ACORD din 6 mai 2016 între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind exonerarea de la plata taxei de viză pentru eliberarea vizelor de lungă şedere
Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei, denumite în continuare părţi,
în dorinţa de a întări relaţiile de prietenie şi cooperare dintre statele părţilor,
în scopul facilitării eliberării de vize de lungă şedere cetăţenilor ambelor state ale părţilor,
au convenit după cum urmează:
Art. 1
Pentru scopurile prezentului acord, "viza de lungă şedere" va reprezenta permisiunea acordată de către autorităţile competente ale statelor părţilor cetăţeanului statului uneia dintre părţi de a intra şi a rămâne pe teritoriul statului celeilalte părţi, care dă acestuia dreptul să solicite prelungirea dreptului temporar de şedere pentru o perioadă mai mare de nouăzeci (90) de zile.
Art. 2
(1)Fiecare parte va elimina taxele consulare pentru eliberarea vizelor de lungă şedere în favoarea cetăţenilor statului celeilalte părţi.
(2)Vizele de lungă şedere vor fi emise în concordanţă cu legislaţia naţională a statului fiecărei părţi.
Art. 3
Fiecare parte poate suspenda, în întregime sau parţial, aplicarea prezentului acord pe motive de securitate sau ordine publică. Fiecare parte va notifica de îndată cealaltă parte, pe canale diplomatice, cu privire la suspendarea sau reluarea aplicării prezentului acord.
Art. 4
(1)Părţile vor face schimb, pe canale diplomatice, de specimene ale vizelor de lungă şedere, care fac obiectul dispoziţiilor prezentului acord, nu mai târziu de treizeci (30) de zile de la data intrării în vigoare a prezentului acord.
(2)În cazul în care, după intrarea în vigoare a prezentului acord, oricare dintre părţi modifică specimenele de vize de lungă şedere, aceasta va transmite celeilalte părţi specimenele respective pe canale diplomatice, cu cel puţin 30 de zile înainte de introducerea acestora în circulaţie.
Art. 5
Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi soluţionat amiabil prin consultări sau negocieri între părţi.
Art. 6
Prezentul acord poate fi modificat sau completat, dacă se consideră necesar, prin acordul scris al părţilor. Modificările şi completările vor intra în vigoare în conformitate cu alineatul (1) al articolului 7 al acestui acord.
Art. 7
(1)Prezentul acord este încheiat pe durată nedeterminată şi va intra în vigoare în cea de-a treizecea (30) zi de la data primirii, pe canale diplomatice, a ultimei notificări prin care părţile se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.
(2)Fiecare parte contractantă poate denunţa prezentul acord, în scris, pe canale diplomatice. Prezentul acord îşi va înceta valabilitatea în cea de-a şaizecea (60) zi de la primirea unei astfel de notificări de către cealaltă parte.
-****-
Semnat la Solotvino la 6 mai 2016, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, ucraineană şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor divergenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Pentru Guvernul României,

Lazăr Comănescu,

ministrul afacerilor externe

Pentru Cabinetul de Miniştri ai Ucrainei,

Pavlo Klimkin,

ministrul afacerilor externe

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 689 din data de 6 septembrie 2016