocate instruirii, acţiunilor şi măsurilor cuprinse în instrumentele de planificare la nivelul structurilor de aviaţie;
- supervizează organizarea şi pregătirea convocărilor de specialitate cu personalul navigant din unităţile subordonate inspectoratului general;
- coordonează elaborarea Planului de instruire în zbor;
- coordonează activităţile specifice pentru elaborarea documentelor din competenţă, ce se înaintează eşalonului superior;
- coordonează elaborarea proiectelor programelor de instruire pe termen scurt şi mediu care reglementează organizarea, planificarea, executarea, coordonarea, conducerea şi evaluarea activităţii de instruire în zbor;
- dispune măsuri, potrivit competenţei, pentru promovarea unui climat de muncă principial, precum şi pentru menţinerea disciplinei şi ordinii interioare;
- organizează şi asigură cooperarea cu instituţiile şi autorităţile similare din ţară şi străinătate, pe linia schimbului de date şi informaţii în domeniul de profil;
- asigură un nivel calitativ adecvat pentru activităţile şi lucrările elaborate în cadrul inspectoratului general, analizează situaţiile ivite în specificul muncii şi dispune măsuri corective, în vederea eliminării eventualelor erori sau disfuncţionalităţi;
b)săptămânal:
- stabileşte obiective şi sarcini pentru structurile pe care le coordonează şi face analize cu şefii acestora privind îndeplinirea sarcinilor asumate;
- urmăreşte îndeplinirea obiectivelor şi activităţilor planificate de inspectoratul general şi structurile subordonate;
- verifică şi avizează graficul cu principalele activităţi specifice inspectoratului general;
c)lunar:
- aprobă planurile de activitate ale structurilor pe care le coordonează şi participă la evaluarea activităţii acestora;
- prezintă propuneri şi participă la elaborarea unor proiecte de acte normative şi planuri de măsuri menite să reglementeze şi să eficientizeze activitatea structurilor şi al unităţilor subordonate inspectoratului general;
d)trimestrial:
- analizează modul de realizare a activităţilor planificate şi realizate la nivelul inspectoratului general şi al unităţilor subordonate;
- aprobă planurile de activitate ale structurilor componente ale inspectoratului general;
- participă la activităţi de evaluare ale structurilor subordonate;
- monitorizează activitatea grupurilor de lucru constituite pentru elaborarea documentelor şi materialelor de informare privind evoluţia unor domenii ale managementului strategic şi instituţional, pentru şedinţele Colegiului ministerului şi ale Departamentului ordine şi siguranţă publică;
e)anual:
- aprobă Planul unic cu principalele activităţi ale inspectoratului general;
- monitorizează derularea şi realizarea obiectivelor prevăzute în Strategia dezvoltării aviaţiei MAI 2010-2020, precum şi elaborarea Raportului de progres pentru informarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi Guvernului României;
- coordonează procesul de elaborare a Planului de relaţii internaţionale al inspectoratului general;
- prezintă raportul de evaluare a activităţii inspectoratului general;
- coordonează activitatea de evaluare anuală a personalului inspectoratului general;
- asigură realizarea unui sistem integrat coerent şi unitar de scopuri, obiective şi indicatori de performanţă, în vederea derulării, în condiţii optime, a activităţilor aeronautice cuprinse în documentele aprobate;
- evaluează activitatea pe linia instruirii în zbor şi a respectării metodicii de instruire, şi stabileşte măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia, dacă este cazul.
f)ocazional:
- exercită atribuţii specifice pe linie de resurse umane, conform reglementărilor în vigoare;
- asigură organizarea şi desfăşurarea pregătirii de specialitate a personalului din conducerea inspectoratului general, din compartimentele de specialitate, potrivit prevederilor legale în vigoare;
- dispune măsuri ce vizează activităţile pentru stabilirea tipurilor de funcţii care vor fi prevăzute în statele de organizare ale inspectoratului general şi structurilor subordonate, în raport cu importanţa, volumul, complexitatea şi specificul activităţilor şi atribuţiilor;
- coordonează elaborarea şi prezintă spre aprobare, anual, Planul de acţiuni cu principalele activităţi ale inspectoratului general;
- dispune, potrivit competenţelor, efectuarea verificărilor cu privire la sesizările şi reclamaţiile referitoare la conduita personalului din subordine şi face propuneri cu privire la rezolvarea acestora;
- participă, prin delegare, împuternicire sau pe bază de invitaţie, la misiuni şi activităţi:
- simpozioane, consfătuiri, conferinţe, cursuri şi expoziţii importante în activitatea structurilor de aviaţie, organizate în ţară sau în străinătate;
- aplicaţii şi exerciţii în domeniul de competenţă, organizate în România sau în alte ţări membre ale Comunităţii Europene sau partenere NATO;
- şedinţe organizate de diferite instituţii publice, care au ca teme de dezbatere aspecte ce vizează domeniul aeronautic sau de intervenţii SMURD;
- reuniuni interministeriale privind domenii conexe inspectoratului general;
- întâlniri de lucru cu reprezentanţii structurilor de ordine şi siguranţă publică, precum şi din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
- evaluarea managementului integrat, asigurat de conducerile unităţilor ministerului, pe timpul desfăşurării unor acţiuni de amploare;
- şedinţe de evaluare anuală a activităţilor desfăşurate de structurile de ordine şi siguranţă publică sau pentru situaţii de urgenţă;
- dispune măsurile ce se impun pentru rezolvarea operativă a cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale, acordă audienţe, conform programului stabilit;
- şedinţe organizate de diferite instituţii publice, care au ca teme de dezbatere aspecte ce vizează domeniul aeronautic sau de intervenţii SMURD.
2.Responsabilităţi de planificare:
- aprobă Planul de instruire în zbor;
- aprobă graficul lunar cu principalele activităţi ale inspectoratului general şi Planul anual al inspectoratului general şi documentele de analiză a modului de îndeplinire a sarcinilor;
- dispune măsuri ori formulează propuneri pe linie de organizare-mobilizare;
- dispune măsuri pentru asigurarea cadrului organizatoric şi acţional pentru executarea misiunilor operative potrivit reglementărilor specifice;
- răspunde de instruirea personalului din subordine pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi ia măsurile necesare pentru aplicarea acestor norme;
- planifică, în funcţie de obiectivele stabilite, activităţile inspectoratului general, intervenind cu completări şi măsuri suplimentare, acolo unde se impune.
3.Responsabilităţi de raportare:
- prezintă rapoarte şi informări pe probleme de specialitate pentru şedinţele de comandă ale ministrului administraţiei şi internelor;
- raportează ministrului administraţiei şi internelor în şedinţele de conducere şi ori de câte ori este nevoie despre principalele activităţi pe linie de specialitate ale structurilor pe care le coordonează, precum şi eventualele nereguli constatate sau raportate de către unităţile din subordine;
- răspunde în faţa ministrului administraţiei şi internelor de modul de îndeplinire a atribuţiilor date în competenţă;
- dispune măsurile ce se impun, potrivit competenţelor pentru aspecte legate de conduita, acte sau fapte ale personalului din subordine ce intră sub incidenţa Direcţiei Generale Anticorupţie;
- dispune măsuri organizatorice pentru derularea în condiţii optime a activităţii de primire, evidenţă, examinare a petiţiilor, precum şi de primire în audienţă a cetăţenilor.
4.Luarea deciziilor:
- exercită autoritatea de inspector general al inspectoratului general şi ia decizii potrivit competenţelor;
- răspunde în faţa ministrului administraţiei şi internelor de modul de îndeplinire a atribuţiilor date în competenţă;
- emite ordine, consemnate în documente specifice;
- dispune în calitate de conducător al unei structuri care gestionează informaţii secrete de stat măsuri de respectare strictă a prevederilor actelor normative referitoare la protecţia, datelor şi informaţiilor clasificate.
5.Accesul la informaţii:
- are acces şi coordonează întocmirea de documente clasificate STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ, în condiţiile legii.
(E)Standarde de performanţă asociate postului
1.Indicatori cantitativi:
- asigură îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin postului pe care îl ocupă.
2.Indicatori calitativi:
- realizează lucrări cu un conţinut şi o formă deosebite, aşa cum impune nivelul inspectoratului general şi al ministerului.
3.Costuri:
- asigură planificarea, organizarea, conducerea/coordonarea/evaluarea şi desfăşurarea activităţilor cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.
4.Timp:
- în termenele stabilite de actele normative specifice, precum şi de ordinele/dispoziţiile primite
5.Utilizarea resurselor:
- dispune de toate mijloacele legale aflate la dispoziţie.
6.Mod de realizare:
- individual şi în colaborare cu personalul inspectoratului general
ANEXA nr. 2:
(- Anexa nr. 4 la regulament)
FIŞA POSTULUI
(A)Identificarea postului
1.Compartimentul:
- Inspectoratul General de Aviaţie (inspectoratul general)
- Comanda inspectoratului general
2.Denumirea postului:
- adjunct al inspectorului general
3.Poziţia postului în statul de organizare:
- 2
4.Relaţii cu alte posturi:
4.1.relaţii ierarhice:
- se subordonează nemijlocit inspectorului general;
- îndrumă, coordonează şi controlează modul de aplicare a prevederilor legale din domeniul de competenţă, în inspectoratul general şi structurile subordonate;
- coordonează direct activitatea:
Serviciului coordonare misiuni şi cooperare
Serviciului navigaţie şi informare aeronautică
Serviciului metodică şi reglementări aeronautice
Serviciului management operaţional şi trafic aerian
Detaşamentului de instruire şi perfecţionare
Detaşamentului aeromedical;
4.2.relaţii funcţionale:
- cu echipa managerială ce asigură conducerea inspectoratului general, pentru îndeplinirea misiunilor şi atribuţiilor acestuia;
- cu şefii structurilor aflate în subordine, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin acestora;
4.3.relaţii de reprezentare:
- reprezintă conducerea inspectoratului general în raport cu celelalte instituţii ale statului, în lipsa inspectorului general ori în baza mandatului stabilit de acesta;
4.4.relaţii de cooperare:
- cu instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate din Sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cu celelalte ministere, agenţii guvernamentale, instituţii publice şi private din ţară şi din alte state, conform ordinului inspectorului general;
4.5.relaţii de control:
- propune inspectorului general iniţierea controalelor tematice/de fond sau verificări ale structurilor subordonate;
- asigură verificarea, în toate structurile subordonate, a modului de aplicare a prevederilor actelor normative în vigoare referitoare la domeniile de competenţă.
5.Definirea sumară a atribuţiilor postului:
- dispune măsuri şi răspunde pentru asigurarea activităţii de zbor operaţional, instruire şi metodică;
- coordonează activitatea de pregătire profesională a personalului din subordine;
- desfăşoară activităţi aeronautice în conformitate cu titlurile de clasificare deţinute;
- verifică executarea ordinelor emise în domeniile de competenţă, cu respectarea actelor normative în vigoare;
- îndeplineşte atribuţiile pentru care este delegat de inspectorul general.
(B)Cerinţele postului
1.Categoria de personal ce poate ocupa postul:
- ofiţer
2.Gradul profesional necesar ocupantului postului:
- locotenent/comandor
3.Pregătirea necesară ocupantului postului:
3.1.pregătire de bază:
- studii universitare de licenţă/militare;
3.2.pregătire de specialitate:
- studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul managementului strategic;
3.3.alte cunoştinţe:
- în domeniile management general/aeronautic;
3.4.autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:
- autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivel SSID, la informaţii clasificate NATO, nivel NATO TOP SECRET, şi deţinerea documentelor care atestă calificarea de instructor zbor NIMC;
3.5.limbi străine:
- o limbă de circulaţie internaţională: citit, scris, vorbit - bine.
4.Experienţă:
4.1.vechime în muncă/Ministerul Administraţiei şi Internelor (ministerul):
- 10/4 ani în minister;
4.2.vechime în specialitatea studiilor:
- cel puţin 7 ani;
4.3.vechime în funcţii de conducere în unităţi ale ministerului:
- cel puţin 4 ani;
4.4.perioada de acomodare la cerinţele postului:
- 6 luni.
5.Aptitudini şi abilităţi necesare:
- capacitate de evaluare, analiză şi sinteză;
- spirit de observaţie, simţ organizatoric, prestanţă, tact şi discernământ;
- capacitatea de a lucra sub presiunea timpului, abilitate în comunicare;
- capacitatea de a lucra în echipă, bun negociator;
- spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor;
- manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control).
6.Atitudini necesare/comportament solicitat:
- flexibilitate în gândire, receptivitate, previziune;
- deschidere pentru lucru în echipă, sociabilitate;
- iniţiativă, conduită morală ireproşabilă;
- comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe);
- obiectivitate, spirit critic.
7.Vârsta: -
8.Parametri privind starea sănătăţii somatice:
- apt medical pentru funcţii de conducere
9.Trăsături psihice şi de personalitate:
- inteligenţă, flexibilitate a gândirii;
- stabilitate comportamentală, echilibru emotiv;
- apt psihologic pentru funcţii de conducere.
(C)Condiţii specifice de muncă
1.Locul de muncă:
- sediul inspectoratului general.
2.Programul de lucru:
- zilnic 8 ore; 40 de ore/săptămână.
3.Deplasări curente:
- sediile aparatului central al ministerului, al structurilor teritoriale ale inspectoratului general şi instituţiilor cu care colaborează, conform planurilor, programelor şi ordinelor/dispoziţiilor aprobate de conducerea ministerului sau de inspectorul general.
4.Condiţii deosebite de muncă:
- încadrat permanent în condiţii speciale de muncă.
5.Riscuri implicate de post: - specifice personalului aeronautic:
- afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres, astenie şi surmenaj, afecţiuni ale coloanei vertebrale, oboseală psihică şi fizică, vătămare corporală sau pierderea vieţii, determinate de particularităţile şi complexitatea misiunilor.
6.Compensări:
- sporurile şi drepturile prevăzute de lege.
(D)Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului
1.Sarcini şi îndatoriri în:
a)munca de fiecare zi:
- coordonează şi conduce, prin şefii structurilor subordonate pe care le coordonează, principalele activităţi planificate pe linie de misiuni operaţionale de instruire şi metodică şi rezolvă corespondenţa sosită şi pe cea care iese din inspectoratul general;
- verifică toate lucrările şi documentele redactate de structurile pe care le coordonează şi avizează documentele transmise de unităţile subordonate;
- dispune redactarea proiectelor de ordin ale inspectorului general pe probleme şi activităţi de misiuni operaţionale din responsabilitate;
- coordonează activitatea de elaborare a proiectelor organigramelor şi a listelor cu numărul total de posturi pe tipuri şi categorii de funcţii, la nivelul inspectoratului general şi structurilor subordonate;
- coordonează activitatea de elaborare a proiectului normei şi tabelelor de înzestrare cu armament, mijloace tehnice şi materiale necesare inspectoratului general şi structurilor subordonate;
- coordonează activitatea de elaborare a anteproiectelor ordinelor inspectorului general pentru aprobarea statelor de organizare ale structurilor subordonate;
- concepe şi participă la elaborarea unor planuri de măsuri şi acţiuni specifice împreună cu celelalte servicii din cadrul inspectoratului general;
- asigură întocmirea documentelor şi gestionează activitatea de zbor operaţional;
- studiază şi prezintă puncte de vedere la proiectele unor acte normative care vizează activitatea de zbor operaţional, trimise în acest scop de minister sau de alte instituţii şi repartizate de inspectorul general;
- prezintă propuneri şi participă la elaborarea unor proiecte de acte normative şi planuri de măsuri menite să reglementeze şi să eficientizeze activitatea structurilor şi a unităţilor subordonate;
- organizează, coordonează, controlează, îndrumă, emite ordine şi răspunde de desfăşurarea activităţilor de instruire şi pregătire continuă a personalului din structurile pe care le coordonează, în strictă conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
- asigură aplicarea ordinelor, instrucţiunilor, regulamentelor, metodologiilor şi dispoziţiunilor specifice domeniului de instruire în zbor;
- coordonează pregătirea personalului aeronautic din inspectoratul general şi unităţile din subordine în domeniul cunoaşterii tehnicii de aviaţie şi perfecţionarea permanentă a cunoştinţelor teoretice şi practice ale acestuia;
- organizează şi controlează activitatea de asigurare meteorologică şi cunoaşte permanent starea vremii în zonele de responsabilitate şi pe traiectele de zbor;
- propune repartizarea şi coordonează evidenţa resurselor de zbor alocate instruirii, acţiunilor şi măsurilor cuprinse în instrumentele de planificare la nivelul structurilor de aviaţie;
- asigură organizarea şi pregătirea convocărilor de specialitate cu personalul navigant din unităţile subordonate inspectoratului general;
- coordonează elaborarea Planului de instruire în zbor;
- coordonează activităţile specifice pentru elaborarea documentelor din competenţă, ce se înaintează eşalonului superior;
- coordonează elaborarea proiectelor programelor de instruire pe termen scurt şi mediu care reglementează organizarea, planificarea, executarea, coordonarea, conducerea şi evaluarea activităţii de instruire în zbor;
b)săptămânal:
- stabileşte obiective şi sarcini pentru structurile pe care le coordonează şi face analize cu şefii acestora privind îndeplinirea sarcinilor asumate;
- urmăreşte îndeplinirea obiectivelor şi activităţilor planificate de inspectoratul general şi structurile subordonate;
c)lunar:
- verifică şi avizează graficul cu principalele activităţi specifice inspectoratului general;
- aprobă planurile de activitate ale structurilor pe care le coordonează şi participă la evaluarea activităţii acestora;
- analizează trimestrial modul de realizare a activităţilor planificate şi realizate la nivelul inspectoratului general şi unităţilor subordonate;
d)trimestrial:
- verifică/analizează modul de realizare a activităţilor planificate şi realizate la nivelul structurilor subordonate;
- avizează planurile de activitate ale structurilor componente ale inspectoratului general;
- participă, la ordin, la activităţi de evaluare ale structurilor subordonate;
- stabileşte, la propunerea inspectorului general, componenţa grupurilor de lucru constituite pentru elaborarea documentelor şi materialelor de informare privind evoluţia unor domenii ale managementului strategic şi instituţional, pentru şedinţele Colegiului ministerului şi Departamentului ordine şi siguranţă publică;
e)anual:
- participă la evaluarea activităţii inspectoratului general şi contribuie cu propuneri ori măsuri la îmbunătăţirea acesteia pe linia instruirii în zbor şi a respectării metodicii de instruire;
- coordonează activitatea de evaluare anuală a personalului structurilor subordonate;
f)ocazional:
- asigură organizarea şi desfăşurarea pregătirii de specialitate a personalului din structurile din coordonare, potrivit prevederilor legale în vigoare;
- propune inspectorului general stabilirea tipurilor de funcţii care vor fi prevăzute în statele de organizare ale inspectoratului general şi structurilor subordonate, în raport cu importanţa, volumul, complexitatea şi specificul activităţilor şi atribuţiilor;
- asigură activităţile privind elaborarea şi avizează anual Planul de acţiuni cu principalele activităţi ale inspectoratului general;
- dispune, la ordin, efectuarea verificărilor cu privire la sesizările şi reclamaţiile referitoare la conduita personalului din subordine şi face propuneri în acest sens;
- participă, prin delegare, împuternicire sau pe bază de invitaţie, la misiuni şi activităţi:
- simpozioane, consfătuiri, conferinţe, cursuri şi expoziţii importante în activitatea structurilor de aviaţie, organizate în ţară sau în străinătate;
- aplicaţii şi exerciţii în domeniul de competenţă, organizate în România sau în alte ţări membre ale Comunităţii Europene sau partenere NATO;
- şedinţe organizate de diferite instituţii publice, care au ca teme de dezbatere aspecte ce vizează domeniul aeronautic sau de intervenţii SMURD;
- reuniuni interministeriale privind domenii conexe inspectoratului general;
- întâlniri de lucru cu reprezentanţii structurilor de ordine şi siguranţă publică, precum şi din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
- evaluarea managementului integrat, asigurat de conducerile unităţilor ministerului, pe timpul desfăşurării unor acţiuni de amploare;
- şedinţe de evaluare anuală a activităţilor desfăşurate de structurile de ordine şi siguranţă publică sau pentru situaţii de urgenţă;
- dispune, la ordin, măsurile necesare pentru rezolvarea operativă a cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor, în conformitate cu prevederile legale;
- şedinţe organizate de diferite instituţii publice, care au ca teme de dezbatere aspecte ce vizează domeniul aeronautic sau de intervenţii SMURD.
2.Responsabilităţi de planificare:
- avizează Planul de instruire în zbor;
- participă la elaborarea graficului lunar cu principalele activităţi ale inspectoratului general şi a Planului anual al inspectoratului general;
- verifică şi avizează lucrările redactate de către structurile din subordine înainte de a fi prezentate inspectorului general;
- studiază şi ia măsuri de generalizare în rândul personalului aeronautic a experienţei pozitive în scopul desfăşurării eficiente şi cu profesionalism a misiunilor operaţionale;
- propune spre aprobare documentele referitoare la domeniile de activitate pe care le coordonează, prevăzute a se întocmi în conformitate cu actele normative în vigoare;
- face propuneri pentru redistribuirea unor posturi sau transformarea unor posturi în altele, în limita celor prevăzute în statele de organizare, pe categorii de personal, în cadrul structurilor pe care le coordonează şi/sau în cadrul structurilor teritoriale de aviaţie;
- prezintă spre aprobare propunerile privind modul de rezolvare a solicitărilor unităţilor subordonate privind desfăşurarea instruirii specifice de zbor;
- prezintă periodic sau la ordin proiecte ale rapoartelor de informare şi sintezelor privind modul de desfăşurare a activităţilor, pe linie de profil, ale structurilor pe care le coordonează, referitoare la domeniile de competenţă;
- stabileşte, pe baza propunerilor unităţilor din subordine, indicatorii fizici ai planurilor anuale, precum şi fondurile alocate, în scopul asigurării condiţiilor pentru desfăşurarea normală a activităţii de zbor;
- răspunde de desfăşurarea regulamentară a misiunilor operaţionale;
- răspunde de instruirea personalului din subordine pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi ia măsurile necesare pentru aplicarea acestor norme.
3.Responsabilităţi de raportare:
- pregăteşte rapoarte şi informări pe probleme de specialitate pentru şedinţele inspectoratului general;
- raportează inspectorului general în şedinţele de conducere şi ori de câte ori este nevoie despre principalele activităţi pe linie de specialitate ale structurilor pe care le coordonează, precum şi eventualele nereguli constatate sau raportate de către unităţile din subordine;
- răspunde în faţa inspectorului general de modul de îndeplinire a atribuţiilor date în competenţă;
- reprezintă la ordin, inspectorul general, în unităţile ministerului, precum şi în relaţiile cu publicul şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate, în domeniile de activitate pe care le coordonează;
- organizează, coordonează şi asigură activitatea de primire, evidenţă, examinare a petiţiilor, precum şi de primire în audienţă a cetăţenilor, pe probleme ce vizează activitatea structurilor coordonate.
4.Luarea deciziilor:
- exercită autoritatea de adjunct al inspectorului general al inspectoratului general şi ia decizii potrivit competenţelor;
- răspunde în faţa inspectorului general de modul de îndeplinire a atribuţiilor date în competenţă;
- emite, la ordin, documente specifice domeniului de competenţă;
- asigură măsurile de respectare strictă a confidenţialităţii misiunilor de zbor în temeiul prevederilor actelor normative referitoare la protecţia datelor şi informaţiilor clasificate.
5.Accesul la informaţii:
- are acces şi coordonează întocmirea de documente clasificate STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ, în condiţiile legii.
(E)Standarde de performanţă asociate postului
1.Indicatori cantitativi:
- asigură îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin postului pe care îl ocupă.
2.Indicatori calitativi:
- asigură managementul performant al luării cu operativitate a deciziilor, gestionarea judicioasă a resurselor umane şi materiale alocate, conform prevederilor legale şi cerinţelor postului, precum şi al activităţilor de pregătire şi perfecţionare în zbor şi de executare a misiunilor operative ordonate de conducerea ministerului şi de inspectorul general.
3.Costuri:
- asigură planificarea, organizarea, conducerea/coordonarea/evaluarea şi desfăşurarea activităţilor de zbor, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.
4.Timp:
- în termenele stabilite de actele normative specifice, precum şi de ordinele/dispoziţiile primite
5.Utilizarea resurselor:
- dispune de toate mijloacele legale aflate la dispoziţie.
6.Mod de realizare:
- individual şi în colaborare cu personalul din subordine şi locţiitorii comandanţilor din unităţile teritoriale
ANEXA nr. 3:
(- Anexa nr. 5 la regulament)
FIŞA POSTULUI
(A)Identificarea postului
1.Compartimentul:
- Inspectoratul General de Aviaţie (inspectoratul general)
- Comanda inspectoratului general
2.Denumirea postului:
- adjunct al inspectorului general (pentru logistică)
3.Poziţia postului în statul de organizare:
- 3
4.Relaţii cu alte posturi:
4.1.relaţii ierarhice:
- se subordonează nemijlocit inspectorului general;
- îndrumă, coordonează şi controlează modul de aplicare a prevederilor legale din domeniul logistic, în inspectoratul general şi structurile subordonate;
- coordonează direct activitatea:
Biroului programe, norme logistice, patrimoniu imobiliar şi protecţia mediului;
Biroului dezvoltare, reglementări tehnice şi coordonare mentenanţă aeronave;
Biroului comunicaţii aeronautice şi tehnologia informaţiei;
Structura de securitate;
- coordonează nemijlocit activitatea:
Biroului reparaţii aeronave;
Biroului administrativ, marketing şi achiziţii;
4.2.relaţii funcţionale:
- cu echipa managerială ce asigură conducerea inspectoratului general, pentru îndeplinirea misiunilor şi atribuţiilor acestuia;
- cu şefii structurilor aflate în subordine, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin acestora;
4.3.relaţii de reprezentare:
- reprezintă conducerea inspectoratului general în raport cu celelalte instituţii ale statului, în lipsa inspectorului general ori în baza mandatului stabilit de acesta;
4.4.relaţii de cooperare:
- cu instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate din Sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cu celelalte ministere, agenţii guvernamentale, instituţii publice şi private din ţară şi din alte state, conform ordinului inspectorului general;
4.5.relaţii de control:
- propune inspectorului general iniţierea controalelor tematice/de fond sau verificări ale structurilor aflate în subordonare;
- asigură verificarea, în toate structurile subordonate, a modului de aplicare a prevederilor actelor normative în vigoare referitoare la domeniile de competenţă.
5.Definirea sumară a atribuţiilor postului:
- asigură coordonarea activităţii de mentenanţă a tehnicii de aviaţie în inspectoratul general;
- stabileşte scopuri şi obiective specifice, în limita responsabilităţilor, cu partenerii sociali, instituţionali şi organizaţionali, astfel încât să asigure dinamica activităţii;
- decide asupra eficienţei şi oportunităţii folosirii resurselor inspectoratului general;
- desfăşoară activităţi aeronautice în funcţie de calificările deţinute;
- conduce activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în calitate de şef al structurii de securitate.
(B)Cerinţele postului
1.Categoria de personal ce poate ocupa postul:
- ofiţer
2.Gradul profesional necesar ocupantului postului:
- maior/locotenent comandor
3.Pregătirea necesară ocupantului postului:
3.1.pregătire de bază:
- studii universitare de licenţă/militare;
3.2.pregătire de specialitate:
- studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul managementului logistic de aviaţie;
3.3.alte cunoştinţe:
- în domeniile management general/economic/aeronautic;
3.4.autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:
- autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivel SSID, la informaţii clasificate NATO, nivel NATO TOP SECRET, şi deţinerea documentelor de certificare eliberate de autoritatea aeronautică militară naţională pentru atestarea calificării şi specializării pentru personalul aeronautic nenavigant, în conformitate cu prevederile legale;
3.5.limbi străine:
- o limbă de circulaţie internaţională: citit, scris, vorbit - bine.
4.Experienţă:
4.1.vechime în muncă/Ministerul Administraţiei şi Internelor (ministerul):
- 10/4 ani în minister;
4.2.vechime în specialitatea studiilor:
- cel puţin 7 ani;
4.3.vechime în funcţii de conducere în unităţi ale ministerului:
- cel puţin 4 ani;
4.4.perioada de acomodare la cerinţele postului:
- 6 luni.
5.Aptitudini şi abilităţi necesare:
- capacitate de evaluare, analiză şi sinteză;
- spirit de observaţie, simţ organizatoric, prestanţă, tact şi discernământ;
- capacitatea de a lucra sub presiunea timpului, abilitate în comunicare;
- capacitatea de a lucra în echipă, bun negociator;
- spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor;
- manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control).
6.Atitudini necesare/comportament solicitat:
- flexibilitate în gândire, receptivitate, previziune;
- deschidere pentru lucru în echipă, sociabilitate;
- iniţiativă, conduită morală ireproşabilă;
- comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe);
- obiectivitate, spirit critic.
7.Vârsta: -
8.Parametri privind starea sănătăţii somatice:
- apt medical pentru funcţii de conducere
9.Trăsături psihice şi de personalitate:
- inteligenţă, flexibilitate a gândirii;
- stabilitate comportamentală, echilibru emotiv;
- apt psihologic pentru funcţii de conducere.
(C)Condiţii specifice de muncă
1.Locul de muncă:
- sediul inspectoratului general
2.Programul de lucru:
- zilnic 8 ore; 40 de ore/săptămână
3.Deplasări curente:
- sediile aparatului central al ministerului, structurilor teritoriale ale inspectoratului general şi instituţiilor cu care colaborează, conform planurilor, programelor şi ordinelor/dispoziţiilor aprobate de conducerea ministerului sau de inspectorul general.
4.Condiţii deosebite de muncă:
- încadrat permanent în condiţii speciale de muncă;
5.Riscuri implicate de post: - specifice activităţilor din competenţă:
- afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres, astenie şi surmenaj, afecţiuni ale coloanei vertebrale, oboseală psihică şi fizică cauzate de echipamentele tehnice şi IT, vătămare corporală sau pierderea vieţii
6.Compensări:
- sporurile şi drepturile prevăzute de lege
(D)Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului
Sarcini şi îndatoriri:
- coordonează activitatea de elaborare a proiectelor de reglementări, norme şi instrucţiuni privind mentenanţa tehnicii de aviaţie;
- coordonează şi urmăreşte executarea mentenanţei tehnicii de aviaţie în unităţile subordonate şi ia măsuri, prin instrumentele avute la dispoziţie, pentru asigurarea resurselor financiare, logistice şi umane necesare acestora;
- monitorizează şi analizează, prin structurile specializate sau comisii, starea tehnicii de aviaţie;
- coordonează predarea/preluarea în/din reparaţie/fabricaţie a tehnicii de aviaţie;
- desfăşoară activităţi aeronautice în funcţie de calificările deţinute;
- avizează programe logistice pe termen lung, mediu şi scurt în raport cu cerinţele operative, obiectivele şi sarcinile rezultate din atribuţiile ce revin inspectoratului general;
- vizează planurile de mentenanţă şi programele anuale de achiziţie publică pentru inspectoratul general;
- aprobă programe pentru pregătirea de specialitate a personalului tehnic de aviaţie şi din celelalte structuri din domeniul de competenţă;
- stabileşte măsuri logistice cu caracter imediat atunci când se produc evenimente aeriene în cadrul inspectoratului general ori în celelalte structuri care execută misiuni cu suport aerian;
- controlează folosirea legală a mijloacelor autospeciale şi de transport auto şi asigură utilizarea optimă a acestora, raportat la misiunile specifice impuse de dispunerea geografică a unităţilor inspectoratului general;
- coordonează activitatea privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de construire pentru proiectele de investiţii imobiliare şi de infrastructură şi autorizaţiilor de desfiinţare a construcţiilor aflate în administrarea inspectoratului general şi unităţilor subordonate;
- coordonează activitatea de analiză şi evaluare periodică a activităţii logistice;
- coordonează procesul de scoatere din funcţiune şi de declasare a bunurilor specifice din dotarea inspectoratului general;
- coordonează, prin comisii tehnice, recepţia cantitativă şi calitativă a tehnicii şi materialelor primite din import sau producţie internă, conform condiţiilor contractuale;
- asigură respectarea reglementărilor în domeniul calităţii în construcţii, în toate componentele sistemului şi în toate etapele;
- asigură respectarea normelor de protecţie a muncii, mediului, de prevenire şi stingere a incendiilor în unitate, în domeniul de competenţă;
- coordonează activitatea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei;
- coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate şi INFOSEC.
În calitate de şef al structurii de securitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
- verifică şi supune aprobării conducerii inspectoratului general normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate potrivit legii;
- verifică modul de întocmire a Programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate pentru inspectoratul general, pe care îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;
- coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
- asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
- monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
- consiliază conducerea inspectoratului general în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
- informează conducerea inspectoratului general despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
- acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
- organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
- verifică modul de păstrare şi organizare a evidenţei certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
- urmăreşte modul de actualizare permanentă a evidenţei certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;
- urmăreşte modul de întocmire şi actualizare a listelor informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;
- prezintă inspectorului general propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din inspectoratul general şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;
- efectuează, cu aprobarea inspectorului general, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
- exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.
În domeniul INFOSEC îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
- este responsabil pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate, conform normelor în vigoare;
- asigură punerea la dispoziţia şefului componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (CSTIC) lista cu certificatele de securitate/autorizaţiile de acces la informaţiile clasificate deţinute de personalul inspectoratului general;
- asigură monitorizarea echipamentelor care intră/ies din zonele de securitate.
Luarea deciziilor:
- exercită autoritatea de adjunct al inspectorului general (pentru logistică) al inspectoratului general şi ia decizii potrivit competenţelor;
- răspunde în faţa inspectorului general de modul de îndeplinire a atribuţiilor date în competenţă;
- emite, la ordin, documente specifice domeniului de competenţă;
- asigură măsurile de respectare strictă a confidenţialităţii activităţilor desfăşurate în temeiul prevederilor actelor normative referitoare la protecţia datelor şi informaţiilor clasificate.
Accesul la informaţii:
- are acces şi coordonează întocmirea de documente clasificate STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ, în condiţiile legii.
(E)Standarde de performanţă asociate postului
1.Indicatori cantitativi:
- asigură îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin postului pe care îl ocupă.
2.Indicatori calitativi:
- asigură managementul performant al luării cu operativitate a deciziilor, gestionarea judicioasă a resurselor umane şi materiale alocate, conform prevederilor legale şi cerinţelor postului, precum şi al activităţilor de pregătire şi perfecţionare în domeniul logistic/economic, pentru executarea misiunilor operative ordonate de conducerea ministerului şi de inspectorul general.
3.Costuri:
- asigură planificarea, organizarea, conducerea/coordonarea/evaluarea şi desfăşurarea activităţilor în domeniul managementului logistic de aviaţie, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.
4.Timp:
- în termenele stabilite de actele normative specifice, precum şi de ordinele/dispoziţiile primite
5.Utilizarea resurselor:
- dispune de toate mijloacele legale aflate la dispoziţie.
6.Mod de realizare:
- individual şi în colaborare cu personalul din subordine şi locţiitorii comandanţilor din unităţile teritoriale.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 847 din data de 14 decembrie 2012