DECIZIE nr. 644 din 2 noiembrie 2012 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare şi încetarea activităţii de broker de asigurare a Societăţii Comerciale MK SAFEZON INSURANCE BROKER - S.R.L.
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 26 septembrie 2012, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea Comercială MK SAFEZON INSURANCE BROKER - S.R.L., cu sediul social în municipiul Craiova, str. Caracal nr. 328, judeţul Dolj, număr de ordine în Registrul Comerţului J16/1288/06.07.2011, cod unic de înregistrare 28795470, înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-694/19.09.2011, reprezentată de doamna Victoria Carmen Dinu - director executiv,
a constatat următoarele:
La data controlului, societatea nu mai are personal propriu şi asistenţi în brokeraj înscrişi în Registrul intermediarilor.
Societatea a notificat societăţilor de asigurare cu privire la hotărârea societăţii de solicitare a retragerii, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, a reziliat contractele de intermediere şi nu are debite (prime de asigurare şi documente cu regim special nedepuse) faţă de acestea.
Societatea a iniţiat procedura de notificare a asiguraţilor cu privire la hotărârea de solicitare a retragerii, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare (încetarea activităţii) şi îndrumarea acestora direct către asigurători, pentru gestionarea contractelor de asigurare aflate în derulare.
La data controlului, societatea nu are litigii pe rolul instanţelor de judecată cu asigurători, intermediari în asigurări, foşti salariaţi sau clienţi.
Societatea nu are datorii către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în contul taxei de funcţionare.
Societatea a asigurat condiţiile de păstrare a arhivei, a nominalizat persoana responsabilă cu administrarea arhivei şi a comunicat Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor adresa unde se află arhiva societăţii, precum şi datele de contact ale persoanei responsabile.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, având în vedere şi Hotărârea adunării generale a asociaţilor Societăţii Comerciale MK SAFEZON INSURANCE BROKER - S.R.L. nr. 3 din 12 iulie 2012 şi Adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 29.270 din 18 iulie 2012, prin care a fost solicitată retragerea, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi ai promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) coroborate cu prevederile art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare şi încetarea activităţii de broker de asigurare a Societăţii Comerciale MK SAFEZON INSURANCE BROKER - S.R.L.,"cu sediul social în municipiul Craiova, str. Caracal nr. 328, judeţul Dolj, număr de ordine în registrul comerţului J16/1268/06.07.2011, codul unic de înregistrare 28795470, înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-694/19.09.2011, reprezentată de doamna Victoria Carmen Dinu - director executiv.
Art. 2
După data retragerii autorizaţiei, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Societatea are obligaţia să notifice clienţilor în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte, anterior comunicării prezentei decizii.
Art. 4
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Daniel George Tudor

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 757 din data de 12 noiembrie 2012