ACORD din 26 octombrie 2012 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind consolidarea cooperării în domeniul infrastructurii
Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze (denumite în continuare părţi),
dată fiind prietenia tradiţională dintre popoarele celor două ţări şi cooperarea prietenească dintre cele două guverne,
decise să întărească în continuare cooperarea bilaterală în domeniul infrastructurii şi să clădească relaţii economice tot mai strânse între ţările celor două părţi în secolul XXI,
recunoscând că în infrastructura celor două ţări sunt prezente un uriaş potenţial de cooperare şi perspective promiţătoare, că între întreprinderile din cele două ţări există un consimţământ ferm, solicitări urgente şi o temelie solidă pentru cooperarea în domeniul infrastructurii, iar colaborarea în sectorul infrastructurii este favorabilă dezvoltării dimensiunii cooperării economice bilaterale,
corespunzător intereselor fundamentale ale celor două ţări şi popoare,
prin consultări prietenoase, au convenit asupra celor ce urmează:
Art. 1
Cooperarea dintre părţi în sectorul infrastructurii respectă principiile egalităţii, reciprocităţii, complementarităţii, promovării reciproce şi dezvoltării, este îndrumată de către Guvern şi este pusă în practică de către mediul de afaceri.
Art. 2
Părţile îşi încurajează şi îşi susţin companiile să demareze investiţiile şi cooperarea în domeniul infrastructurii, cuprinzând proiectare, construire, instalare, operare şi producţie, fabricare de materiale de construcţii şi echipamente industriale.
Art. 3
În conformitate cu legislaţia în vigoare în ambele ţări, părţile vor impulsiona şi vor sprijini cooperarea în domeniul infrastructurii cu focalizare pe următoarele aspecte:
1.să acţioneze de bună-credinţă şi să se conformeze legislaţiei naţionale în privinţa ieşirii şi intrării de personal, importului şi exportului încărcăturilor şi circulaţiei capitalurilor, aflate în raport cu obiectul prezentului acord;
2.să intensifice colaborarea bilaterală, schimbul şi transferul de tehnologii, pe baza recunoaşterii mutuale a standardelor tehnologice şi a normelor în vigoare în fiecare ţară, prin implementarea de către ambele ţări a proiectelor de infrastructură;
3.să angajeze în cea mai mare parte personal tehnic, de conducere şi de execuţie autohton, astfel încât să creeze mai multe oportunităţi ocupaţionale pentru comunităţile locale;
4.să faciliteze eliberarea autorizaţiilor de muncă/rezidenţă pentru personalul tehnic şi administrativ şi pentru muncitorii detaşaţi în vederea implementării proiectelor aflate sub incidenţa acestui acord, în conformitate cu procedurile convenite şi consfinţite de către părţi într-un memorandum de înţelegere, astfel cum este stipulat în art. 6.3;
5.să acorde o atenţie sporită protejării şi securităţii mediului înconjurător şi să adopte orice măsură care este necesară pentru a apăra siguranţa persoanelor şi a proprietăţilor întreprinderilor care implementează proiectele de cooperare;
6.să întărească pregătirea profesională a angajaţilor implicaţi în proiecte.
Art. 4
Părţile convin să încurajeze întreprinderile interesate să identifice căi pentru realizarea proiectelor de infrastructură în regim de parteneriat public-privat/concesiune, în conformitate cu legislaţia în vigoare din cele două ţări.
Art. 5
În conformitate cu legislaţia în vigoare în cele două ţări, părţile îşi încurajează şi îşi sprijină instituţiile financiare să ofere în cea mai extinsă măsură posibilă servicii financiare convenabile, eficiente şi diversificate pentru proiectele bilaterale de infrastructură, în baza evaluărilor ştiinţifice şi a mecanismelor de piaţă.
Art. 6
1.Părţile vor coordona detaşarea organizată şi supravegheată a personalului administrativ, tehnic şi de execuţie destinat proiectelor dezvoltate în cadrul prezentului acord, întreg personalul se va reîntoarce în ţara trimiţătoare după încheierea proiectelor în care a fost utilizat.
2.Părţile trebuie să asigure protejarea drepturilor legale ale personalului detaşat în cadrul prezentului acord.
3.Un memorandum de înţelegere cu privire la recrutare şi cooperare va fi semnat pentru stabilirea procedurilor care vizează procesul de recrutare, selectare, plasare, sosire, utilizare, returnare, organizare şi gestionare a personalului detaşat.
Art. 7
Părţile îndeamnă companiile din propria ţară să respecte legile şi actele normative locale şi să respecte tradiţiile şi obiceiurile locale.
Art. 8
1.Părţile desemnează Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri din România şi Ministerul Comerţului din Republica Populară Chineză ca organisme pentru monitorizarea şi evaluarea aplicării prezentului acord.
2.În vederea implementării prevederilor prezentului acord, părţile convin înfiinţarea unui grup de lucru mixt pentru infrastructură, denumit în continuare Grup.
3.Grupul va fi constituit din secţiunile română şi chineză stabilite pe principiul parităţii. Preşedinţii fiecărei secţiuni a Grupului sunt reprezentanţii ministerelor responsabile pentru economie şi comerţ ale fiecărei părţi. Fiecare secţiune include reprezentanţi ai autorităţilor competente în domeniul specific la care se face referire în acest acord, fiecare autoritate fiind direct responsabilă pentru implementarea prevederilor relevante în propriul sector economic.
4.Grupul are în atribuţii:
a)să informeze în mod regulat părţile asupra programelor de dezvoltare, politica de orientare a dezvoltării infrastructurii;
b)să asigure schimburi de informaţii asupra proiectelor, dezvoltărilor politicilor relevante şi asupra legislaţiei în vigoare;
c)să coordoneze acţiunea comună îndreptată în direcţia soluţionării dificultăţilor şi, în conformitate cu legislaţia în vigoare în cele două ţări, să depună eforturi pentru eliminarea impedimentelor ce apar în cooperarea dintre părţi;
d)să sprijine organizaţiile intermediare şi companiile industriilor relevante pentru a adânci înţelegerea reciprocă şi cooperarea lor prin semnarea de memorandumuri de înţelegere şi prin organizarea de expoziţii, seminare şi simpozioane.
5.Grupul îşi elaborează propriul regulament în vederea detalierii chestiunilor cum ar fi, de exemplu, mecanismul şi modul de lucru.
Art. 9
1.Acest acord se aplică fără a aduce prejudiciu obligaţiilor ce derivă din statutul României de stat membru al Uniunii Europene.
2.Acest acord nu poate fi interpretat sau invocat în niciun mod care ar putea afecta obligaţiile ce decurg din acordurile încheiate între Uniunea Europeană sau Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Populară Chineză, pe de altă parte.
3.Prevederile prezentului acord nu pot afecta drepturile şi obligaţiile părţilor contractante ce rezultă din alte acorduri internaţionale la care ele sunt părţi.
Art. 10
1.Prezentul acord intră în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor impuse de legislaţia lor internă privind intrarea lui în vigoare.
2.Acest acord poate fi denunţat unilateral de către oricare dintre părţi în baza unei notificări scrise, denunţarea intrând în vigoare după expirarea perioadei de 6 (şase) luni după ce notificarea scrisă a fost trimisă celeilalte părţi. Părţile pot de asemenea denunţa acest acord prin consimţământ reciproc, în scris, data expirării fiind stabilită de comun acord de către părţi.
3.Acest acord poate fi amendat sau modificat prin consimţământul reciproc al părţilor. Orice amendament sau modificare a acestui acord va urma aceeaşi procedură ca şi pentru intrarea lui în vigoare.
-****-
Drept care subsemnaţii, pe deplin împuterniciţi în acest sens de către guvernele lor, au semnat prezentul acord.
Făcut la Bucureşti la 26 octombrie 2012, în 2 (două) exemplare originale, în limbile română, chineză şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor divergenţe în interpretare, va prevala textul în limba engleză.

Pentru Guvernul României,

Mihai Alexandru Voicu,

ministrul delegat pentru mediul de afaceri

Pentru Guvernul Republicii Populare Chineze,

Jiang Yaoping,

ministrul adjunct al comerţului

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 264 din data de 10 mai 2013