HOTĂRÂRE nr. 147 din 6 martie 2014 privind completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului European sau de Confederaţia Elveţiană
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată.
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
1.În anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 30 octombrie 2007, cu completările ulterioare, după tabelul "Neurofiziologie clinică" şi "Chirurgie oro-dentară şi maxilo-facială (formare de bază în medicină şi formare în medicină dentară)" se introduce un nou tabel, cu următorul cuprins:
"

Ţara

Oncologie medicală

Durata minimă de formare: 5 ani

Genetică medicală

Durata minimă de formare: 4 ani

Denumirea

Denumirea

Hrvatska

  

1)

 

1)

1) Pentru celelalte state membre ale UE şi pentru cele aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană se vor aplica prevederile pct. 2 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 213/2011 al Comisiei din 3 martie 2011 de modificare a anexelor II şi V la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 59 din 4 martie 2011."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior,

cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 184 din data de 14 martie 2014