ORDIN nr. 25 din 15 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
Văzând Referatul de aprobare nr. DG 42 din 15 ianuarie 2015 al Ministerului Sănătăţii şi nr. NB 294 din 15 ianuarie 2015 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
având în vedere:
- art. 54 alin. (4) şi (5) şi art. 210 alin. (1) lit. k) din titlul VIII "Asigurările sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2
(1) Se aprobă Lista denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI) cuprinse în secţiunea C2 a sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 2."
2.În anexa nr. 2, la secţiunea P1 "Programul naţional de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", poziţia nr. 402 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"402

W51800001

J05AF07

TENOFOVIRUM DISOPROXIL FUMARATE

VIREAD 245 mg

COMPR. FILM.

245 mg

GILEAD SCIENCE INTERNATIONAL LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM

P-RF/R

30

1.097,01

36,567000

28,942399

1.233,89

41,129666

33,073200"

3.În anexa nr. 2, la secţiunea P1 litera A), după poziţia nr. 452 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 453, cu următorul cuprins:

"453

W60828015

J05AF07

TENOFOVIRUM DISOPROXIL FUMARATE

TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA 245 mg

COMPR. FILM.

245 mg

TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L.

ROMANIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID CU CAPAC PREVĂZUT CU SISTEM SECURIZAT PENTRU COPII DIN PP ŞI

RECIPIENT CU DESICANT, A 30 COMPR. FILM.

PR

30

723,56

24,118666

24,118666

826,83

27,561000

27,561000"

4.În anexa nr. 2, la secţiunea P6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever" subprogramul P6.1 "Hemofilie şi talasemie", poziţia nr. 1 se abrogă.
5.În anexa nr. 2, la secţiunea P6 subprogramul P6.1, poziţiile nr. 5, 10, 15 şi 16 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"5

W61060001

B02BD02

MOROCTOCOG ALFA**

REFACTO AF 500 UI

PULB + SOL. PT. SOL. INJ.

500 UI

PFIZER LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE X 1 FLAC. CU PULB. + 1 SERINGĂ PREUMPL. X 4 ML SOLV + 1 ADAPTOR + 2 TAMP. CU ALCOOL + 1 SET STERIL DE PERF. + 1 PLASTURE + 1 TIFON

PR

1

1.162,35

1.162,850000

1.162,850000

1.305,66

1.305,660000

1.305,660000

......................................................

10

W54969001

B02BD02

OCTOCOG ALFA**

RECOMBINATE 500 UI

PULB+ SOLV. PT, SOL. INJ.

500 UI

BAXTER AG

AUSTRIA

CUTIE CU 1 FLAC. PULB.+ 1 FLAC. SOLV. + DISPOZITIV PT. RECONST. (BAXJECT II) + 1 SERINGĂ+1 SET MINI. PERF. + 2 TAMP. ALCOOL+2 PLAST.

S/P-RF

1

1.211.80

1.211,600000

1.211,800000

1.359,01

1.359,010000

1.359,010000

......................................................

15

W51448001

B02BD02

OCTOCOG ALFA**

ADVATE 500 UI

PULB+ SOLV. PT. SOL. INJ

500 UI

BAXTER AG

AUSTRIA

CUTIE X 1 FLAC. CU PULB. + 1 FLAC. X 5 ML APĂ PT. SOL. INJ. + 1 DISPOZITIV BAXJECT II

P-RF/R

1

1.200,02

1.280,020000

1.280,020000

1.433,37

1.433,370000

1.433,370000

16

W61170001

B02BD02

OCTOCOG ALFA**

KOGENATE BAYER 500 UI

PULB + SOLV. PT. SOL. INJ

500 UI

BAYER PHARMA AG

GERMANIA

CUTIE X 1 FLAC. CU PULB. PT. SOL. INJ. + 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 2,5 ML SOL. + AMBALAJ SUPL. CE CONŢINE O TRUSĂ DE ADM.

P-RF/R

1

1.269,02

1.269,020000

1.269,020000

1.421,38

1421,380000

1421,380000"

Art. II
Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 19 ianuarie 2015 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Dorel Săndesc,

secretar de stat

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 44 din data de 19 ianuarie 2015