NORME METODOLOGICE din 10 decembrie 2015 de aplicare a prevederilor art. X alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative
Art. 1
Dobânda acumulată aferentă Programului de cooperare transfrontalieră România-Serbia 2007-20013 şi Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, rămasă neutilizată, inclusiv dobânda acumulată la sumele de prefinanţare primite de la Comisia Europeană, aferente Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, se face venit la bugetul de stat, în contul 20.A.31.09.00 "Venituri din dobânzi aferente sumelor aferente programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă al Politicii de coeziune 2007-2013, precum şi programelor de cooperare transfrontalieră", codificat cu codul de identificare fiscală al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, denumit în continuare MDRAP.
Art. 2
MDRAP solicită Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului MDRAP, în baza copiei extrasului contului de venituri bugetare deschis la Trezoreria Statului în care sunt reflectate sumele virate la bugetul de stat.
Art. 3
(1)Ministerul Finanţelor Publice, pe baza solicitării MDRAP, însoţită de copia extrasului de cont prevăzut la art. 2, introduce modificările corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului acestuia.
(2)Sumele introduse în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat vor fi prevăzute distinct atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, după cum urmează:
a)la partea de venituri ale bugetului de stat vor fi prevăzute la capitolul 31.01 "Venituri din dobânzi", la o poziţie distinctă, respectiv subcapitolul 31.01.09 "Venituri din dobânzi aferente sumelor aferente programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă al Politicii de coeziune 2007-2013, precum şi programelor de cooperare transfrontalieră";
b)la partea de cheltuieli, în bugetul MDRAP vor fi prevăzute la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", la articolul 56.45 "Transferuri din sume din dobânzi destinate cofinanţării programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă al Politicii de coeziune 2007-2013, precum şi programelor de cooperare transfrontalieră".
Art. 4
MDRAP poate deschide şi utiliza creditele bugetare suplimentate conform art. 3 numai pentru destinaţiile aprobate conform art. X alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative.
Art. 5
(1)MDRAP, până la data de 23 decembrie a fiecărui an, poate solicita Ministerului Finanţelor Publice deschiderea creditelor bugetare aprobate la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", la articolul prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b).
(2)Ministerul Finanţelor Publice aprobă solicitarea menţionată la alin. (1), formulată de MDRAP, în termen de maximum două zile lucrătoare.
(3)Până la data de 24 decembrie a fiecărui an, MDRAP virează în contul de disponibil 50.01.51 "Disponibil din sume primite în conformitate cu prevederile art. X din OG nr. 17/2015", codificat cu codul de identificare fiscală al MDRAP, sumele reprezentând dobânda acumulată aferentă Programului de cooperare transfrontalieră România-Serbia 2007-2013 şi Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, rămasă neutilizată, inclusiv dobânda acumulată la sumele de prefinanţare primite de la Comisia Europeană, aferente Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, care nu mai pot fi utilizate până la finele anului bugetar, determinate ca diferenţă între veniturile bugetare încasate în contul de venituri bugetare prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. a) şi totalul plăţilor care au fost dispuse de la subdiviziunea de cheltuieli bugetare prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. b).
(4)Până la data de 24 decembrie a fiecărui an, MDRAP va efectua retragerea creditelor bugetare deschise şi neutilizate de la subdiviziunea de cheltuieli bugetare prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. b). Până la aceeaşi dată, acesta va solicita Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului acestuia, constând în diminuarea bugetului respectiv cu sumele transferate în contul de disponibil potrivit prevederilor alin. (3).
(5)Sumele existente la finele anului în contul de disponibil 50.01.51 "Disponibil din sume primite în conformitate cu prevederile art. X din O.G. nr. 17/2015" se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către MDRAP în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. a). Utilizarea cu aceeaşi destinaţie a sumelor astfel transferate se efectuează numai după majorarea cu sumele respective a veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi a bugetului MDRAP, prin introducerea modificărilor corespunzătoare în aceste bugete conform procedurii prevăzute la art. 2 şi 3.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 950 din data de 22 decembrie 2015