ORDIN nr. 4 din 11 august 2014 privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României
Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 34 şi 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 37 şi 40 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare, şi ale art. 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Banca Naţională a României emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 10 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se aplică începând cu raportarea contabilă de la 30 iunie 2014, al cărei termen de depunere este până la data de 18 august 2014.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Florin Georgescu

ANEXĂ: Modificări ale anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României
1.La capitolul II "Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile instituţiilor de credit", modelul formularului de raportare contabilă semestrială cod 30 "Date informative", aplicabil instituţiilor de credit, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"DATE INFORMATIVE

30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat

Cod poziţie

Număr unităţi

Sume

A

B

1

2

Unităţi care au înregistrat profit

101

  

Unităţi care au înregistrat pierdere

102

  

Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

103

  

II. Date privind plăţile restante

Cod poziţie

Total

col. 2 + 3

din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiţii

A

B

1

2

3

Plăţi restante - total (poz. 202+206+212 la 216+221+222+227), din care:

201

   

Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care:

202

   

- peste 30 de zile

203

   

- peste 90 de zile

204

   

- peste 1 an

205

   

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz. 207 la 211), din care:

206

   

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate

207

   

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

208

   

- contribuţia pentru pensia suplimentară

209

   

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj

210

   

- alte datorii sociale

211

   

Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri

212

   

Obligaţii restante faţă de alţi creditori

213

   

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

214

   

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

215

   

Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă - total (poz. 217 la 220), din care:

216

   

- restante până la 30 de zile

217

   

- restante după 30 de zile

218

   

- restante după 90 de zile

219

   

- restante după 1 an

220

   

Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite

221

   

Depozite băneşti primite nerambursate la scadenţă - total (poz. 223 la 226), din care:

222

   

- restante până la 30 de zile

223

   

- restante după 30 de zile

224

   

- restante după 90 de zile

225

   

- restante după 1 an

226

   

Dobânzi neplătite aferente depozitelor băneşti primite

227

   

III. Număr de salariaţi

Cod poziţie

30 iunie an precedent

30 iunie an curent

A

B

1

2

Număr mediu de salariaţi

301

  

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie

302

  

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante

Cod poziţie

Sume

- lei -

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

401

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

402

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

403

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

404

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

405

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

406

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

407

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

408

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

409

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

410

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

411

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

412

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

413

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

414

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

415

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

416

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

417

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

418

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:

419

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

420

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

421

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

422

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

423

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

424

 

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

425

 

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

426

 

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1

427

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

428

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

429

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

430

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

431

 

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

432

 

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

433

 

- subvenţii aferente veniturilor, din care:

434

 

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**)

435

 

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

436

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat

437

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat

438

 
1Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

V. Tichete de masă

Cod poziţie

Sume

- lei -

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor

501

 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare***)

Cod poziţie

Sume

- lei -

30 iunie an precedent

30 iunie an curent

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:

601

  

- din fonduri publice

602

  

- din fonduri private

603

  

VII. Cheltuieli de inovare****)

Cod poziţie

Sume

- lei -

30 iunie an precedent

30 iunie an curent

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare - total (rd. 702 la 704), din care:

701

  

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

702

  

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

703

  

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

704

  

VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii

Cod poziţie

Sume

- lei -

30 iunie an precedent

30 iunie an curent

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii

801

  

IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului

Cod poziţie

Sume

- lei -

30 iunie an precedent

30 iunie an curent

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

901

  

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

902

  

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

903

  

X. Capital social vărsat*****)

Cod poziţie

30 iunie

An precedent

An curent

A

B

Sume

Col. 1

%2

Col. 2

Sume

Col. 3

%2

Col. 4

Capital social vărsat2, din care:

1000

 

X

 

X

- deţinut de instituţii publice (poz. 1011 + poz. 1012), din care:

1010

    

- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală

1011

    

- deţinut de instituţii publice de subordonare locală

1012

    

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:

1013

    

- cu capital integral de stat

1014

    

- cu capital majoritar de stat

1015

    

- cu capital minoritar de stat

1016

    

- deţinut de regii autonome

1017

    

- deţinut de societăţile cu capital privat

1018

    

- deţinut de persoane fizice

1019

    

- deţinut de alte entităţi

1020

    
2La secţiunea «X. Capital social vărsat», la poz. 1010-1020 în col. 2 şi col. 4, instituţiile de credit vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1000.

XI. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice******)

Cod poziţie

Sume

- lei -

30 iunie an precedent

30 iunie an curent

A

B

1

2

Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

1021

  

- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate

1022

  

Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:

1023

  

- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate

1024

  
*) Pentru statutul de «persoane juridice asociate» se vor avea în vedere prevederile art. 12420 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator) reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.
*****) Se raportează doar de către instituţiile de credit cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie.
******) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Administrator,

.............................

(numele şi prenumele, semnătura)

Întocmit

.............................

(numele şi prenumele, calitatea, semnătura)

Ştampila unităţii

Nr. de înregistrare în organismul profesional

.................

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii."
2.La capitolul III "Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile entităţilor, altele decât instituţiile de credit şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar", modelul formularului de raportare contabilă semestrială cod 30 "Date informative", aplicabil entităţilor, altele decât instituţiile de credit şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi, respectiv, la capitolul IV "Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar", modelul formularului de raportare contabilă semestrială cod 30 "Date informative", aplicabil Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"DATE INFORMATIVE

30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat

Cod poziţie

Număr unităţi

Sume

A

B

1

2

Unităţi care au înregistrat profit

101

  

Unităţi care au înregistrat pierdere

102

  

Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

103

  

II. Date privind plăţile restante

Cod poziţie

Total

col. 2 + 3

din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiţii

A

B

1

2

3

Plăţi restante - total (poz. 202+206+212 la 216+221), din care:

201

   

Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care:

202

   

- peste 30 de zile

203

   

- peste 90 de zile

204

   

- peste 1 an

205

   

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz. 207 la 211), din care:

206

   

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate

207

   

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

208

   

- contribuţia pentru pensia suplimentară

209

   

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj

210

   

- alte datorii sociale

211

   

Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri

212

   

Obligaţii restante faţă de alţi creditori

213

   

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

214

   

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele

215

   

locale

    

Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă - total (poz. 217 la 220), din care:

216

   

- restante până la 30 de zile

217

   

- restante după 30 de zile

218

   

- restante după 90 de zile

219

   

- restante după 1 an

220

   

Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite

221

   

III. Număr de salariaţi

Cod poziţie

30 iunie an precedent

30 iunie an curent

A

B

1

2

Număr mediu de salariaţi

301

  

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie

302

  

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante

Cod poziţie

Sume

- lei -

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

401

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

402

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

403

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

404

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

405

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

406

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

407

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

408

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

409

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

410

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

411

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

412

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

413

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

414

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

415

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

416

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

417

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

418

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:

419

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

420

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

421

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

422

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

423

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

424

 

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

425

 

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

426

 

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri3

427

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

428

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

429

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

430

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

431

 

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

432

 

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

433

 

- subvenţii aferente veniturilor, din care:

434

 

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**)

435

 

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

436

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat

437

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat

438

 
3Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

V. Tichete de masă

Cod poziţie

Sume

- lei -

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor

501

 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare***)

Cod poziţie

Sume

- lei -

30 iunie an precedent

30 iunie an curent

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:

601

  

- din fonduri publice

602

  

- din fonduri private

603

  

VII. Cheltuieli de inovare****)

Cod poziţie

Sume

- lei -

30 iunie an precedent

30 iunie an curent

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare - total (rd. 702 la 704), din care:

701

  

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

702

  

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

703

  

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

704

  

VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii

Cod poziţie

Sume

- lei -

30 iunie an precedent

30 iunie an curent

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii

801

  

IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului

Cod poziţie

Sume

- lei -

30 iunie an precedent

30 iunie an curent

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

901

  

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

902

  

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

903

  

X. Capital social vărsat*****)

Cod poziţie

30 iunie

An precedent

An curent

A

B

Sume

Col. 1

%2

Col. 2

Sume

Col. 3

%2

Col. 4

Capital social vărsat4, din care:

1000

 

X

 

X

 

1010

    

- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală

1011

    

- deţinut de instituţii publice de subordonare locală

1012

    

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:

1013

    

- cu capital integral de stat

1014

    

- cu capital majoritar de stat

1015

    

- cu capital minoritar de stat

1016

    

- deţinut de regii autonome

1017

    

- deţinut de societăţile cu capital privat

1018

    

- deţinut de persoane fizice

1019

    

- deţinut de alte entităţi

1020

    
4La secţiunea «X. Capital social vărsat», la poz. 1010-1020 în col. 2 şi col. 4, entităţile, altele decât instituţiile de credit, vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1000.

XI. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice******)

Cod poziţie

Sume

- lei -

30 iunie an precedent

30 iunie an curent

A

B

1

2

Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

1021

  

- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate

1022

  

Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:

1023

  

- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate

1024

  
*) Pentru statutul de «persoane juridice asociate» se vor avea în vedere prevederile art. 12420 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator) reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.
*****) Se raportează doar de către entităţile, altele decât instituţiile de credit, cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie.
******) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Administrator,

.............................

(numele şi prenumele, semnătura)

Întocmit

.............................

(numele şi prenumele, calitatea, semnătura)

Ştampila unităţii

Nr. de înregistrare în organismul profesional

.................

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii."
3.Capitolul VIII "Nomenclator - forme de proprietate" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"CAPITOLUL VIII: Nomenclator - forme de proprietate

Codul

Denumirea

10

PROPRIETATE DE STAT

11

Regii autonome

12

Societăţi comerciale cu capital integral de stat

13

Institute naţionale de cercetare-dezvoltare

14

Companii şi societăţi naţionale

15

Societăţi comerciale reprezentând filiale ale unor societăţi comerciale cu capital integral de stat şi societăţi comerciale la care mai multe societăţi cu capital integral de stat deţin întregul capital social

16

Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi comerciale sau regii autonome

20

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat şi privat - sub 50%, 50% şi peste 50%)

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)

21

Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin

22

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin

23

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton

24

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% şi peste 50%)

25

Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin

26

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin

27

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton

28

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin

29

Societăţi comerciale reprezentând filiale ale unor societăţi comerciale cu capital de stat de peste 50% inclusiv şi societăţi comerciale la care mai multe societăţi cu capital de stat de peste 50% inclusiv, deţin între 50% şi 100% din capitalul social al acestora

30

PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ

(cu capital: privat autohton, privat autohton şi străin, privat străin, societăţi agricole)

31

Societăţi comerciale în nume colectiv

32

Societăţi comerciale în comandită simplă

33

Societăţi comerciale în comandită pe acţiuni

34

Societăţi comerciale pe acţiuni

35

Societăţi comerciale cu răspundere limitată

36

Societăţi agricole

37

Societăţi comerciale cu capital de stat, privatizate în cursul anului de raportare

40

PROPRIETATE COOPERATISTĂ

41

Cooperative de consum

42

Cooperative meşteşugăreşti

43

Cooperative şi asociaţii agricole netransformate

44

Cooperative de credit

50

PROPRIETATE OBŞTEASCĂ

(societăţi comerciale aparţinând organizaţiilor şi instituţiilor politice şi obşteşti)"

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 604 din data de 13 august 2014