METODOLOGIE din 9 noiembrie 2012 privind modalităţile de depunere şi de soluţionare a cererilor de acordare a drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în sistemul administraţiei penitenciare
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil care îşi desfăşoară activitatea în sistemul administraţiei penitenciare beneficiază de drepturile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă.
(2)Ordonanţa de urgenţă prevede acordarea următoarelor drepturi:
a)concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, precum şi o indemnizaţie lunară;
b)concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, precum şi o indemnizaţie lunară;
c)concediul fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului;
d)stimulentul de inserţie;
e)concediu pentru îngrijirea copilului cu dizabilităţi până la vârsta de 7 ani.
Art. 2
Drepturile prevăzute de ordonanţa de urgenţă se acordă persoanelor ai căror copii se nasc începând cu data de 1 ianuarie 2011, precum şi persoanelor aflate în situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, începând cu aceeaşi dată.
CAPITOLUL II: Concediul şi indemnizaţiile lunare pentru creşterea copilului
Art. 3
(1)Concediul pentru creşterea copilului şi indemnizaţia lunară prevăzute în prezentul capitol se acordă la cerere, adaptată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Solicitarea scrisă de acordare a concediului pentru creşterea copilului se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, se aprobă de directorul unităţii şi se depune la structura de resurse umane, însoţită, în mod obligatoriu, de următoarele documente:
a)copia actului de identitate al solicitantului;
b)copia certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, livretul de familie;
c)actele doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor prevăzute la art. 2 din ordonanţa de urgenţă;
d)dovada eliberată de angajator sau de organele competente privind veniturile realizate;
e)dovada eliberată de angajator sau de alte organe competente cu privire la realizarea de venituri supuse impozitului pe venit în ultimele 12 luni anterioare naşterii copilului, de către cealaltă persoană îndreptăţită;
f)declaraţia olografă a persoanei îndreptăţite care beneficiază/va beneficia de drepturile prevăzute de ordonanţa de urgenţă, din care reiese faptul că a luat cunoştinţă de prevederile ordonanţei de urgenţă şi că se obligă să comunice în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la ivirea situaţiei, orice modificare de natură să conducă la suspendarea/încetarea dreptului, conform anexei nr. 2;
g)dovada de confirmare a plăţii obligaţiilor legale faţă de bugetul de stat pentru anul anterior, pentru bunurile deţinute, cu excepţia persoanelor singure care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unuia sau mai multor copii;
h)adeverinţa care să ateste ultima zi a concediului de maternitate acordat în condiţiile legii, eliberată de medicul de familie;
i)hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
j)hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
k)hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;
l)decizia directorului general al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
m)hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
n)actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, îndreptăţită să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească;
o)certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap/certificat de încadrare în grad de handicap a persoanei îndreptăţite;
p)adeverinţa eliberată de medicul specialist privind certificarea naşterii înainte de termen;
r)orice alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de acordare.
Art. 4
Drepturile prevăzute de ordonanţa de urgenţă pot fi solicitate de către persoana îndreptăţită sau, după caz, de reprezentantul legal ori de mandatarul acestora, împuternicit prin procură.
Art. 5
(1)Structura de resurse umane din unitatea unde au fost depuse documentele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă are obligaţia de a verifica şi de a certifica documentele pentru conformitate cu originalul şi de a transmite serviciilor financiar-contabile dosarele complete care să cuprindă toate documentele justificative, precum şi decizia prin care s-a aprobat dreptul solicitat.
(2)Cererile sunt aprobate prin semnătură şi ştampilă de către conducătorul unităţii angajatoare sau de înlocuitorul legal.
(3)Cererile se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la secretariatul unităţii, prin decizie de admitere sau, după caz, de respingere, emisă de conducătorul unităţii, potrivit competenţelor.
(4)Decizia se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.
(5)În cazul respingerii cererii, decizia va fi însoţită în mod obligatoriu de motivaţie.
Art. 6
(1)Dreptul reprezentând indemnizaţia pentru creşterea copilului se cuvine după cum urmează:
a)începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data naşterii copilului, indiferent de persoana îndreptăţită care solicită dreptul, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;
b)începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;
c)de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a) şi b);
d)începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul stimulentului de inserţie nu mai realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi solicită revenirea în concediul pentru creşterea copilului, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată;
e)în continuarea perioadei de la care expiră drepturile acordate pentru primul copil, în situaţia în care persoana îndreptăţită naşte în această perioadă unul sau mai mulţi copii, pe baza unei noi cereri, depusă cu 60 de zile înaintea împlinirii de către copilul anterior a vârstei de unu, 2 sau 3 ani, în cazul copilului cu handicap.
(2)Indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă de la datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), dar nu mai devreme de data la care s-a aprobat concediul pentru creşterea copilului ori a încetat realizarea de venituri supuse impozitului.
Art. 7
Dreptul la concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor se acordă pe bază netransferabilă persoanelor ai căror copii se nasc începând cu data de 1 martie 2012, precum şi celor aflate în situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă începând cu această dată, în situaţia în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia, după cum urmează:
a)cel puţin o lună, netransferabilă din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată celeilalte persoane îndreptăţite care nu a solicitat acest drept;
b)în situaţia în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte/cealaltă persoană prevăzută la art. 8 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.
Art. 8
(1)În înţelesul dispoziţiilor art. 11 din ordonanţa de urgenţă, celălalt părinte sau cealaltă persoană prevăzut(ă) care nu a solicitat dreptul la indemnizaţie poate solicita acest drept, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare, oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Dacă acest drept nu se solicită, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se reduc cu o lună.
(2)În situaţia prevăzută la alin. (1), persoana îndreptăţită care se află în concediu pentru creşterea copilului poate opta pentru concediu fără plată sau, după caz, pentru realizarea de venituri supuse impozitului.
(3)Prevederile art. 11 din ordonanţa de urgenţă nu se aplică în situaţia persoanei singure sau în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului.
(4)Pe perioada în care cealaltă persoană beneficiază de dreptul la concediu propriu de creştere a copilului de cel puţin o lună, dreptul celuilalt părinte la indemnizaţia pentru creşterea copilului se suspendă.
(5)În situaţia în care persoana îndreptăţită optează pentru concediu fără plată, cererea pentru acordarea acestuia se depune şi se înregistrează la angajator, pe această perioadă aplicându-se corespunzător prevederile art. 21 şi 22 din ordonanţa de urgenţă.
(6)Prevederile alin. (1)-(5) nu se aplică în situaţia în care persoana îndreptăţită solicită numai acordarea stimulentului de inserţie sau acesta este solicitat cu cel puţin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an ori cu 6 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, în cazul copilului cu handicap.
(7)Solicitarea concediului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de cerere şi documente doveditoare în condiţiile prezentei metodologii, cu cel puţin 30 de zile înaintate de intrarea electivă în acest concediu.
(8)În situaţia în care cealaltă persoană îndreptăţită nu solicită dreptul la concediul propriu de cel puţin o lună, aceasta are obligaţia de a anunţa în scris structura de resurse umane din unitatea angajatoare a persoanei îndreptăţite aflate deja în concediu pentru creşterea copilului, cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.
(9)În situaţia suprapunerii drepturilor de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului în condiţiile art. 8, drepturile prevăzute în prezentul articol pot fi solicitate de celălalt părinte, care îndeplineşte condiţiile de acordare la finalizarea concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea celui din urmă copil, drepturile respective fiind netransferabile pentru o perioadă de cel puţin două luni, cuprinsă în perioada totală a concediilor suprapuse şi cumulate.
CAPITOLUL III: Concediul fără plată pentru creşterea copilului
Art. 9
Concediul fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului se acordă de către angajator pe bază de cerere, însoţită de copia livretului de familie sau a certificatului de naştere al copilului ori, după caz, de copia actului constatator al naşterii sau a extrasului de naştere, precum şi, după caz, de actele doveditoare privind situaţia juridică a copilului faţă de persoana îndreptăţită.
Art. 10
(1)Cererile pentru concediul fără plată se depun de către persoana solicitantă la structura de resurse umane din cadrul unităţii angajatoare.
(2)Cererile se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la secretariatul unităţii, prin decizie de admitere sau, după caz, de respingere, emisă de directorul unităţii, potrivit competenţelor.
(3)Documentele se prezintă în original, iar copiile se certifică pentru conformitate de către structura de resurse umane.
Art. 11
Decizia se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.
CAPITOLUL IV: Stimulentul de inserţie
Art. 12
(1)Stimulentul de inserţie se acordă persoanelor care beneficiază de concediul şi de indemnizaţia pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, precum şi persoanelor care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, la cererea acestora, însoţită în mod obligatoriu de următoarele documente:
a)cererea ce se depune la structura de resurse umane din unitate, completată conform art. 3 alin. (1);
b)dovada eliberată de angajator că realizează/urmează să realizeze venituri supuse impozitului pe venit.
(2)Stimulentul de inserţie se acordă pentru persoanele care, deşi au dreptul, nu solicită concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului, la cererea acestora, însoţită în mod obligatoriu de următoarele documente:
a)copia actului de identitate al solicitantului;
b)copia certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, livretul de familie;
c)copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
d)dovada eliberată de angajator din care să rezulte faptul că solicitantul realizează sau urmează să realizeze venituri supuse impozitului;
e)declaraţie olografă a persoanei îndreptăţite care beneficiază de drepturile prevăzute de ordonanţa de urgenţă că se angajează să comunice în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la ivirea situaţiei, orice modificare de natură să conducă la suspendarea/încetarea dreptului;
f)dovada de confirmare a plăţii obligaţiilor legale faţă de bugetul de stat pentru anul anterior, pentru bunurile deţinute, şi, după caz,
g)adeverinţă care să ateste ultima zi a concediului de maternitate acordat în condiţiile legii, eliberată de medicul de familie;
h)hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
i)hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
j)hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;
k)decizia directorului general al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
l)hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
m)actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, îndreptăţită să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească;
n)certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap/certificat de încadrare în grad de handicap a persoanei îndreptăţite;
o)adeverinţa eliberată de medicul specialist privind certificarea naşterii înainte de termen;
p)orice alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de acordare.
Art. 13
Documentele se prezintă în original, iar copiile se certifică pentru conformitate cu originalul de către structura de resurse umane la care se depune dosarul.
Art. 14
Cererile se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la secretariatul unităţii, prin decizie de admitere sau, după caz, de respingere, emisă de conducătorul unităţii, potrivit competenţelor.
Art. 15
În situaţia admiterii cererii, dosarul complet se depune la structura financiar-contabilă.
Art. 16
Decizia se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.
Art. 17
În situaţia în care persoana îndreptăţită solicită direct stimulentul de inserţie, începând cu ziua următoare celei în care încetează concediul de maternitate, dacă îndeplineşte condiţiile pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, se consideră că şi-a exprimat opţiunea pentru varianta de concediu/indemnizaţie lunară sau, după caz, stimulent, prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă. Opţiunea nu mai poate fi modificată pe parcurs, însă persoana îndreptăţită poate reveni în concediu de creştere a copilului, până la împlinirea de către acesta a vârstei de un an, cu plata indemnizaţiei aferente concediului şi poate continua apoi cu stimulentul de inserţie până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, în situaţia în care se reîntoarce la activitatea profesională înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an.
Art. 18
Dreptul reprezentând stimulentul de inserţie se acordă după cum urmează:
a)începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională şi realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;
b)de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;
c)de la data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;
d)de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a), b) şi c);
e)începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, şi plata acesteia se suspendă, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.
CAPITOLUL V: Concediul pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani
Art. 19
(1)Cererea pentru acordarea concediului pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani, precum şi a indemnizaţiei aferente pentru copilul cu dizabilitate se depune la structura de resurse umane.
(2)Modalitatea de depunere, documentele doveditoare, precum şi termenele de soluţionare a cererilor pentru acordarea concediului pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani sunt aceleaşi ca la concediul de creştere a copilului.
Art. 20
Concediul pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani se acordă:
a)începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului acordate anterior, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la acea dată;
b)de la data depunerii cererii pentru toate celelalte situaţii.
CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 21
În situaţia în care persoana aflată în concediul pentru creşterea copilului îşi reia raporturile de serviciu înainte de expirarea perioadei pentru care acesta a fost acordat, structura de resurse umane emite decizie de personal de reluare la cerere a activităţii.
Art. 22
Acordarea, încetarea, suspendarea şi reluarea drepturilor se fac prin decizie potrivit competenţelor.
Art. 23
Contestaţiile formulate împotriva deciziei privind acordarea sau respingerea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 24
Prezenta metodologie se emite în baza şi în executarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 25
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
-****-
ANEXA nr. 1:
Domnului director al ......................
Subsemnata/Subsemnatul, ..................................................., fiica/fiul lui ................................... şi ................................., născută/născut la data de ........................... în localitatea ................................, judeţul ......................................, având în prezent funcţia de ......................................, vă rog să binevoiţi a-mi aproba, începând cu data de .............................................., concediul pentru creşterea copilului în vârstă de ............................., pentru minorul/minora .................................., născut/născută la data de ................................., potrivit Certificatului de naştere seria .................... nr. ..............., eliberat de ............................... la data de ............................. .
Semnătura ....................
Data .............................
ANEXA nr. 2: DECLARAŢIE
Subsemnata/Subsemnatul, ................................................., fiica/fiul lui ....................................... şi .........................................., născută/născut la data de ........................................ în localitatea ................................., judeţul .............................., având în prezent funcţia de ........................, declar pe propria răspundere ca am luat cunoştinţă de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi că mă oblig să comunic structurii de resurse umane din unitate, în termen de 15 zile lucrătoare, orice modificare de natură să conducă la suspendarea şi respectiv încetarea dreptului de care beneficiez.
Semnătura ....................
Data .............................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 797 din data de 28 noiembrie 2012