ORDIN nr. 1272 din 27 septembrie 2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2012
În temeiul:
- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, şi al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,
viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:
Art. 1
În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna octombrie 2012 se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 4.150 milioane lei, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: PROSPECT DE EMISIUNE al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna octombrie 2012
Art. 1
În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna octombrie 2012, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

Cod ISIN

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Nr. de zile

Valoare emisiune

- lei -

RO1213CTN0M2

01.10.2012

03.10.2012

03.04.2013

182

1.000.000.000

RO1213CTN0N0

08.10.2012

10.10.2012

11.09.2013

336

1.000.000.000

RO1213CTN0O8

15.10.2012

17.10.2012

23.09.2013

341

1.000.000.000

Art. 2
Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.
Art. 3
Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.
Art. 4
Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.
Art. 5
(1)Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.
(2)În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Numărul de tranşe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricţionat.
(4)Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.
(5)În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6)Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 6
Preţul şi randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:
P = 1 - [(d x r)/360];
Y = r/P,
în care:
P = preţul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;
d = număr de zile până la scadenţă;
r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;
Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.
Art. 7
Ofertele de cumpărare se transmit Băncii Naţionale a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.
Art. 8
Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.
Art. 9
Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
Art. 10
Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 11
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.
ANEXA nr. 2: PROSPECT DE EMISIUNE al obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna octombrie 2012
Art. 1
În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna octombrie 2012, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea emisiunii de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3 ani, precum şi redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţa la 2 şi 5 ani, cu următoarele caracteristici:

Cod ISIN*)

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Maturitate

Nr. de ani

Rata cuponului

- % -

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoarea nominală totală

- lei -

RO1214DBN068

04.10.2012

08.10.2012

28.07.2014

2

5,85

115,40

400.000.000

RO1215DBN073

11.10.2012

15.10.2012

26.10.2015

3

5,80

562,57

250.000.000

RO1214DBN068

18.10.2012

22.10.2012

28.07.2014

2

5,85

137,84

300.000.000

RO1217DBN046

25.10.2012

29.10.2012

26.07.2017

5

5,90

153,56

200.000.000

*)În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială "Bursa de Valori Bucureşti" - S.A., aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială "Bursa de Valori Bucureşti" - S.A.
Art. 2
Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.
Art. 3
Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.
Art. 4
(1)Dobânda (cuponul) se plăteşte anual la 26 octombrie pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3 ani, începând cu 26 octombrie 2012 şi terminând cu 26 octombrie 2015. Pentru obligaţiunile de stat cu scadenţă la 2 ani dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 917/2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2012, iar pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark cu scadenţă la 5 ani dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 415/2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2012.
(2)Dobânda se determină conform formulei:
D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1),
în care:
D = dobânda (cupon);
VN = valoarea nominală;
r = rata cuponului.
Art. 5
Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.
Art. 6
Obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.
Art. 7
(1)Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.
(2)În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.
(4)Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.
(5)În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale aferente fiecărei emisiuni anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6)Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 8
Ofertele de cumpărare se transmit Băncii Naţionale a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.
Art. 9
Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.
Art. 10
Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
Art. 11
Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 12
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 679 din data de 1 octombrie 2012