HOTĂRÂRE nr. 928 din 12 septembrie 2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Prezenta hotărâre are ca obiectiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de utilizarea benzinei şi motorinei pe durata ciclului de viaţă, în vederea diminuării efectelor negative ale acestora asupra sănătăţii populaţiei şi mediului.
(2)Prezenta hotărâre stabileşte specificaţiile tehnice, bazate pe considerente de sănătate şi mediu, ale benzinei şi motorinei folosite la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scânteie şi, respectiv, la cele echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare, ţinând seama de cerinţele tehnice ale acestor motoare.
(3)Prevederile prezentei hotărâri se aplică autovehiculelor rutiere, utilajelor mobile nerutiere, inclusiv navelor de navigaţie interioară atunci când nu se află pe mare, tractoarelor agricole şi forestiere, precum şi ambarcaţiunilor de agrement atunci când nu se află pe mare.
Art. 2
Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:
a)benzină - orice produs petrolier mineral volatil destinat funcţionării motoarelor cu ardere internă şi cu aprindere prin scânteie, care se utilizează pentru propulsarea autovehiculelor şi care se clasifică la unul dintre codurile NC 27101241, 27101245, 27101249, 27101251 şi 27101259, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.006/2011 al Comisiei din 27 septembrie 2011 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun;
b)motorină - carburant petrolier utilizat pentru autovehicule cu motoare cu ardere internă şi aprindere prin compresie - motoare diesel şi care se clasifică la unul dintre codurile NC 27101943, 27101946, 27101947 şi 27101948 sau 27102011, 27102015, 27102017, 27102019, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.006/2011;
c)motorină destinată utilizării de către utilajele mobile nerutiere, inclusiv navele de navigaţie interioară, tractoarele agricole şi forestiere şi ambarcaţiunile de agrement - orice combustibil lichid derivat dintre petrol, care se clasifică la unul dintre codurile NC 27101943, 27101946, 27101947 şi 27101948 sau 27102011, 27102015, 27102017 şi 27102019, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.006/2011, şi care este destinat a fi utilizat pentru motoarele cu ardere internă şi pentru cele cu aprindere prin compresie prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei, cu modificările şi completările ulterioare;
d)emisii de gaze cu efect de seră pe durata ciclului de viaţă - toate emisiile nete de CO2, CH4 şi N2O care pot fi atribuite carburantului respectiv, inclusiv oricăror componente în amestec ale acestuia sau energiei furnizate. Acestea includ toate etapele relevante, începând cu extragerea sau cultivarea, inclusiv schimbările aduse utilizării terenului, transportul şi distribuţia, prelucrarea şi arderea, indiferent de locul în care se produc emisiile respective;
e)emisii de gaze cu efect de seră pe unitate de energie - masa totală a emisiilor de gaze cu efect de seră exprimate în CO2 echivalent, asociată carburantului sau energiei furnizate şi împărţită la conţinutul total de energie al carburantului, exprimat ca valoare calorică inferioară a carburantului sau ca energie furnizată;
f)introducere pe piaţă - comercializarea în România a benzinei şi motorinei;
g)activitatea de eşantionare - prelevarea probelor de benzină şi motorină şi efectuarea încercărilor de determinare a parametrilor specificaţiilor tehnice prevăzute în prezenta hotărâre;
h)furnizori - operatori economici, respectiv antrepozitari, destinatari înregistraţi, importatori care introduc pe piaţă carburanţi supuşi plăţii accizelor în România;
i)biocarburant - definiţia prevăzută la art. 2 lit. d) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
j)biolichid - definiţia prevăzută la art. 2 lit. c) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
k)distribuitori finali - operatori economici care asigură distribuirea benzinei şi motorinei la pompă către utilizatorul final;
l)organism de evaluare a conformităţii - un organism care efectuează activităţi de evaluare a conformităţii, inclusiv laborator de încercări, organism de certificare produs şi organism de inspecţie.
Art. 3
(1)Se admite introducerea pe piaţă numai a benzinei care corespunde specificaţiilor tehnice prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 1.
(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), până la data de 1 ianuarie 2013, furnizorii trebuie să introducă pe piaţă benzină cu un conţinut de oxigen de maximum 2,7% m/m şi cu un conţinut de etanol de maximum 5% v/v.
(3)Distribuitorii finali de benzină sunt obligaţi să afişeze la pompă conţinutul de biocarburant din benzină.
(4)Producătorii şi importatorii de autovehicule sunt obligaţi să includă în documentaţia tehnică pe care o pun la dispoziţia utilizatorilor, respectiv în cartea tehnică informaţii privind conţinutul de biocarburanţi din benzină care poate fi utilizat şi, mai ales, cu privire la folosirea adecvată a diverselor tipuri de amestecuri conţinând benzină.
(5)Pe teritoriul României este interzisă introducerea pe piaţă a benzinei cu tetraetil de plumb.
Art. 4
(1)Se admite introducerea pe piaţă numai a motorinei care corespunde specificaţiilor tehnice prevăzute în anexa nr. 2.
(2)Distribuitorii finali de motorină sunt obligaţi să afişeze la pompă conţinutul de biocarburant din motorina diesel, în special conţinutul de esteri metilici ai acizilor graşi - EMAG.
Art. 5
(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri este permisă aditivarea carburanţilor cu metil-ciclopentadienil tricarbonil-mangan - MMT cu o concentraţie de maximum 6 mg mangan pe litru.
(2)Începând cu data de 1 ianuarie 2014 este permisă aditivarea carburanţilor cu MMT cu o concentraţie de maximum 2 mg mangan pe litru.
Art. 6
(1)În cazul în care este utilizată aditivarea carburanţilor cu MMT, distribuitorii de benzină şi motorină sunt obligaţi să afişeze la pompă o etichetă privind conţinutul de aditivi metalici în carburant.
(2)Pe etichetă se menţionează următorul text: "Conţine aditivi metalici".
(3)Eticheta se afişează în locul în care este marcat tipul de carburant comercializat, într-o poziţie vizibilă. Eticheta trebuie să aibă o mărime şi caractere care să o facă clar vizibilă şi uşor lizibilă.
Art. 7
(1)În cazul apariţiei unor evenimente excepţionale, cum ar fi schimbări bruşte în aprovizionarea cu ţiţei sau în aprovizionarea cu produse petroliere, care fac dificilă respectarea specificaţiilor tehnice prevăzute în prezenta hotărâre, autoritatea publică centrală pentru economie şi comerţ informează Comisia Europeană despre această situaţie, în vederea autorizării de către aceasta a unor valori- limită mai mari pentru unul sau mai mulţi parametri ai benzinei şi motorinei, pe o perioadă de maximum 6 luni.
(2)În cazul în care Comisia Europeană decide să nu procedeze la autorizarea prevăzută la alin. (1), în termen de o lună de la data notificării acestei decizii, autoritatea publică centrală pentru economie şi comerţ poate sesiza Consiliul Uniunii Europene.
Art. 8
(1)Criteriile privind desemnarea furnizorilor responsabili cu monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă se stabilesc şi se aprobă prin ordin comun al conducătorului autorităţii publice centrale pentru economie şi comerţ şi al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)Pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1) se desemnează anual, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru economie şi comerţ, furnizorii responsabili cu monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă.
(3)Furnizorii responsabili cu monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă au obligaţia de a transmite autorităţii publice centrale pentru economie şi comerţ câte un raport anual privind intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră, a carburanţilor şi energiei furnizate, până la data de 31 martie a anului următor celui pentru care se realizează raportarea, incluzând cel puţin următoarele informaţii:
a)cantitatea totală de carburant sau de energie din fiecare tip furnizat, precizându-se de unde a fost achiziţionat carburantul şi originea acestuia;
b)emisiile de gaze cu efect de seră pe durata ciclului de viaţă raportate la unitatea de energie.
(4)Furnizorii responsabili cu monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă au obligaţia de a supune rapoartele prevăzute la alin. (3) spre verificare de către organisme de terţă parte, recunoscute de către autoritatea publică centrală pentru economie şi comerţ.
(5)Furnizorii responsabili cu monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă au obligaţia de a asigura corectitudinea informaţiilor ce fac obiectul rapoartelor prevăzute la alin. (3).
(6)Metodele de calcul şi cerinţele de raportare privind emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă, precum şi normele pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (12) se aprobă prin ordin comun al conducătorului autorităţii publice centrale pentru economie şi comerţ şi al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
(7)Furnizorii de energie electrică destinată utilizării de către autovehicule rutiere pot decide să contribuie la obligaţia prevăzută la alin. (10), dacă demonstrează că pot măsura şi monitoriza în mod adecvat energia electrică furnizată pentru utilizarea de către astfel de autovehicule.
(8)Procedura de recunoaştere a organismelor de terţă parte, prevăzute la alin. (4), se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru economie şi comerţ, în termen de 180 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.
(9)Autoritatea publică centrală pentru economie şi comerţ comunică informaţiile prevăzute la alin. (2) şi la alin. (3) lit. b) autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
(10)Până la data de 31 decembrie 2020, furnizorii au obligaţia să reducă, în etape, emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă pe unitatea de energie a carburantului şi energia furnizată, cu până la 10%, în raport cu emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă pe unitatea de energie de carburanţii fosili în 2010, având ca referinţă standardul pentru carburanţi aferent acelei perioade. Această reducere constă în:
a)o reducere de 6%, cu respectarea următoarelor valori-ţintă intermediare: 2% până la data de 31 decembrie 2014 şi 4% până la data de 31 decembrie 2017;
b)o valoare-ţintă de reducere suplimentară de 2 %, care să fie realizată fie prin furnizarea de energie pentru transport, utilizată de către orice tip de autovehicul rutier, utilaj mobil nerutier, inclusiv navă de navigaţie interioară, tractor agricol sau tractor forestier ori ambarcaţiune de agrement, fie prin utilizarea oricărei tehnologii, inclusiv captarea şi stocarea carbonului în procesul de producţie a carburantului, prin care se pot reduce emisiile de gaze cu efect de seră generate de carburanţi sau de energia furnizată pe durata ciclului de viaţă raportate la unitatea de energie, ori prin ambele metode descrise;
c)o valoare-ţintă de reducere suplimentară de 2%, prin folosirea de reduceri de emisii certificate - CER achiziţionate în conformitate cu mecanismul de dezvoltare curată instituit prin Protocolul de la Kyoto, în condiţiile stabilite în schema Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu privire la sectorul rafinării.
(11)Valorile-ţintă de reducere suplimentară prevăzute la alin. (10) lit. b) şi c) se aplică sub rezerva reconfirmării acestora ca urmare a:
a)evaluării posibilelor contribuţii în vederea îndeplinirii obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 10% până în 2020, bazată pe potenţialul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră generate, în cadrul Comunităţii, de carburanţi şi energie de-a lungul ciclului de viaţă, luând în considerare, în special, progresele din domeniul tehnologiilor de captare şi stocare a carbonului care respectă mediul şi din domeniul vehiculelor rutiere electrice, precum şi rentabilitatea măsurilor de reducere a emisiilor, prevăzute la alin. (10) lit. b);
b)identificării posibilităţii de a introduce măsuri suplimentare pentru furnizori în vederea reducerii cu 2% a emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă pe unitatea de energie, comparativ cu standardul de carburant aferent anului 2010, prin utilizarea reducerilor de emisii certificate - CER provenite de la activităţi de proiect desfăşurate în conformitate cu mecanismul de dezvoltare curată stabilit prin art. 12 din Protocolul de la Kyoto şi cu deciziile adoptate de conferinţele părţilor la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice sau la Protocolul de la Kyoto, în condiţiile stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a evalua posibile contribuţii viitoare destinate să îndeplinească obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu până la 10% până în 2020, astfel cum este prevăzut la alin. (10) lit. c).
(12)Un grup de furnizori poate decide să respecte împreună obligaţiile privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute la alin. (10), situaţie în care sunt consideraţi un singur furnizor.
(13)Emisiile de gaze cu efect de seră generate de biocarburanţi pe durata ciclului de viaţă se calculează potrivit prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 9
(1)Monitorizarea respectării cerinţelor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2) şi la art. 4 alin. (1), pentru benzină şi motorină, se face conform metodelor analitice prevăzute în standardele SR EN 228 şi, respectiv, SR EN 590 în vigoare.
(2)Autoritatea publică centrală pentru economie şi comerţ este autoritatea responsabilă pentru sistemul de monitorizare a calităţii benzinei şi motorinei.
(3)Sistemul de monitorizare a calităţii benzinei şi motorinei se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru economie şi comerţ în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.
(4)În fiecare an până la data de 30 iunie, autoritatea publică centrală pentru economie şi comerţ înaintează Comisiei Europene un raport cu datele naţionale privind monitorizarea calităţii benzinei şi motorinei pentru anul calendaristic precedent, care conţine:
a)informaţii referitoare la calitatea benzinei şi motorinei;
b)cantităţile totale de benzină şi motorină comercializate;
c)cantităţile de benzină şi motorină comercializate pe regiuni.
(5)Datele naţionale privind monitorizarea calităţii benzinei şi motorinei se transmit Comisiei Europene în formatul solicitat de aceasta.
Art. 10
(1)Producătorii, importatorii şi distribuitorii finali de benzină şi motorină sunt obligaţi să transmită trimestrial, până la data de 15 a lunii care urmează încheierii respectivului trimestru, autorităţii publice centrale pentru economie şi comerţ, pe suport hârtie şi electronic, informaţii privind cantităţile totale de benzină şi motorină introduse pe piaţă, detaliate pe sortimente şi regiuni de dezvoltare ale României.
(2)Formularul de prezentare a informaţiilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru economie şi comerţ, în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.
(3)Distribuitorii finali de benzină şi motorină sunt obligaţi să permită organismelor de evaluare a conformităţii independente, recunoscute de autoritatea publică centrală pentru economie şi comerţ, prelevarea probelor de benzină şi motorină în cadrul sistemului de monitorizare a calităţii benzinei şi motorinei.
(4)La solicitarea autorităţii publice centrale pentru economie şi comerţ, comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor însoţesc organismele recunoscute de autoritatea publică centrală pentru economie şi comerţ să preleve probe de benzină şi motorină în cadrul sistemului de monitorizare a calităţii benzinei şi motorinei.
(5)Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pot preleva probe şi fără a însoţi personalul din cadrul organismelor recunoscute de autoritatea publică centrală pentru economie şi comerţ.
Art. 11
Cheltuielile aferente activităţii de eşantionare sunt suportate de către autoritatea publică centrală pentru economie şi comerţ, în limitele fondurilor alocate anual de la bugetul de stat.
Art. 12
(1)Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1), (2) şi (5), art. 4 alin. (1), art. 5 şi 15 şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei.
(2)Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (3) şi (4), art. 4 alin. (2) şi art. 6 şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.
(3)Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (3), (4), (5) şi (10) şi art. 10 alin. 1) şi (3) şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.
Art. 13
(1)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 12 alin. (1) şi (2) se fac de persoanele împuternicite din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, care sesizează autoritatea fiscală competentă care a eliberat "Atestatul de înregistrare pentru comercializarea en detail de produse energetice", atunci când se constată nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi art. 4 alin. (1).
(2)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 12 alin. (3) se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul autorităţii publice centrale pentru economie şi comerţ.
Art. 14
Contravenţiilor prevăzute la art. 12 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 15
Pentru o perioadă de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, furnizorii au posibilitatea să introducă pe piaţă benzina şi motorina aflate pe stoc care corespunde specificaţiilor tehnice prevăzute în:
a)anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul benzinei;
b)anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul motorinei.
Art. 16
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 17
Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 18
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 18 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
*
Prezenta hotărâre transpune:
a)prevederile Directivei 98/70/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei şi a motorinei şi de modificare a Directivei 93/12/CE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) seria L nr. 350 din 28 decembrie 1998;
b)prevederile Directivei 2003/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 martie 2003 de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinelor şi a motorinelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) seria L nr. 76 din 22 martie 2003;
c)prevederile Directivei 2009/30/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 98/70/CE în ceea ce priveşte specificaţiile pentru benzine şi motorine, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile pentru carburanţii folosiţi de navele de navigaţie interioară şi de abrogare a Directivei 93/12/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 140 din 5 iunie 2009;
d)prevederile Directivei 2011/63/UE a Comisiei din 1 iunie 2011 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a Directivei 98/70/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea benzinei şi a motorinei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 147 din 2 iunie 2011.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

ANEXA nr. 1:
SPECIFICAŢII TEHNICE pentru carburanţii folosiţi la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scânteie, impuse la introducerea pe piaţă, în vederea protejării sănătăţii populaţiei şi mediului
Tabelul nr. 1 - Specificaţii tehnice pentru benzină

Parametri1

Unitatea

Limite2

minim

maxim

Cifra octanică "research"

 

953

-

Cifra octanică "motor"

 

85

-

Presiunea vaporilor "Reid" în perioada de vară4

kPa

-

605

Distilare:

   

- evaporat la 100°C

% v/v

46,0

-

- evaporat la 150°C

% v/v

75,0

-

Analize hidrocarburi:

   

- olefine

% v/v

-

18,0

- aromatice

 

-

35

- benzen

 

-

1,0

Conţinut de oxigen

% m/m

-

3,7

Oxigenaţi:

   

- metanol

% v/v

-

3,0

- etanol, pot fi necesari agenţi de stabilizare

% v/v

-

10

- alcool izopropilic

% v/v

-

12

- alcool terţbutilic

% v/v

-

15

- alcool izobutilic

% v/v

-

15

- eteri conţinând 5 sau mai mulţi atomi de carbon în moleculă

% v/v

-

22

Alţi compuşi oxigenanţi6

% v/v

-

15

Conţinut de sulf

mg/kg

-

10

Conţinut de plumb

g/l

-

0,005

1Metodele de încercare sunt cele specificate în standardul SR EN 228 în vigoare. Pot fi adoptate metode analitice de înlocuire a celor specificate în standardul SR EN 228 în vigoare, dacă se poate demonstra că acestea oferă cel puţin aceeaşi precizie ca metodele analitice pe care le înlocuiesc.
2Valorile menţionate în specificaţie sunt "valori reale". La stabilirea valorilor lor limită au fost aplicaţi termenii standardului SR EN ISO 4259 "Produse petroliere - determinarea şi aplicarea datelor de precizie în relaţie cu metodele de încercare" în vigoare, iar pentru stabilirea unei valori minime s-a luat în considerare o diferenţă minimă de 2R peste zero (R = reproductibilitatea). Rezultatele măsurărilor individuale vor fi interpretate pe baza criteriilor descrise în standardul SR EN ISO 4259 în vigoare.
3Benzina de tip regular fără plumb poate fi comercializată cu o cifră octanică "motor" (COM) minimă de 81 şi o cifră octanică "research" (COR) minimă de 91.
4Perioada de vară va începe la 1 mai şi se va termina la 30 septembrie.
5Pentru benzina cu un conţinut de etanol căreia i se aplică o derogare, presiunea vaporilor este de maximum 60 kPa şi cu o depăşire autorizată a presiunii vaporilor pentru etanol prevăzută în tabelul nr. 2, cu condiţia ca etanolul folosit să fie un biocarburant.
6Alţi monoalcooli şi eteri cu un punct final de fierbere care nu îl depăşeşte pe cel menţionat în standardul SR EN 228 în vigoare.
Tabelul nr. 2 - Depăşirea autorizată a presiunii vaporilor pentru benzina cu conţinut de bioetanol

Conţinut de bioetanol (% v/v)

Depăşirea autorizată a presiunii vaporilor (kPa)1

0

0

1

3,7

2

6,0

3

7,20

4

7,80

5

8,0

6

8,0

7

7,9

8

7,9

9

7,8

10

7,8

1Valorile menţionate în specificaţie sunt "valori reale". La stabilirea valorilor-limită s-au aplicat termenii standardului SR EN ISO 4259 "Produse petroliere - determinarea şi aplicarea datelor de precizie privind metodele de încercare" în vigoare, iar pentru stabilirea unei valori minime s-a luat în considerare o diferenţă minimă de 2R peste zero (R = reproductibilitatea). Rezultatele măsurărilor individuale se interpretează în baza criteriilor descrise în standardul SR EN ISO 4259 în vigoare.
Atunci când conţinutul de bioetanol este cuprins între două valori indicate în tabel, depăşirea autorizată a presiunii vaporilor se determină prin interpolare liniară între conţinutul de bioetanol imediat superior şi cel imediat inferior.
ANEXA nr. 2:
SPECIFICAŢII TEHNICE pentru carburanţii folosiţi la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare, impuse la introducerea pe piaţă, în vederea protejării sănătăţii populaţiei şi mediului
Motorină diesel

Parametri1

Unitatea

Limite2

minim

maxim

Număr cetanic

 

51,0

-

Densitate la 15°C

kg/m3

-

845

Punct de distilare 95% v/v

°C

-

360

Hidrocarburi aromatice policiclice

% m/m

-

8

Conţinut de sulf

mg/kg

-

10

Conţinut EMAG

% v/v

-

7,03

1Metodele de încercare sunt cele specificate în standardul SR EN 590 în vigoare. Pot fi adoptate metode analitice de înlocuire a celor specificate în standardul SR EN 590 în vigoare, dacă se poate demonstra că acestea oferă cel puţin aceeaşi precizie ca metodele analitice pe care le înlocuiesc.
2Valorile menţionate în specificaţie sunt "valori reale". La stabilirea valorilor lor limită au fost aplicaţi termenii standardului SR EN ISO 4259 "Produse petroliere - determinarea şi aplicarea datelor de precizie în relaţie cu metodele de încercare" în vigoare şi a fost fixată o valoare minimă, fiind luată în considerare o diferenţă minimă de 2R peste zero (R = reproductibilitatea). Rezultatele măsurărilor individuale vor fi interpretate pe baza criteriilor descrise în standardul SR EN ISO 4259 în vigoare.
3EMAG respectă cele menţionate în standardul SR EN 14214 în vigoare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 679 din data de 1 octombrie 2012