ORDIN nr. 37 din 27 iulie 2016 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 167/2015 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică
Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. g), art. 76 alin. (1) şi art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 23 din Metodologia de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. I
În tabelul din anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 167/2015 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 940 din 18 decembrie 2015, componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul pieţei de energie electrică este contraparte, Ttranz contraparte, componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul pieţei de energie electrică nu este contraparte, cu excepţia pieţei centralizate cu negociere dublă continuă a contractelor de energie electrică Ttranz bilateral şi componenta de realizare a tranzacţiilor pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor de energie electrică Ttranz bilateral PC-OTC se modifică după cum urmează:

Denumirea componentei

Tarif

U.M.

......................

.....

.............

"Componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul pieţei de energie electrică este contraparte Ttranz contraparte

0,06

lei/unitate tranzacţionată

Componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul pieţei de energie electrică nu este contraparte, cu excepţia pieţei centralizate cu negociere dublă continuă a contractelor de energie electrică Ttranz bilateral

0,02

lei/unitate tranzacţionată

Componenta de realizare a tranzacţiilor pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor de energie electrică, Ttranz bilateral PC-OTC

0,03

lei/unitate tranzacţionată"

Art. II
Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale "OPCOM" - S.A. şi operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. IV
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 august 2016.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 576 din data de 28 iulie 2016