HOTĂRÂRE nr. 1181 din 4 decembrie 2012 privind suplimentarea pe anul 2012 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800" pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă suplimentarea pe anul 2012 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800" pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş, cu suma de 4.762 mii lei alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, conform Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.28 "Cheltuieli neeligibile ISPA".
(2)Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă unor imobile cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 577/2009, respectiv nr. crt. 101, nr. crt. 122, nr. crt. 126, nr. crt. 127, nr. crt. 148, nr. crt. 157, nr. crt. 175, nr. crt. 206, nr. crt. 252, nr. crt. 253, nr. crt. 259 şi nr. crt. 264.
Art. 2
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 831 din data de 11 decembrie 2012