ORDIN nr. 213 din 19 septembrie 2012 privind modificarea şi completarea Procedurii naţionale de omologare a produselor de protecţie a plantelor care conţin substanţe active notificate şi pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substanţe active autorizate în Uniunea Europeană, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 134/197/412/2006
Văzând Referatul de aprobare nr. 117.907 din 6 septembrie 2012 al Agenţiei Naţionale Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
având în vedere prevederile art. 40 din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului,
în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii, interimar, şi ministrul mediului şi pădurilor emit prezentul ordin.
Art. I
Procedura naţională de omologare a produselor de protecţie a plantelor care conţin substanţe active notificate şi pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substanţe active autorizate în Uniunea Europeană, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 134/197/412/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 16 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La capitolul II, punctul 2 se abrogă.
2.La capitolul II, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"6. Testele de eficacitate biologică în vederea omologării produselor de protecţie a plantelor se realizează în cadrul institutelor de cercetare agricolă din reţeaua Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu Şişeşti», unităţilor de ştiinţe agronomice din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi societăţilor comerciale cu capital privat, instituţii denumite în continuare unităţi, care deţin certificat de recunoaştere oficială a testelor de eficacitate biologică conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 116/153/358/2005, cu modificările şi completările ulterioare."
3.La capitolul II, punctele 7 şi 7.1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"7. Activitatea de cercetare-testare a produselor de protecţie a plantelor se desfăşoară în unităţile menţionate la pct. 6 şi se efectuează pe o perioadă de 2-3 ani, cuprinzând etapa de cercetare-testare în condiţii experimentale şi etapa de verificare în condiţii de producţie.
7.1. Etapa de cercetare-testare în condiţii experimentale se desfăşoară în unităţile menţionate la pct. 6 şi se efectuează pe o perioadă de minimum un an, după caz: minimum un an pentru produse formulate pe baza unei substanţe active cunoscute - omologate şi minimum 2 ani pentru produse formulate pe baza unei substanţe care nu se găseşte în compoziţia unui produs de protecţie a plantelor omologat pe teritoriul României."
4.La capitolul II, punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"10. Cercetarea, testarea eficacităţii biologice şi verificarea în condiţii de producţie a fiecărui produs de protecţie a plantelor indiferent de provenienţa internă sau externă se vor face pe bază de contracte perfectate de către unităţile menţionate la pct. 6 cu solicitanţii."
5.La capitolul II, punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"14. După finalizarea testelor prevăzute în programele de cercetare-testare şi verificare în condiţii de producţie, în conformitate cu elementele prevăzute în metodologiile-cadru, unităţile menţionate la pct. 6 întocmesc rapoarte de eficacitate biologică cu rezultatele obţinute pentru fiecare produs de protecţie a plantelor testat, pe care le înaintează Comisiei de coordonare a cercetării şi promovării produselor de protecţie a plantelor."
6.La anexa nr. 5, punctul 3 se modifică va avea următorul cuprins:
"3. Tarife care se percep şi se încasează de către unităţile menţionate la cap. II pct. 6 din Procedura naţională care se utilizează conform normelor legale în vigoare:

- erbicide

800 euro/test

- fungicide

800 euro/test

- insecticide

800 euro/test

- teste efectuate în seră

1.100 euro/test.

"
7.La anexa nr. 5, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:
"6. Tarifele care se percep de către Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, Laboratorul Central Fitosanitar, unităţile menţionate la cap. II pct. 6 din Procedura naţională, precum şi de către Ministerul Sănătăţii se achită în lei la cursul oficial al Băncii Naţionale a României pentru ziua respectivă."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

p. Ministrul sănătăţii, interimar,

Raed Arafat,

subsecretar de stat

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 782 din data de 21 noiembrie 2012