ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale
Având în vedere că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
luând în considerare că, de la data aprobării Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi până în prezent, nu au fost aplicate valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele Legii-cadru,
ţinând cont de succesivele amânări ale aplicării în totalitate a Legii-cadru nr. 284/2010, cauzate de constrângeri financiare, ceea ce face ca în prezent salarizarea personalului bugetar plătit din fonduri publice să se facă potrivit cadrului normativ în vigoare la nivelul anului 2009,
ţinând cont de faptul că, în prezent, unele din diferenţele de salarizare pentru aceeaşi funcţie au fost eliminate prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
ţinând cont că autorităţile/instituţiile publice centrale şi locale au identificat o serie de neclarităţi în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016,
având în vedere necesitatea clarificării unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare: art. 31 alin. (1), referitoare la definirea sintagmei "fiecare funcţie", precum şi la drepturile salariale luate în considerare la stabilirea nivelului maxim al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare, art. 32 alin. (6) referitor la modul de determinare a drepturilor aferente activităţii prestate în linia de gardă, în funcţie de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 1, precum şi art. 36 privind asimilarea funcţiilor din aparatul propriu al ministerelor cu cele din cadrul Secretariatului General al Guvernului,
ţinând seama că, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016, la determinarea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective se iau în considerare doar drepturile salariale prevăzute în actele normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, întrucât personalul plătit din fonduri publice beneficiază de drepturile salariale prevăzute de actele normative privind salarizarea, fără a putea pretinde în lipsa unor dispoziţii legale, alte drepturi, hotărârile judecătoreşti pronunţate în soluţionarea unor litigii şi care produc doar efecte relative neputând fi avute în vedere la stabilirea nivelului de salarizare (maxim) pentru funcţii similare; în lipsa unui temei legal expres, hotărârile judecătoreşti nu pot fi aplicate în mod generalizat, iar drepturile salariale recunoscute prin acestea profită exclusiv persoanelor care au avut calitatea de parte în proces, dându-se astfel eficienţă autorităţii de lucru judecat şi obligativităţii hotărârilor judecătoreşti,
de asemenea, având în vedere faptul că la determinarea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective se iau în considerare doar drepturile salariale prevăzute în actele normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, fără a putea pretinde, în lipsa unor dispoziţii legale, alte drepturi, hotărârile judecătoreşti pronunţate în soluţionare a unor litigii şi care produc doar efecte relative (inter partes) nu pot fi avute în vedere la stabilirea nivelului de salarizare (maxim) pentru funcţii similare,
luând în considerare necesitarea de a reglementa situaţia tarifului orar utilizat pentru plata gărzilor efectuate în afara programului de la norma de bază în regim de urgenţă pentru a înlătura starea de neîncredere a medicilor cu privire la salariul de bază în funcţie de care se determină tariful orar pentru gărzile efectuate în afara programului de la norma de bază, fapt care se află în legătură directă cu semnarea contractelor de muncă cu timp parţial pentru gărzi prin care, în fapt, se asigură continuitatea asistenţei medicale,
având în vedere că începând cu data de 1 august 2016 se abrogă Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare, este necesar a se aplica noile prevederi legislative privind salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar din întregul sistem de învăţământ,
constituie situaţie de urgenţă asigurarea plăţii salariilor atât pentru personalul din reţeaua din învăţământ, cât şi pentru personalul din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
Datorită apariţiei unor interpretări diferite privind plăţile salariale în domeniul educaţie în prima etapă, se impune de urgenţă modificarea şi completarea textului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016, în sensul că Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice să fie abilitat să elaboreze grile de salarizare aferente primei etape de implementare a actului normativ.
Ţinând cont că plata drepturilor salariale aferente lunii august 2016 se face în sistemul bugetar în perioada 5-15 septembrie 2016,
având în vedere faptul că în aparatul de lucru al Secretariatului General al Guvernului nu se regăsesc toate funcţiile din cadrul ministerelor, ceea ce ar conduce la salarii diferite pentru aceeaşi funcţie, dar cu gradaţii diferite,
în vederea asigurării plăţii salariilor personalului din aparatul propriu al ministerelor aferente lunii august 2016, conform art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere că art. 17 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că "salarizarea personalului din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, serviciilor Parlamentului şi aparatului de lucru al Guvernului se stabileşte la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcţiilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului", text care determină interpretări diferite privind aplicarea,
ţinând cont că există riscul real al generării de inechităţi între funcţionarii publici sau personalul contractual din cadrul aceleiaşi instituţii prin diminuarea salariilor unor categorii importante de funcţii, inclusiv de conducere,
în considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare, aferent unui program normal al timpului de muncă, mai mic decât cel stabilit în plată la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii."
2.La articolul 31, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (11)-(14), cu următorul cuprins:
"(11) Sintagma «fiecare funcţie» prevăzută la alin. (1) reprezintă funcţiile prevăzute în aceeaşi anexă, capitol, literă, număr şi număr curent în Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(12) În aplicarea prevederilor alin. (1), pentru stabilirea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, se iau în considerare numai drepturile salariale prevăzute în actele normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi nu se includ drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătoreşti.
(13) În aplicarea prevederilor alin. (1), prin instituţie sau autoritate publică se înţelege acea instituţie sau autoritate publică cu personalitate juridică care are patrimoniu propriu, buget propriu de venituri şi cheltuieli, conduce contabilitate proprie, iar conducătorul acesteia are calitatea de ordonator de credite. În cazul instituţiilor sau autorităţilor publice aflate în subordinea aceluiaşi ordonator de credite, având acelaşi scop, îndeplinind aceleaşi funcţii şi atribuţii, aflate la acelaşi nivel de subordonare din punct de vedere financiar, nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare se va stabili la nivelul maxim aflat în plată din cadrul tuturor acestor instituţii sau autorităţi publice subordonate.
(14) Pentru personalul didactic de predare din învăţământul superior/universitar nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim corespunzător funcţiei didactice ocupate Se stabileşte cu respectarea criteriilor care s-au avut în vedere la acordarea salariului de încadrare între minim şi maxim, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, fără compensaţii tranzitorii, cu excepţia celei pentru titlul ştiinţific de doctor obţinut în domeniul pentru care îşi desfăşoară activitatea."
3.La articolul 31, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(8) Începând cu luna august 2016, personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut acest titlu şi nu beneficiază de suma compensatorie inclusă în anul 2010 în salariul de bază, solda/salariul de funcţie, indemnizaţia lunară de încadrare, beneficiază de suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ pentru personalul didactic din învăţământ, respectiv grad/treaptă profesională şi, după caz, vechime în funcţie în cazul celorlalte categorii de personal, din instituţia sau autoritatea publică respectivă sau, după caz, într-o instituţie sau autoritate publică similară."
4.La articolul 32, după alineatul (6) introduc două noi alineate, alineatele (61) şi (62), cu următorul cuprins:
"(61) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), începând cu luna octombrie 2016, pentru gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, tariful orar se determină în funcţie de salariul de bază prevăzut în anexa nr. 1, corespunzător funcţiei de execuţie. Influenţele financiare determinate de aplicarea acestei prevederi, pentru personalul încadrat în unităţi sanitare publice, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, se asigură prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziţie distinctă.
(62) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), începând cu 1 octombrie 2016, personalul care îşi desfăşoară activitatea în secţii şi compartimente de oncologie medicală, oncologie pediatrică, radioterapie, hematologie oncologică beneficiază de acelaşi cuantum al sporului pentru condiţii deosebit de periculoase în mod similar cu personalul din secţiile/compartimentele cu paturi de îngrijire paleative care în luna decembrie 2015 a beneficiat de acest spor, iar personalul care îşi desfăşoară activitatea în secţii/compartimente pentru arşi beneficiază de acelaşi cuantum al sporului pentru condiţii deosebit de periculoase în mod similar cu personalul din secţiile/compartimentele cu paturi pentru bolnavi cu SIDA care în luna decembrie 2015 a beneficiat de acest spor la limita maximă."
5.La articolul 33 alineatul (5), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(5) Pentru personalul didactic auxiliar şi pentru personalul medical şi auxiliar sanitar angajat în învăţământul special, special integrat sau în învăţământul superior/universitar care nu se regăseşte în anexa nr. 2, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 sau, după caz, potrivit anexei nr. 1 lit. a.4, b.4 şi c.4 se acordă următoarele sporuri şi indemnizaţii, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, astfel:"
6.La articolul 33, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(9) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat într-o instituţie sau autoritate publică, unitate de învăţământ, după caz, unde nu există funcţie similară în plată, salariile de bază se stabilesc prin raportarea salariilor de bază calculate conform prevederilor art. 4 alin. (5) la salariile de bază calculate potrivit anexei nr. 2, la care se adaugă, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, drepturile salariale prevăzute la alin. (4) lit. a)-c) sau alin. (5) lit. a)-c)."
7.La articolul 34 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) începând cu data de 1 decembrie 2017, dacă totalul drepturilor salariale determinate potrivit art. 33 alin. (2), (4) sau (5), după caz, este mai mic sau egal cu totalul drepturilor salariale aferente lunii noiembrie 2017 se păstrează drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2017. Pentru funcţiile de conducere din învăţământul preuniversitar la determinarea drepturilor salariale se va utiliza, începând cu data de 1 decembrie 2017, anexa cu salariile de bază prevăzute la normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului."
8.Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 35
În aplicarea art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice va elabora, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, norme metodologice care vor cuprinde şi anexe cu salariile de bază care se vor utiliza începând cu data de 1 august 2016, pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (2) lit. a), respectiv o anexă cu salariile de bază de la 1 decembrie 2017 pentru funcţiile de conducere din învăţământul preuniversitar, norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului."
9.Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 36
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, salariile de bază pentru personalul încadrat pe funcţii publice şi contractuale din aparatul propriu al ministerelor se stabilesc potrivit anexei nr. 3, cu excepţia personalului încadrat, nou-încadrat sau promovat pe funcţii publice şi contractuale care beneficiază de un salariu de bază superior stabilit prin alte dispoziţii legale.
(2) În situaţia în care salariile de bază determinate în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) sau, după caz, art. 31 sunt mai mari decât cele determinate potrivit alin. (1) se menţin cele stabilite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) sau, după caz, art. 31.
(3) Prevederile prezentului articol nu se aplică personalului din alte instituţii şi autorităţi publice, asimilat din punctul de vedere al salarizării cu personalul din aparatul propriu al ministerelor."
10.Articolul 121 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 121
Anexele nr. 1-3 fac parte integrată din prezenta ordonanţă de urgenţă."
11.La anexa nr. 2 capitolul I punctul 1, poziţiile 5 şi 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"5. Director de departament*)
.......................................................
8. Director general adjunct administrativ al universităţii"
12.Se elimină textul prevăzut la **) din subsolul tabelului.
13.La anexa nr. 2 capitolul I, după nota de subsol marcată cu "**" se introduce o nouă notă, cu următorul cuprins:
"NOTĂ:
Pentru funcţiile didactice de conducere, de îndrumare şi control ocupate cu personal didactic care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcţiile de conducere cu studii superioare din tabel, respectiv din anexele la normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului."
14.La anexa nr. 2 capitolul I, după nota de subsol marcată cu "**" se introduce o nouă notă, cu următorul cuprins:
"NOTĂ:
Pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere ocupate cu personal didactic auxiliar care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcţiile de conducere cu studii superioare din tabel, respectiv din anexele la normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului."
15.La anexa nr. 2 capitolul I punctul 3, poziţia 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"6. Şef serviciu (administrator financiar patrimoniu), administrator şef de facultate"
16.La anexa nr. 2 capitolul I punctul 4, nota din subsol se modifică după cum urmează:
"Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă reprezintă nivelul minim, iar nivelul maxim se stabileşte prin majorarea acestuia cu până la 70%. Încadrarea între limite se face anual, pe baza criteriilor aprobate de senatul universitar."
17.După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, al cărei cuprins este prevăzut în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. II
- Articolul IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 9 iunie 2016, se abrogă.
Art. III
- Articolul 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 14 aprilie 2016, se abrogă.
Art. IV
1.În anexa nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul II articolul 7 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) După sintagma «paleative» se adaugă sintagma «secţii/compartimente pentru arşi, secţii şi compartimente de oncologie medicală, oncologie pediatrică, radioterapie, hematologie oncologică»."
Art. V
În cuprinsul art. 17 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 17 decembrie 2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prin sintagma "se stabileşte la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcţiilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului" se înţelege aplicarea aceluiaşi procent de creştere salarială pentru toate funcţiile, corespunzător nivelului maxim aflat în plată în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia funcţiilor de demnitate publică, inspector guvernamental, consilier pentru afaceri europene şi manager public.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXĂ: PERSONALUL DIN APARATUL PROPRIU AL MINISTERELOR
(- Anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015)
CAPITOLUL 1: Salarii de bază pentru funcţionarii publici din aparatul propriu al ministerelor
a)Funcţii corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Grad I

Grad II

Salariile de bază

- lei -

Salariile de bază

- lei -

1

Secretar general

S

6499

7149

2

Secretar general adjunct/comisar general

S

6305

6936

b)Funcţii publice de conducere

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Grad I

Grad II

Salariile de bază

- lei -

Salariile de bază

- lei -

1

Director general

S

6305

6936

2

Director general adjunct

S

6102

6712

3

Director

S

6102

6712

4

Director adjunct

S

5695

6264

5

Şef serviciu

S

5288

5816

6

Şef birou

S

5085

5593

NOTĂ:
Alin. (2) al art. 5 din prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru salariile de bază stabilite potrivit lit. a) şi b).
c)Funcţii publice generale de execuţie

Nr. crt.

Funcţia, gradul profesional

Nivelul studiilor

Salariile de bază

- lei -

Gradaţia

0

1

2

3

4

5

1

Auditor,

grad profesional superior

S

3594

3864

4057

4260

4367

4476

 

grad profesional principal

S

3209

3450

3623

3804

3899

3996

 

grad profesional asistent

S

2102

2260

2373

2492

2554

2618

2

Consilier, consilier juridic, expert, inspector;

grad profesional superior

S

3594

3864

4057

4260

4367

4476

 

grad profesional principal

S

3208

3449

3621

3802

3897

3994

 

grad profesional asistent

S

2078

2234

2346

2463

2525

2588

 

grad profesional debutant

S

1270

1365

1433

1505

1543

1582

3

Referent de specialitate;

grad profesional superior

SSD

2158

2320

2436

2558

2622

2688

 

grad profesional principal

SSD

1492

1604

1684

1768

1812

1357

 

grad profesional asistent

SSD

1270

1365

1433

1505

1543

1582

 

grad profesional debutant

SSD

1260

1355

1423

1494

1531

1569

4

Referent;

grad profesional superior

M

1447

1556

1634

1716

1759

1303

 

grad profesional principal

M

1270

1365

1433

1505

1543

1582

 

grad profesional asistent

M

1265

1360

1428

1499

1536

1574

 

grad profesional debutant

M

1260

1355

1423

1494

1531

1569

d)Funcţii publice specifice de manager public

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariile de bază

- lei -

Gradaţia

0

1

2

3

4

5

1

Manager public,

grad profesional superior

S

4001

4301

4516

4742

4861

4983

 

grad profesional principal

S

3614

3885

4079

4283

4390

4500

 

grad profesional asistent

S

3123

3357

3525

3701

3794

3889

CAPITOLUL 2: Salariile de bază pentru personalul contractual din aparatul propriu al ministerelor
1.Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
a)Funcţii de conducere

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Grad I

Grad II

Salariile de bază

- lei -

Salariile de bază

- lei -

1

Secretar general

S

5158

5674

2

Secretar general adjunct

S

4643

5107

3

Director general

S

3964

4360

4

Director general adjunct

S

3837

4221

5

Director

S

3837

4221

6

Director adjunct

S

3581

3939

7

Şef serviciu

S

3325

3657

8

Şef birou

S

3197

3517

NOTĂ:
Alin. (2) al art. 5 din prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru salariile de bază stabilite potrivit lit. a).
b)Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariile de bază

- lei -

Gradaţia

0

1

2

3

4

5

1

Auditor

gradul IA

S

2258

2428

2549

2676

2743

2812

 

gradul I

S

1977

2125

2232

2343

2402

2462

 

gradul II

S

1792

1927

2023

2124

2177

2232

2

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; referent de specialitate, inspector casier

gradul IA

S

2258

2428

2549

2676

2743

2812

 

gradul I

S

1977

2125

2232

2343

2402

2462

 

gradul II

S

1792

1927

2023

2124

2177

2232

 

debutant

S

1270

1365

1434

1505

1543

1581

3

Consilier juridic

gradul IA

S

2258

2428

2549

2676

2743

2812

 

gradul I

S

1977

2125

2232

2343

2402

2462

 

gradul II

S

1792

1927

2023

2124

2177

2232

 

debutant

S

1270

1365

1434

1505

1543

1581

4

Tehnician-economist, secretar superior, interpret relaţii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist;

gradul IA

SSD

2024

2176

2285

2399

2459

2520

 

gradul I

SSD

1645

1768

1857

1950

1998

2048

 

gradul II

SSD

1475

1586

1665

1748

1792

1837

 

debutant

SSD

1260

1355

1422

1493

1531

1569

5

Referent, inspector, referent casier;

IA

M

1280

1376

1445

1517

1555

1594

 

I

M

1270

1365

1434

1505

1543

1581

 

II

M

1265

1360

1428

1499

1537

1575

 

debutant

M

1260

1355

1422

1493

1531

1569

2.Funcţii specifice unor ministere
2.1.Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
Salarii de bază pentru personalul care îndeplineşte funcţii specifice comerţului exterior şi cooperării economice
a)Funcţii de conducere

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Grad I

Grad II

Salariile de bază

- lei -

Salariile de bază - lei -

1

Director general cu rang diplomatic

S

6310

6941

2

Director general adjunct, director de cabinet cu rang diplomatic

S

6105

6716

3

Director cu rang diplomatic

s

6105

6716

4

Director adjunct cu rang diplomatic

s

5699

6269

5

Şef serviciu cu rang diplomatic

s

5292

5821

6

Şef birou cu rang diplomatic

s

5087

5596

NOTĂ:
Alin. (2) al art. 5 din prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru salariile de bază stabilite potrivit lit. a).
b)Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariile de bază

- lei -

Gradaţia

0

1

2

3

4

5

1

Ministru consilier

S

3709

3987

4186

4395

4505

4618

2

Consilier economic

S

2027

2179

2288

2402

2462

2524

3

Secretar economic I

S

1838

1976

2075

2179

2233

2289

Secretar economic II

S

1645

1768

1856

1949

1998

2048

Secretar economic III

S

1475

1586

1665

1748

1792

1837

4

Ataşat economic

S

1405

1510

1586

1665

1707

1750

5

Referent transmitere I

M

1280

1376

1445

1517

1555

1594

Referent transmitere II

M

1270

1365

1433

1505

1543

1582

Referent transmitere III

M

1265

1360

1428

1499

1536

1574

Referent transmitere debutant

M

1260

1355

1423

1494

1531

1569

2.2.Ministerul Sănătăţii

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariile de bază

- lei -

Gradaţia

0

1

2

3

4

5

 

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

      

1.

Asistent-şef

S

2311

2484

2608

2738

2806

2876

2.

Asistent-şef

SSD

1940

2086

2190

2300

2358

2417

 

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

      

3.

Asistent-şef

PL

1700

1828

1319

2015

2065

2117

4.

Asistent-şef

M

1560

1677

1761

1849

1895

1942

2.3.Consilieri pentru afaceri europene

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariile de bază

- lei -

Gradaţia

0

1

2

3

4

5

1.

Consilier pentru afaceri europene

S

3594

3864

4057

4260

4366

4475

2.4.Funcţii specifice din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariile de bază

- lei -

Gradaţia

0

1

2

3

4

5

1.

Casier trezorier I

M

1310

1408

1479

1553

1591

1631

Casier trezorier II

M; G

1295

1392

1462

1535

1573

1613

Casier trezorier debutant

M; G

1260

1355

1422

1493

1531

1569

2.

Agent fiscal, operator rol, numărător bani; I

M; G

1265

1360

1428

1499

1537

1575

Agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutant

M; G

1260

1355

1422

1493

1531

1569

CAPITOLUL 3: Salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul cabinetului demnitarului din aparatul propriu al ministerelor
Salarii de bază pentru funcţii de execuţie de specialitate specifice

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariile de bază

- lei -

Gradaţia

0

1

2

3

4

5

1

Director de cabinet

S

3595

3865

4058

4261

4368

4477

2

Şef cabinet

S

2052

2206

2316

2432

2493

2555

3

Stenodactilograf, şef cabinet, referent

SSD

2024

2176

2285

2399

2459

2520

4

Stenodactilograf, şef cabinet, referent

PL

1692

1819

1910

2006

2056

2107

5

Stenodactilograf, şef cabinet, referent

M

1495

1607

1687

1771

1815

1360

6

Consilier

S

3595

3865

4058

4261

4368

4477

7

Expert

S

3595

3865

4058

4261

4368

4477

8

Consultant

S

2260

2430

2552

2680

2747

2316

9

Secretar cabinet, secretar dactilograf, curier personal (şofer)

M

1488

1600

1680

1764

1808

1353

CAPITOLUL 4: Funcţii comune din aparatul propriu al ministerelor
Salarii de bază pentru personalul din aparatul propriu al ministerelor care desfăşoară activitate de secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire
a)Funcţii de conducere

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Grad I

Grad II

Salariul de bază

- lei -

Salariul de bază

- lei -

1

Şef formaţie muncitori

 

1447

1664

NOTĂ:
- Alin. (2) al art. 5 din prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru salariile de bază stabilite potrivit lit. a).
b)Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariile de bază

- lei -

Gradaţia

Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

 

0

1

2

3

4

5

1

Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IA

M

1295

1392

1462

1535

1573

1613

Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; I

M; G

1280

1376

1445

1517

1555

1594

Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; debutant

M; G

1255

1349

1417

1487

1525

1563

2

Secretar

M; G

1280

1376

1445

1517

1555

1594

3

Secretar debutant

M; G

1260

1355

1422

1493

1531

1569

4

Administrator I

M

1290

1387

1456

1529

1567

1606

Administrator II

M

1280

1376

1445

1517

1555

1594

5

Şef depozit I

M

1285

1381

1450

1523

1561

1600

Şef depozit II

M

1275

1371

1439

1511

1549

1588

6

Casier, magaziner; funcţionar, arhivar

M; G

1280

1376

1445

1517

1555

1594

7

Casier, magaziner; funcţionar, arhivar; debutant

M; G

1255

1349

1417

1487

1525

1563

8

Şef formaţie pază/pompieri

 

1275

1371

1439

1511

1549

1588

9

Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier

 

1285

1381

1450

1523

1561

1600

10

Maistru I

 

1300

1398

1467

1541

1579

1619

Maistru II

 

1290

1387

1456

1529

1567

1606

11

Şofer I

 

1488

1600

1680

1764

1808

1853

Şofer II

 

1435

1543

1620

1701

1743

1787

12

Muncitor calificat I

 

1295

1392

1462

1535

1573

1513

Muncitor calificat II

 

1280

1376

1445

1517

1555

1594

Muncitor calificat III

 

1270

1365

1434

1505

1543

1581

Muncitor calificat IV

 

1260

1355

1422

1493

1531

1569

13

Muncitor necalificat I

 

1255

1349

1417

1487

1525

1563

Muncitor necalificat II - fără sporuri

 

1250

1344

1411

1481

1519

1556

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 673 din data de 31 august 2016