ORDIN nr. 915 din 8 iulie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale "Exploatare Sistem Zonal Prahova" - S.A.
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.012/ADP/2014,
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, ale art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, ministrul mediului şi schimbărilor climatice, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul delegat pentru buget emit prezentul ordin.
Articol unic
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale "Exploatare Sistem Zonal Prahova" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
-****-

Ministrul delegat pentru ape,

păduri şi piscicultură,

Adriana Doina Pană

p. Ministrul mediului

şi schimbărilor climatice,

Mihail Fâcă,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Marius Nica,

secretar general

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

ANEXA:
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE
Operatorul economic: Societatea Comercială "Exploatare Sistem Zonal Prahova" - S.A.
Sediul/Adresa: municipiul Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 304
Cod unic de înregistrare: 18856244
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2014

0

1

2

3

4

I

  

VENITURI TOTALE
(Rd.1 = Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

26.900

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

26.849

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 
   

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 
 

2

 

Venituri financiare

5

51

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

26.760

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

26.646

  

A

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

12.129

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

225

  

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

12.590

   

C0

Cheltuieli de natură salarială în (Rd.13+Rd.14)

12

8.968

   

C1

ch. cu salariile

13

8.236

   

C2

bonusuri

14

732

   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 
    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 
   

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

1.001

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

2.621

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1.702

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

114

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

140

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

74

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

66

 

1

 

Rezerve legale

25

7

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 
 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

59

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 
 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

30

  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 
  

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 
  

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

30

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzuta la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

29

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 
  

a)

cheltuieli materiale

38

 
  

b)

cheltuieli cu salariile

39

 
  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 
  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 
  

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

8.253

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 
   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

8.253

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

295

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

286

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.613

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.400

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

94

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personaj mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

 
 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

995

 

8

 

Plăţi restante

55

580

 

9

 

Creanţe restante

56

2.880

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 590 din data de 7 august 2014