Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1751 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.416 acte

Ordinul 1446/2013 pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de autorităţile de management şi organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii publice

...atribuire şi necesită derularea unei noi proceduri de achiziţie publică în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice.(2)Din jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie, astfel cum a specificat Comisia Europeană (prin DGMarkt) în Adresa nr. Ares (2012) 601434 - 21/05/2012, modificarea unui contract în cursul perioadei sale de valabilitate......analizează modificarea unui contract, se va avea în vedere dacă aceasta este substanţială sau nu, având în vedere că, potrivit jurisprudenţei, sunt considerate modificări substanţiale ale contractului situaţiile menţionate la pct. 1.Dacă modificarea este substanţială, autoritatea contractantă trebuie să reoferteze...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 1 august 2013 in M.Of. 481 din 01-aug-2013

Ordinul 1489/2013 pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de autorităţile de management şi organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii publice

...atribuire şi necesită derularea unei noi proceduri de achiziţie publică în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice.(2)Din jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie, astfel cum a specificat Comisia Europeană (prin DGMarkt) în Adresa nr. Ares (2012) 601434 - 21/05/2012, modificarea unui contract în cursul perioadei sale de valabilitate......analizează modificarea unui contract, se va avea în vedere dacă aceasta este substanţială sau nu, având în vedere că, potrivit jurisprudenţei, sunt considerate modificări substanţiale ale contractului situaţiile menţionate la pct. 1.Dacă modificarea este substanţială, autoritatea contractantă trebuie să reoferteze...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 1 august 2013 in M.Of. 481 din 01-aug-2013

Ordinul 879/2013 pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de autorităţile de management şi organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii publice

...atribuire şi necesită derularea unei noi proceduri de achiziţie publică în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice.(2)Din jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie, astfel cum a specificat Comisia Europeană (prin DGMarkt) în Adresa nr. Ares (2012) 601434 - 21/05/2012, modificarea unui contract în cursul perioadei sale de valabilitate......analizează modificarea unui contract, se va avea în vedere dacă aceasta este substanţială sau nu, având în vedere că, potrivit jurisprudenţei, sunt considerate modificări substanţiale ale contractului situaţiile menţionate la pct. 1.Dacă modificarea este substanţială, autoritatea contractantă trebuie să reoferteze...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 1 august 2013 in M.Of. 481 din 01-aug-2013

Decizia 449/2013 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, 3 şi 18 din Legea privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene

...Preşedintelui României, acesta din urmă poate delega, printr-un act de voinţă expres, atribuţia de a participa la reuniunile Consiliului European, atunci când consideră necesar, elaborând şi aprobând mandatul. De aceea, se apreciază că propunerea mandatului de către Guvern şi amendarea acestuia de către Parlament sunt neconstituţionale, contrare Constituţiei şi jurisprudenţei Curţii Constituţionale.4. Se susţine că art. 18 din lege cuprinde dispoziţii cu privire la procesul de elaborare şi adoptare......reprezentare la Consiliul European. Se arată că, dacă s-ar "legitima capacitatea Preşedintelui de a se automandata în cadrul Consiliului European, fără un control prealabil din partea legislativului, atunci s-ar încălca însuşi principiul fundamental al echilibrului puterilor în stat şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: sâmbătă, 14 decembrie 2013 in M.Of. 784 din 14-dec-2013

Ordinul 2366/2013 pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de autorităţile de management şi organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii publice

...atribuire şi necesită derularea unei noi proceduri de achiziţie publică în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice.(2)Din jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie, astfel cum a specificat Comisia Europeană (prin DGMarkt) în Adresa nr. Ares (2012) 601434 - 21/05/2012, modificarea unui contract în cursul perioadei sale de valabilitate......analizează modificarea unui contract, se va avea în vedere dacă aceasta este substanţială sau nu, având în vedere că, potrivit jurisprudenţei, sunt considerate modificări substanţiale ale contractului situaţiile menţionate la pct. 1.Dacă modificarea este substanţială, autoritatea contractantă trebuie să reoferteze...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 1 august 2013 in M.Of. 481 din 01-aug-2013

Decizia 3/2021 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept privind infracţiunea de sustragere sau distrugere de probe ori de înscrisuri prevăzută de art. 275 alin. (1) din Codul penal

...incriminare, în defavoarea persoanei acuzate.În Hotărârea din 22 iunie 2000 pronunţată în Cauza Coeme şi alţii împotriva Belgiei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reiterat că, potrivit jurisprudenţei sale, art. 7 consacră principiul legalităţii incriminării şi pedepsei (nullum crimen, nulla poena sine lege). Dacă acesta interzice în special......a reţinut următoarele: "Cu privire la principiul legalităţii incriminării şi pedepsei, «nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege», Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, în jurisprudenţa sa, că garanţiile consacrate de art. 7 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 15 aprilie 2021 in M.Of. 396 din 15-apr-2021

Decizia 601/2020 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil

...domeniile vieţii, ridicând probleme în special din perspectiva dreptului la respect pentru viaţa privată. Totodată, se mai arată că, în jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat explicit sistemele de drept binare, similare celui din România, construite pe distincţia exclusivă între persoanele......acţiunile. Aşadar, măsura de ocrotire a persoanei cu deficienţe mintale trebuie fie individualizată raportat la gradul de incapacitate.43. În jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, în esenţă, că o măsură care are ca efect incapacitatea totală trebuie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 27 ianuarie 2021 in M.Of. 88 din 27-ian-2021

Decizia 810/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

...acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale şi arată că cerinţa legală a depunerii unui număr de 100.000 de semnături pentru înregistrarea candidaturii la funcţia de membru din România în Parlamentul European nu este contrară dispoziţiilor constituţionale invocate.
CURTEA,
având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:5. Prin Decizia civilă......dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 16 privind egalitatea în drepturi.13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că în jurisprudenţa sa privind materia electorală, au mai fost analizate critici similare asupra unor reglementări referitoare la numărul de susţinători pentru înregistrarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 27 ianuarie 2021 in M.Of. 84 din 27-ian-2021

Decizia 22/2023 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: ''Art. 196 din Codul de procedură civilă se interpretează în sensul că demersul de complinire a obligaţiei de achitare a taxei judiciare de timbru reprezintă o manifestare neechivocă a părţii cu privire la intenţia sa de continuare a demersului judiciar, iar nu de desistare, cu consecinţa că nu se poate pronunţa nulitatea cererii de sesizare instanţei de judecată?''

...fără echivoc, obligaţiile ce incumbă părţilor cu privire la toate cererile adresate instanţelor judecătoreşti, sub sancţiunea anulării acestora.25. În jurisprudenţa sa (Cauza Hasan Tunc şi alţii împotriva Turciei, pct. 32 şi 33, şi Cauza Zubac împotriva Croaţiei, pct. 98), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut că, în aplicarea normelor de procedură, instanţele naţionale trebuie să evite un formalism excesiv care......justiţiei şi constituie un obstacol care împiedică justiţiabilul să solicite soluţionarea pe fond a litigiului.67. Astfel, instanţa de contencios european a arătat în jurisprudenţa sa în domeniu că, într-adevăr, dreptul de acces la justiţie nu este absolut; el poate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 8 mai 2023 in M.Of. 392 din 08-mai-2023

Decizia 67/2022 [A/R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''1. Dacă normele care reglementează efectul întreruptiv de prescripţie al actelor de procedură sunt norme de drept substanţial susceptibile de a fi aplicate ca lege penală mai favorabilă sau norme de drept procesual supuse principiului ''tempus regit actum''. 2. Dacă art. 155 alin. (1) din Codul penal, în forma în vigoare în perioada 26.06.2018-30.05.2022, este susceptibil de a fi aplicat ca lege penală mai favorabilă''

...oferite îndrumări cu privire la modalitatea de soluţionare a unor cauze concrete deduse judecăţii, iar determinarea incidenţei normelor de drept european şi aplicarea principiilor care se desprind din jurisprudenţa C.J.U.E. constituie atributul exclusiv al instanţelor naţionale învestite cu soluţionarea cauzelor deduse judecăţii, se constată inadmisibilitatea sesizărilor......criteriu suficient în sine pentru calificarea acesteia ca fiind o normă de drept substanţial sau, dimpotrivă, de drept procesual.În jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, problema delimitării dintre normele de drept material şi cele de drept procesual a fost abordată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 28 noiembrie 2022 in M.Of. 1141 din 28-noi-2022