Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 114 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 593.433 acte

Procedura de implementare din 2018 a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii

...fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea (CE) nr. 361 din 6 mai 2003.6.1.Înscrierea în program, şi completarea formularului de înscriere pentru participarea la program se fac on-line pe pagina web www.aippimm.ro.6.2.Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 noiembrie 2018 in M.Of. 947 bis din 09-noi-2018

Buget din 17-dec-2014 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2015/339 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2015

...Angajamente
Plăţi
1 000 000
500 000
ComentariiProiectul-pilot va ajuta întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-urile) să respecte legislaţia privind protecţia consumatorilor în mediul online. Respectarea în mai mare măsură a regulilor ar reduce problemele consumatorilor şi ar fi în avantajul comercianţilor, care ar evita......problemele cu autorităţile de aplicare a legii.- Un contractant va produce pentru Comisie module de formare pentru IMM-uri privind legislaţia în materie de contracte încheiate cu consumatorii din Uniune şi de comercializare în mediul online, inclusiv privind Directiva 2011/83...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 13 martie 2015 in Jurnalul Oficial 69L

Regulamentul 910/23-iul-2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE

...Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Cu toate acestea, principiul recunoaşterii reciproce ar trebui să vizeze numai autentificarea pentru un serviciu online. Accesul la aceste servicii online şi furnizarea lor finală către solicitant ar trebui să fie strâns legate de dreptul de a primi astfel de servicii în condiţiile stabilite de legislaţia naţională.(15)Obligaţia de recunoaştere a mijloacelor de identificare electronică ar trebui să se refere numai la mijloacele al căror...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 28 august 2014 in Jurnalul Oficial 257L

Decizia 2012/546/UE, Euratom/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2010, Secţiunea III - Comisia

...repetă cererea pentru ca toate plăţile aferente subvenţiilor acordate din fondurile Uniunii să fie înregistrate într-o bază de date online uşor accesibilă, ţinându-se seama în mod corespunzător de legislaţia privind protecţia datelor; consideră că plăţile din fondurile Uniunii ar trebui să fie condiţionate în mod explicit de acceptarea de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 17 octombrie 2012 in Jurnalul Oficial 286L

Rezolutie din 22-apr-2008 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006, Secţiunea VI - Comitetul Economic şi Social European

...garantând în acelaşi timp transparenţa şi tratamentul egal pentru toţi membrii şi luând în considerare progresul tehnologic (bilete electronice, rezervări online, videoconferinţe etc.).Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 88L din data de 31 martie 2009
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 31 martie 2009 in Jurnalul Oficial 88L

Recomandarea 2014/478/UE/14-iul-2014 privind principiile pentru protecţia consumatorilor şi a utilizatorilor de servicii de jocuri de noroc online şi pentru împiedicarea accesului minorilor la jocurile de noroc online

...tranzacţiile cu operatorul;(e)„minor” înseamnă orice persoană aflată sub pragul de vârstă minim care este necesar, în conformitate cu legislaţia naţională, pentru a participa la serviciul online de jocuri de noroc;(f)„operator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică căreia i se permite să furnizeze un serviciu de jocuri de noroc online şi orice persoană care acţionează în numele sau în contul acelei persoane;(g)„comunicare comercială” înseamnă orice formă de comunicare...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 19 iulie 2014 in Jurnalul Oficial 214L

Regulamentul 515/19-mar-2019 privind recunoaşterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008

...sau mărfurilor de un anumit tip pe teritoriul în care este situat punctul de informare despre produse sau un acces online la aceste norme şi proceduri, sau informaţii care precizează dacă mărfurile respective sau mărfurile de acel tip fac obiectul autorizării prealabile în conformitate cu legislaţia naţională.(4)Punctele de informare despre produse răspund în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea unei cereri prevăzute...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 29 martie 2019 in Jurnalul Oficial 91L

Regulamentul 560/11-apr-2016 de aprobare a substanţei de bază zer, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

...raportului de examinare privind zerul (SANTE/12354/2015), în special în apendicele I şi II la respectivul raport.
(*) Document disponibil online la adresa: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/list-of-standards/en/."
Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 96L din data de 12 aprilie 2016
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 12 aprilie 2016 in Jurnalul Oficial 96L

Regulamentul 1263/20-sept-2018 de stabilire a formularelor pentru transmiterea informaţiilor de către furnizorii de servicii de livrare de colete în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/644 al Parlamentului European şi al Consiliului

...document la prezentul formular enumerând subcontractanţii.
(13) Ataşaţi lista la prezentul formular şi, în cazul în care lista este disponibilă online, furnizaţi linkul (linkurile).
Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 238L din data de 21 septembrie 2018
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 21 septembrie 2018 in Jurnalul Oficial 238L

Directiva 1148/06-iul-2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi a sistemelor informatice în Uniune

...330, 5.12.1998, p. 32).
ANEXA III:TIPURI DE SERVICII DIGITALE ÎN SENSUL ARTICOLULUI 4 PUNCTUL 51.Piaţă online2.Motor de căutare online3.Serviciu de cloud computingPublicat în Jurnalul Oficial cu numărul 194L din data de 19 iulie 2016
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 19 iulie 2016 in Jurnalul Oficial 194L