ORDIN nr. 4869 din 5 noiembrie 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Institutului Limbii Române
Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 34/1999 privind înfiinţarea Institutului Limbii Române, cu modificările şi completările ulterioare,
luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 837/2014 privind înfiinţarea şi funcţionarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate,
în conformitate cu prevederile art. 241-246 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
Art. 1
(1)Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Limbii Române, prevăzut în anexa nr. 1, Organigrama prevăzută în anexa nr. 2 şi Statul de funcţii al Institutului Limbii Române prevăzut în anexa nr. 3*).
_____
*) - Anexa nr. 3 nu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece conţine date cu caracter personal.
(2)Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3.110/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Limbii Române, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 11 martie 2009.
(2)Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3
Institutul Limbii Române asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
-****-

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

ANEXA nr. 1:
ANEXA nr. 2: ORGANIGRAMA Institutului Limbii Române
ANEXA nr. 3:
______
- Anexa nr. 3 nu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece conţine date cu caracter personal.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 878 din data de 3 decembrie 2014