ORDIN nr. 1408 din 6 noiembrie 2015 privind înfiinţarea unităţilor de accidente vasculare cerebrale acute
Având în vedere:
- Adresa înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. N.B.11.237/2015 cu propunerea comună a Societăţii de Neurologie din România şi a Comisiei de specialitate de neurologie şi neurologie pediatrică a Ministerului Sănătăţii, în acord cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi ale Organizaţiei Europene de Boli Cerebrovasculare;
- prevederile art. 5 şi 6 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată;
- Referatul Direcţiei management şi structuri unităţi sanitare nr. N.B. 11.237 din 5 noiembrie 2015,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Se înfiinţează unităţile de accidente vasculare cerebrale acute, denumite în continuare compartimente UAVCA, ca entităţi fără personalitate juridică, în structura unităţilor sanitare cu paturi care asigură asistenţa neurologică de urgenţă.
(2)Compartimentele UAVCA se organizează unitar în cadrul unei secţii de neurologie, cu un număr de 4-20 de paturi şi funcţionează în spaţii special destinate şi amenajate.
(3)În situaţia în care la nivelul unei unităţi sanitare există mai multe secţii de neurologie, compartimentul UAVCA se organizează la nivelul unei singure secţii şi asigură asistenţa medicală de specialitate pentru pacienţii internaţi în toate secţiile de neurologie.
Art. 2
(1)La nivelul compartimentelor UAVCA se asigură asistenţa medicală de urgenţă, specifică accidentelor vasculare cerebrale acute.
(2)Compartimentele UAVCA sunt coordonate de către un medic primar în specialitatea neurologie.
Art. 3
(1)Dotarea acestor compartimente este prevăzută în anexa nr. 1.
(2)În funcţie de volumul de activitate, UAVCA poate avea în structură punct de laborator de analize medicale de urgenţă propriu şi va avea acces permanent şi prioritar la laboratoarele de urgenţă (analize medicale, de radiologie şi imagistică medicală, dotate obligatoriu cel puţin cu CT) ale unităţii sanitare cu personalitate juridică în structura căreia funcţionează.
Art. 4
(1)Încadrarea cu personal a compartimentului UAVCA este prevăzută în anexa nr. 2.
(2)Personalul care va deservi compartimentul UAVCA este format din personalul medico-sanitar specific secţiilor de neurologie, cu experienţă în domeniul bolilor cerebrovasculare.
Art. 5
(1)Activitatea în compartimentele UAVCA este continuă, 24 de ore din 24, fiind asigurată prin linie de gardă proprie în specialitatea neurologie sau prin linia/liniile de gardă aprobată/aprobate în specialitatea neurologie, existente la nivelul unităţii.
(2)Asigurarea consulturilor interdisciplinare se face cu medici din cadrul unităţii cu personalitate juridică, în timpul programului de muncă, sau cu medicii de gardă şi prin chemări de la domiciliu, în afara programului de lucru.
Art. 6
Unităţile sanitare în care se organizează compartimente UAVCA vor asigura obligatoriu materiale sanitare şi medicaţia specifică acestei patologii.
Art. 7
(1)Unităţile sanitare în care se vor înfiinţa UAVCA sunt spitalele monobloc care funcţionează în regim de urgenţă - 24 de ore din 24, care au în structură secţie/secţii de neurologie, ce asigură urgenţele neurologice.
(2)Unităţile sanitare prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă întreaga dotare tehnică necesară prevăzută în anexa nr. 1, structură de primire urgenţe (UPU, CPU, cameră de gardă), secţie ATI cu linie de gardă, laborator de radiologie şi imagistică medicală dotat cu aparat de CT funcţional 24 de ore din 24, cu linie de gardă permanentă, asigurată de medici în specialitatea radiologie-imagistică medicală, laborator de analize medicale care poate asigura efectuarea analizelor de urgenţă sau minimum un analizor automat de urgenţă, pentru efectuarea rapidă a unui număr de analize de urgenţă şi în care se poate asigura circuitul optim al bolnavilor şi al investigaţiilor acestora în regim de urgenţă.
(3)Se pot înfiinţa UAVCA şi la nivelul unui spital pavilionar, cu condiţia ca acesta să se organizeze în acelaşi pavilion cu secţia de neurologie, iar pavilionul respectiv să comunice cu celelalte pavilioane în care funcţionează structura de primire urgenţe, CT şi laborator care poate efectua analize medicale de urgenţă, acestea fiind accesibile 24 de ore din 24 şi 7 zile din 7.
Art. 8
(1)Pentru înfiinţarea de noi compartimente UAVCA, conducerea unităţii sanitare transmite Ministerului Sănătăţii solicitarea de înfiinţare, iar Ministerul Sănătăţii transmite o adresă cu această propunere comisiei de specialitate, universităţii de medicină şi farmacie şi direcţiei de sănătate publică, solicitându-se să se desemneze câte un reprezentat, pentru stabilirea unei comisii care să verifice îndeplinirea condiţiilor stabilite în prezentul ordin.
(2)Componenţa comisiei de evaluare se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii fiind formată din cei trei membrii desemnaţi, după cum urmează:
a)un reprezentat al universităţii de medicină şi farmacie din teritoriul în care se află unitatea respectivă sau din teritoriul deservit din punct de vedere metodologic;
b)un reprezentant al Comisiei de neurologie şi neurologie pediatrică a Ministerului Sănătăţii;
c)un reprezentant al direcţiei de sănătate publică din teritoriul în care se află unitatea sanitară respectivă.
(3)În condiţiile îndeplinirii tuturor criteriilor stabilite prin prezentul ordin, comisia întocmeşte un referat prin care îşi dă acordul pentru înfiinţarea acestui compartiment, care va sta la baza referatului de aprobare/modificare a structurii unităţii sanitare.
(4)În situaţia în care unitatea sanitară nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezentul ordin, comisia întocmeşte un referat prin care propune respingerea solicitării. Direcţia de specialitate din Ministerul Sănătăţii va comunica unităţii respective modificarea de structură propusă sau motivele pentru care propunerea a fost respinsă, respectiv referatul întocmit de către membrii comisiei prevăzute la alin. (2).
(5)Compartimentele UAVCA vor fi evaluate periodic, la un interval de 4 ani de către comisia menţionată la alin. (2), care transmite Ministerului Sănătăţii situaţiile în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezentul ordin, cu propunerea, după caz, de desfiinţare a acestor compartimente, dacă deficienţele nu pot fi soluţionate la nivelul unităţii sanitare respective.
Art. 9
Pentru formarea corespunzătoare a personalului medico-sanitar superior necesar înfiinţării acestor structuri, Comisia de neurologie şi neurologie pediatrică a Ministerului Sănătăţii va colabora cu universităţile de medicină şi farmacie din Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Cluj, Târgu Mureş şi Craiova, care vor asigura pregătirea personalului medico-sanitar care va lucra în aceste structuri.
Art. 10
Direcţiile implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, direcţiile medicale ale ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi conducerea unităţilor sanitare implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 11
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, conducerea unităţilor sanitare care au în structură "Unităţi de urgenţe neurovasculare" va înainta spre aprobare/avizare propunerea de modificare a denumirii acestor unităţi în "Unitate de accidente vasculare cerebrale acute", conform prezentului ordin.
Art. 12
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.
Art. 13
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 14
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: Dotarea unităţii de accidente vasculare cerebrale acute
1.Aparate individuale pentru 4-10 paturi specifice secţiilor de terapie intensivă, pentru monitorizare cardiovasculară, respiratorie, a gazelor sanguine, a temperaturii corporale şi, opţional, a presiunii intracraniene
2.Sursă permanentă de oxigen la fiecare pat
3.Dispozitive de aspiraţie mecanică a secreţiilor orale şi din căile respiratorii superioare
4.2-4 ventilatoare mecanice portabile, dacă la nevoie se impune transportul în secţiile de terapie intensivă, în cazul agravării tulburărilor respiratorii ale bolnavilor
5.Defibrilator propriu
6.Cel puţin 2 truse de intubaţie orotraheală cu anexele necesare
7.1 aparat EKG portabil
8.Seringi automate pentru fiecare pat
9.Un pulsoximetru la 2 paturi (dacă nu este inclus în monitorul individual)
10.Un aparat de ultrasonografie Doppler portabil propriu, cu sonde pentru examenul extracranian al arterelor cervico-cerebrale şi pentru examen Doppler transcranian (recomandabil şi cu posibilitate de monitorizare TCD)
11.Computer tomograf propriu sau acces permanent şi de urgenţă la computerul tomograf al unităţii sanitare în cauză
12.Analizor automat pentru efectuarea rapidă a unui număr minim de analize de urgenţă şi/sau acces permanent şi de urgenţă la laboratorul de analize medicale şi la cel de radiologie şi imagistică al unităţii (inclusiv IRM, angiograf)
ANEXA nr. 2: Încadrarea cu personal a unităţii de accidente vasculare cerebrale acute
1.1 medic în specialitatea neurologie la 4 paturi
2.1-2 specialişti cu studii superioare în fiziokinetoterapie
3.1 logoped şi/sau psiholog
4.1 asistentă medicală la 1-4 paturi, pe tură
5.1 infirmieră la 1-4 paturi, pe tură
6.1 brancardier pe unitate, pe tură
7.1 îngrijitoare la 200 metri pătraţi, pe tură
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 870 din data de 20 noiembrie 2015