DECIZIE nr. 3677 din 15 decembrie 2015 privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii TRIUMF INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 4 noiembrie 2015, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea TRIUMF INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Târgovişte, Bd. Independenţei nr. 15A, spaţiul 102, et. 1, judeţul Dâmboviţa, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J15/184/2010, cod unic de înregistrare 26738878, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-646/2010,
a constatat următoarele:
1.Prin Hotărârea A.G.A. nr. 1 din 2 iulie 2015 a Societăţii TRIUMF INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. s-a stabilit "suspendarea activităţii Societăţii TRIUMF INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., la cerere, pentru perioada 01.09.2015-01.09.2018".
2.Societatea a notificat toate societăţile de asigurare cu care a colaborat, cu privire la decizia de suspendare a activităţii.
3.Societatea TRIUMF INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a solicitat tuturor societăţilor de asigurare informaţii privind situaţia decontărilor (prime intermediate şi documente cu regim special).
4.Societatea TRIUMF INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are înregistrat niciun litigiu pe rolul instanţelor de judecată din România cu societăţi de asigurare, intermediari în asigurări, clienţi sau foşti clienţi sau foşti angajaţi.
5.Societatea nu înregistrează debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcţionare.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:
-****-
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, suspendarea pentru o perioadă de 3 (trei) ani a activităţii Societăţii TRIUMF INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Târgovişte, Bd. Independenţei nr. 15A, spaţiul 102, et. 1, judeţul Dâmboviţa, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J15/184/2010, cod unic de înregistrare 26738878, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-646/2010.
Art. 2
Pe toată perioada de suspendare a activităţii de broker de asigurare prevăzută la art. 1, brokerului de asigurare i se interzic atât desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, cât şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi suspendarea exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.
Art. 4
(1)Cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea TRIUMF INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. este obligată să comunice reluarea activităţii de asigurare, menţinerea suspendării sau încetarea activităţii de broker de asigurare.
(2)Reluarea activităţii se va dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.
Art. 5
(1)Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Prezenta decizie produce efecte de la data publicării.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 957 din data de 23 decembrie 2015