REGULAMENT din 22 mai 2014 de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă "Prof. Dr. Florin Brătilă" - Bucureşti
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Institutul Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă "Prof. Dr. Florin Brătilă" - Bucureşti, denumit în continuare institutul, are sediul în Bucureşti, şos. Panduri nr. 22, sectorul 5.
Art. 2
Institutul asigură:
- asistenţă medicală de specialitate în domeniile medicinei complementare şi alternative: acupunctura (decontată de Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti), homeopatia, apiterapia şi fitoterapia Ayurveda, tehnici de biorezonanţă, diagnostic prin biorezonanţa magnetică, iridologie, dietoterapie naturistă, prescriere de suplimente nutriţionale, stimulare electrică şi neuromagnetică, terapie cu câmp magnetic, terapie de stimulare prin câmpuri electromagnetice, fototerapia, presopunctura, masajul terapeutic, reflexoterapia (la indicaţia medicului curant sau la solicitarea pacientului);
- acordarea asistenţei medicale de specialitate în domeniile medicină internă, EKG, ecografie generală, psihiatrie, psihologie, oftalmologie;
- cercetare medicală, prin participarea activă a colectivului de cercetare la alegerea temei de cercetare, găsirea metodei optime de a o pune în practică, găsirea de soluţii financiare pentru materializarea temei, elaborarea tacticii şi strategiei ce vor fi urmate pentru finalizarea temei, formularea ipotezei de lucru, urmărirea pas cu pas a etapelor stabilite pentru finalizarea temei, analiza şi integrarea rezultatelor obţinute, elaborarea de teorii ştiinţifice cu privire la fenomenele studiate;
- învăţământ - se predau cursuri cu tematică de acupunctură, homeopatie, apifitoterapie şi laserterapie medicilor ce se pregătesc în acest domeniu prin programe conduse de Centrul Naţional de Educaţie Continuă a Medicilor, Medicilor Dentişti şi Farmaciştilor al Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar.
Art. 3
Institutul este instituţie sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii, înfiinţată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.198/1990*), în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 961/1990.
*) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.198/1990 nu fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 4
Institutul încheie contracte de prestări servicii cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti.
Art. 5
Institutul încheie contracte de prestări servicii cu alţi furnizori de servicii medicale şi nemedicale, în funcţie de necesităţi.
Art. 6
Sediul institutului corespunde cerinţelor de igienă şi antiepidemice. În acest scop, conducerea are obligaţia de a asigura condiţiile corespunzătoare obţinerii autorizaţiei de funcţionare.
Art. 7
Institutul este obligat să înregistreze persoanele cărora le acordă asistenţă medicală, să le întocmească foaia de observaţie clinică generală şi alte acte medicale stabilite prin dispoziţii legale.
Art. 8
În cazul în care forma şi stadiul de boală necesită îngrijiri medicale ce nu pot fi efectuate în institut, acesta, prin grija sa, va îndruma bolnavul la o unitate spitalicească sau ambulatorie competentă tehnic.
Art. 9
Institutul colaborează cu alte unităţi medicale (spitale, unităţi de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate, institute de cercetare, centre de diagnostic şi tratament, centre medicale) şi intră în relaţii economice şi juridice rezultate din îndeplinirea atribuţiilor sale.
Art. 10
Compartimentele de asistenţă medicală şi personalul din aparatul funcţional din cadrul institutului (medical, financiar-contabil şi administrativ) sunt integrate într-un sistem structural unitar de relaţionare între ele, prin care se asigură accesul populaţiei la tratamente de acupunctură, homeopatie, apifitoterapie, fitoterapie, biostimulare cu radiaţie laser de joasă putere, medicină internă, ecografie generală, oftalmologie, psihiatrie, psihologie, fiziokinetoterapie.
CAPITOLUL II: Obiectul de activitate al institutului
Art. 11
Obiectul de activitate al institutului este de a oferi servicii medicale specializate şi de a asigura performanţele acestora prin profesionalism şi prin abordarea fiecărui beneficiar ca pe un partener unic. Calitatea reprezintă caracteristica definitorie a institutului.
Art. 12
Obiectivul general al institutului este creşterea calităţii actului medical, care se concretizează prin asigurarea de servicii medicale, fără discriminări, conforme cu cele mai exigente cerinţe de profesionalism, siguranţă, de înaltă competenţă, în condiţii de confort maxim, cu rapiditate şi respectând confidenţialitatea în privinţa tuturor pacienţilor.
Art. 13
Institutul are în principal următoarele atribuţii:
- acordă asistenţă medicală de specialitate şi în competenţe: acupunctură, homeopatie, apifitoterapie, biostimulare cu radiaţie laser de joasă putere, medicină internă (EKG, ecografie generală), psihiatrie, psihologie, oftalmologie, neurologie, fiziokinetoterapie în sistem ambulator pentru populaţie, fiind institut naţional;
- desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică în domeniul acupuncturii, homeopatiei, apifitoterapiei, fitoterapiei, efectuează studii şi cercetări medicale în legătură cu stabilirea şi aplicarea de noi metodologii în acupunctură, precum şi în aplicarea de metode noi de investigaţii;
- efectuează activitate tehnico-metodologică de profil pentru reţeaua de medici de acupunctură, homeopatie, fitoterapie, biostimulare cu radiaţie laser de joasă putere, din ţară;
- asigură ridicarea nivelului tehnic şi profesional al personalului medico-sanitar superior şi mediu de specialitate din unitate;
- asigură educaţia sanitară a bolnavilor în ambulatoriu;
- aplică normele tehnice ale Ministerului Sănătăţii şi ia orice alte măsuri necesare pentru prevenirea infecţiilor intraspitaliceşti;
- asigură condiţiile necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţia muncii, protecţia mediului şi prevenirea incendiilor, conform normelor în vigoare;
- asigură păstrarea, întreţinerea şi utilizarea în bune condiţii a bazei materiale şi ia măsuri ce se impun conform legii, pentru asigurarea pazei, securităţii şi integrităţii patrimoniului propriu;
- asigură executarea bugetelor de venituri şi cheltuieli proprii, potrivit destinaţiei şi dispoziţiilor legale;
- informează operativ Ministerul Sănătăţii, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România asupra problemelor privind asigurarea asistenţei medicale de specialitate din unitate, prevenirea şi combaterea încălcării normelor de etică profesională de către personalul sanitar, precum şi orice alte situaţii deosebite apărute, ca şi măsurile luate;
- neutralizează deşeurile rezultate din activitatea medicală, conform contractelor încheiate;
- se preocupă de creşterea eficienţei actului medical şi de aplicarea normelor de biosecuritate şi protecţia muncii în toate activităţile desfăşurate;
- păstrează confidenţialitatea datelor pacienţilor;
- acordă primul ajutor medical şi, la nevoie, îndrumă pacientul către spital sau unităţi medicale ambulatorii.
Art. 14
(1)Institutul furnizează servicii medicale de sănătate în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind acordarea asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi cu normele de aplicare a acestuia.
(2)Pentru serviciile medicale care nu sunt contractate de Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, institutul încasează contravaloarea lor conform hotărârii consiliului de administraţie.
CAPITOLUL III: Conducerea unităţii
Art. 15
(1)Conducerea institutului, este formată din:
1.Consiliul de administraţie;
2.directorul general;
3.directorul medical adjunct;
4.contabilul-şef.
(2)_
1.Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:
- asigură conducerea întregii activităţi a institutului şi răspunde faţă de conducerea Ministerului Sănătăţii;
- avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al institutului, precum şi situaţiile trimestriale şi anuale;
- asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă directorului general;
- întocmeşte informări trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează şi le prezintă Ministerului Sănătăţii, la solicitarea acestuia;
- negociază, prin directorul general, contractele de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;
- face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii institutului;
- analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite;
- participă, alături de directorul general, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;
- asigură implementarea standardelor de sterilizare, asepsie şi antisepsie;
- aprobă tematica de cercetare ştiinţifică, dezvoltarea şi folosirea bazei materiale, necesarul de pregătire şi utilizarea cadrelor de specialitate, valorificarea cercetărilor ştiinţifice încheiate şi elaborează propuneri de obiective şi programe de cercetare;
- stabileşte acţiunile de colaborare şi cooperare ştiinţifică ale unităţii de cercetare şi de profil.
2.Directorul general are în principal următoarele atribuţii:
Directorul general al institutului asigură conducerea întregii activităţi. În acest scop, directorul are următoarele atribuţii:
- asigură conducerea curentă şi duce la îndeplinire hotărârile Consiliului de administraţie;
- este preşedintele Consiliului de administraţie şi asigură conducerea şedinţelor;
- încheie contractul de furnizare servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;
- reprezintă unitatea în relaţiile cu terţii;
- organizează, planifică, coordonează, controlează şi evaluează activitatea tuturor compartimentelor din cadrul unităţii;
- implementează sistemul de control managerial intern;
- elaborează procedurile operaţionale de practică medicală privind principalele activităţi - acupunctură, homeopatie, apifitoterapie, oftalmologie, medicină internă, psihiatrie, fiziokinetoterapie, biostimulare cu radiaţie laser de joasă putere;
- coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al institutului, planul anual de servicii medicale contractate cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
- propune spre aprobare Regulamentul de organizare şi funcţionare al institutului;
- aprobă regulamentul intern al institutului;
- întocmeşte şi aprobă fişele de post pentru personalul unităţii;
- angajează unitatea în relaţiile cu persoane juridice şi fizice şi în faţa organelor jurisdicţionale;
- ia măsuri necesare pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor şi a îmbolnăvirilor profesionale, îmbunătăţirea activităţii unităţii;
- adoptă măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii medicale în unitate şi organizează controlul asistenţei medicale pe locuri de muncă, pe categorii de personal sanitar;
- numeşte, sancţionează, eliberează din funcţie personalul în condiţiile legii;
- în lipsa directorului general, atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de locţiitorul său aprobat de Consiliul de administraţie,
- aprobă împreună cu directorul medical adjunct protocoalele de practică medicală la nivelul unităţii şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor de practică medicală.
3.Directorul medical adjunct are în principal următoarele atribuţii:
- aprobă împreună cu directorul general protocoalele de practică medicală la nivelul unităţii şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor de practică medicală la nivelul întregii unităţi;
- coordonează, îndrumă şi răspunde de întreaga activitate a personalului medical din laboratoarele şi compartimentele pe care le are în subordine;
- înaintează directorului general propunerile cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul institutului,
- coordonează, îndrumă şi răspunde de propunerile pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare continuă a personalului medico-sanitar pe care le înaintează directorului general;
- asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul institutului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
- răspunde de acreditarea personalului medical al institutului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în unitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate şi elaborează propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale;
- participă la elaborarea Regulamentului intern al institutului;
- participă la elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al institutului;
- întocmeşte fişele de post pentru personalul sanitar din cadrul unităţii;
- analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în unitate, referitoare la activitatea medicală.
4.Contabilul-şef are în principal următoarele atribuţii:
- coordonează şi răspunde de activităţile biroului financiar-contabil;
- organizează şi răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare financiară;
- organizează contabilitatea în cadrul unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale şi asigură efectuarea corecturii la timp a înregistrărilor;
- asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare, a bilanţurilor anuale şi trimestriale şi a contului de execuţie bugetară;
- asigură întocmirea, verificarea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
- răspunde de întocmirea lunară a execuţiei bugetului unităţii, pe care o înaintează Ministerului Sănătăţii;
- exercită controlul financiar preventiv asupra activităţilor supuse acestui control;
- răspunde de efectuarea corectă şi la timp a dărilor de seamă contabile;
- asigură efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale, a operaţiunilor din încasări şi plăţi în numerar.
CAPITOLUL IV: Structura organizatorică
Art. 16
Institutul are în structura sa organizatorică următoarele compartimente de muncă:
A.Laborator acupunctură
B.Compartiment homeopatie, acupunctură
C.Compartiment medicină psihosomatică, psihiatrie, psihologie
D.Compartiment fişier
E.Compartiment fitoterapie, acupunctură, homeopatie
F.Compartiment neurologie
G.Compartiment medicină internă
H.Compartiment recuperare medicală şi balneofizioterapie
I.Compartiment oncologie, investigaţii computerizate şi laser-acupunctură
J.Compartiment oftalmologie
K.Compartiment explorări funcţionale (radiologie, ecografie, EKG)
L.Compartiment cercetare în domeniul homeopatiei
M.Compartiment cercetare în domeniul acupuncturii
N.Laborator analize medicale
O.Compartiment informatică, statistică medicală
P.Biroul financiar-contabil
Q.Biroul resurse umane, normare, organizare şi salarizare - RUNOS
R.Compartiment administrativ, tehnic, aprovizionare
S.Compartiment audit public intern
Art. 17
Toate compartimentele din cadrul institutului sunt integrate printr-un sistem structural unitar, de cooperare între ele, prin care se asigură accesul populaţiei la asistenţa medicală specializată.
CAPITOLUL V: Atribuţii pe fiecare compartiment de muncă
A.Laboratorul acupunctură:
- examinează bolnavul, stabileşte diagnosticul, folosind mijloacele din dotare de care dispune, indică sau după caz, efectuează tratamentul corespunzător, consemnează aceste date în foaia de observaţie clinică generală;
- îndrumă bolnavii care necesită supraveghere şi tratament de specialitate, către alţi medici de profil;
- recomandă internarea bolnavului care necesită aceasta, în funcţie de gradul de urgenţă, întocmeşte biletul de trimitere;
- examinează bolnavul, stabileşte diagnosticul energetic conform metodologiei de examinare specifică acupuncturii;
- întocmeşte planul terapeutic (selecţia meridianelor, a punctelor), aplică metodele şi tehnicile de tratament specifice în concordanţă cu diagnosticul energetic;
- solicită examene paraclinice şi de laborator, ori de câte ori este necesar;
- răspunde pentru raportarea corectă a consultaţiilor şi a tratamentelor efectuate, către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;
- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, antiepidemice, precum şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi PSI;
- controlează menţinerea curăţeniei şi respectarea normelor de igienă;
- supraveghează pacienţii în timpul actului terapeutic;
- desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică la indicaţia conducerii unităţii.
B.Compartimentul homeopatie, acupunctură:
- efectuează anamneză alopată;
- stabileşte diagnosticul de constituţie al pacientului;
- efectuează anamneza homeopată;
- efectuează examenul clinic obiectiv complet;
- verifică dacă diagnosticul de la medicul de familie este complet şi, dacă este cazul, trimite pacienţii la investigaţii sau la alt consult de specialitate, conform informaţiilor obţinute în urma examenului alopat şi a consultului homeopat;
- reevaluează cazul la fiecare nouă consultaţie, refăcând întreaga anamneză şi examenul obiectiv cu modificările survenite;
- ţine evidenţa strictă a tuturor informaţiilor obţinute şi le consemnează în foaia de observaţie clinică generală;
- răspunde pentru raportarea corectă a consultaţiilor şi a tratamentelor efectuate către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;
- efectuează separat/asociat tratament prin acupunctură;
- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, antiepidemice, precum şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi PSI.
C.Compartimentul medicină psihosomatică, psihiatrie, psihologie:
- acordă consultaţii de psihiatrie şi prescrie tratament medicamentos, atunci când este necesar;
- efectuează psihoterapie individuală (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice de anxietate, ditimii);
- efectuează psihoteste;
- efectuează anamneza psihologică, stabilirea obiectivelor psihoterapeutice şi a metodelor de tratament;
- efectuează examen psihologic: QI, teste, scale clinice;
- acordă consiliere psihiatrică nespecifică pentru pacient, consiliere psihologică;
- efectuează psihodiagnostic psihologic;
- îndrumă bolnavii care necesită supraveghere şi tratament de specialitate, către alţi medici de profil;
- recomandă internarea bolnavului care necesită aceasta, în funcţie de gradul de urgentă, întocmeşte bilete de trimitere;
- răspunde pentru raportarea corectă a consultaţiilor şi a tratamentelor efectuate, către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;
- răspunde prompt tuturor solicitărilor de urgenţă şi consultaţiilor, colaborează cu toţi medicii din unitate, în interesul unei cât mai bune îngrijiri medicale a bolnavilor;
- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, antiepidemice, precum şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi PSI.
D.Compartimentul fişier:
- informează corect pacienţii asupra serviciilor medicale disponibile în unitate şi în ceea ce priveşte programul de lucru al medicilor;
- întocmeşte foile de observaţie clinică generală a bolnavilor;
- primeşte documentele necesare pentru întocmirea foilor de observaţie clinică generală;
- păstrează fişierul şi evidenţele primare în condiţii optime;
- asigură programările la consultaţii şi tratamente;
- păstrează şi răspunde pentru toate documentele din arhiva unităţii - foile de observaţii clinice generale ale pacienţilor şi registrele medicale;
- clasifică foile de observaţie clinice generale pentru fiecare medic, în ordine alfabetică;
- informează, dă lămuriri şi îndrumă competent solicitanţii în ceea ce priveşte nevoile de asistenţă medicală ale pacienţilor;
- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, antiepidemice, precum şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi PSI.
E.Compartimentul fitoterapie, acupunctură, homeopatie:
- stabileşte diagnosticul de constituţie pentru pacienţi;
- stabileşte indicaţia terapeutică homeopată;
- asigură tratament homeopat;
- efectuează separat/asociat: tratament prin acupunctură şi/sau homeopatie, apifitoterapie;
- asigură consultaţii şi tratament de fitoterapie;
- consemnează datele în foaia de observaţie clinică generală;
- răspunde pentru raportarea corectă a consultaţiilor şi a tratamentelor efectuate, către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;
- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, antiepidemice, precum şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi PSI.
F.Compartimentul neurologie:
- efectuează consult de specialitate neurologic;
- indică terapia adecvată alopată şi/sau complementară (acupunctură, laser-acupunctură, electro-acupunctură, homeopatie sau apifitoterapie) sau mixtă (alopat şi de medicină naturistă), consemnând aceste date în foaia de observaţie clinică generală a bolnavului;
- eliberează bilete de trimitere pentru pacienţii care necesită tratament de specialitate în unităţi medicale de profil;
- efectuează separat/asociat: tratament prin acupunctură, homeopatie, laser-acupunctură, fiziokinetoterapie;
- acordă primul ajutor medical şi, la nevoie, îndrumă către spital sau unităţi medicale ambulatorii;
- consemnează datele în foaia de observaţie clinică generală a bolnavului;
- răspunde pentru raportarea corectă a consultaţiilor şi a tratamentelor efectuate, către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;
- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, antiepidemice, precum şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi PSI.
G.Compartimentul medicină internă:
- efectuează consultaţie de medicină internă;
- efectuează EKG şi interpretare EKG;
- efectuează ecografie abdominală şi pelviană;
- efectuează oscilometrie;
- efectuează injecţii musculare;
- prescrie reţete medicale electronice, bilete de trimitere către investigaţii paraclinice şi clinice;
- consemnează datele în foaia de observaţie clinică generală a bolnavului;
- răspunde pentru raportarea corectă a consultaţiilor şi a tratamentelor efectuate, către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;
- îndrumă bolnavii care necesită supraveghere şi tratament de specialitate la alţi medici specialişti, cu indicaţia conduitei terapeutice;
- acordă primul ajutor medical şi, la nevoie, îndrumă pacientul către spital sau unităţi medicale ambulatorii;
- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, antiepidemice, precum şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi PSI.
H.Compartimentul recuperare medicală şi balneofizioterapie:
- efectuează consult de specialitate;
- efectuează sau supraveghează aplicarea tratamentului de specialitate;
- efectuează asociat consult de acupunctură sau/şi homeopatie, în funcţie de competenţă;
- răspunde pentru raportarea corectă a consultaţiilor şi a tratamentelor efectuate, către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;
- asigură păstrarea, întreţinerea şi utilizarea în bune condiţii a bazei materiale proprii;
- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, antiepidemice, precum şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi PSI.
I.Compartimentul oncologie, investigaţii computerizate şi laser acupunctură:
- efectuează consult alopat, consult acupunctură;
- efectuează consult oncologic;
- prestează servicii medicale în cadrul contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;
- efectuează acupunctură, laser-acupunctură, electro-acupunctură, TENS acupunctural şi stimulare microsisteme (auriculopunctură, mano, cranio şi pedopunctură);
- efectuează, în scopul ameliorării rezultatelor terapeutice: magneto-acupunctură, terapie electromagnetică pulsată, fototerapie, ultrasono-acupunctură;
- poate efectua, în scopul precizării diagnosticului:
- reactometrie neurovegetativă computerizată;
- termografie digitală de contact;
- termografie multisenzor;
- măsurători elecrodermale;
- fototerapie (infraroşu şi UVB, diode laser);
- aplică în practică protocoale elaborate în cursul temelor de cercetare,
- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, antiepidemice, precum şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi PSI.
J.Compartimentul oftalmologie:
- efectuează: anamneza, consultaţia iniţială, corecţii optice, măsurarea acuităţii vizuale, determinarea tensiunii intraoculare, a simţului cromatic, examinarea fundului de ochi, a diplopiei, extracţii corpi străini conjunctivali, trimiteri la analize, câmp vizual şi colaborare interdisciplinară cu medicii acupunctori din institut;
- efectuează separat/asociat: tratament prin acupunctură, homeopatie, fitoterapie, apiterapie;
- răspunde pentru raportarea corectă a consultaţiilor şi a tratamentelor efectuate, către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;
- acordă primul ajutor medical cu îndrumare către spital şi întocmeşte biletele de trimitere;
- consemnează datele în foaia de observaţie clinică generală a pacientului;
- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, antiepidemice, precum şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi PSI.
K.Compartimentul explorări funcţionale (radiologie, ecografie, EKG):
- efectuează EKG şi ecografii;
- colaborează cu ceilalţi medici în scopul precizării diagnosticului;
- participă la studii şi cercetări cu celelalte compartimente;
- analizează periodic calitatea asistenţei medicale radiologice acordate şi raportează rezultatele obţinute;
- asigură păstrarea, întreţinerea şi utilizarea în bune condiţii a bazei materiale proprii;
- ţine evidenţa primirii consumurilor de materiale sanitare, tehnico-medicale şi răspunde de utilizarea raţională a acestora conform normelor legale;
- informează operativ conducerea institutului asupra tuturor situaţiilor deosebite apărute în cadrul compartimentului;
- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, antiepidemice, precum şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi PSI.
L.Compartimentul cercetare în domeniul homeopatiei:
- colectivul de cercetători ştiinţifici în domeniul homeopatiei efectuează studii de cercetare medicală în legătură cu aplicarea de metode noi de investigaţii şi tratament;
- informează operativ conducerea institutului asupra tuturor situaţiilor deosebite apărute în cadrul compartimentului;
- alege temele de cercetare;
- participă activ la materializarea temei de cercetare;
- stabileşte necesarul de resurse economice pentru materializarea temei de cercetare;
- efectuează măsurători energetice şi electrodermale;
- efectuează studii clinice;
- elaborează tactici şi strategii pentru materializarea temei de cercetare;
- finalizează şi interpretează rezultatele pentru a le folosi în practica medicală;
- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, antiepidemice, precum şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi PSI.
M.Compartimentul cercetare în domeniul acupuncturii:
- colectivul de cercetători ştiinţifici în domeniul acupuncturii efectuează studii de cercetare medicală în legătură cu aplicarea de metode noi de investigaţii şi tratament;
- informează operativ conducerea institutului asupra tuturor situaţiilor deosebite apărute în cadrul compartimentului;
- alege temele de cercetare;
- participă activ la materializarea temei de cercetare;
- stabileşte necesarul de resurse economice pentru materializarea temei de cercetare;
- efectuează măsurători energetice şi electrodermale;
- efectuează studii clinice;
- elaborează tactici şi strategii pentru materializarea temei de cercetare;
- finalizează şi interpretează rezultatele pentru a le folosi în practica medicală;
- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, antiepidemice, precum şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi PSI.
N.Laboratorul analize medicale:
- prestează servicii medicale paraclinice, pe baza biletelor de trimitere şi la recomandarea medicilor în cadrul contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;
- asigură efectuarea analizelor medicale şi a altor prestaţii medico-sanitare specifice profilului său de activitate, pentru bolnavii veniţi la institut, precum şi pentru cei din loturile de cercetare;
- recepţionează produsele servite pentru examenele de laborator şi înscrierea lor corectă;
- redactează corect şi distribuie la timp rezultatele examenelor efectuate;
- asigură introducerea în practică a metodelor şi tehnicilor de laborator;
- analizează periodic calitatea examenelor efectuate şi raportează rezultatele obţinute;
- consemnează datele în foaia de observaţie clinică generală a bolnavului;
- are responsabilitate în ceea ce priveşte raportarea serviciilor şi a tratamentelor medicale către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;
- aplică măsurile de protecţie pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale a personalului de laborator;
- asigură păstrarea, întreţinerea şi utilizarea în bune condiţii a bazei materiale proprii şi ia măsuri pentru asigurarea pazei şi prevenirea incendiilor;
- asigură condiţiile de igienă şi buna gospodărire a laboratorului;
- informează operativ conducerea institutului asupra tuturor situaţiilor deosebite apărute în cadrul laboratorului, precum şi a măsurilor luate;
- funcţionează pe baza unui program de lucru afişat, cu excepţia cazurilor de urgenţă, care cuprinde zilele şi orele de recoltare a probelor şi de eliberare a rezultatelor de laborator;
- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, antiepidemice, precum şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi PSI.
O.Compartimentul informatică, statistică medicală:
- realizează informatizarea institutului;
- întreţine şi actualizează baza de date medicale a institutului;
- răspunde de colectarea şi transmiterea la termen a situaţiilor;
- informează conducerea institutului cu privire la toate situaţiile întocmite;
- asigură securitatea şi confidenţialitatea bazelor de date ale institutului;
- ţine evidenţa rapoartelor, centralizărilor, dărilor de seamă şi a situaţiilor statistice periodice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale;
- transmite, în termenele stabilite, situaţia tuturor lucrărilor de statistică, precum şi a celor necesare pentru activitatea operativă a instituţiei;
- asigură circuitul informaţional al datelor prin sistemul informatic existent;
- prelucrează introducerea zilnică, verificarea şi transmiterea datelor privitoare la pacienţi din foile de observaţie;
- transmite şi prelucrează datele prin internet;
- ţine evidenţa datelor statistice pe formulare stabilite de Ministerul Sănătăţii şi întocmeşte rapoartele statistice ale institutului.
Art. 18
(1)Compartimentele de specialitate asigură servicii medicale de specialitate (consultaţii, tratamente, recomandări, investigaţii paraclinice) pe baza trimiterilor de la medicii curanţi (medici de familie sau de alte specialităţi) sau la cererea pacienţilor, cu plata serviciului solicitat şi nedecontat de Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti. Cabinetele funcţionează pe baza unui program de lucru afişat şi adus la cunoştinţa celorlalte compartimente. Fiecare cabinet de specialitate este condus de un medic primar sau specialist.
(2)Consultaţiile medicale de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate ori la cererea pacientului; consultaţia de specialitate înseamnă: anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile, în vederea stabilirii diagnosticului; unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare, stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice.
(3)Fiecare cabinet de specialitate asigură pachetul de servicii medicale de bază şi are următoarele atribuţii:
- prescrie şi foloseşte numai medicamente şi produse biologice de uz uman necesare pentru efectuarea tratamentului cuprinse în nomenclatorul de medicamente şi produse biologice de uz uman;
- acordă primul ajutor şi asigură asistenţă medicală bolnavului până la dispariţia stării de pericol pentru sănătatea sau viaţa acestuia ori până la internarea bolnavului într-o unitate sanitară;
- răspunde de buna utilizare şi întreţinere a aparaturii, instrumentarului şi întregului inventar al cabinetului;
- răspunde de asigurarea sterilizării instrumentarului şi a tuturor măsurilor de asepsie şi antisepsie, necesare prevenirii transmiterii infecţiilor;
- răspunde de aplicarea şi respectarea măsurilor de protecţia muncii, protecţia mediului şi de respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă în cabinet;
- aplică normele de igienă şi desfăşoară o activitate susţinută de educaţie sanitară.
P.Biroul financiar contabil:
- întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli al institutului în vederea avizării de către Consiliul de administraţie şi aprobării de către Ministerul Sănătăţii;
- asigură realizarea şi raportarea indicatorilor de performanţă economico-financiari;
- asigură şi exercită controlul financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale;
- răspunde de înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor şi bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, în baza documentelor justificative primite;
- asigură şi răspunde de buna organizare a activităţii financiar-contabile a unităţii, de întocmirea la timp şi corect a balanţelor de verificare, a execuţiei bugetare, a dărilor de seamă trimestriale şi anuale (cu anexele corespunzătoare);
- organizează evidenţa angajamentelor bugetare şi legale, răspunde de şi asigură angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor;
- ia măsuri să nu angajeze cheltuieli peste bugetul aprobat;
- asigură şi contribuie la organizarea şi desfăşurarea inventarierii patrimoniului cel puţin o dată pe an sau în cazuri excepţionale (calamităţi, nereguli, fraude);
- răspunde şi asigură înregistrarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii (plusurile se înregistrează, iar minusurile se impută persoanelor vinovate) pe baza documentelor justificative primite;
- înregistrează în contabilitate toate drepturile de creanţă şi toate obligaţiile de plată către furnizori şi creditori;
- asigură aplicarea tuturor măsurilor necesare pentru integritatea patrimoniului şi răspunde de recuperarea pagubelor aduse institutului;
- asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale, evidenţa bunurilor de orice fel şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corect a evidenţelor contabile;
- pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, date privind activitatea institutului;
- raportează Ministerului Sănătăţii, Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti sau Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate situaţiile cerute privind activitatea desfăşurată în institut;
- organizează verificarea documentelor de cheltuieli sub aspectul formei, conţinutului şi legalităţii acestora;
- organizează şi răspunde de gestionarea numerarului unităţii privind Regulamentul operaţiunilor de casă;
- respectă prevederile legale în vigoare cu privire la păstrarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea institutului.
Q.Biroul resurse umane, normare, organizare, salarizare - RUNOS:
- întocmeşte statul de funcţii şi organigrama institutului, în conformitate cu structura organizatorică aprobată, în limita prevederilor bugetare, şi actualizează statele de funcţii în conformitate cu dispoziţiile legale;
- stabileşte necesarul de personal în conformitate cu normativele în vigoare;
- întocmeşte şi elaborează, în colaborare cu compartimentele de specialitate, bibliografia şi tematica, precum şi documentele privind procedura prealabilă organizării concursurilor/examenelor şi pe cele privind finalizarea acestora şi participă în comisiile de concurs şi cele de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante;
- întocmeşte contracte de muncă şi acte adiţionale la contractele de muncă, decizii privind încadrarea, promovarea, sancţionarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă ale salariaţilor;
- întocmeşte dosare de pensionare pentru limită de vârstă şi pentru invaliditate, conform legislaţiei în vigoare;
- întocmeşte statele de plată pentru personalul încadrat, centralizatorul statelor de salarii, situaţia recapitulativă şi stabileşte suma netă de plată cuvenită salariaţilor;
- întocmeşte decizii de majorare a salariilor, de acordare a sporurilor la salariile de bază, de acordare a gradaţiilor corespunzătoare tranşelor de vechime, cu respectarea legilor în vigoare;
- răspunde de întocmirea, completarea şi păstrarea Registrului de evidentă a salariaţilor prin programul REVISAL;
- întocmeşte, împreună cu conducerea unităţii, şefii de compartimente/birouri, fişele de post pentru salariaţi, în conformitate cu normele legale în vigoare;
- eliberează adeverinţe privind vechimea în muncă şi în specialitate;
- întocmeşte angajamentele bugetare şi propunerile de angajare a cheltuielilor şi ordonanţărilor de plată;
- întocmeşte graficul anual de programare a concediilor de odihnă, ţine evidenţa concediilor de orice fel, eliberează adeverinţe la solicitarea angajaţilor şi foştilor angajaţi, completează legitimaţiile de serviciu;
- verifică prezenţa şi foile de pontaj;
- întocmeşte listele pentru acordarea tichetelor de masă;
- întocmeşte demersurile necesare obţinerii certificatului fiscal pentru încheierea contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;
- întocmeşte chestionare statistice lunare, semestriale şi anuale privind fondul de salarii, obligaţiile de plată, structura personalului;
- întocmeşte calculul concediilor de odihnă şi a concediilor medicale;
- participă la aplicarea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor, conform actelor normative în vigoare;
- participă la elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a Regulamentului intern;
- gestionează dosarele profesionale şi personale ale salariaţilor;
- întocmeşte lunar declaraţiile privind obligaţiile de plată către bugetul de stat (contribuţiile pentru asigurări sociale de stat, şomaj, sănătate, impozit pe salariu, accidente şi boli profesionale, fondul pentru persoanele cu handicap) şi asigură transmiterea acestora către organele abilitate în termenele prevăzute de lege;
- ţine evidenţa lunară a veniturilor din salarii realizate de angajaţi, a impozitului şi a contribuţiilor sociale calculate şi reţinute, întocmeşte fişele fiscale pentru fiecare salariat şi le transmite către administraţia financiară, în condiţiile legii;
- ţine evidenţa individuală a drepturilor salariale şi de personal acordate în cursul anului salariaţilor şi eliberează, la cerere, adeverinţe cu veniturile realizate de aceştia.
R.Compartimentul administrativ, tehnic, aprovizionare:
- organizează şi asigură ordinea în institut;
- ia măsuri necesare pentru utilizarea patrimoniului administrativ în condiţii de maximă eficienţă;
- ţine evidenţa tehnic-operativă a bunurilor pe locuri de folosinţă, centralizează propunerile de casare a bunurilor aflate în patrimoniul institutului;
- asigură activitatea de service pentru utilaje şi lucrări de telefonie, calculatoare şi imprimante, aparate de multiplicat;
- asigură verificarea curăţeniei exterioare în institut, a întreţinerii spaţiilor verzi, repararea căilor de acces;
- asigură întreţinerea şi exploatarea în bune condiţii a automobilelor din dotare;
- întocmeşte propuneri fundamentate pentru necesarul anual de achiziţii publice, servicii de telefonie, servicii de eliminare a deşeurilor, imprimante şi rechizite, imprimate medicale, materiale de curăţenie şi întreţinere pentru sectorul administrativ al institutului, echipamente de protecţie pentru personal, obiecte de inventar, lenjerie;
- stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor ori utilajelor şi propune măsuri corespunzătoare;
- efectuează lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădiri, instalaţii şi utilaje;
- asigură asistenţa tehnică în vederea punerii în funcţiune a aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor medicale;
- organizează planul de întreţinere şi confirmă în procesele-verbale întocmite cu firmele ce asigură service-ul revizuirea periodică a instalaţiilor, aparatelor şi utilajelor din dotare;
- urmăreşte programarea pentru verificarea aparatelor, utilajelor şi instalaţiilor conform instrucţiunilor tehnice, metrologice, în vigoare;
- confirmă prin procesele-verbale de verificare periodică urmărirea funcţionării aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor ce asigură paza contra incendiilor;
- întocmeşte propunerile de plan anual de aprovizionare cu piese de schimb pentru aparate, utilaje şi instalaţii;
- stabileşte necesarul anual de materiale de întreţinere, de construcţii şi de reparaţii, clădiri şi instalaţii din institut;
- asigură aprovizionarea unităţii cu materiale, instrumentar şi aparatură în cele mai bune condiţii;
- întocmeşte comenzile în vederea asigurării aprovizionării institutului cu materiale, aparatură în cele mai bune condiţii şi la termenele contractuale;
- ţine evidenţa comenzilor;
- eliberează prin magazia institutului, către toate compartimentele acestuia, pe baza bonurilor de consum şi mişcare, materialele solicitate;
- asigură monitorizarea şi cunoaşterea exactă a stocurilor şi a consumurilor zilnice de materiale sanitare, precum şi de materiale pentru curăţenie şi întreţinere;
- confirmă realitatea, regularitatea şi legalitatea aprovizionării cu bunuri, servicii şi lucrări în baza facturilor primite, ca urmare a emiterii comenzilor;
- pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, date privind activitatea compartimentului;
- urmăreşte şi verifică rapoartele referitoare la întocmirea comenzilor şi corelarea acestora cu înregistrarea în A.L.O.P. (angajamente legale, ordonanţări şi plăţi);
- răspunde de primirea referatelor de necesitate de la toate compartimentele de specialitate în vederea elaborării programului anual al achiziţiilor publice;
- elaborează programul anual al achiziţiilor publice cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice în vigoare;
- se preocupă de avizarea şi aprobarea programului anual al achiziţiilor publice la nivelul conducerii institutului;
- elaborează documentaţia de atribuire a procedurii de achiziţii publice;
- răspunde de legalitatea procedurilor de achiziţie efectuate.
S.Compartimentul audit public intern:
- efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemul de management financiar şi control al unităţii este transparent şi este conform normelor de legalitate,
regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
- elaborează raportul anual de audit public intern şi planul strategic de audit intern;
- raportează imediat conducătorului unităţii situaţia în urma căreia s-au identificat unele neregularităţi sau posibile prejudicii.
T.Atribuţiile consiliului medical:
- evaluează necesarul de servicii medicale deservite de institut şi face propuneri pentru elaborarea planului de dezvoltare a institutului, a planului anual de dezvoltare a institutului, a planului de furnizare a serviciilor medicale, a planului anual de achiziţii de aparatură, medicamente şi materiale sanitare;
- face propuneri Consiliului de administraţie în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al institutului;
- participă la elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Regulamentului intern ale institutului;
- stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul institutului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora;
- participă la stabilirea fişelor de post pentru personalul medical angajat.
U.Nucleul de calitate:
- monitorizează calitatea serviciilor medicale;
- întocmeşte punctajul şi reactualizarea periodică a acestuia;
- monitorizează calitatea îngrijirilor medicale, în raport cu indicatorii activităţii clinice şi financiare;
- prezintă propunerile de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale;
- organizează anchetele de evaluare a satisfacţiei asiguraţilor şi personalului;
- pregăteşte personalul angajat în vederea cunoaşterii parametrilor de lucru specifici fiecărui sector de activitate şi verifică modul de implementare a sistemului de management al calităţii.
V.Atribuţiile comisiei de cercetare disciplinară:
- analizează abaterile de la disciplina etică şi profesională;
- analizează încălcarea normelor legale în vigoare, a prevederilor Codului muncii, a Regulamentului intern, a contractului individual de muncă, a ordinelor şi dispoziţiilor legale ale conducătorilor ierarhici;
- analizează încălcarea normelor de etică şi deontologie medicală;
- stabileşte împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
- analizează gradul de vinovăţie a salariatului, precum şi consecinţele abaterii disciplinare;
- verifică eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat;
- efectuează cercetare disciplinară prealabilă;
- propune directorului sancţiunea.
W.Atribuţiile comisiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor de încadrare şi promovare:
- selectează dosarele de concurs/examen ale candidaţilor;
- stabileşte subiectele pentru proba scrisă;
- stabileşte planul probei practice şi asigură condiţiile necesare realizării ei;
- notează, pentru fiecare candidat, fiecare probă a concursului/examenului;
- transmite secretariatului comisiei rezultatele concursului/examenului pentru a fi comunicate candidaţilor.
X.Atribuţiile comisiei de soluţionare a contestaţiilor:
- soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la notarea fiecărei probe a concursului/examenului;
- transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.
CAPITOLUL VI: Finanţarea institutului
Art. 19
(1)Institutul este unitate sanitară fără paturi, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale finanţate integral din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare, care presupune:
- organizarea activităţii institutului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, aprobat de conducerea institutului, de către Consiliul de administraţie şi cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;
- elaborarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli, pe baza evaluării veniturilor proprii din anul bugetar şi a repartizării cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate ale compartimentelor din structura institutului.
(2)Institutul are obligaţia de a asigura realizarea veniturilor şi de a fundamenta cheltuielile în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare.
(3)Finanţarea se asigură din venituri realizate în raport cu serviciile medicale furnizate pe baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate, venituri de la bugetul de stat, donaţii, sponsorizări, prestări servicii şi alte surse.
(4)Contractul de furnizare de servicii medicale al institutului cu casa de asigurări sociale de sănătate reprezintă sursa principală a veniturilor din cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli şi se negociază de către director cu conducerea casei de asigurări sociale de sănătate, în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.
(5)De la bugetul de stat se asigură:
- activităţi de cercetare.
(6)Institutul poate realiza venituri suplimentare din:
- donaţii şi sponsorizări;
- asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică;
- venituri proprii obţinute din încasări pentru servicii medicale nedecontate de casa de asigurări de sănătate;
- alte surse, conform legii.
Art. 20
(1)Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al institutului se elaborează de către Consiliul de administraţie al institutului, pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor de compartimente, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.
(2)Bugetul de venituri şi cheltuieli al institutului se avizează de către Consiliul de administraţie şi se aprobă de către ordonatorul de credite ierarhic superior.
(3)Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se raportează lunar şi trimestrial Ministerului Sănătăţii.
CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale
Art. 21
(1)Toate categoriile de personal din institut au obligaţia respectării prezentului regulament de organizare şi funcţionare.
(2)Toate compartimentele au obligaţia elaborării şi respectării procedurilor operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul institutului.
(3)Prezentul regulament de organizare şi funcţionare va fi adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor pe bază de semnătură, după aprobarea acestuia prin ordin al ministrului sănătăţii.
Art. 22
Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare se face cu avizul Consiliului de administraţie şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 417 din data de 5 iunie 2014