Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1661 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.871 acte

Decizia 544/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4797^ alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968

...prevăzute de dispoziţiile de lege criticate se face în vederea efectuării de către organele care au autorizat şi înregistrat persoana juridică a menţiunilor corespunzătoare. Reglementarea procedurii de informare în cazul tragerii la răspundere penală a persoanei juridice are ca scop asigurarea unei evidenţe a măsurilor luate împotriva persoanei juridice învinuite sau inculpate într-un proces penal şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 12 decembrie 2014 in M.Of. 905 din 12-dec-2014

Sentinta civila 767/2008 pronunţată în Şedinţa publică a Curţii de Apel Cluj - Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal

...41/1994 prin prisma tuturor tehnicilor de interpretare.Curtea a avut în vedere că într-o interpretare gramaticală această normă juridică instituie obligativitatea plăţii taxei numai acelor persoane juridice care au calitatea de beneficiari, şi anume a acelor entităţi în folosul cărora se realizează acţiunea de informare de către cele două servicii publice.Nu numai interpretarea gramaticală conduce la această concluzie, ci şi o interpretare logică şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 11 noiembrie 2009 in M.Of. 770 din 11-noi-2009

Hotarirea 860/1992 privind structura Guvernului Romaniei si a aparatului de lucru al acestuia

...Departamentul pentru Administratia Publica LocalaSecretar de stat, sef al DepartamentuluiDirectia administratie de statDirectia colectivitati localeDirectia control, informare, sintezaDirectia legislatie, studii, relatii externeSecretar general adjunctDirectia resurse financiareDirectia administrativaSectorul relatii cu publiculSectorul sisteme informaticeSecretar general adjunctDirectia analiza si avizare juridicaDirectia evidenta acte normative,secretariatDirectia urmarirea aplicariiactelor normativeSectorul documente secreteSectorul resurse umaneSectorul protocolANEXA Nr......pentru ca Guvernul sa-si poata exercita atributiile legale care ii revin in raporturile cu Curtea Constitutionala;5.efectueaza analiza juridica a memoriilor si petitiilor adresate Guvernului sau primului-minisstru de catre persoane fizice sau persoane juridice;6.asigura activitatea de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 8 februarie 1993 in M.Of. 21 din 08-feb-1993

Regulament din 2011 de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare

...realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învăţământului.Art. 9CDI are următoarele funcţii: de primire a beneficiarilor, de informare generală, pedagogică, de orientare şcolară şi profesională, culturală, de comunicare, tehnică, recreativă.Art. 10(1)CDI pot fi înfiinţate în unităţi de învăţământ cu personalitate juridică sau în consorţii şcolare din învăţământul preuniversitar de stat ori particular.(2)CDI sunt parte integrantă a unităţii de învăţământ......publicaţii periodice, alte documente specifice şi baze de date, pentru a facilita utilizarea acestora de către beneficiari în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere.Art. 42(1)Biblioteca şcolară funcţionează în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică, de stat sau...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 27 octombrie 2011 in M.Of. 757 din 27-oct-2011

Bugetul rectificativ 8/19-nov-2013 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2014/65/UE, Euratom a bugetului rectificativ nr. 8 al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2013

...Orientare.Acesta a fost, în special, utilizat pentru:- cheltuieli de sprijin (indemnizaţii de reprezentare, formare profesională, reuniuni, delegaţii);- cheltuieli privind informarea şi publicarea;- cheltuieli privind tehnologia informaţiei şi telecomunicaţiilor;- contracte de prestări servicii;- subvenţii.Temei juridicRegulamentul (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european......legate de handicapuri sau de boli de tip "dis" - legate de anumite disfuncţii intelectuale şi neurologice).În conformitate cu temeiul juridic, Programul de sprijin pentru politica în domeniul TIC cuprinde următoarele acţiuni:(a) dezvoltarea Spaţiului unic european de informare şi consolidarea...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 19 februarie 2014 in Jurnalul Oficial 49L

Norma 35/2020 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor ocupaţionale

...poştă electronică comunicată, cel mai târziu la data de 31 mai a fiecărui an, pentru anul calendaristic anterior.
3. Transmiterea informărilor anuale poate fi realizată prin intermediul unui furnizor, situaţia în care administratorul are obligaţia de a indica într-un proces verbal încheiat cu persoana juridică ce prestează serviciile, următoarele informaţii:
a) adresa de poştă electronică la care se transmite informarea;
b) numărul de informări transmise;
c) numele complet al fiecărui participant.
4. Responsabilitatea legală referitoare la informarea participanţilor, precum şi
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 2 septembrie 2020 in M.Of. 805 bis din 02-sep-2020

Directiva 2121/27-nov-2019 de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce priveşte transformările, fuziunile şi divizările transfrontaliere

...putea decide, de asemenea, că raportul expertului independent cerut de prezenta directivă trebuie să fie făcut public.(13)În scopul informării asociaţilor şi angajaţilor săi, societatea care efectuează operaţiunea transfrontalieră ar trebui să întocmească un raport pentru aceştia. Raportul ar trebui să explice şi să justifice aspectele juridice şi economice din propunerea de operaţiune transfrontalieră şi implicaţiile operaţiunii transfrontaliere propuse pentru angajaţi. În special, raportul ar trebui să......să se asigure că drepturile angajaţilor de a fi informaţi şi consultaţi în contextul operaţiunilor transfrontaliere sunt pe deplin respectate. Informarea şi consultarea angajaţilor în contextul operaţiunilor transfrontaliere ar trebui efectuate conform cadrului juridic prevăzut în Directiva 2002/14/CE, şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 12 decembrie 2019 in Jurnalul Oficial 321L

Regulamentul 11/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative emise de Banca Naţională a României

...Număr
Data
codul de identificare fiscală sau element echivalent
numărul de ordine în registrul comerţului sau element echivalent
identificatorul entităţii juridice
(codul LEI)
1
2
3
4
5
6
7
SECŢIUNEA 2:Furnizori specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi- Secţiunea cuprinde furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi care prestează serviciul de plată prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. h) din Legea nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 25 octombrie 2022 in M.Of. 1036 din 25-oct-2022

Decizia 433/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 377 alin. (4) şi ale art. 386 alin. (1) din Codul de procedură penală

...procedură penală, excepţie ridicată de Cătălin Petrişor Catrinoiu cu ocazia soluţionării unei cauze penale în care sa solicitat schimbarea încadrării juridice pentru anumiţi inculpaţi.6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum aceasta a fost consemnată în încheierea de sesizare, autorul excepţiei susţine că dispoziţiile criticate "încalcă dreptul la informare şi la un proces echitabil al inculpatului, drepturi care sunt garantate de Constituţie", fapt "ce contravine Legii fundamentale şi tratatului......că acuzaţia formulată şi obiectul judecăţii sunt reprezentate de faptele ce fac obiectul trimiterii în judecată şi nu de calificarea juridică dată acestor fapte. Totodată, normele procesual penale obligă instanţa la informarea inculpatului încă de la momentul declanşării fazei de judecată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 28 decembrie 2022 in M.Of. 1258 din 28-dec-2022

Legea 283/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

...obiective, regimul de confidenţialitate aplicabil acestora pe durata desfăşurării raportului de muncă, precum şi după încetarea acestuia.(8) Pentru raporturile juridice de muncă neîntemeiate pe un contract individual de muncă procedura privind comunicarea informaţiilor menţionate la alin. (1), lista, tipul şi/sau forma documentelor prin care se realizează informarea, regimul de confidenţialitate aplicabil acestora şi persoanele fizice/juridice responsabile pentru îndeplinirea obligaţiei de informare, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul încălcării obligaţiei de informare pot fi stabilite prin...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 19 octombrie 2022 in M.Of. 1013 din 19-oct-2022