DECIZIE nr. 3 din 27 februarie 2015 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă a medicilor, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă
În temeiul art. 406, 414 şi 431 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România decide:
Art. I
Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă a medicilor, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 27 februarie 2013, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.În anexa nr. 1, la articolul 4, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d) cu următorul cuprins:
"d) calitatea certificată de membru al unei societăţi medicale de specialitate."
2.În anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul conţinut:
"(2) Cererea de creditare a manifestărilor naţionale se depune la Colegiul Medicilor din România, iar cererea de creditare a manifestărilor locale sau regionale, la colegiile teritoriale, cu cel puţin 30 de zile înaintea începerii programului. Depunerea cererii cu mai puţin de 30 de zile înaintea începerii programului şi nedepunerea programului ştiinţific definitiv cu minimum 5 zile anterior începerii programului atrag respingerea solicitării de creditare, respectiv nerecunoaşterea creditării, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 25 alin. (12)."
3.În anexa nr. 1, la articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul conţinut:
"Art. 12
(1) Solicitarea creditării pentru EMCD se face de către furnizorul de EMCD numai la Colegiul Medicilor din România, utilizându-se aceeaşi cerere-tip de creditare prevăzută în anexa nr. 3 la decizie, formulată şi depusă cu cel puţin 60 de zile înaintea începerii programului. Depunerea cererii de creditare pentru EMCD cu mai puţin de 60 de zile înaintea începerii programului atrage respingerea solicitării de creditare, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 25 alin. (12)."
4.În anexa nr. 1, la articolul 14, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
"g) certificarea calităţii de membru al unei societăţi medicale de specialitate, dar nu al mai mult de două, şi confirmarea participării la manifestările ştiinţifice organizate de acestea beneficiază de 10 credite anual, în afara creditelor obţinute pentru manifestările respective, creditate de Colegiul Medicilor din România."
5.În anexa nr. 1, la articolul 25, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:
"(12) În cazul depunerii documentelor de solicitare a creditării unui eveniment educaţional într-un termen mai mic de 30 de zile, dar nu mai puţin de 10 zile înaintea datei de debuta manifestării, respectiv mai mic de 60 zile, dar nu mai puţin de 30 zile, în cazul EMCD, se instituie o taxă de urgenţă al cărei cuantum va fi de 5 ori mai mare decât taxa prevăzută la alin. (1). Această prevedere se aplică inclusiv colegiilor teritoriale, în calitatea lor de furnizori de EMC. Solicitările de creditare depuse cu mai puţin de 10 zile înainte de debutul manifestării nu vor mai beneficia de creditare."
Art. II
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Colegiului Medicilor din România,

Vasile Astărăstoae

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 237 din data de 7 aprilie 2015