ORDIN nr. 573 din 24 noiembrie 2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
Având în vedere prevederile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi, în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2014 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor şi art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor, ministrul fondurilor europene şi secretarul de stat al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor emit următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1
Sumele necesare continuării şi finalizării proiectelor ex-ISPA se asigură din bugetul ordonatorilor de credite în limita creditelor bugetare şi/sau a creditelor de angajament aprobate cu această destinaţie, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare."
2.Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2
Categoriile de cheltuieli care pot fi finanţate din bugetul ordonatorilor de credite în conformitate cu art. 18 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi, aprobată prin Legea nr. 222/2013, cu modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele:
a) cheltuieli pentru lucrările executate şi serviciile prestate în conformitate cu obiectivele contractuale aferente sumelor datorate contractorilor în condiţiile în care lucrările executate şi serviciile prestate sunt recunoscute, certificate şi realizate în scopul proiectului;
b) cheltuieli cu lucrări/servicii noi necesare în vederea finalizării măsurilor ex-ISPA pentru care beneficiarul lansează procedura de atribuire, conform legii;
c) revendicări ale contractorilor în baza prevederilor contractuale, aprobate de beneficiar sau stabilite de Comisia de adjudecare a disputelor, instanţele de arbitraj, mediere sau de judecată;
d) costuri de asistenţă şi expertiză juridică şi tehnică, costuri de arbitraj şi/sau de judecată, costuri de reprezentare în instanţele de arbitraj şi/sau judecată, taxe şi onorarii;
e) sume datorate de beneficiar pentru debitele stabilite în sarcina acesteia, necesare reîntregirii contului ISPA al măsurii;
f) penalităţi de întârziere sau dobânzi pentru plăţile întârziate stabilite în baza prevederilor contractuale, neimputabile beneficiarului;
g) alte cheltuieli legale, conforme şi necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, justificate de beneficiari, care se încadrează în obiectivele memorandumurilor de finanţare."
3.Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 3
(1) Ordonatorii de credite din bugetul cărora se asigură finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 2 au obligaţia să ia toate măsurile legale pe care le consideră necesare pentru a asigura finanţarea cu prioritate a proiectelor ex-ISPA în vederea finalizării acestora până la data de 31 decembrie 2017.
(2) Transferul sumelor aprobate în bugetul ordonatorilor de credite se face în baza documentelor întocmite şi prezentate de beneficiar, care îşi asumă întreaga responsabilitate privind legalitatea, necesitatea şi oportunitatea efectuării plăţilor din sumele asigurate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013, aprobată prin Legea nr. 222/2013, cu modificările şi completările ulterioare."
4.Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4
Beneficiarul îndeplineşte următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
a) răspunde de angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor aferente continuării şi finalizării proiectelor ex-ISPA, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
b) răspunde de modul de utilizare a fondurilor alocate, în limita creditelor bugetare prevăzute cu această destinaţie, precum şi de încadrarea în termenul de 31 decembrie 2017;
c) transmite lunar Tabelul actualizat cu sumele datorate contractorilor prevăzut în anexa nr. 1.a;
d) transmite lunar, conform prevederilor art. 221 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013, aprobată prin Legea nr. 222/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Raportul de monitorizare a indicatorilor de proiect prevăzut în anexa nr. 1.b"
5.Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 5
Pentru a asigura angajarea fondurilor necesare continuării şi finalizării proiectelor ex-ISPA, Autoritatea de implementare de la nivelul Ministerului Transporturilor îndeplineşte următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
a) la solicitarea beneficiarului, emite avizul prealabil împreună cu Autoritatea de management, pentru lansarea procedurilor de achiziţie publică necesare încheierii unor contracte noi sau acte adiţionale la contractele aflate în derulare, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, în limita creditelor bugetare şi/sau a creditelor de angajament aprobate cu această destinaţie, inclusiv pentru situaţia în care sursa de finanţare este prevăzută în bugetul altor ordonatori de credite;
b) monitorizează periodic, împreună cu Autoritatea de management, realizarea de către beneficiari a indicatorilor de proiect, pe baza raportului de monitorizare prevăzut la art. 4 lit. d), transmis de beneficiar."
6.Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 6
(1) Pentru a asigura angajarea fondurilor pentru continuarea şi finalizarea proiectelor ex-ISPA, Autoritatea de management de la nivelul Ministerului Fondurilor Europene îndeplineşte următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
a) la solicitarea beneficiarului, emite avizul prealabil, împreună cu Autoritatea de implementare, pentru lansarea procedurilor de achiziţie publică necesare încheierii unor contracte noi sau acte adiţionale la contractele aflate în derulare, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, în limita creditelor bugetare şi/sau a creditelor de angajament aprobate cu această destinaţie, inclusiv pentru situaţia în care sursa de finanţare este prevăzută în bugetul altor ordonatori de credite;
b) asigură aplicarea măsurilor prevăzute de regulamentele Comisiei Europene pentru închiderea proiectelor ex-ISPA, iar în relaţia cu Autoritatea de implementare asigură aplicarea metodologiei de închidere a proiectelor ex-ISPA;
c) îndeplineşte atribuţiile stabilite prin memorandumul de finanţare, memorandumul de înţelegere, precum şi prin alte documente încheiate sau convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României, precum şi orice alte atribuţii în limitei competenţelor care îi revin în calitate de Autoritate de management pentru a asigura implementarea până la finalizarea proiectelor ex-ISPA;
d) monitorizează periodic împreună cu Autoritatea de implementare realizarea de către beneficiari a indicatorilor de proiect, pe baza raportului de monitorizare prevăzut la art. 4 lit. d), transmis de beneficiar.
(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Autoritatea de management care funcţionează la nivelul Ministerului Fondurilor Europene emite instrucţiuni care sunt obligatorii pentru toţi beneficiarii care implementează proiecte ex-ISPA."
7.Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 7
(1) Avizul prealabil este actul administrativ emis de Autoritatea de management, împreună cu Autoritatea de implementare, în termen de maximum 15 zile de la data la care documentaţia completă a fost depusă de către beneficiar, chiar dacă sursa de finanţare este aprobată în bugetul altui ordonator de credite, în baza căruia beneficiarul poate lansa procedura de achiziţie publică necesară încheierii contractelor noi sau a actelor adiţionale la contractele aflate în derulare, pentru lucrări/servicii noi sau suplimentare care urmează a se executa ulterior emiterii avizului prealabil, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în cadrul memorandumurilor de finanţare.
(2) Autoritatea de management/Autoritatea de implementare poate solicita revizuirea/completarea documentaţiei depuse în vederea emiterii avizului prealabil, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării documentaţiilor aferente, fără ca această solicitare să conducă la prelungirea nejustificată a perioadei aferente emiterii avizului prealabil.
(3) Pentru avizele prealabile emise în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013, aprobată prin Legea nr. 222/2013, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică prevederile alin. (1), acestea păstrându-şi valabilitatea.
(4) Documentaţia depusă de beneficiar pentru obţinerea avizului prealabil va cuprinde:
a) solicitare scrisă pentru obţinerea avizului prealabil cu indicarea categoriei de cheltuieli prevăzute la art. 2;
b) raport de necesitate aprobat de reprezentantul legal, din care să rezulte necesitatea achiziţionării de lucrări/servicii noi sau suplimentare;
c) notă justificativă aprobată de reprezentantul legal, din care să rezulte valoarea estimată a lucrărilor/serviciilor achiziţionate;
d) execuţia bugetară a proiectului la data solicitării avizului prealabil, precum şi eşalonarea pe ani a plăţilor aferente sumei solicitate, întocmită conform Tabelului execuţie bugetară şi eşalonarea plăţilor prevăzut în anexa nr. 2;
e) alte documente pe care Autoritatea de management/Autoritatea de implementare le consideră necesare în justificarea solicitării;
f) declaraţia reprezentantului legal al beneficiarului, din care să rezulte că lucrările/serviciile care urmează a fi achiziţionate sunt destinate continuării şi finalizării proiectului ex-ISPA şi realizării obiectivelor din memorandumurile de finanţare.
(5) La depunerea solicitării de către beneficiar în vederea obţinerii avizului prealabil, Autoritatea de management şi Autoritatea de implementare verifică următoarele:
a) dacă lucrările/serviciile care urmează a fi achiziţionate sunt destinate finalizării proiectului şi realizării obiectivelor din memorandumurile de finanţare;
b) încadrarea în sursa de finanţare aprobată cu această destinaţie conform anexei nr. 2;
c) încadrarea în categoriile de cheltuieli care urmează a se realiza, conform prevederilor art. 2, pe baza solicitării depuse de beneficiar conform lit. a).
(6) Beneficiarul răspunde de respectarea prevederilor legale aferente desfăşurării procedurii de achiziţie publică necesare încheierii contractelor noi sau actelor adiţionale la contractele aflate în derulare."
8.Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 8
Avizul prealabil se aprobă de către ordonatorul de credite al Ministerului Transporturilor şi cel al Ministerului Fondurilor Europene la propunerea Autorităţii de management, respectiv a Autorităţii de implementare."
9.Articolele 9, 10, 11, 12 şi 13 se abrogă.
10.Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 14
Evaluarea şi controlul capacităţii administrative a beneficiarilor se referă la:
a) controlul modului de implementare a instrucţiunilor emise de Autoritatea de management POS Transport, în conformitate cu prevederile contractelor de finanţare şi ale regulamentelor Comisiei Europene;
b) controlul şi evaluarea modului de implementare a procedurilor interne aprobate de conducerea beneficiarului şi avizate de Autoritatea de management POS Transport privind derularea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile;
c) controlul modului de implementare a reglementărilor naţionale, indiferent de forma prin care acestea sunt aprobate, care privesc beneficiarii direcţi şi/sau proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile;
d) controlul modului de implementare a regulamentelor Comisiei Europene aplicabile beneficiarilor direcţi de fonduri externe nerambursabile;
e) evaluarea şi prevenirea riscului în implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi a riscului de implementare a procedurilor de achiziţie publică care stau la baza implementării acestor proiecte;
f) alte reglementări naţionale/europene care sunt în legătură cu implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile."
11.Articolul 16 se abrogă.
12.La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 19
(1) Modelul formularului de proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se stabileşte în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor."
13.Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 22
Echipa de evaluare şi control al capacităţii administrative a beneficiarilor, precum şi echipa de evaluare a modului de implementare a măsurilor stabilite prin raportul de control au următoarele atribuţii şi competenţe:
a) verifică modul de implementare a instrucţiunilor/ procedurilor/reglementărilor naţionale/reglementărilor europene privind derularea proiectelor la beneficiarii direcţi de fonduri externe nerambursabile şi executanţii de lucrări, prestatorii de servicii, furnizorii de bunuri, care au încheiate contracte cu beneficiarii;
b) stabilesc eventualele încălcări ale reglementărilor menţionate la lit. a);
c) stabilesc eventualele încălcări ale reglementărilor menţionate la lit. a) la nivel de proiect cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, sens în care au dreptul să solicite documente justificative de la beneficiarii direcţi;
d) stabilesc măsurile care urmează a fi luate de către beneficiari şi executanţii de lucrări, prestatorii de servicii, furnizorii de bunuri, care au încheiate contracte cu beneficiarii pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi termenele de implementare a acestora;
e) constată încălcarea reglementărilor menţionate la lit. a) şi le consemnează în rapoartele de control/notele de conformare;
f) constată şi aplică contravenţiile cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind regimul juridic al contravenţiilor;
g) îndeplinesc orice alte atribuţii pentru evaluarea şi controlul capacităţii administrative a beneficiarilor, astfel cum acestea sunt stabilite prin mandatele de control aprobate de conducerea Autorităţii de management POS Transport."
14.După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 26, cu următorul cuprins:
"Art. 26
- Anexa nr. 1.a, anexa nr. 1.b şi anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."
15.După articolul 26 se introduc anexele nr. 1.a, 1.b şi 2, prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Departamentul pentru Proiecte de

Infrastructură, Investiţii Străine,

Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: TABEL actualizat cu sumele datorate contractorilor
(- Anexa nr. 1.a la Ordinul nr. 842/303/573/845/2013)

Nume proiect/contract

Contractor

Suma datorată

Data scadenţei

Detalii plată

         
         
Reprezentant legal,
....................
Semnătura/Ştampila
ANEXA nr. 2: RAPORTUL DE MONITORIZARE a indicatorilor de proiect
(- Anexa nr. 1.b la Ordinul nr. 842/303/573/845/2013)

Nume proiect/ contract

Valoare buget angajat, conform aviz prealabil

Stadiul plăţilor la luna precedentă

Plăţi realizate în luna curentă

Plăţi total cumulat

Diferenţa de plătit până la recepţia finală a lucrărilor

           
           
Reprezentant legal,
.............
Semnătura/Ştampila
ANEXA nr. 3: TABEL execuţie bugetară şi eşalonarea plăţilor
(- Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 842/303/573/845/2013)

Nume proiect/ contract (col. 1)

Buget alocat proiectului (col. 2)

Execuţie bugetară la data de .............
(col. 3)

Rest de executat până la sfârşitul anului
(col. 4 = 2-3)

Buget disponibil pentru anul în curs (Total col. 2 - col. 4)

Valoarea estimată a contractului/ actului adiţional

Eşalonarea plăţilor aferente contractului/actului adiţional

         

Anul...

Anul...

Anul...

Anul...

               
 

(Total buget alocat)

(Total buget executat)

(Total buget rămas de executat)

Reprezentant legal,
....................
Semnătura/Ştampila
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 895 din data de 9 decembrie 2014