ORDIN nr. 6560 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare
În baza prevederilor art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 16 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,
având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexele nr. 1-35, care fac parte integrantă din prezentul ordin, după cum urmează:
- Anexa nr. 1 - Comisia Matematică
- Anexa nr. 2 - Comisia Informatică
- Anexa nr. 3 - Comisia Fizică
- Anexa nr. 4 - Comisia Chimie
- Anexa nr. 5 - Comisia Ştiinţele Pământului
- Anexa nr. 6 - Comisia Inginerie civilă şi management
- Anexa nr. 7 - Comisia Ingineria materialelor
- Anexa nr. 8 - Comisia Inginerie chimică, inginerie medicală, ştiinţa materialelor şi nanomateriale
- Anexa nr. 9 - Comisia Inginerie electrică
- Anexa nr. 10 - Comisia Inginerie energetică
- Anexa nr. 11 - Comisia Electronică, telecomunicaţii şi nanotehnologie
- Anexa nr. 12 - Comisia Inginerie geologică, mine, petrol şi gaze
- Anexa nr. 13 - Comisia Inginerie aerospaţială, autovehicule şi transporturi
- Anexa nr. 14 - Comisia Ingineria resurselor vegetale şi animale
- Anexa nr. 15 - Comisia Calculatoare, tehnologia informaţiei şi ingineria sistemelor
- Anexa nr. 16 - Comisia Inginerie industrială şi management
- Anexa nr. 17 - Comisia Inginerie mecanică, mecatronică şi robotică
- Anexa nr. 18 - Comisia Ingineria mediului
- Anexa nr. 19 - Comisia Biologie şi biochimie
- Anexa nr. 20 - Comisia Medicină
- Anexa nr. 21 - Comisia Medicină veterinară
- Anexa nr. 22 - Comisia Medicină dentară
- Anexa nr. 23 - Comisia Farmacie
- Anexa nr. 24 - Comisia Ştiinţe juridice
- Anexa nr. 25 - Comisia Sociologie, ştiinţe politice şi administrative
- Anexa nr. 26 - Comisia Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică
- Anexa nr. 27 - Comisia Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor
- Anexa nr. 28 - Comisia Psihologie şi ştiinţe comportamentale
- Anexa nr. 29 - Comisia de Filologie
- Anexa nr. 30 - Comisia Filosofie
- Anexa nr. 31 - Comisia Istorie şi studii culturale
- Anexa nr. 32 - Comisia Teologie
- Anexa nr. 33 - Comisia Arhitectură şi urbanism
- Anexa nr. 34 - Comisia de Arte vizuale
- Anexa nr. 35 - Comisia Artele spectacolului
Art. 2
(1)La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile legale referitoare la standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare - dezvoltare, respectiv:
a)prevederile art. 1-3, 5 şi 6 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.478/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P1 - Matematică şi ştiinţe ale naturii, P2 - Ştiinţe inginereşti şi P3 - Ştiinţe biomedicale din cadrul Consiliului Naţional pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 27 iunie 2011;
b)prevederile art. 1-3, 5 şi 6 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 28 iulie 2011, cu modificările ulterioare;
c)prevederile art. 1-3 şi 5-7 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.692/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P5 - Arte şi ştiinţe umaniste din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 29 iulie 2011, cu modificările ulterioare.
(2)Fac excepţie prevederile referitoare la standardele minimale necesare pentru obţinerea atestatului de abilitare.
Art. 3
Direcţia generală învăţământ superior, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi instituţiile de învăţământ superior vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

ANEXA nr. 1: COMISIA MATEMATICĂ
(1)STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
1.1.Definiţii
- M este mulţimea articolelor ştiinţifice care prezintă contribuţii originale, în extenso, publicate de candidat, ca autor sau coautor, în reviste ISI care au un factor de impact mai mare sau egal cu 0.5;
- Mrecent este mulţimea articolelor ştiinţifice care prezintă contribuţii originale, în extenso, publicate de candidat, ca autor sau coautor, în ultimii 7 ani calendaristici anteriori depunerii dosarului pentru evaluare, în reviste care au un factor de impact mai mare sau egal cu 0.5. Ultimii 7 ani calendaristici anteriori depunerii dosarului pentru evaluare în anul a se consideră a fi anii calendaristici a, a-1...a-6;
- fi reprezintă factorul de impact al revistei ştiinţifice în care a fost publicat articolul i;
- ni reprezintă numărul de autori ai articolului i;
- C este numărul de citări, provenind din articole publicate în reviste ştiinţifice care au un factor de impact mai mare sau egal cu 0.5, care citează articole ştiinţifice publicate de candidat, ca autor sau coautor. Nu se iau în considerare citările provenind din articole care au ca autor sau coautor candidatul.
1.2.Standarde minimale
Profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I,:
I > = 5 şi Irecent > = 2.5 şi C > = 12
Conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II:
I > = 2.5 şi Irecent > = 1.5 şi C > = 6
1.3.Modelul fişei de verificare a îndeplinirii standardelor minimale

Nr. crt.

Articol, referinţa bibliografică

Publicat în ultimii 7 ani

fi

ni

fi/ni

1

     

2

     

...

   

I=

 

Total:

Irecent =

 
  
NOTĂ: În coloana "Publicat în ultimii 7 ani" se bifează cu X articolele din Mrecent.

Nr. crt.

Articolul citat

Revista şi articolul în care a fost citat

fi

1.

   

2.

   

Total

 
NOTĂ: Coloana fi se completează cu factorul de impact al revistei în care a fost publicat articolul care citează.

Preşedinte de comisie,

Prof. dr. Daniel BREAZ

ANEXA nr. 2: COMISIA INFORMATICĂ
(1)STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE
1.Principii şi perspective ale evaluării
Evaluarea trebuie să reflecte nivelul implicării în activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI), activitatea didactică-profesională (DID), precum şi impactul activităţii şi recunoaşterea acesteia la nivel naţional şi internaţional (RIA). În conformitate cu principiile, evaluarea va cuprinde următoarele perspective:
a)respectarea normelor de etică a cercetării,
b)producţia ştiinţifică,
c)impactul rezultatelor,
d)performanţa academică.
2.Metodologie
Fiecare dintre perspectivele a)-d) se evaluează cu unul din calificativele: îndeplinit, neîndeplinit. Gradul didactic se acordă dacă toate perspectivele sunt îndeplinite.
Etica cercetării (perspectiva a). Gradul didactic nu se acordă în cazurile în care există evidenţe care probează că autorul îşi atribuie (implicit sau explicit) rezultate (teoretice sau empirice), texte sau imagini care nu-i aparţin, ori care probează că în publicaţiile sale candidatul a inclus părţi copiate din literatură sau din alte surse (inclusiv manuscrise nepublicate ale altor autori).
Producţia ştiinţifică (perspectiva b) se evaluează prin publicaţii apărute în forumuri (jurnale şi conferinţe) specifice domeniului Informatică ori a subdomeniilor sale. Comisia CNATDCU de Informatică ţine la zi pe adresa Consorţiului de Informatică (https://informatica-universitaria.ro/) o listă conţinând 4 categorii de reviste şi conferinţe (notate A, B, C, D) din domeniul Informatică, precum şi un serviciu Web cu care pot fi clasificate forumuri nelistate. Scorurile asociate forumurilor sunt următoarele:
A 8 pct.
B 4 pct.
C 2 pct. Aici se vor include şi LNCS-urile care nu sunt în A şi B.
D 1 pct. Aici intră reviste şi conferinţe care nu se regăsesc în categoriile de mai sus dar sunt indexate SCOPUS, IEEE, ACM, SPRINGER, DBLP, CiteSeerX, Zentralblatt, MathSciNet etc. (nu şi forumuri de genul WSEAS, IAENG, DAAAM).
Pentru evaluarea perspectivei b) pentru gradele de conferenţiar/CP II şi profesor/CP I doar scorurile asociate lucrărilor ce conţin rezultate originale ale candidatului publicate în forumuri de categoriile A, B sau C pot fi însumate. Workshop-urilor asociate conferinţelor obţin rangul conferinţei numai dacă nu sunt cotate separat (caz în care se evaluează ca forumuri independente) şi lucrările lor au fost publicate în volumul conferinţei principale. Lucrările de tip poster şi demonstraţii de sisteme, publicate în volumul conferinţei, precum şi cele prezentate în workshop-uri asociate conferinţelor dar publicate în volume distincte se punctează înjumătăţind scorul conferinţei. Punctajul publicaţiilor se calculează după formula:
unde Si reprezintă scorul asociat forumului unde a apărut publicaţia, iar n este numărul de autori al lucrării.
 

Conferenţiar/ CP II

Profesor/ CP I

Valori minimale pentru indicatorul P

32 puncte, din care 16 puncte din lucrări de cel puţin categoria B

56 puncte, din care 24 puncte din lucrări de categoria A şi 16 puncte din lucrări de cel puţin categoria B

Impactul rezultatelor (perspectiva c) se evaluează pe baza citărilor (fără autocitări). Citările sunt luate în considerare dacă apar în forumuri de tip A, B, C şi D, dar şi în teze de doctorat, monografii şi cărţi editate, unde vor fi echivalate cu tipul D. Punctajul citărilor se calculează după formula:
unde: N - numărul de lucrări citate,
ni - numărul de autori ai lucrării citate,
Ni - numărul de citări ale lucrării i,
Sij - scorul asociat forumului în care apare a j-a lucrare care citează lucrarea i.
Auto-citările (citări în articole ale oricăruia dintre autori) se exclud. Citările se consideră pentru orice lucrări ştiinţifice, inclusiv monografii şi articole apărute în publicaţii din afara listelor precizate, atâta timp cât lucrările respective sunt din domeniul Informatică. În acest caz, în calculul punctajului se consideră scorul Sij ca fiind 8/4/2/1, în funcţie de categoria editurii conform clasamentului SENSE1 (în ultima categorie incluzându-se editurile din categoriile D, E şi nelistate).
 

Conferenţiar/ CP II

Profesor/ CP I

Valori minimale pentru indicatorul C

48, din care 12 puncte în forumuri de minim tip B

120, din care 40 de puncte în forumuri de minim tip B

Performanţa academică (perspectiva d) se evaluează după indicatorii din tabelul de mai jos (n = numărul de autori):

Cărţi autor/editate şi capitole publicate în edituri de categoria (conform clasamentului SENSE):

- cărţi (A)

- cărţi (B) sau capitole (A)

- cărţi (C) sau capitole (B)

- cărţi (D, E şi nelistate) sau capitole (C)

- capitole (D, E şi nelistate)


16/ max(1, n-2)

8/ max(1, n-2)

4/ max(1, n-2)

2/ max(1, n-2)

1/ max(1, n-2)

pe volum sau capitol

Editor proceedings la conferinţe de tip:

- A | B | C | D

 

(8 | 4 | 2 | 1)/ max(1, n-2)

pe volum

Publicarea unui curs universitar în format electronic

2

pe curs

Director/editor al unei reviste de tip:

- A | B | C | D

 

24 | 12 | 6 | 3

 

pe revistă

Director (coordonator/responsabil) | membru al unui grant/proiect/contract/program de cercetare naţional/internaţional a cărui valoare intrată în instituţie este:

> = 200.000 Euro, ca director | membru

100.000 - 199.999 Euro, ca director | membru

50.000 - 99.999 Euro, ca director | membru

< 50.000 Euro, ca director | membru
8 | 4

6 | 3

4 | 2

2 | 1

pe grant/proiect/ contract/program

Membru în comitetul ştiinţific (de program) al unor conferinţe, simpozioane, workshop-uri, de tip:

- A | B | C | D


4 | 2 | 1 | 0,5

pe eveniment

Organizare evenimente ştiinţifice/şcoli de vară, în calitate de:

- director | membru în comitetul de organizare


2 | 1

pe eveniment

Keynote/invited speaker la evenimente/universităţi2:

- de tip A/top 100

- de tip B/şcoli de vară internaţionale/top 200

- de tip C, şcoli de vară naţionale, conferinţe ale Academiei Române/top 500

- de tip D/evenimente locale/top 1000


8

4

2

1

pe eveniment/conferinţă

Profesor/researcher asociat/visiting la o universitate din:

- top 100

- top 200

- top 500

- top 1000


8* nr. luni

4* nr. luni

2* nr. luni

nr. luni

pe vizită (pentru vizite scurte cu predare intensivă se pot face echivalări:
1 lună=16 ore de predare)
Max. 24 puncte

Consolidarea de echipe de cercetare dovedită prin publicaţii, participări în proiecte, dezvoltarea de instrumente software, resurse şi colecţii de date de largă utilitate

nr. persoane* nr. ani de activitate comună

pe echipe de minimum 3 persoane

Membru în comisii de evaluare a tezelor de doctorat la o universitate din top:

- 100 | 200 | 500 | 1000


4 | 2 | 1 | 0,5

pe teză

Brevete şi invenţii active (OSIM, ORDA etc.)

8/ max(1, n-2)

pe brevet/invenţie

Dezvoltarea de pachete şi instrumente software, dezvoltarea de resurse şi colecţii de date de largă utilitate (probate prin număr de accesări, publicarea pe site-uri open source etc.)

2 * nr. produse/ max(l, n-2)

pe produs

Poziţii de conducere în organizaţii profesionale:

- internaţionale | naţionale

 

4 | 2

pe organizaţie

Premii şi alte merite (la decizia universităţii sau institutului de cercetare)

max 10% din punctajul criteriului

-

1www.sense.nl. Comisia de Informatică îşi rezervă dreptul de a promova în clase superioare şi edituri româneşti care nu sunt menţionate acum, în momentul în care CNCS va finaliza o astfel de listă.
2Conform clasamentului http://www.webometrics.info/.
 

Conferenţiar/ CP II

Profesor/ CP I

Valori minimale pentru perspectiva d

36

60

Observaţie: Un procent de 10% din punctajul total (116 pct. pentru gradele de conferenţiar şi CP II, respectiv 236 pct. pentru gradele de profesor, CP I) poate fi deplasat între criterii, cu respectarea cerinţelor minimale (în italic în tabelele de la perspectivele b şi c).

Preşedinte de comisie,

Prof. dr. Dan CRISTEA

ANEXA nr. 3: COMISIA FIZICĂ
STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
1.Structura activităţii candidatului

Nr. crt.

Domeniul activităţilor

Tipul activităţilor

Categorii şi restricţii

Subcategorii

Indicatori
(kpi)

0

1

2

3

4

5

1

Activitatea didactică şi profesională (A1)

1.1 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate

1.1.1 Cărţi/ capitole ca autor

1.1.1.1 internaţionale

0,4

1.1.1.2 naţionale;

0,2

1.1.2 Cărţi/ capitole ca editor

1.1.2.1 internaţionale

0,2

1.1.2.2 naţionale

0,1

1.2 Material didactic/ Lucrări didactice

1.2.1 Manuale didactice

 

0,2

1.2.2 Îndrumătoare de laborator/aplicaţii; Profesor-minim 2, prim autor;
Conferenţiar - minim 1, coautor

 

0,2

1.3 Brevete de invenţie

 

2.3.2 naţionale

0,2

2.3.1 internaţionale

0,6

1.4 Coordonare de programe de studii, organizare şi coordonare programe de formare continua şi proiecte educaţionale. Granturi/proiecte de cercetare în valoare de peste 100000 euro, câştigate prin competiţie

director/ responsabil

 

0,4

2

Activitatea de cercetare (A2)

2.1 Articole în reviste cotate ISI Thomson Reuters şi în volume indexate ISI proceedings

I = ai/nief, unde i enumeră articolele care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, în extenso, publicate de candidat, ca autor sau coautor, în reviste cotate ISI;

- ai reprezintă scorul de influenţă absolut (www.eigenfactor.org) al revistei ştiinţifice în care a fost publicat articolul i, corespunzător anului de publicare al articolului (în cazul în care anul de publicare este anterior datelor existente în baza de date se va alege anul cel mai apropiat);

- nief reprezintă numărul efectiv de autori ai publicaţiei i, care este:

- ni dacă ni < = 5;

- (ni + 10)/3, dacă 5 < = ni < = 80;

- 30, dacă 80 < = ni;

cu ni reprezentând numărul de autori ai publicaţiei i;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I/2.0

Minim I = 4.0 pentru Profesor/ CS I

Minim I=2.0 pentru Conferenţiar/ CS II

2.2 Articole în reviste cotate ISI Thomson Reuters şi în volume indexate ISI proceedings pentru care candidatul este prim autor sau autor corespondent.

P=ai, unde i enumeră articolele care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, in extenso, publicate în reviste cotate ISI pentru care candidatul este prim-autor sau autor corespondent. Nu se iau în considerare articolele la care autorii sunt indicaţi în ordinea alfabetică a numelui şi candidatul este prim - autor exclusiv datorită numelui acestuia şi ordonării alfabetice.

 

P/1.5

Minim P=3.0 pentru profesor/CS I

Minim P=1.5 pentru conferentiar/CS II

3

Recunoaştere şi impactul activităţii (A3)

3.1 Citări în reviste indexate ISI

C=ci/nief,unde i enumeră publicaţiile candidatului;- ci reprezintă numărul de citări ale publicaţiei i care provin din articole ştiinţifice din reviste care sunt indexate ISI şi care citează lucrări ştiinţifice publicate de candidat ca autor sau coauthor. Nu se iau în considerare citările provenind din articole care au ca autor sau coautor candidatul (autocitările);

- nief reprezintă numărul efectiv de autori ai publicaţiei i, care este:

- ni, dacă ni < = 5;

- (ni + 10)/3, dacă 5 < = ni < = 80;

- 30, dacă 80 < = ni;

cu ni reprezentând numărul de autori ai publicaţiei i;

 

C/17.5

Minim C=35.0 pentru Profesor/ CS I

Minim C=17.5 pentru Conferenţiar/ CS II

2.Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3)
unde:
npi - numărul de activităţi din subcategorie
kpi - coeficient specific tipului şi subcategoriei de activitate
3.Condiţii minimale (Ai)

Nr. crt.

Categoria

Domeniul de activitate

Condiţii Conferenţiar/CS II

Condiţii Profesor/CS I

1

Activitatea didactică/ profesională (A1)

Minim 1 punct

Minim 2 puncte

2

Activitatea de cercetare (A2)

Minim 2 punct

Minim 4 puncte

3

Recunoaştere şi impactul activităţii (A3)

Minim 1 punct

Minim 2 puncte

TOTAL

4 puncte

8 puncte

unde: Ai suma activităţilor din categoria menţionată

Preşedinte comisie

Acad. Nicolae ZAMFIR

ANEXA nr. 4: COMISIA CHIMIE
STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORI I PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
1.Propunere de definiţii privind structura activităţii candidatului

Nr. crt.

Domeniul activităţilor

Tipul activităţilor

Categorii şi restricţii

Subcategorii

Indicatori (kpi)

0

1

2

3

4

5

1

Activitatea didactică şi profesională (A1)

1.1

Cărţi sau capitole de carte

Profesor minim 3; Conferenţiar minim 1

1.1.1. Profesor minim 1 prim autor

3

2

Activitatea de cercetare (A2)

2.1

Articole în reviste cotate ISI Thomson Reuters

Minim 35 articole pentru Profesor/ CS I dintre care 23 în reviste internaţionale

*) Factorul de impact cumulat al articolelor publicate, minim 40 şi autor principal/corespondent pe minim 10 articole

1

Minim 18 articole pentru Conferenţiar/ CS II din care 12 în reviste internaţionale

Factorul de impact cumulat al articolelor publicate, minim 18

 

Brevete de invenţie şi inovaţie

Brevete**) ***)

2.3.1

**) internaţionale

10

2.3.2

***) naţionale

1

 

2.2

Granturi/proiecte câştigate prin competiţie

2.3.1 Director/ responsabil pentru Profesor/ CS I; Minim 1

2.4.1.1

naţionale

4

2.3.2 Membru în echipa - pentru Profesor/ CS I Minim 1; pentru Conferenţiar/CSII - Minim 1

2.4.2.1

naţionale

2

3

Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3)

3.1

Citări în reviste ISI şi BDI

Minim 100 citări pentru Profesor/ CS I; Minim 30 citări pentru Conferenţiar/CSII

3.1.1

ISI

0,5

3.1.2

BDI

0,5

Nota:
*) Factorul de impact cumulat reprezintă suma factorilor de impact corespunzători revistelor în care au fost publicate articolele
**) Un articol ISI publicat intr-o revista internaţională poate fi echivalat cu un Brevet internaţional obţinut în Germania, Marea Britanie, Franţa, SUA, Canada, Japonia, Coreea de Sud, Australia
***) Un articol ISI publicat într-o revista româneasca poate fi echivalat cu un Brevet naţional
2.Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3)
3.Condiţii minimale (Ai)*

Nr. crt.

Categoria

Domeniul de activitate

Condiţii Conferenţiar

Condiţii CS II

Condiţii Profesor

Condiţii CS I

1

Activitatea didactică/ profesională (A1) **

3

0

9

0

2

Activitatea de cercetare (A2)

Minim 20 puncte

Minim 20 puncte

Minim 41 puncte

Minim 41 puncte

3

Recunoaşterea impactului activităţii (A3)

Minim 15 puncte

Minim 15 puncte

Minim 50 puncte

Minim 50 puncte

TOTAL

38 puncte

35 puncte

100 puncte

91 puncte

Preşedinte de comisie,

Prof. dr. Nicolae HURDUC

ANEXA nr. 5: COMISIA ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE

I1

Articole in extenso în reviste cotate ISI - Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SCCI).

4 + Fi

Pe articol

I2

Articole in extenso în reviste indexate ISI în Arts & Humanities Citation Index (bază de date fără factor de impact, fiecare articol se echivalează cu Fi = 1).

4 + 1

Pe articol

I3

Număr de articole publicate în reviste indexate ISI (inclusiv in Arts & Humanities Citation Index)

n

 

I4

Articole in extenso publicate în reviste şi proceedings-uri indexate ISI

1

Pe articol

I5

Articole in extenso publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale (BDI)

0,5

Pe articol

I6

Teza de doctorat publicată la o editura recunoscuta CNCS, în cel puţin 100 exemplare

2

 

I7

Cărţi/Atlase publicate ca unic autor sau co-autor în edituri internaţionale

8 x 3/na

Pe carte

I8

Cărţi/Atlase/Hărţi coordonate, apărute în edituri internaţionale

6 x 3/nc

Pe volum

I9

Capitole în volume colective publicate sub egida unor edituri internaţionale şi regăsite în cel puţin 6 biblioteci înregistrate in Worldcat

4 x 3/na

Pe studiu/capitol

I10

Cărţi/Atlase/Hărţi publicate în edituri naţionale recunoscute CNCS

2 x 1,5/na

Pe volum

I11

Capitole în volume colective publicate sub egida unor edituri recunoscute CNCS, utilizând coeficientul de multiplicare m

1,5 x 1/na

Pe studiu/ capitol

I12

Citări ale publicaţiilor candidatului (exclusiv autocitările) în articole apărute în reviste cotate ISI (Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SCCI), Arts & Humanities Citation Index) cu factor de impact (inclusiv proceedings-uri)

0,4/na

Pe citare

I13

Citări ale publicaţiilor candidatului în articole apărute în reviste indexate ISI, în cărţi/capitole de cărţi/volume publicate sub egida unor edituri internaţionale (exclus autocitările)

0,3/na

Pe citare

I14

Citări ale publicaţiilor candidatului în articole publicate în reviste indexate BDI şi în cărţi/capitole de cărţi/volume publicate sub egida unor edituri recunoscute CNCS (exclus autocitările)

0,2/ na

Pe citare

I15

Membru în comitetul ştiinţific al unei reviste indexată ISI

2

Pe revistă

I16

Membru în comitetul ştiinţific al unei reviste indexată BDI

0,25

Pe revistă

I17

Director/Coordonator/Responsabil al unui grant/proiect/contract (inclusiv economic)/program de cercetare internaţional, câştigat prin competiţie, cu o valoare:
> 100.000 Lei (sau echivalent);
50.000 - 100.000.
6
4

Pe grant/proiect/ contract/program

I18

Membru în echipa unui grant/proiect/contract (inclusiv economic)/program de cercetare internaţional, câştigat prin competiţie, cu o valoare:
> 100.000 lei (sau echivalent);
50.000-100.000.
4
3

Pe grant/proiect/ contract/program

I19

Director/ Coordonator/Responsabil al unui grant/proiect/contract (inclusiv economic)/program de cercetare naţional, câştigat prin competiţie, cu o valoare:
> 100.000 lei (sau echivalent);
50.000-100.000.
3
2

Pe grant/proiect/ contract/program

I20

Membru în echipa unui grant/proiect/contract (inclusiv economic)/program de cercetare naţional, câştigat prin competiţie, cu o valoare:
> 100.000 lei (sau echivalent);
50.000-100.000.
2
1

Pe grant/proiect/ contract/program

I21

Derularea activităţii ştiinţifice în echipe de cercetare cu antrenarea studenţilor/masteranzilor/doctoranzilor/tinerelor cadre didactice (cercetători) dovedită prin:

 

a) publicaţii comune: lucrări ISI/lucrări BDI/carte/capitole de carte/atlase/hărţi publicate/cursuri sub egida unor edituri internaţionale sau recunoscute CNCS;

b) granturi/contracte/proiecte/programe de cercetare

5

Pe carte/atlas, respectiv grant/proiect/contract internaţional

1

Pe capitol de carte/curs/hartă

3

Pe articol ISI, respectiv grant/proiect/contract naţional

1

Pe articol BDI

- Fi - factor de impact al revistei;
- na - număr de autori în cazul în care candidatul este coautor;
- nc - număr de coordonatori;
- Bazele de date internaţionale (BDI) acceptate sunt: ISI Web of Knowledge, ISI-Master Journal List, ERIH, Scopus, EBSCO, ProQuest, CEEOL, SpringerLink, Science Direct, DOAJ, Ulrichsweb, Index Copernicus, GEOREF, Genamics Journal Seek, Library of Congress Online Catalog.
5.2.Standarde minimale şi obligatorii* pentru acordarea titlurilor didactice de conferenţiar, profesor şi a celor de cercetare CS II şi CS I**

Criteriul

Denumire indicator

Standardul pentru

Profesor

CS I

Conferenţiar

CS II

Geografie

Geologie

Geografie

Geologie

Geografie

Geologie

Geografie

Geologie

C1

I1 - I2

> = 25

> = 30

> = 30

> = 35

> = 15

> = 20

> = 20

> = 25

C2

I3

> = 5

> = 6

> = 6

> = 7

> = 3

> = 4

> = 4

> = 5

C3

I4-I5

> = 3

> = 3

> = 3

> = 4

> = 1

> = 1

> = 1

> = 2

C4

I6-I11

> = 4

> = 4

> = 4

> = 4

> = 2

> = 2

> = 2

> = 2

C5

I12-I16

> = 2,5

> = 2,5

> = 2,5

> = 2,5

> = 0,5

> = 0,5

> = 0,5

> = 0,5

C6

I17- I18

> = 4

> = 4

> = 4

> = 4

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

C7

I19- I20

> = 10

> = 10

> = 10

> = 10

> = 2

> = 2

> = 2

> = 2

C8

I21

> = 8

> = 8

> = 6

> = 6

> = 3

> = 3

> = 2

> = 2

 

Punctaj total I1 - I21

> = 61,5

> = 67,5

> = 65,5

> = 72,5

> = 26,5

> = 32,5

> = 31,5

> = 37,5

*Punctajul total este orientativ şi nu compensatoriu, întrucât este necesară atingerea standardelor minimale pentru fiecare dintre criteriile C1 - C8. Pentru profesor şi CSI candidatul trebuie să fie prim autor/autor principal la cel puţin un articol publicat într-o revistă cotată ISI. În situaţia în care un candidat nu îndeplineşte unul din criteriile minimale, având mai puţin de 20% din valoarea acestuia, atunci Comisia de concurs poate considera, justificând îndeplinirea cu mult peste standarde a altor indicatori, propunerea de validare a concursului.

Preşedinte de comisie,

Prof. Dr. Ioan IANOŞ

ANEXA nr. 6: COMISIA INGINERIE CIVILĂ ŞI MANAGEMENT
(1)STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
1.Structura activităţii candidatului

Nr. crt.

Domeniul activităţilor

Tipul activităţilor

Categorii şi restricţii

Subcategorii

Indicatori
(kpi)

0

1

2

3

4

5

1

Activitatea didactică şi profesională (A1)

1.1 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate

1.1.1 Cărţi/ capitole ca autor; pentru Profesor/CSI minim 2, Conferenţiar/CSII minim 1

1.1.1.1 internaţionale

nr. pagini/(2*nr. autori)

1.1.1.2 naţionale

nr. pagini/(5*nr. autori)

1.1.2 Cărţi/ capitole de cărţi ca editor/coordonator

1.1.2.1 internaţionale

nr. pagini/(3*nr. autori)

1.1.2.2 naţionale

nr. pagini/(7*nr. autori)

1.2 Suport didactic

1.2.1 Manuale, suport de curs: pentru Profesor/ CS I: minim 2 din care 1 ca prim autor; pentru Conferenţiar/ CS II: minim 1;

 

nr. pagini/(10*nr. autori)

1.2.2 Îndrumare de laborator/aplicaţii; pentru Profesor/CS I-minim 2, din care 1 prim autor; Conferenţiar/CS II- minim 1

 

nr. pagini/(20*nr. autori)

1.3 Coordonare de programe de studii, organizare şi coordonare programe de formare continua şi proiecte educaţionale(POS, Socrates, Leonardo,sa)

Punctaj unic pentru fiecare activitate (maxim 10 activităţi pentru Profesor/CS I, maxim 5 activităţi pentru Conferenţiar/CS II)

 

10

2

Activitatea de cercetare
(A2)

2.1 Articole în reviste cotate ISI Thomson Reuters şi în volume indexate ISI proceedings

Minim 8 articole pentru Profesor/ CS I

 

(25+20*factor impact)/nr. de aut

Minim 5 articole pentru Conferenţiar/ CS II

 

(25+20*factor impact)/nr. de aut

2.2 Articole în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte baze de date internaţionale *

Minim 12 pentru Profesor/CSI

 

20/nr. de autori

Minim 8 pentru Conferenţiar/CSII

 

20/nr. de autori

2.3 Proprietate intelectuala, brevete de invenţie

 

2.3.1 cotate ISI

50/nr. autori

2.3.2 internaţionale, ne-cotate ISI

35/nr. de autori

2.3.3 naţionale

25/nr. de autori

2.4 Granturi/proiecte câştigate prin competiţie

2.4.1 Director/ responsabil - Minim 2 pentru Profesor/ CS I; Minim 1 pentru Conferenţiar/ CS II

2.4.1.1 internaţionale

20*ani de desfăşurare

2.4.1.2 naţionale

10*ani de desfăşurare

2.4.2 Membru în echipa

2.4.2.1 internaţionale

10*ani de desfăşurare

2.4.2.2 naţionale

5*ani de desfăşurare

2.5 Proiecte de cercetare/consultanţă (valoare de minim 10 000 Euro echivalenţi)

2.5.1 Responsabil

 

5/proiect

2.5.2 Membru echipa

 

2/proiect

3

Recunoaştere şi impactul activităţii (A3)

3.1 Citări în reviste ISI şi BDI şi în volumele conferinţelor ISI şi BDI

 

3.1.1 ISI

5/nr. aut art. citat

3.1.2 BDI

3/nr. aut art. citat

3.2 Prezentări invitate în plenul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi Profesor invitat (exclusiv ERASMUS)

Punctaj unic pentru fiecare activitate (maxim 10 activităţi pentru Profesor/CS I, maxim 5 activităţi pentru Conferenţiar/CS II)

3.2.1 internaţionale

10

3.2.2 naţionale

5

3.3 Membru în colectivele de redacţie sau comitete ştiinţifice ale revistelor şi manifestărilor ştiinţifice, organizator de manifestări ştiinţifice, Recenzor pentru reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale

Punctaj unic pentru fiecare activitate (maxim 10 activităţi pentru Profesor/CS I, maxim 5 activităţi pentru Conferenţiar/CS II)

3.3.1 ISI

10

3.3.2 BDI

6

3.3.3 naţionale şi internaţionale neindexate

3

3.4 Experienţa de management

 

3.4.1 Conducere (rector, prorector, cancelar, decan, prodecan, director departament, director şcoala doctorala, director, director adj., şef secţie)

5* nr. ani

 

Membru organisme conducere 3 4 2 (senat, consiliu facultăţii, cons. departament, cons. admin., cons. ştiinţific)

2*nr ani

CRITERII OPŢIONALE

  

3.5 Premii

 

3.5.1 Academia Romana

30

3.5.2 ASAS, AOSR, academii de ramura şi CNCSIS

15

3.5.3 premii internaţionale

10

3.5.4 premii naţionale în domeniu

5

3.6 Membru în academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, naţionale şi internaţionale, apartenenţă la organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării

3.6.1 Academia Romana

 

100

3.6.2 ASAS, AOSR şi academii de ramura

 

30

3.6.3 Conducere asociaţii profesionale

3.6.3.1 internaţionale

30

3.6.3.2 naţionale

10

3.6.4 Asociaţii profesionale

3.6.4.1 internaţionale

5

3.6.4.2 naţionale

2

3.6.5 Consilii şi organizaţii în domeniul educaţiei şi cercetării

3.6.5.1 Conducere

15

3.6.5.2 Membru

10

Nota:
*)bazele de date internaţionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu excepţia articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, EBSCO, PROQUEST, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Google Scholar.
2.Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3)
unde: kpi - Indice specific tipului şi categoriei de activitate
3.Condiţii minimale (Ai)

Nr. crt.

Categoria

Domeniul de activitate

Condiţii Conferenţiar

Condiţii CS II

Condiţii Profesor

Condiţii CS I

1

Activitatea didactică/ profesională (A1) **

Minim 40 puncte

Fără restricţii

Minim 80 puncte

Fără restricţii

2

Activitatea de cercetare (A2)

Minim 180 puncte

Minim 220 puncte

Minim 300 puncte

Minim 380 puncte

3

Recunoaştere şi impactul activităţii (A3)

Minim 30 puncte

Minim 30 puncte

Minim 70 puncte

Minim 70 puncte

TOTAL

Minim 250 puncte

Minim 250 puncte

Minim 450 puncte

Minim 450 puncte

Preşedinte comisie

Prof. dr. Radu DAMIAN

ANEXA nr. 7: COMISIA INGINERIA MATERIALELOR
(1)STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
1.Structura activităţii candidatului

Nr. crt.

Domeniul activităţilor

Tipul activităţilor

Categorii şi restricţii

Subcategorii

Indicatori
(kpi)

0

1

2

3

4

5

1

Activitatea didactică şi profesională (A1)

1.1 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate

1.1.1 Cărţi/capitole ca autor

1.1.1.1 internaţionale

nr. pagini/ 5 x nr. autori

1.1.1.2 naţionale; Profesor minim 2, d.c. 1 prim autor; Conferenţiar minim 1

nr. pagini/10 x nr. autori

1.1.2 Cărţi/capitole ca editor

1.1.2.1 internaţionale

nr. pagini/10 x nr. editori

1.1.2.2 naţionale

nr. pagini/ 20 x nr. editori

1.2 Material didactic/ Lucrări didactice

1.2.1 Manuale didactice/ Monografii (minim 1)

 

nr. pagini/ 20 x nr. autori

1.2.2 Îndrumătoare de laborator/aplicaţii (minim 1);

 

nr. pagini/ 25 x nr. autori

1.3 Coordonare de programe de studii, organizare şi coordonare programe de formare continua şi proiecte educaţionale

Director/ Responsabil/ Membru

 

Director -15; Responsabil - 10; Membru-5

2

Activitatea de cercetare (A2)

2.1 Articole în reviste cotate ISI Thomson Reuters şi în volume indexate ISI proceedings

Minim 15 articole pentru Profesor/ CS I din care min. 10 în Reviste cotate ISI Th.R., din care min. 5 cu FI de min. 0,5, şi min. 5 ca autor principal indiferent de FI

 

Reviste: (25 + 20xFI)/ nr. autori; Volume: 20/ nr. Autori [max. 3 articole/ manifestare]

Minim 10 articole pentru Conferenţiar/ CSII din care min. 5 în Reviste cotate ISI Th.R., din care min. 3 cu FI de min. 0,5 şi min. 2 ca autor principal indiferent de FI

2.2 Articole în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte baze de date internaţionale

Minim 5 pentru profesor/ CSI

 

Reviste: 20/ nr. autori; Volume: 10/nr. Autori, [max. 3 articole/ manifestare]

Minim 2 pentru conferenţiar/ CSII

 

2.3 Brevete de invenţie

 

2.3.1 internaţionale

35/ nr. autori (Triadic, Europatent)

2.3.2 naţionale

25/ nr. autori (naţional)

2.4 Granturi/proiecte câştigate prin competiţie

2.4.1 Director/responsabil - Minim 3 pentru Profesor/CS I dintre care cel puţin unul ca director; Minim 2 pentru Conferenţiar dintre care la cel puţin 1 director sau responsabil/ CS II

2.4.1.1 internaţionale

20 x ani desfăşurare

2.4.1.2 naţionale

10 x ani desfăşurare

2.4.2 Membru în echipa

2.4.2.1 internaţionale

4 x ani desfăşurare

2.4.2.2 naţionale

2 x ani desfăşurare

3

Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3)

3.1 Citări în reviste ISI şi BDI

Se exclud autocitările; lucrări citate::articol de revista, conferinţa, carte, teza, brevet invenţie

3.1.1 ISI

5/nr. autori pentru FI < 0.5; 10/nr. autori pentru 0.5 < = FI < 1; 15/nr. autori pt. 1 < = FI < = 2 şi 20/nr. autori pt. FI > 2.

3.1.2 BDI

3/ nr. autori

3.2 Prezentări invitate în plenul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi Profesor invitat (exclusiv ERASMUS)

 

3.2.1 internaţionale

20

3.2.2 naţionale

10

3.2.3 profesor invitat

15

3.3 Membru în colectivele de redacţie sau comitete ştiinţifice al revistelor şi manifestărilor ştiinţifice, organizator de manifestări ştiinţifice/ Recenzor pentru reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale indexate ISI

 

3.3.1 ISI

Editor/chairman - 20 Membru - 10 Recenzor-5

3.3.2 BDI

Editor/chairman -15 Membru - 8 Recenzor-3

Naţionale şi internaţionale neindexate

Editor/chairman -10 Membru - 5 Recenzor-2

3.4 Experienţa de management, analiza şi evaluare în cercetare şi/sau învăţământ

 

3.4.1 Conducere

4 x ani desfăşurare

 

3.4.2 Membru

2 x ani desfăşurare

Criterii opţionale

  

3.5 Premii

 

3.5.1 Academia Romana

30

ASAS, AOSR, academii de ramura şi CNCSIS

15

3.5.3 premii internaţionale

10

3.5.4 premii naţionale în domeniu

5

3.6 Membru în academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, naţionale şi internaţionale, apartenenţă la organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării

3.6.1 Academia Romana

 

100

3.6.2 ASAS, AOSR şi academii de ramură

 

10

3.6.3 Conducere asociaţii profesionale

3.6.3.1 internaţionale

30

3.6.3.2 naţionale

10

3.6.4 Asociaţii profesionale

3.6.4.1 internaţionale

5

3.6.4.2 naţionale

3

3.6.5 Organizaţii în domeniul educaţiei şi cercetării

3.6.5.1 Conducere

30

3.6.5.2 Membru

3

Nota:
*) bazele de date internaţionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu excepţia articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Referativnai Jurnal, Google Scholar.
2.Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3)
unde:
kpi - Indice specific tipului şi categoriei de activitate
3.Condiţii minimale (Ai)*

Nr. crt.

Categoria

Domeniul de activitate

Condiţii Conferenţiar

Condiţii CS II

Condiţii Profesor

Condiţii CS I

1

Activitatea didactică/ profesională (A1) **

Minim 20 puncte

 

Minim 40 puncte

 

2

Activitatea de cercetare (A2)

Minim 150 puncte

Minim 170 puncte

Minim 300 puncte

Minim 340 puncte

3

Recunoaşterea impactului activităţii (A3)

Minim 30 puncte

Minim 30 puncte

Minim 60 puncte

Minim 60 puncte

TOTAL

200 puncte

200 puncte

400 puncte

400 puncte

unde:
Ai - suma activităţilor din categoria menţionată
Nota:
Funcţie de nivelul candidatului (cadru didactic, cercetare), coeficienţii Ai pot avea diverse valori, inclusiv zero.
Pentru cariera de cercetător ştiinţific sunt luate în considerare minimale componentele de performanţă ştiinţifică (A2) şi recunoaşterea impactului activităţii (A3)
A: Un articol in extenso în reviste cotate ISI Th. R se poate echivala cu doua articole publicate în rezumat în reviste cotate ISI

Preşedinte comisie:

Prof. dr. Viorel A SERBAN

ANEXA nr. 8: COMISIA INGINERIE CHIMICĂ, INGINERIE MEDICALĂ, ŞTIINŢA MATERIALELOR ŞI NANOMATERIALE
(1)STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
Se definesc:
- NT = număr total de articole în reviste ISI
- FIC = factor de impact cumulat (suma factorilor de impact ale revistelor la momentul susţinerii publice a tezei de doctorat sau la momentul înscrierii la concursul pentru ocuparea unei poziţii didactice)
- NP = număr articole în reviste ISI la care candidatul este autor principal (prim autor sau autor de corespondenţă)
- NC = număr total de citări (din baza SCOPUS)
1.Concurs de Conferenţiar/CS II
Standarde minimale (cumulative):
a)NT > = 15
b)NP > = 6
c)FIC > = 9
În acest caz în calculul FIC se ţine cont de factorul de impact al revistei la care candidatul a publicat un articol ca autor principal şi respectiv de factorul de impact împărţit la numărul de autori pentru revistele în care candidatul a publicat un articol în care nu este autor principal.
d)NC > = 20
Brevetele naţionale (FI = 1) şi internaţionale (FI = 3) intră în calculul FIC de la punctul c)
2.Concurs de Profesor/CSI
Standarde minimale (cumulative):
a)NT > = 25.
b)NP > = 12
c)FIC > = 16
În acest caz în calculul FIC se ţine cont de factorul de impact al revistei la care candidatul a publicat un articol ca autor principal şi respectiv de factorul de impact împărţit la numărul de autori pentru revistele în care candidatul a publicat un articol în care nu este autor principal
d)NC > = 40
Brevetele naţionale (FI = 1) şi internaţionale (FI = 3) intră în calculul FIC de la punctul c)
Pentru concursurile de Conferenţiar şi Profesor, se recomanda universităţilor să includă în grila proprie şi criterii suplimentare care să ţină cont de experienţa didactică a candidaţilor (activitate didactică, redactarea de manuale şi îndrumare etc.), precum şi de cea ştiinţifică (dezvoltarea unor direcţii de cercetare, redactarea de monografii sau capitole la edituri recunoscute din ţară şi străinătate, granturi naţionale şi internaţionale câştigate în calitate de director sau membru etc.).
Pentru concursurile de CS II şi CS I, se recomanda instituţiilor organizatoare să includă în grila de concurs şi alte criterii care să ţină cont de activitatea ştiinţifică a candidaţilor (dezvoltarea unor direcţii de cercetare, granturi naţionale şi internaţionale câştigate în calitate de director sau membru etc.)

Preşedinte de comisie,

Prof. dr. Horia IOVU

ANEXA nr. 9: COMISIA INGINERIE ELECTRICĂ
(1)STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
1.Propunere de definiţii privind structura activităţii candidatului

Nr. crt.

Domeniul activităţilor

Tipul activităţilor

Categorii şi restricţii

Subcategorii

Indicatori
(kpi)

0

1

2

3

4

5

1

Activitatea didactică şi profesională (Al)

1.1 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate

1.1.1 Cărţi cu ISBN/ capitole ca autor didactice sau monografii pentru Profesor/CSI minim 4; Conferenţiar/CSII minim 2

1.1.1.1 internaţionale

nr. pagini/(2*nr. autori)

1.1.1.2 naţionale

nr. pagini/(5*nr. autori)

1.1.2 Cărţi/capitole de cărţi ca editor/coordonator

1.1.2.1 internaţionale

nr. pagini/(3*nr. autori)

1.1.2.2 naţionale

nr. pagini/(7*nr. autori)

1.2 Suport didactic

1.2.1 Suport de curs inclusiv electronic pentru Profesor/ CS I: Minim 2 din care 1 ca prim autor; pentru Conferenţiar/ CS II: minim 1;

 

nr. pagini/(10*nr. autori)

1.2.2 Îndrumare de laborator/aplicaţii; pentru Profesor/CSI-minim 2, din care 1 prim autor; Conferenţiar/CSII- minim 1

 

nr. pagini/(20*nr. autori)

1.3 Coordonare de programe de studii, organizare şi coordonare programe de formare continua şi proiecte educaţionale(POS, ERASMUS, sa)

Punctaj unic pentru fiecare activitate

 

10

2

Activitatea de cercetare (A2)

2.1 Articole in extenso în reviste cotate şi în volume proceedings indexate ISI Thomson- Reuters *), brevete de invenţie

Minim 11 articole pentru Profesor/ CS I

 

(25+20*factor impact)/nr. de autori

Minim 6 articole pentru Conferenţiar/ CS II

2.2 Articole în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte baze de date internaţionale **)

Minim 16 pentru Profesor/CSI

 

20/nr. de autori

Minim 8 pentru Conferenţiar/CSII

2.3 Granturi/proiecte câştigate prin competiţie

2.4.1 Director/ responsabil - Minim 2 pentru Profesor/ CS I; Minim 1 pentru Conferenţiar/ CS II

2.4.1.1 internaţionale

20*ani de desfăşurare

2.4.1.2 naţionale

10*ani de desfăşurare

2.4.2 membru în echipa

2.4.2.1 internaţionale

4*ani de desfăşurare

2.4.2.2 naţionale

2*ani de desfăşurare

2.4 Contracte de cercetare/consultanţă (valoare echivalenta de minim 2 000 Euro)

2.5.1 Responsabil

 

5*ani de desfăşurare

2.5.2 Membru echipa

 

2*ani de desfăşurare

3

Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3)

3.1 Citări în reviste şi volumele conferinţelor ISI şi BDI

pentru Profesor/ CS I: Minim 40 citări; pentru Conferenţiar/ CS II: minim 20 citări

3.1.1 ISI

5/nr. autori ai art. citat

3.1.2 BOT

3/nr. autori ai art. citat

3.2 Prezentări invitate în plenul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi Profesor invitat (exclusiv POS, ERASMUS)

 

Punctaj unic pentru fiecare activitate

3.2.1 internaţionale

20

3.2.2 naţionale

5

3.3 Membru în colectivele de redacţie sau comitete ştiinţifice al revistelor şi manifestărilor ştiinţifice, Organizator de manifestări ştiinţifice, Recenzor pentru reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale(punctajul se acordă pentru fiecare, revistă, manifestare ştiinţifică şi recenzie)

 

Punctaj unic pentru fiecare activitate

3.3.1 ISI

10

3.3.2 BDI

6

3.3.3 naţionale şi internaţionale neindexate

3

3.4 Experienţa de management

  

3.4.1 Conducere (rector, prorector, cancelar, decan, prodecan, director departament, director şcoala doctorala, director, director adj., şef secţie)

5* nr. ani

  

3.4.2 Membru organisme conducere (senat, consiliu facultăţii, cons. departament, cons. admin., cons. ştiinţific)

2*nr. ani

3.5 Referent în comisii de doctorat

 

3.5.1 internaţionale

10

 

3.5.2 naţionale

5

3.6 Premii

 

Academia Romana

30

ASAS, AOSR, academii de ramura şi CNCS

15

Premii internaţionale

10

premii naţionale în domeniu

5

3.7 Membru în academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, naţionale şi internaţionale, apartenenţă la organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării

3.7.1 Academia Romana

 

100

3.7.2 ASAS, AOSR şi academii de ramura

 

30

3.7.3 Conducere asociaţii profesionale

internaţionale

30

naţionale

10

3.7.4 Asociaţii profesionale

internaţionale

5

naţionale

2

3.7.5 Consilii şi organizaţii în domeniul educaţiei şi cercetării

Conducere

15

Membru

10

Nota:
*) Conform situaţiei curente de pe site-ul ISI THOMSON REUTERS
**) bazele de date internaţionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu excepţia articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Google Scholar.
2.Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3)
unde:
kpi - indicator specific tipului şi categoriei de activitate (conform tabelului 1)
Nota: Indicatorul se referă la întreaga activitate a candidatului
3.Condiţii minimale (Ai)

Nr. crt.

Categoria

Domeniul de activitate

Condiţii Conferenţiar

Condiţii CS II

Condiţii Profesor/

Condiţii CS I

1

Activitatea didactică/ profesională (A1)

Minim 40 puncte

Fără restricţii

Minim 80 puncte

Fără restricţii

2

Activitatea de cercetare (A2)

Minim 150 puncte

Minim 190 puncte

Minim 300 puncte

Minim 380 puncte

3

Recunoaşterea impactului activităţii (A3)

Minim 30 puncte

Minim 30 puncte

Minim 60 puncte

Minim 60 puncte

TOTAL

Minim 220 puncte

Minim 220

Minim 440 puncte

Minim 440 puncte

NOTA: Maximum unul dintre criteriile minimale poate fi redus cu până la 25% cu condiţia ca Indicatorul total de merit să rămână cel din tabelul 3.

Preşedinte comisie

Prof. dr. Sorin Grigorescu

ANEXA nr. 10: COMISIA DE INGINERIE ENERGETICĂ
(1)STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
1.Structura activităţii candidatului

Nr. crt.

Domeniul activităţilor

Tipul activităţilor

Categorii şi restricţii

Subcategorii

Indicatori
(kpi)

0

1

2

3

4

5

1

Activitatea didactică şi profesională (A1)

1.1 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate

1.1.1 Cărţi cu ISBN/ capitole ca autor; pentru Profesor/CSI minim 4, d.c. 1 prim autor; Conferenţiar/CSII minim 2

1.1.1.1 internaţionale

nr. pagini/(2*nr. autori)

1.1.1.2 naţionale

nr. pagini/(5*nr. autori)

1.1.2 Cărţi/ capitole de cărţi ca editor/coordonator

1.1.2.1 internaţionale

nr. pagini/(3*nr. autori)

1.1.2.2 naţionale

nr. pagini/(7*nr. autori)

1.2 Suport didactic

1.2.1 Manuale, suport de curs inclusiv electronic pentru Profesor/ CS I: Minim 2 din care 1 ca prim autor; pentru Conferenţiar/ CS II: minim 1;

 

nr. pagini/(10*nr. autori)

1.2.2 Îndrumare de laborator/aplicaţii; pentru Profesor/CSI-minim 2, din care 1 prim autor; Conferenţiar/CS II- minim 1

 

nr. pagini/(20*nr. autori)

1.3 Coordonare de programe de studii, organizare şi coordonare programe de formare continuă şi proiecte educaţionale(POS, ERASMUS, sa)

Punctaj unic pentru fiecare activitate

 

10

2

Activitatea de cercetare (A2)

2.1 Articole în reviste cotate şi în volume proceedings indexate ISI Thomson-Reuters *)

Minim 8 articole pentru Profesor/ CS I

 

(25+20*factor impact)/nr. de autori

Minim 5 articole pentru Conferenţiar/ CS II

(25+20*factor impact)/nr. de aut

2.2 Articole în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte baze de date internaţionale

Minim 15 pentru Profesor/CSI

 

20/nr. de autori

Minim 10 pentru Conferenţiar/CS II

 

20/nr. de autori

2.3 Proprietate intelectuală, brevete de invenţie

 

2.3.1 internaţionale

35/nr. de autori

2.3.2 naţionale

25/nr. de autori

2.4 Granturi/proiecte câştigate prin competiţie

2.4.1 Director/ responsabil - Minim 2 pentru Profesor/ CS I; Minim 1 pentru Conferenţiar/ CS II

2.4.1.1 internaţionale

20*ani de desfăşurare

2.4.1.2 naţionale

10*ani de desfăşurare

2.4.2 membru în echipa

2.4.2.1 internaţionale

4*ani de desfăşurare

2.4.2.2 naţionale

2*ani de desfăşurare

2.5 Contracte de cercetare/consultanţă (valoare echivalentă de minim 2 000 Euro)

2.5.1 Responsabil

 

5*ani de desfăşurare

2.5.2 Membru echipa

 

2*ani de desfăşurare

3

Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3)

3.1 Citări în reviste şi volumele conferinţelor ISI şi BDI

 

3.1.1 ISI

5/nr. autori ai art. citat

3.1.2 BDI

3/nr. autori ai art. citat

3.2 Prezentări invitate în plenul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi Profesor invitat (exclusiv POS, ERASMUS)

Punctaj unic pentru fiecare activitate

3.2.1 internaţionale

20

3.2.2 naţionale

5

3.3 Membru în colectivele de redacţie sau comitete ştiinţifice al revistelor şi manifestărilor ştiinţifice, Organizator de manifestări ştiinţifice, Recenzor pentru reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (punctajul se acorda pentru fiecare, revistă, manifestare ştiinţifică şi recenzie)

Punctaj unic pentru fiecare activitate

3.3.1 ISI

10

3.3.2 BDI

6

3.3.3 naţionale şi internaţionale neindexate

3

3.4 Experienţă de management

 

3.4.1 Conducere (rector, prorector, cancelar, decan, prodecan, director departament, director şcoala doctorală, director, director adj., şef secţie)

5* nr. ani

3.4.2 Membru organisme conducere (senat, consiliu facultăţii, cons. departament, cons. admin., cons. ştiinţific)

2*nr. ani

3.5 Referent în comisii de doctorat

 

3.5.1 internaţionale

10

 

3.5.2 naţionale

5

Criterii opţionale

  

3.6 Premii

 

Academia Romana

30

ASAS, AOSR, academii de ramura şi CNCS

15

premii internaţionale

10

premii naţionale în domeniu

5

3.7 Membru în academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, naţionale şi internaţionale, apartenenţă la organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării

3.7.1 Academia Romana

 

100

3.7.2 ASAS, AOSR şi academii de ramură

 

30

3.7.3 Conducere asociaţii profesionale

internaţionale

30

naţionale

10

3.7.4 Asociaţii profesionale

internaţionale

5

naţionale

2

3.7.5 Consilii şi organizaţii în domeniul educaţiei şi cercetării

Conducere

15

Membru

10

Nota:
*) Conform situaţiei curente de pe site-ul ISI THOMSON REUTERS
**) bazele de date internaţionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu excepţia articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Google Scholar.
2.Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3)
unde: kpi - Indice specific tipului şi categoriei de activitate
Nota: Indicatorul se refera la întreaga activitate a candidatului
3.Condiţii minimale (Ai)

Nr. crt.

Categoria

Domeniul de activitate

Condiţii Conferenţiar

Condiţii CS II

Condiţii Profesor

Condiţii CS I

1

Activitatea didactică/ profesională (A1)

Minim 40 puncte

Fără restricţii

Minim 80 puncte

Fără restricţii

2

Activitatea de cercetare (A2)

Minim 150 puncte

Minim 190 puncte

Minim 300 puncte

Minim 380 puncte

3

Recunoaştere şi impactul activităţii (A3)

Minim 30 puncte

Minim 30 puncte

Minim 60 puncte

Minim 60 puncte

TOTAL

Minim 220 puncte

Minim 220 puncte

Minim 440 puncte

Minim 440 puncte

NOTA: Maximum unul dintre criteriile minimale poate fi redus cu pana la 25% cu condiţia ca Indicatorul total de merit să rămână cel din tabelul 3

Preşedinte comisie

Prof. dr. ing. Adrian BADEA

ANEXA nr. 11: COMISIA ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI NANOTEHNOLOGIE
(1)STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
1.Structura activităţii candidatului

Nr. crt.

Domeniul activităţilor

  

Subcategorii

Indicatori (kpi)

0

1

  

4

5

1

Activitatea didactică şi profesională (A1)

Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate în edituri recunoscute

Cărţi/ monografii/ capitole ca autor;

A1.1.1

internaţionale

25

A1.1.2

naţionale

20

Material didactic/ Lucrări didactice

Manuale didactice

A1.2.1

 

10

2

Activitatea de cercetare (A2)

Articole în reviste cotate şi în volumele unor manifestări ştiinţifice indexate ISI proceedings

 

A2.1

 

(25+20* factor impact)/ nr. de aut

Articole în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte baze de date internaţionale (BDI)

 

A2.2

 

20/ nr. de autori

Proprietate intelectuală, brevete de invenţie, certificate ORDA

 

A2.3.1

internaţionale

35/ nr. de autori

A2.3.2

naţionale

25/ nr. de autori

Granturi/ proiecte câştigate prin competiţie

Director/ responsabil

A2.4.1.1

internaţionale

20*ani de desfăşurare

A2.4.1.2

naţionale

10*ani de desfăşurare

Membru în echipa

A2.4.2.1

internaţionale

4*ani de desfăşurare

A2.4.2.2

naţionale

2*ani de desfăşurare

3

Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3)

Citări în cărţi, reviste şi volume ale unor manifestări ştiinţifice

 

A3.1.1

cărţi, ISI

8/ nr. aut art. citat

A3.1.2

BDI

4/nr. aut art. citat

Prezentări invitate în plenul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi Profesor invitat

Punctaj unic pentru fiecare activitate

A3.2.1

internaţionale

10

A3.2.2

naţionale

5

Membru în colectivele de redacţie sau comitete ştiinţifice al revistelor, organizator de manifestări ştiinţifice, internaţionale indexate ISI

Punctaj unic pentru fiecare activitate

A3.3.1

ISI

10

A3.3.2

BDI

6

A3.3.3

naţionale şi internaţionale neindexate

3

Premii în domeniu

 

A3.4.1

Academia Romana, ASTR, academii de ramura, premii internaţionale

15

A3.4.2

premii naţionale în domeniu

5

2.Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3)
unde:
kpi - Indice specific tipului şi categoriei de activitate
3.Condiţii minimale (Ai)

Nr. crt.

Domeniul de activitate

Conferenţiar

CS II

Profesor

CS I

A1

Activitatea didactică/ profesională (A1)

50

Fără restricţii

100

Fără restricţii

A2

Activitatea de cercetare (A2)

250

300

500

600

A3

Recunoaşterea impactului activităţii (A3)

50

50

100

100

TOTAL (A)

 

350

350

700

700

Condiţii minimale obligatorii pe subcategorii

Conferenţiar

CS II

Profesor

CS I

A1.1.1 - A1.1.2

Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate

2 cărţi/ capitole

2 cărţi/ capitole

4 cărţi/ capitole

4 cărţi/ capitole

A1.2.1-A1.2.2

Material didactic/ Lucrări didactice

1

Fără restricţii

2

Fără restricţii

A2.1

Articole în reviste cotate şi în volumele unor manifestări ştiinţifice indexate ISI proceedings

6

6

12

12

A2.4.1

Granturi/proiecte câştigate prin competiţie (Director/ responsabil)

1

2

2

4

A3.1.1 - A3.1.2

Număr de citări în cărţi, reviste şi volume ale unor manifestări ştiinţifice ISI sau BDI

10

10

20

20

 

Factor de impact cumulat pentru publicaţii

3

3

6

6

Nota:
- Comisia de concurs va aprecia îndeplinirea condiţiilor minimale obligatorii pe subcategorii privind calitatea şi relevanţa acestora pentru postul în concurs
- Bazele de date internaţionale (BDI) cu ISBN/ISSN luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu excepţia articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Google Scholar.
- Nu se considera ca profesor invitat activităţile în cadrul programului ERASMUS
- Se exclud autocitările
- Factorul de impact pentru publicaţii de calculează prin însumarea factorilor de impact al revistelor cotate, pentru brevete se considera factor de impact echivalent 0.5 iar pentru volumele manifestărilor ISI se considera factorul de impact echivalent 0.25

Preşedinte de comisie,

Prof. dr. Corneliu BURILEANU

ANEXA nr. 12: COMISIA INGINERIE GEOLOGICĂ, MINE, PETROL ŞI GAZE
(1)STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
1.Structura activităţii candidatului

Nr. crt.

Domeniul activităţilor

Tipul activităţilor

Categorii şi restricţii

Subcategorii

Indicatori
(kpi)

0

1

2

3

4

5

1

Activitatea didactică şi profesională (A1)

1.1 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate

1.1.1 Cărţi/ capitole ca autor; pentru Profesor/CSI minim 4, din care 1 prim autor; Conferenţiar/CSII minim 2

1.1.1.1 internaţionale

nr. pagini/(2*nr. autori)

1.1.1.2 naţionale

nr. pagini/(5*nr. autori)

1.1.2 Cărţi/ capitole de cărţi ca editor/coordonator

1.1.2.1 internaţionale

nr. pagini/(3*nr. autori)

1.1.2.2 naţionale

nr. pagini/(7*nr. autori)

1.2 Suport didactic

1.2.1 Manuale, suport de curs pentru Profesor/ CS I: Minim 2 din care 1 ca prim autor; pentru Conferenţiar/ CS II: minim 1;

 

nr. pagini/(10*nr. autori)

1.2.2 Îndrumare de laborator/aplicaţii; pentru Profesor/CSI-minim 2, din care 1 prim autor; Conferenţiar/CSII- minim 1

 

nr. pagini/(20*nr. autori)

1.3 Coordonare de programe de studii, organizare şi coordonare programe de formare continua şi proiecte educaţionale(POS, Socrates, Leonardo, sa)

Punctaj unic pentru fiecare activitate

 

10

2

Activitatea de cercetare (A2)

2.1 Articole în reviste cotate ISI Thomson Reuters şi în volume indexate ISI proceedings

Minim 10 articole pentru Profesor/ CS I

 

(25+20*factor impact)/nr. de autori

Minim 6 articole pentru Conferenţiar/ CS II

(25+20*factor impact)/nr. de autori

2.2 Articole în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte baze de date internaţionale

Minim 15 pentru Profesor/CS I

 

20/nr. de autori

Minim 10 pentru Conferenţiar/CS II

 

20/nr. de autori

2.3 Proprietate intelectuală, brevete de invenţie

 

2.3.1 internaţionale

35/nr. de autori

2.3.2 naţionale

25/nr. de autori

2.4 Granturi/proiecte câştigate prin competiţie

2.4.1 Director/ responsabil - Minim 2 pentru Profesor/ CS I; Minim 1 pentru Conferenţiar/ CS II

2.4.1.1 internaţionale

30*ani de desfăşurare

2.4.1.2 naţionale

15*ani de desfăşurare

2.4.2 membru în echipa

2.4.2.1 internaţionale

10*ani de desfăşurare

2.4.2.2 naţionale

5*ani de desfăşurare

2.5 Proiecte de cercetare/consultanţă (valoare de minim 5000 Euro echivalenţi)

2.5.1 Responsabil

 

5*ani de desfăşurare

2.5.2 Membru în echipa

 

3*ani de desfăşurare

3

Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3)

3.1 Citări în reviste ISI şi BDI

 

3.1.1 ISI

8/nr. autori articol citat

3.1.2 BDI

4/nr. autori articol citat

3.2 Prezentări invitate în plenul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi Profesor invitat (exclusiv ERASMUS)

Punctaj unic pentru fiecare activitate

3.2.1 internaţionale

10

3.2.2 naţionale

5

3.3 Membru în colectivele de redacţie sau comitete ştiinţifice al revistelor şi manifestărilor ştiinţifice, organizator de manifestări ştiinţifice, Recenzor pentru reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale

Punctaj unic pentru fiecare activitate

3.3.1 ISI

10

3.3.2 BDI

6

3.3.3 naţionale şi internaţionale neindexate

3

3.4 Experienţa de management

 

3.4.1 Conducere (rector, prorector, cancelar, decan, prodecan, director departament, director şcoala doctorală, director, director adj., şef secţie)

5* nr. ani

 

3.4.2 Membru organisme conducere (senat, consiliu facultăţii, cons. departament, cons. admin., cons. ştiinţific)

2*nr. ani

Condiţii opţionale

  

3.5 Premii

 

3.5.1 Academia Romana

30

3.5.2 ASAS, AOSR, academii de ramură şi CNCSIS

15

3.5.3 premii internaţionale

10

3.5.4 premii naţionale în domeniu

5

3.6.1 Academia Romana

 

100

3.6.2 ASAS, AOSR, academii de ramura şi academii de ştiinţe din străinătate

 

40

3.6 Membru în academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, naţionale şi internaţionale, apartenenţă la organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării

3.6.3 Conducere asociaţii profesionale

3.6.3.1 internaţionale

30

3.6.3.2 naţionale

10

3.6.4 Asociaţii profesionale

3.6.4.1 internaţionale

10

3.6.4.2 naţionale

5

3.6.5 Consilii şi organizaţii în domeniul educaţiei şi cercetării

3.6.5.1 Conducere

15

3.6.5.2 Membru

10

Nota:
*) bazele de date internaţionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu excepţia articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Google Scholar.
2.Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3)
unde:
kpi - Indice specific tipului şi categoriei de activitate
3.Condiţii minimale (Ai)

Nr. crt.

Categoria

Domeniul de activitate

Condiţii Conferenţiar

Condiţii CS II

Condiţii Profesor

Condiţii CS I

1

Activitatea didactică/ profesională (A1)

Minim 40 puncte

Fără restricţii

Minim 80 puncte

Fără restricţii

2

Activitatea de cercetare (A2)

Minim 180 puncte

Minim 220 puncte

Minim 300 puncte

Minim 380 puncte

3

Recunoaşterea impactului activităţii (A3)

Minim 30 puncte

Minim 30 puncte

Minim 70 puncte

Minim 70 puncte

TOTAL

Minim 250 puncte

Minim 250 puncte

Minim 450 puncte

Minim 450 puncte

Nota: Un articol in extenso în reviste cotate ISI Thomson Reuters se poate echivala cu 2 articole publicate în rezumat în reviste cotate ISI.

Preşedinte comisie

Prof. univ. dr. ing. Pascu Mihai Coloja

ANEXA nr. 13: COMISIA INGINERIE AEROSPAŢIALĂ, AUTOVEHICULE ŞI TRANSPORTURI
(1)STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
1.Propunere de definiţii privind structura activităţii candidatului

Nr. crt.

Domeniul

Tipul activităţilor

Categorii şi restricţii

Subcategorii

Indicatori
(kpi)

0

1

2

3

4

5

1

Activitatea didactică şi profesională (A1)

1.1 Cărţi şi capitole în cărţi de. specialitate

1.1.1. Cărţi/ capitole, ca autor

1.1.1.1 internaţionale

nr. pag/(2*nr. autori)

1.1.1.2 naţionale; Profesor minim 4; Conferenţiar minim 2

nr. pag/(5*nr. autori)

1.1.2. Cărţi/ capitole, ca editor

1.1.2.1 internaţionale

nr. pag/(3*nr. editori)

1.1.2.2 naţionale

nr. pag/(7*nr. editori)

1.2 Material didactic/ Lucrări didactice

1.2.1. Manuale didactice/monografii - pentru Profesor/CSI minim 2 din care 1 prim autor; Pentru Conferenţiar/CS II minim 1

 

nr. pag/(10*nr. autori)

1.2.2. Îndrumătoare de laborator/aplicaţii; Profesor/CSI-minim 2, din care 1 prim autor; Conferenţiar/CS II- minim 1

 

nr. pag/(20*nr. autori)

1.3 Coordonare de programe de studii, organizare şi coordonare programe de formare continuă

1.3.1. Director/responsabil

 

10* nr. ani de desfăşurare

1.3.2. Membru

 

3* nr. ani de desfăşurare

1.4 Conducere proiecte de diplomă, disertaţie

max. 50 pct. în total

Conducere lucrare de diplomă/disertaţie/Referent doctorat

1/1,5

1.5 Introducere noi discipline

max. 45 pct. în total

 

15

2

Activitatea de cercetare (A2)

2.1 Articole in extenso în reviste cotate şi în proceedings indexate ISI Thomson Reuters, brevete de invenţii

2.1.1. Minim 11 articole pentru Profesor/ CS I

 

(25+20*factor impact)/nr. autori

2.1.2 Minim 6 articol pentru Conferenţiar/ CS II

2.2 Articole în reviste şi volume ale unor manifestări ştiinţifice, indexate în alte baze de date internaţionale

2.2.1. Minim 16 pentru profesor/ CS I

 

20/nr. autori;

2.2.2. Minim 8 pentru conferenţiar/ CS II

2.3 Articole publicate în reviste naţionale şi volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale neindexate

  

5/nr. autori

2.4 Granturi/proiecte câştigate prin competiţie

2.4.1. Director/ responsabil - Minim 2 pentru Profesor/ CS I; Minim 1 pentru Conferenţiar/ CS II

2.4.1.1 internaţionale

20* nr. ani de desfăşurare

2.4.1.2 naţionale

10* nr. ani de desfăşurare

2.4.2. Membru în echipa

2.4.2.1 internaţionale

4* nr. ani de desfăşurare

2.4.2.2 naţionale

2* nr. ani de desfăşurare

2.5. Proiecte de cercetare/consultanţă cu mediul economic

2.5.1. Director/responsabil

internaţionale/naţionale

5* nr. ani de desfăşurare

2.5.2. Membru în echipa

internaţionale/naţionale

2* nr. ani de desfăşurare

3

Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3)

3.1 Citări în reviste ISI şi BDI

 

3.1.1 ISI

15/nr. autori

3.1.2 BDI

10/nr. autori

3.2 Prezentări invitate în plenul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi Profesor invitat (exclusiv ERASMUS)

 

3.2.1 internaţionale

20

3.2.2 naţionale

5

3.3 Membru în colectivele de redacţie sau comitete ştiinţifice al revistelor şi manifestărilor ştiinţifice, organizator de manifestări ştiinţifice/ Recenzor

 

3.3.1 ISI

10

3.3.2 BDI

8

3.3.3 naţionale şi internaţionale neindexate

5

3.4 Experienţa de management, analiză şi evaluare în cercetare şi/sau învăţământ

 

3.4.1 Conducere

5* nr. ani de desfăşurare

3.4.2 Membru/evaluator

2* nr. ani de desfăşurare

3.5 Referent în comisii de doctorat

 

Internaţionale/naţionale

10/5

Criterii opţionale

  

3.6 Premii

 

3.5.1 Academia Romana

30

3.5.2 Academii de ramura şi CNCSIS

15

3.5.3 premii internaţionale

10

3.5.4 premii naţionale în domeniu

5

3.7 Membru în academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, naţionale şi internaţionale, apartenenţă la organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării

3.6.1 Academia Romana

 

100

3.6.2 Academii de ramura

 

30

3.6.3 Conducere asociaţii profesionale

3.6.3.1 internaţionale

30

3.6.3.2 naţionale

15

3.6.4 Asociaţii profesionale

3.6.4.1 internaţionale

10

3.6.4.2 naţionale

5

3.6.5 Organizaţii în domeniul educaţiei şi cercetării

3.6.5.1 Conducere

15

3.6.5.2 Membru

10

2.Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3)
unde:
kpi - Indice specific tipului şi categoriei de activitate
3.Condiţii minimale (Ai)*

Nr. crt.

Categoria

Domeniul de activitate

Condiţii Conferenţiar

Condiţii CS II

Condiţii Profesor

Condiţii CS I

1

Activitatea didactică/ profesională (A1)**

Minim 100 puncte

 

Minim 180 puncte

 

2

Activitatea de cercetare (A2)

Minim 80 puncte

Minim 180 puncte

Minim 170 puncte

Minim 350 puncte

3

Recunoaşterea impactului activităţii (A3)

Minim 20 puncte

Minim 20 puncte

Minim 50 puncte

Minim 50 puncte

TOTAL

200 puncte

200 puncte

400 puncte

400 puncte

unde:
Ai - suma activităţilor din categoria menţionată
Nota:
*) Funcţie de nivelul candidatului (cadru didactic, cercetare), coeficienţii Ai pot avea diverse valori, inclusiv zero.
**) Pentru cariera de cercetător ştiinţific sunt luate în considerare numai componentele de performanţă) ştiinţifică (A2) şi recunoaşterea impactului activităţii (A3)

Preşedinte comisie

Prof. dr. ing. Şerban RAICU

ANEXA nr. 14: COMISIA INGINERIA RESURSELOR VEGETALE ŞI ANIMALE
(1)STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
1.Structura activităţii candidatului

Nr. crt.

Domeniul activităţilor

Tipul activităţilor

Categorii şi restricţii

Subcategorii

Indicatori
(kpi)

0

1

2

3

4

5

1

Activitatea didactică şi profesională (A1)

1.1 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate

1.1.1 Cărţi/ capitole ca autor; pentru Profesor/CSI minim 2, d.c. 1 prim autor; Conferenţiar/CS II minim 1

1.1.1.1 internaţionale

nr. pagini/(2*nr. autor)

1.1.1.2 naţionale

nr. pagini/(5*nr. autor)

1.1.2 Cărţi/ capitole de cărţi ca editor/coordonator

1.1.2.1 internaţionale

nr. pagini/(3*nr. autor)

1.1.2.2 naţionale

nr. pagini/(7*nr. autor)

1.2 Suport didactic

1.2.1 Manuale, suport de curs

 

nr. pagini/(8*nr. autor)

1.2.2 Îndrumare de laborator/aplicaţii

 

nr. pagini/(8*nr. autor)

1.3 Coordonare de programe de studii, organizare şi coordonare programe de formare continuă şi proiecte educaţionale(POS, Socrates, Leonardo, sa)

Punctaj unic pentru fiecare activitate

 

15

2

Activitatea de cercetare (A2)

2.1 Articole în reviste cotate ISI Thomson Reuters şi în volume indexate ISI proceedings *)

Minim 6 articole pentru Profesor/ CS I

 

(25+20*factor impact)/nr. de autori - pt. reviste cotate ISI

Minim 3 articole pentru Conferenţiar/ CS II

 

25/nr. de autori - pt. articole indexate ISI proceedings

2.2 Articole în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte baze de date internaţionale *) **)

Minim 15 pentru Profesor/CSI

 
15/nr. de autori

Minim 10 pentru Conferenţiar/CS II

 

2.3 Proprietate intelectuală, brevete de invenţie, tehnologii şi produse omologate (soiuri, hibrizi, rase, etc.)

 

2.3.1 internaţionale

40/nr. de autori

2.3.2 naţionale

30/nr. de autori

2.4 Granturi/proiecte câştigate prin competiţie inclusiv proiecte de cercetare/consultanţă (valoare de minim 10 000 Euro echivalent)

2.4.1 Director/ responsabil - Minim 2 pentru Profesor/ CS I; Minim 1 pentru Conferenţiar/ CS II

2.4.1.1 internaţionale

20*ani de desfăşurare

2.4.1.2 naţionale

10*ani de desfăşurare

2.4.2 membru în echipa

2.4.2.1 internaţionale

4*ani de desfăşurare

2.4.2.2 naţionale

2*ani de desfăşurare

3

Recunoaştere şi impactul activităţii (A3)

3.1 Citări în reviste ISI şi BDI

 

3.1.1 ISI

10/nr. aut art. citat

3.1.2 BDI

5/nr. aut art. citat

3.2 Prezentări invitate în plenul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi Profesor invitat (exclusiv ERASMUS)

Punctaj unic pentru fiecare activitate

3.2.1 internaţionale

10

3.2.2 naţionale

5

3.3 Membru în colectivele de redacţie sau comitete ştiinţifice al revistelor şi manifestărilor ştiinţifice, organizator de manifestări ştiinţifice, recenzor pentru reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale

Punctaj unic pentru fiecare activitate

3.3.1 ISI

15

3.3.2 BDI

10

3.3.3 naţionale şi internaţionale neindexate

5

3.4 Experienţa de management

 

3.4.1 Conducere

5* nr. ani

3.4.2 Membru organisme conducere

2*nr. ani

Criterii opţionale

3.5 Premii

 

3.5.1 Academia Romana

30

3.5.2 ASAS, AOSR, academii de ramura şi CNCSIS

15

3.5.3 premii internaţionale

10

3.5.4 premii naţionale în domeniu

5

3.6 Membru în academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, naţionale şi internaţionale, apartenenţă la organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării

3.6.1 Academia Romana

 

100

3.6.2 ASAS, AOSR şi academii de ramura

 

30

3.6.3 Conducere asociaţii profesionale

3.6.3.1 internaţionale

30

3.6.3.2 naţionale

10

3.6.4 Asociaţii profesionale

3.6.4.1 internaţionale

5

3.6.4.2 naţionale

2

3.6.5 Consilii şi organizaţii în domeniul educaţiei şi cercetării

3.6.5.1 Conducere

15

3.6.5.2 Membru

10

Nota:
*) La articolele ISI şi BDI pentru autor principal/ prim autor/ autor corespondent, punctajul rezultat din calcul se multiplică cu coeficient 2. Se admit maxim 2 articole în acelaşi volum/ ediţie.
**) bazele de date internaţionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu excepţia articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Google Scholar. Fi conform situaţiei curente de pe site-ul ISI Thompson Reuters.
Nota: Indicatorii se referă la întreaga activitate a candidatului
2.Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3)
unde:
kpi - Indice specific tipului şi categoriei de activitate
3.Condiţii minimale

Nr. crt.

Categoria

Domeniul de activitate

Condiţii Conferenţiar

Condiţii CS II

Condiţii Profesor

Condiţii CS I

1

Activitatea didactică/ profesională (A1)

Minim 50 puncte

Fără restricţii

Minim 100 puncte

Fără restricţii

2

Activitatea de cercetare (A2)

Minim 130 puncte

Minim 180 puncte

Minim 260 puncte

Minim 360 puncte

3

Recunoaştere şi impactul activităţii (A3)

Minim 20 puncte

Minim 20 puncte

Minim 40 puncte

Minim 40 puncte

TOTAL

Minim 200 puncte

Minim 200 puncte

Minim 400 puncte

Minim 400 puncte

Preşedinte comisie,

Prof. dr. Sorin Mihai CÎMPEANU

ANEXA nr. 15: COMISIA CALCULATOARE, TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI INGINERIA SISTEMELOR
STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
1.Structura activităţii candidatului

Nr. crt.

Domeniul activităţilor

  

Subcategorii

Indicatori (kpi)

0

1

  

4

5

1

Activitatea didactică şi profesională (A1)

Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate în edituri recunoscute

Cărţi/ monografii/ capitole ca autor;

A1.1.1

internaţionale

25

A1.1.2

naţionale

20

Material didactic/ Lucrări didactice

Manuale didactice

A1.2.1

 

10

2

Activitatea de cercetare (A2)

Articole în reviste cotate şi în volumele unor manifestări ştiinţifice indexate ISI proceedings

 

A2.1

 

(25+20* factor impact)/ nr. de aut.

Articole în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte baze de date internaţionale (BDI)

 

A2.2

 

20/ nr. de autori

Proprietate intelectuală, brevete de invenţie, certificate ORDA

 

A2.3.1

internaţionale

35/ nr. de autori

A2.3.2

naţionale

25/ nr. de autori

Granturi/ proiecte castigate prin competitie

Director/ responsabil

A2.4.1.1

internaţionale

20*ani de desfăşurare

A2.4.1.2

naţionale

10*ani de desfăşurare

Membru în echipa

A2.4.2.1

internaţionale

4*ani de desfăşurare

A2.4.2.2

naţionale

2*ani de desfăşurare

3

Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3)

Citări în cărţi, reviste şi volume ale unor manifestări ştiinţifice

 

A3.1.1

cărţi, ISI

8/ nr. aut art. citat

A3.1.2

BDI

4/ nr. aut art. citat

Prezentări invitate în plenul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi Profesor invitat

Punctaj unic pentru fiecare activitate

A3.2.1

internaţionale

10

A3.2.2

naţionale

5

Membru în colectivele de redacţie sau comitete ştiinţifice al revistelor, organizator de manifestări ştiinţifice, internaţionale indexate ISI

Punctaj unic pentru fiecare activitate

A3.3.1

ISI

10

A3.3.2

BDI

6

A3.3.3

naţionale şi internaţionale neindexate

3

Premii în domeniu

 

A3.4.1

Academia Română, ASTR, academii de ramura, premii internaţionale

15

A3.4.2

premii naţionale în domeniu

5

2.Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3)
unde:
kpi - Indice specific tipului şi categoriei de activitate
3.Condiţii minimale (Ai)

Nr. crt.

Domeniul de activitate

Conferenţiar

CS II

Profesor

CS I

A1

Activitatea didactică/ profesională (A1)

50

Fără restricţii

100

Fără restricţii

A2

Activitatea de cercetare (A2)

250

300

500

600

A3

Recunoaşterea impactului activităţii (A3)

50

50

100

100

TOTAL (A)

 

350

350

700

700

Condiţii minimale obligatorii pe subcategorii

Conferenţiar

CS II

Profesor

CS I

A1.1.1 - A1.1.2

Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate

2 cărţi/ capitole

2 cărţi/ capitole

4 cărţi/ capitole

4 cărţi/ capitole

A1.2.1-A1.2.2

Material didactic/ Lucrări didactice

1

Fără restricţii

2

Fără restricţii

A2.1

Articole în reviste cotate şi în volumele unor manifestări ştiinţifice indexate ISI proceedings

6

6

12

12

A2.4.1

Granturi/proiecte câştigate prin competiţie (Director/ responsabil)

1

2

2

4

A3.1.1 - A3.1.2

Număr de citări în cărţi, reviste şi volume ale unor manifestări ştiinţifice ISI sau BDI

10

10

20

20

 

Factor de impact cumulat pentru publicaţii

3

3

6

6

      
Nota:
- Comisia de concurs va aprecia îndeplinirea condiţiilor minimale obligatorii pe subcategorii privind calitatea şi relevanţa acestora pentru postul în concurs
- Bazele de date internaţionale (BDI) cu ISBN/ISSN luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu excepţia articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Google Scholar.
- Nu se considera ca profesor invitat activităţile în cadrul programului ERASMUS
- Se exclud autocitările
- Factorul de impact pentru publicaţii se calculează prin însumarea factorilor de impact al revistelor cotate, pentru brevete se considera factor de impact echivalent 0.5 iar pentru volumele manifestărilor ISI se considera factorul de impact echivalent 0.25

Preşedinte de comisie,

Prof. dr. Nicolae TAPUS

ANEXA nr. 16: COMISIA INGINERIE INDUSTRIALĂ ŞI MANAGEMENT
STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
1.Propunere de definiţii privind structura activităţii candidatului

Nr. crt.

Domeniul activităţilor

Tipul activităţilor

Categorii şi restricţii

Subcategorii

Indicatori unitari (kpi)

0

1

2

3

4

5

1

Activitatea didactică şi profesionala (A1)

1.1 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate

1.1.1 Cărţi/ capitole ca autor

1.1.1.1 internaţionale

nr. pagini/(5*nr. autori)

1.1.1.2 naţionale (Ed. Recunoscute CNCSIS); Profesor minim 2 prim autor; Conferenţiar minim 1 prim autor

nr. pagini/(10*nr. autori)

1.1.2 Cărţi ca editor

1.1.2.1 internaţionale

nr. pagini/(10*nr. editori)

1.1.2.2 naţionale

nr. pagini/(20*nr. editori)

1.2 Material didactic/ Lucrări didactice

1.2.1 Manuale didactice/monografii - Minim 2 ca prim autor pentru Profesor/ CS I; Minim 1 manual/monografie ca prim autor pentru Conferenţiar/ CS II;

 

nr. pagini/(20*nr. autori)

1.2.2 Îndrumare de laborator/aplicaţii; Profesor-minim 2 - prim autor;

Conferenţiar - minim 2 - coautor.

 

nr. pagini/(25*nr. autori)

1.3 Coordonare de programe de studii, organizare şi coordonare programe de formare continuă şi proiecte educaţionale

Director/ Responsabil/ Preşedinte

 

15

1.4 Dezvoltare de noi discipline

Titular

 

10

1.5 Proiecte educaţionale (ERASMUS, Leonardo etc.)

Director/ Responsabil

 

10*(ani desfăşurare)

2

Activitatea de cercetare (A2)

2.1 Articole în Reviste cotate ISI Thomson Reuters şi în volume indexate ISI Proceedings **

Minim 8 articole pentru Profesor/ CS I din care 2 în reviste

 

(30 + 10* fact. impact)/ (nr. de autori) (Reviste)

25/nr. de autori (Proceedings)

Minim 5 articole pentru Conferenţiar/ CS II din care 1 în revista

2.2 Articole în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte baze de date internaţionale*,**

Minim _8_ pentru profesor;

Minim_5_ pentru conferenţiar

 

15/nr. de autori

2.3 Articole in extenso în Reviste/Proceedings naţionale/internaţionale neindexate

Se admit max. două articole la aceeaşi ediţie

 

6/ nr. autori (Reviste)
4/nr. autori (Proceedings)

2.4 Proprietate intelectuală, brevete de invenţie şi inovaţie, etc.

 

2.4.1 internaţionale

40/nr. de autori

2.4.2 naţionale

20/nr. de autori

2.5 Granturi/proiecte câştigate prin competiţie

2.5.1 Director/ Responsabil - Minim 2D sau 4R*** pentru Profesor/ CS I;

Minim 1D sau 2R*** pentru Conferenţiar/ CS II

2.5.1.1 internaţionale

20*val/ (10 mii euro*nr. ani)

2.5.1.2 naţionale

10* val/ (10 mii euro *nr. ani)

2.5.2 Membru în echipa

2.5.2.1 internaţionale

4*nr. ani participare în proiect

2.5.2.2 naţionale

2*nr. ani participare în proiect

2.6 Coordonare/ dezvoltare laborator/ centru cercetare (dacă este şi didactic, punctajul se cuantifică o singura dată)

Responsabil

 

40

3

Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3)

3.1 Citări în reviste ISI şi BDI

 

3.1.1 ISI

10