ORDIN nr. 2460 din 22 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii şi a Instrucţiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 şi 54 ale declaraţiei vamale în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării
Având în vedere prevederile art. 5 pct. 6, ale art. 18, 19 precum şi ale art. 170 alin. (1)-(3) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii,
în baza prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Normele tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă Instrucţiunile de completare a casetelor 2, 8, 14 şi 54 ale declaraţiei vamale în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării, prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.633/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar şi a Instrucţiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 şi 54 ale declaraţiei vamale în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 4 decembrie 2014.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

ANEXA nr. 1: NORME TEHNICE de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii
Art. 1
Pe teritoriul vamal al României declaraţiile vamale se pot întocmi în nume propriu, prin reprezentare directă sau prin reprezentare indirectă, în situaţiile şi în condiţiile stabilite prin prezentele norme tehnice.
Art. 2
Reprezentarea directă a unei persoane pe teritoriul vamal al României poate fi realizată de către orice persoană stabilită în România care este în măsură să furnizeze toate informaţiile care sunt solicitate pentru aplicarea dispoziţiilor care reglementează regimul vamal pentru mărfurile care fac obiectul declaraţiei vamale. Această persoană trebuie să fie, de asemenea, în măsură să prezinte mărfurile în cauză sau să asigure prezentarea acestora în vamă, precum şi documentele justificative, conform prevederilor art. 163 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.
Art. 3
(1)Reprezentarea indirectă a unei persoane pe teritoriul vamal al României poate fi realizată de către persoanele juridice române autorizate să funcţioneze în calitate de comisionar în vamă.
(2)Persoanele juridice române, altele decât cele autorizate să funcţioneze în calitate de comisionar în vamă, pot acţiona ca reprezentant indirect numai în cazul în care sunt mandatate de către o singură persoană.
Art. 4
Prin derogare de la prevederile art. 2 şi ale art. 3 alin. (1), reprezentantul vamal, stabilit într-un alt stat membru al Uniunii, care îndeplineşte criteriile stabilite la art. 39 lit. (a)-(d) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European Şi al Consiliului, are dreptul să furnizeze servicii pe teritoriul vamal al României, prin reprezentare directă sau indirectă, cu condiţia ca acesta să deţină statutul de operator economic autorizat pentru simplificări vamale.
Art. 5
Persoanele stabilite în Uniunea Europeană pot întocmi declaraţii vamale în nume propriu, prin reprezentare directă sau prin reprezentare indirectă.
Art. 6
(1)Persoanele stabilite într-un stat terţ Uniunii Europene pot întocmi declaraţii vamale în nume propriu, prin reprezentare directă sau indirectă, pentru:
a)regimurile vamale de tranzit şi admitere temporară;
b)punerea în liberă circulaţie, antrepozit vamal, perfecţionare activă, perfecţionare pasivă, export şi reexport, numai cu titlu ocazional şi cu condiţia ca autoritatea vamală să considere acest lucru justificat.
(2)Dacă operaţiunile vamale precizate la alin. (1) lit. b) nu au caracter ocazional, persoanele stabilite într-un stat terţ Uniunii Europene pot întocmi declaraţii vamale numai prin reprezentare indirectă.
În sensul alin. (1) lit. b), se consideră că un operator economic depune declaraţii vamale cu titlu ocazional atunci când numărul acestora nu este mai mare de 3 declaraţii vamale/an calendaristic.
Art. 7
Întocmirea actelor şi îndeplinirea formalităţilor prevăzute în reglementările vamale prin reprezentare sunt permise numai persoanelor care pot prezenta autorităţii vamale înscrisul care să ateste încredinţarea puterii de reprezentare şi limitele acesteia, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 19 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.
ANEXA nr. 2: INSTRUCŢIUNI de completare a casetelor 2, 8, 14 şi 54 ale declaraţiei vamale în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării
SECŢIUNEA 1: A. Declararea în nume propriu
Art. 1
(1)În caseta 2 sau 8, după caz, a declaraţiei vamale se indică numele şi prenumele sau denumirea exportatorului/expeditorului, respectiv destinatarului real al mărfurilor.
(2)În caseta 14 a declaraţiei vamale se indică codul de reprezentare [1], urmat de datele de identificare ale exportatorului/expeditorului, respectiv destinatarului real al mărfurilor care acţionează în nume propriu. În acest caz persoana menţionată în caseta 14 a declaraţiei vamale are calitatea de declarant.
(3)În caseta 54 a declaraţiei vamale apare semnătura declarantului menţionat la caseta 14.
SECŢIUNEA 2: B. Declararea prin reprezentarea directă
Art. 2
(1)În caseta 2 sau 8, după caz, a declaraţiei vamale se indică numele şi prenumele sau denumirea exportatorului/expeditorului, respectiv destinatarului real al mărfurilor.
(2)În caseta 14 a declaraţiei vamale se indică codul de reprezentare [2], urmat de datele de identificare ale reprezentantului în vamă care acţionează în numele şi pe seama persoanei înscrise în caseta 2 sau 8, după caz, pe care o reprezintă. În acest caz persoana menţionată în caseta 14 a declaraţiei vamale are calitatea de reprezentant.
(3)În caseta 54 a declaraţiei vamale apare semnătura reprezentantului menţionat la caseta 14.
SECŢIUNEA 3: C. Declararea prin reprezentarea indirectă
Art. 3
(1)În caseta 2 sau 8, după caz, a declaraţiei vamale se indică numele şi prenumele sau denumirea exportatorului/expeditorului, respectiv destinatarului real al mărfurilor.
(2)În caseta 14 a declaraţiei vamale se indică codul de reprezentare [3], urmat de datele de identificare ale declarantului care acţionează în nume propriu, dar pe seama persoanei înscrise în caseta 2 sau 8, după caz. În acest caz persoana menţionată în caseta 14 a declaraţiei vamale are calitatea de declarant.
(3)În caseta 54 a declaraţiei vamale apare semnătura declarantului menţionat la caseta 14.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 649 din data de 24 august 2016