Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1380 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.416 acte

Hotarirea 34/2005 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

...se introduc două litere noi, literele f1) şi f2), cu următorul cuprins:"f1) hotărăşte, în cazul iniţiativelor legislative, reţinerea lor spre dezbatere şi adoptare ca primă Cameră sesizată sau trimiterea la Senat a celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională;f2) difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de zi, informarea cu privire la iniţiativele......legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, legile adoptate cu privire la care deputaţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 26 octombrie 2005 in M.Of. 950 din 26-oct-2005

Metodologie-Cadru din 2022 privind asigurarea calităţii programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi de acumulare a creditelor profesionale transferabile

...transmise de către furnizori la Ministerul Educaţiei anterior datei intrării în vigoare a prezentei metodologii-cadru, le sunt aplicabile prevederile legislative aflate în vigoare la data transmiterii.Art. 75(1)În scopul asigurării egalităţii de şanse şi tratament nediscriminatoriu, solicitărilor privind programele de formare continuă acreditate, aflate în implementare - calendare ale activităţilor de formare, notificări de evaluare finală etc. - transmise de către......furnizori la Ministerul Educaţiei anterior datei intrării în vigoare a prezentei metodologii-cadru, le sunt aplicabile prevederile legislative aflate în vigoare la data transmiterii.(2)Prevederile alin. (1) sunt valabile numai pentru grupele de formabili vizate de solicitare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 19 iulie 2022 in M.Of. 722 din 19-iul-2022

Hotarirea 965/2001 privind aprobarea Politicii industriale a Romaniei si a Planului de actiune

...susţinerea implementării sistemului de management de mediu (ISO 14000) constituie o importantă preocupare a Guvernului şi este materializată prin armonizarea legislativă din acquis-ul comunitar de mediu privind controlul poluării industriale şi managementul riscului necesar, prin iniţierea şi implementarea de programe pentru reducerea impactului activităţilor industriale asupra mediului, concomitent cu refacerea ecologică a zonelor afectate de acestea.* Guvernul României are în......a Huilei Petroşani şi Societăţii Naţionale a Cărbunelui Ploieşti.* Pentru desfăşurarea activităţii de restructurare a sectorului a fost creat cadrul legislativ necesar, respectiv Legea minelor şi cadrul instituţional adecvat: ANRM (Agenţia Naţională de Resurse Minerale), pentru supravegherea şi reglementarea pieţei de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 16 octombrie 2001 in M.Of. 648 din 16-oct-2001

Hotarirea 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

...realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Ministerul Justiţiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:I.în domeniul elaborării de strategii şi programe şi al prevenirii şi combaterii criminalităţii şi corupţiei:1.stabileşte măsurile ce urmează a fi cuprinse în programul de guvernare şi în programul legislativ al Guvernului în domeniul justiţiei;2.elaborează, coordonează şi monitorizează implementarea strategiilor, programelor şi planurilor de prevenire a criminalităţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 11 februarie 2005 in M.Of. 132 din 11-feb-2005

Ordinul 2.496/2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 661/2023 privind aprobarea Planurilor de acţiune sectoriale pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2023-2030

...trimiterea pacienţilor între diferitele unităţi sanitare, a standardelor de siguranţă a pacienţilor etc.;- explorarea oportunităţii de a elabora un cadru legislativ pentru practica independentă a asistenţilor medicali şi moaşelor din zonele insuficient deservite unde există un deficit de medici de familie;- definirea criteriilor de intrare în programele de îngrijiri medicale avansată şi alinierea la cerinţele educaţionale din UE;- crearea unui cadru care să sprijine o colaborare eficientă......de lucru cu universităţile din domeniul medical, OAMGMAAMR etc.
12 luni
X
Raport privind progresul implementării, Raport privind rezultatele evaluării programelor de formare pentru asistenţi medicali şi moaşe, Cadrul legislativ
H3.2.2. Încurajarea învăţământului superior pentru asistenţii medicali şi moaşe
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 28 iulie 2023 in M.Of. 694 bis din 28-iul-2023

Acord din 16-dec-2020 INTERINSTITUŢIONAL ÎNTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL UNIUNII EUROPENE ŞI COMISIA EUROPEANĂ PRIVIND DISCIPLINA BUGETARĂ, COOPERAREA ÎN CHESTIUNI BUGETARE ŞI BUNA GESTIUNE FINANCIARĂ, PRECUM ŞI PRIVIND NOILE RESURSE PROPRII, INCLUSIV O FOAIE DE PARCURS ÎN VEDEREA INTRODUCERII DE NOI RESURSE PROPRII dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Europeană privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare şi buna gestiune financiară, precum şi privind noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs în vederea introducerii de noi resurse proprii

...programelor Uniunii în vederea punerii în aplicare a Instrumentului de redresare al Uniunii Europene în cursul exerciţiului precedent, defalcat pe programe şi pe linii bugetare;
- contribuţia fondurilor împrumutate la îndeplinirea obiectivelor Instrumentului de redresare al Uniunii Europene şi ale programelor specifice ale Uniunii.
B.ÎNCORPORAREA DISPOZIŢIILOR FINANCIARE ÎN ACTELE LEGISLATIVE
18.
Fiecare act legislativ adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară referitor la un program multianual conţine o dispoziţie prin
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 22 decembrie 2020 in Jurnalul Oficial 433Lbis

Acordul 2006/C 139/01/17-mai-2006 ACORD INTERINSTITUTIONAL între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

...ale autorităţii bugetare prin procedura de conciliere prevăzută în anexa II partea C.Subpartea E:Încorporarea dispoziţiilor financiare în actele legislative37.Fiecare act legislativ privind un program multianual adoptat prin procedura de codecizie conţine o dispoziţie în cadrul căreia autoritatea legislativă prevede cadrul financiar al programului.Cuantumul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 1431/2010 [A] asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Parlamentul României şi Guvern, formulată de Preşedintele Senatului

...dezbate ori nu adoptă un proiect de lege pe cât de repede şi-ar dori sau când constată că dezbaterile legislative converg într-o direcţie nedorită de acesta, ci numai atunci când fie proiectul de lege respectiv nu a figurat în programul de guvernare - caz în care votul dat la învestitură nu mai este suficient, fie în cazul în care, faţă de......programul de guvernare aprobat de Parlament prin acordarea votului de încredere, măsura legislativă respectivă a devenit imperios necesar a fi adoptată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 12 noiembrie 2010 in M.Of. 758 din 12-noi-2010

Regulament din 1996 de organizare si functionare a Consiliului Legislativ si a nomenclatorului de functii

...neconstituţionale, a celor contrare actualei ordini de drept, a celor căzute în desuetudine, de eliminare a tuturor contradicţiilor şi necorelărilor legislative. Totodată, pentru a se facilita procesul de aplicare a legii, precum şi accesul cetăţeanului la legislaţie, Consiliul Legislativ va propune celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului un program de codificare a legislaţiei şi va coordona operaţiunea de codificare.3.În vederea modernizării, optimizării şi computerizării activităţii de legiferare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 29 februarie 1996 in M.Of. 43 din 29-feb-1996

Regulament din 2006 de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor - REPUBLICARE

...plen şi pentru secretarii de şedinţă;h)asigură difuzarea prin afişaj electronic şi, după caz, pe suport hârtie a iniţiativelor legislative, a programului de lucru, a ordinii de zi, a informării cu iniţiativele legislative înregistrate, a listei cu legile adoptate de Parlament în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, a moţiunilor simple...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 30 iunie 2009 in M.Of. 450 din 30-iun-2009