Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 2856 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 603.614 acte

Regulamentul 2454/02-iul-1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar

...toată legislaţia vamală existentă într-un singur instrument juridic; întrucât codul introduce, de asemenea, o serie de modificări la această legislaţie pentru a o face mai coerentă, pentru a o simplifica şi pentru a umple anumite lacune; întrucât aceasta constituie legislaţia comunitară completă în acest domeniu;întrucât aceleaşi motive care au determinat adoptarea codului sunt valabile pentru legislaţia vamală de aplicare; întrucât este...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Norma 2/1999 privind autorizarea bancilor

...a prevederilor lit. g) din prezentul articol, referitoare la certificatul de cazier judiciar;- declaratie de venit, intocmita in conformitate cu legislatia din tara de origine, vizata de autoritatea fiscala. In cazul in care legislatia din tara de origine nu prevede o astfel de declaratie, se va completa anexa nr. 3;f)studiul de fezabilitate, insusit de conducatorii propusi ai bancii, care va cuprinde:- tipul, denumirea si descrierea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 februarie 1999 in M.Of. 58 din 10-feb-1999

Regulamentul 118/30-ian-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1560/2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe

...2)]. Este foarte important să depuneţi contestaţia (cale de atac sau revizuire) în intervalul de timp indicat.(1)A se completa de către fiecare stat membru, în conformitate cu dispoziţiile specifice din legislaţia naţională.(2)A se completa de către fiecare stat membru.În perioada în care se examinează apelul sau revizuirea, puteţi rămâne în această ţară. Sau...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 8 februarie 2014 in Jurnalul Oficial 39L

Acord din 2017 MULTILATERAL al autorităţilor competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare ţară în parte

...chestiuni legate de schimburi ori solicitări de schimburi şi de a administra prevederile secţiunii 4 a prezentului acord) şi (iii) legislaţia necesară care să ceară entităţilor raportoare să completeze raportul CbC,având în vedere că jurisdicţiile sunt hotărâte să discute, în scopul soluţionării cazurilor de rezultate economice nedorite, inclusiv......g)termenul "Entitate raportoare" înseamnă entitatea constitutivă care, în virtutea legislaţiei naţionale în vigoare în jurisdicţia sa de rezidenţă fiscală, completează raportul CbC în numele grupului MNE;h)termenul "Raport CbC" înseamnă raportul pentru fiecare ţară în parte care trebuie completat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 iunie 2018 in M.Of. 507 din 20-iun-2018

Regulamentul 1/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare

...uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, infracţiuni prevăzute de legislaţia specială în domeniul financiar-bancar, de legislaţia privind societăţile comerciale, insolvenţa sau protecţia consumatorilor. Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete..............................................................................................................................5. Aţi fost condamnat pentru alte infracţiuni decât cele enumerate la pct. 4. Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 februarie 2020 in M.Of. 101 din 11-feb-2020

Codul Fiscal din 2015 (Legea 227/2015)

...oneste în măsura în care nu sunt întreprinse din motive comerciale valabile care reflectă realitatea economică. Dispoziţiile prezentului alineat se completează cu prevederile existente în legislaţia internă sau în acorduri, referitoare la prevenirea evaziunii fiscale, a fraudei fiscale sau a abuzurilor.(7)Dispoziţiile prezentului articol transpun......sportive. De asemenea, nu sunt venituri impozabile primele şi indemnizaţiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor şi altor specialişti, prevăzuţi de legislaţia în materie, în vederea pregătirii şi participării la competiţiile internaţionale oficiale ale loturilor reprezentative ale României. Au acelaşi regim fiscal...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 septembrie 2015 in M.Of. 688 din 10-sep-2015

Ordinul 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică

...unitate a organismului de control cu sediul principal în alt stat (denumirea organismului) ...................., date de identificare ..................., cu sediul în .............., (Se completează în cazul organismelor de control care au sediul principal în alt stat şi au deschis în România o unitate a cărei formă juridică este acceptată de legislaţia naţională.)
reprezentată prin responsabil ............................, solicit aprobarea şi eliberarea certificatului de aprobare ca organism de control (OC) în agricultura ecologică pentru......unitate a organismului de control cu sediul principal în alt stat (denumirea organismului) ...................., date de identificare ..................., cu sediul în .............., (Se completează în cazul organismelor de control care au sediul principal în alt stat şi au deschis în România o unitate a
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 august 2016 in M.Of. 669 din 31-aug-2016

Norme Tehnice din 2016 privind utilizarea şi completarea formularelor declaraţiei vamale

...modalităţile prevăzute în apendicele C2 din anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei
[16]
Această subdiviziune trebuie completată:
- în cazul în care declaraţia de tranzit este întocmită, de către aceeaşi persoană, simultan sau ulterior unei declaraţii vamale care include un cod al mărfurilor; sau
- dacă legislaţia Uniunii prevede acest lucru.
[17]
Această casetă nu trebuie completată decât în cazul în care legislaţia Uniunii prevede acest lucru.
[23]
Această căsuţă trebuie completată dacă declaraţia de plasare sub
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 iulie 2016 in M.Of. 507 din 06-iul-2016

Norma 2/1999 privind autorizarea bancilor - Republicare

...ţara de origine, vizată de autoritatea fiscală sau, după caz, certificată conform legislaţiei din ţara respectivă; în cazul în care legislaţia din ţara de origine nu prevede o astfel de declaraţie, se va prezenta un document oficial care să ateste acest fapt şi se va completa declaraţia prevăzută în anexa nr. 3;- în cazul unei participaţii mai mari decât echivalentul în lei a 10.000 euro......a)-c) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, ori în altă situaţie de incompatibilitate profesională prevăzută de legislaţia în vigoare.
Data
..........................................
Semnătura
............................................
________________*) Se va completa de către persoanele fizice.1) Se va completa cu:- a) în cazul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 decembrie 2002 in M.Of. 887 din 09-dec-2002

Ordonanta urgenta 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular

...Ministerul Afacerilor Externe beneficiază de pensie de serviciu, dacă îndeplinesc următoarele condiţii cumulative de pensionare:a)au vârsta şi stagiul complet de cotizare, prevăzute în legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;b)au o vechime în diplomaţie de cel puţin 20 de ani bărbaţii şi 15 ani femeile, din stagiul complet de cotizare.(2)Se consideră vechime în diplomaţie vechimea în munca diplomatică desfăşurată de membrii personalului diplomatic şi consular în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 iunie 2003 in M.Of. 376 din 02-iun-2003