ORDIN nr. 868 din 17 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea condiţiilor şi documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relaţii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Având în vedere:
- art. 48 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b) şi art. 246 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare;
- Referatul de aprobare nr. DG 2.007 din 12 decembrie 2014 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
în temeiul prevederilor:
- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea condiţiilor şi documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relaţii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.În partea 1, la punctul I, al doilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Valoarea totală a contractului de la data intrării în vigoare şi până la data de ......... este de ......... lei, calculată la tarifele prevăzute la clauzele 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 şi 6.1.4, respectiv tarifele prevăzute în Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative în vigoare, aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate."
2.În partea 1, la punctul II, punctele C.1 şi C.5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"C1. În cazul în care pe durata executării contractului există situaţia în care un bolnav constant a întrerupt tratamentul (transplant renal, deces sau alte cauze de ieşire din program) şi se vacantează un loc în centrul de dializă, Furnizorul va notifica CNAS despre această situaţie la sfârşitul fiecărei perioade de raportare.
......................................................
C5. Furnizorul va raporta bolnavii nou-incluşi, iar CNAS va deconta serviciile numai după încheierea actului adiţional prevăzut la pct. C4."
3.În partea a 2-a, la punctul 5, subpunctul 5.1, după litera u) se introduce o nouă literă, litera v), cu următorul cuprins:
"v) va transmite trimestrial CNAS sau caselor de asigurări de sănătate, după caz, o situaţie privind bolnavii decedaţi însoţită de documente justificative în acest sens."
4.În partea a 2-a, la punctul 6, subpunctele 6.1.1-6.1.4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"6.1.1. Pentru bolnavii care sunt supuşi tratamentului de hemodializă convenţională, CNAS decontează serviciile medicale prin tarif/şedinţă de hemodializă convenţională prevăzut în Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative în vigoare, aprobate prin ordin al preşedintelui CNAS, în funcţie de numărul de şedinţe de hemodializă efectuate (tariful hemodializei convenţionale) şi în limita maximului de şedinţe stabilit prin ordin al preşedintelui CNAS.
6.1.2. Pentru bolnavii care sunt supuşi tratamentului de hemodiafiltrare intermitentă on-line, CNAS decontează serviciile medicale prin tarif/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă online prevăzut în Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative în vigoare, aprobate prin ordin al preşedintelui CNAS, în funcţie de numărul de şedinţe de hemodializă efectuate (tariful hemodiafiltrării intermitente online) şi în limita maximului de şedinţe stabilit prin ordin al preşedintelui CNAS. Hemodiafiltrarea intermitentă on-line este indicată (maximum 7% din totalul bolnavilor hemodializaţi şi cu încadrarea în numărul de bolnavi cu hemodiafiltrare intermitentă on-line prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ........ pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii .........) următoarelor categorii de bolnavi:
a) bolnavi la care ţintele de eficienţă a dializei (eKt/V >/= 1,4 sau fosfatemie < 5,5 mg/dl) nu pot fi atinse 3 luni consecutive;
b) bolnavi tineri cu şanse mari de supravieţuire prin dializă, dar cu şanse mici de transplant renal;
c) bolnavi cu polineuropatie «uremică», în pofida tratamentului eficient prin hemodializă convenţională;
d) bolnavi cu comorbidităţi cardiovasculare sau cu diabet zaharat.
6.1.3. Pentru bolnavii care sunt supuşi tratamentului de dializă peritoneală continuă, CNAS va deconta o sumă în funcţie de numărul de bolnavi cu dializă peritoneală şi tariful/bolnav cu dializă peritoneală continuă prevăzut în Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative în vigoare, aprobate prin ordin al preşedintelui CNAS (tariful dializei peritoneale continue), în limita valorii de contract.
6.1.4. Pentru bolnavii care sunt supuşi tratamentului de dializă peritoneală automată, CNAS va deconta o sumă în funcţie de numărul de bolnavi cu dializă peritoneală şi tariful/bolnav cu dializă peritoneală automată prevăzut în Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative în vigoare, aprobate prin ordin al preşedintelui CNAS (tariful dializei peritoneale automate), în limita valorii de contract. Dializa peritoneală automată este indicată (maximum 7% din totalul bolnavilor dializaţi peritoneal şi cu încadrarea în numărul de bolnavi cu dializă peritoneală automată prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ........ pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii .........) următoarelor categorii de bolnavi dializaţi peritoneal:
a) bolnavi la care ţintele de eficienţă a dializei peritoneale continue ambulatorii (Kt/Vuree < 1,7; clearance creatinină 60 l/săptămână sau ultrafiltrat < 1.000 ml/24 de ore ori absent sau negativ după un schimb de 4 ore cu dextroză 4,25%) nu pot fi atinse 3 luni consecutive;
b) copii preşcolari la care hemodializa şi dializa peritoneală continuă ambulatorie sunt dificil de aplicat din punct de vedere tehnic şi cu multiple posibile accidente şi complicaţii;
c) bolnavi cu hernii sau eventraţii abdominale care nu suportă presiunea intraabdominală crescută din DPCA;
d) bolnavi dializaţi care pot şi vor să urmeze studiile şcolare şi universitare;
e) bolnavi dializaţi care pot şi vor să presteze activitate profesională;
f) bolnavi cu dizabilităţi care nu îşi pot efectua schimburile manuale de dializă peritoneală continuă ambulatorie şi la care familia sau asistenţa la domiciliu poate efectua conectarea şi deconectarea de la aparatul de dializă peritoneală automată."
5.În partea a 2-a, la punctul 6, subpunctul 6.1.8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"6.1.8. La regularizarea trimestrială, tariful pentru bolnavul cu dializă peritoneală continuă se poate modifica, în funcţie de ponderea relativă a acestei metode de tratament, în limita bugetului aprobat, după cum urmează:
a) dacă raportul: numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă/(numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă + numărul de bolnavi cu hemodializă convenţională) este < 20%, tariful pentru dializă peritoneală continuă/an este prevăzut în Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative în vigoare, aprobate prin ordin al preşedintelui CNAS;
b) dacă raportul: numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă/(numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă + numărul de bolnavi cu hemodializă convenţională) este 20%- 24,9%, tariful pentru dializă peritoneală continuă/an este prevăzut în Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative în vigoare, aprobate prin ordin al preşedintelui CNAS;
c) dacă raportul: numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă/(numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă + numărul de bolnavi cu hemodializă convenţională) este >/= 25%, tariful pentru dializă peritoneală continuă/an este prevăzut în Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative în vigoare, aprobate prin ordin al preşedintelui CNAS."
6.În partea a 2-a, la punctul 6, subpunctul 6.4.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"6.4.1. Plata totală ce poate fi făcută de către CNAS este de ......... lei, calculată ca suma dintre volumul estimat total al şedinţelor de hemodializă convenţională înmulţit cu tariful hemodializei convenţionale, volumul estimat total al şedinţelor de hemodiafiltrare intermitentă on-line înmulţit cu tariful hemodiafiltrării intermitente on-line, volumul estimat total al pacienţilor dializaţi peritoneal continuu înmulţit cu tariful dializei peritoneale continue, şi volumul estimat total al pacienţilor dializaţi peritoneal automat înmulţit cu tariful dializei peritoneale automate. Tarifele sunt prevăzute în Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative în vigoare, aprobate prin ordin al preşedintelui CNAS."
Art. II
Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, precum şi furnizorii de servicii medicale de dializă care intră în contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sănătate, după caz, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 6 din data de 6 ianuarie 2015