Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1380 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 625.918 acte

Ordinul 938/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

...sau, după caz, trasată sau delegată de preşedintele ANMDM.CAPITOLUL IV:Atribuţiile structurilor organizatorice din cadrul ANMDMArt. 11Departamentul juridic este subordonat direct preşedintelui ANMDM, este condus de un şef de departament şi are următoarele atribuţii:1.informarea preşedintelui ANMDM, precum şi a tuturor şefilor de departament/structuri organizatorice cu privire la apariţia, modificarea, completarea actelor normative aplicabile......de activităţi de import, distribuţie dispozitive medicale;4.emiterea avizelor de funcţionare şi a anexelor acestora pentru persoanele fizice sau juridice care prestează activităţi de import, distribuţie dispozitive medicale, protezare, optică medicală, punere în funcţiune, reparare şi mentenanţă dispozitive medicale;5...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 octombrie 2016 in M.Of. 820 din 18-oct-2016

Norma 35/2020 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor ocupaţionale

...poştă electronică comunicată, cel mai târziu la data de 31 mai a fiecărui an, pentru anul calendaristic anterior.
3. Transmiterea informărilor anuale poate fi realizată prin intermediul unui furnizor, situaţia în care administratorul are obligaţia de a indica într-un proces verbal încheiat cu persoana juridică ce prestează serviciile, următoarele informaţii:
a) adresa de poştă electronică la care se transmite informarea;
b) numărul de informări transmise;
c) numele complet al fiecărui participant.
4. Responsabilitatea legală referitoare la informarea participanţilor, precum şi
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 septembrie 2020 in M.Of. 805 bis din 02-sep-2020

Hotarirea 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal

...specială, acordate victimelor traficului de persoane pentru facilitarea reintegrării/reinserţiei sociale a acestora: centre de zi care asigură în principal informare, consiliere, sprijin emoţional şi social în scopul reabilitării şi reintegrării sociale, servicii acordate în comunitate care constau în servicii de asistenţă socială, suport emoţional, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare profesională, reinserţie socială etc.;f)consiliere adresată familiei persoanei private de libertate aflate în custodia sistemului penitenciar privind serviciile......handicap;d)iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;e)asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale;f)elaborează documentaţia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2017 in M.Of. 920 din 23-noi-2017

Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap^1) - Republicare

...asigure pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa independentă;d)să desfăşoare, în colaborare sau în parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, programe de pregătire pentru viaţa de adult;e)să desfăşoare activităţi de informare a tânărului cu handicap în ceea ce priveşte oportunităţile de educaţie, angajare, acces la viaţa familială şi viaţa socială, la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 ianuarie 2008 in M.Of. 1 din 03-ian-2008

Legea 334/2002 privind bibliotecile

...oraşele şi comunele judeţului Ilfov;c)elaborează bibliografia curentă a municipiului Bucureşti, alcătuieşte baze de date şi asigură servicii de informare comunitară.Art. 26Activitatea Bibliotecii Metropolitane Bucureşti este finanţată din bugetul municipiului Bucureşti.Art. 27(1)Bibliotecile judeţene sunt biblioteci de drept public cu personalitate juridică.(2)Bibliotecile judeţene se organizează şi funcţionează în toate municipiile reşedinţă de judeţ, în subordinea consiliilor judeţene.Art. 28Bibliotecile......pentru bibliotecile caselor corpului didactic şi pentru bibliotecile şcolare;b)bibliotecile caselor corpului didactic, biblioteci de drept public fără personalitate juridică, care îndeplinesc funcţii de informare şi documentare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar şi sunt subordonate inspectoratelor şcolare judeţene şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 iunie 2002 in M.Of. 422 din 18-iun-2002

Hotarirea 198/2002 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor - ANSIT

...Art. 1(1)Se înfiinţează Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor - ANSIT, denumită în continuare ANSIT, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin reorganizarea Centrului de Studii şi Cercetări pentru Probleme de Tineret - CSCPT, Agenţiei pentru Cooperare Europeană în Domeniul Tineretului (EUROTIN) şi a Centrului de Informare şi Consultanţă pentru Tineret - "Infotin", care se desfiinţează.(2)Sediul ANSIT este în municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16......natură să asigure optimizarea schimbului de informaţii între instituţiile, structurile neguvernamentale de şi pentru tineret şi alte persoane fizice sau juridice implicate în politica de tineret;8.asigură asistenţă de specialitate pentru implementarea programelor guvernamentale de cooperare internaţională în domeniul tineretului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 martie 2002 in M.Of. 182 din 18-mar-2002

Legea 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării

...apărare şi planificarea integrată a apărării şi coordonează cooperarea politico-militară internaţională.Art. 9Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică coordonează relaţia cu Parlamentul şi activitatea legislativă, asigură asistenţa juridică şi reprezintă interesele Ministerului Apărării în faţa instanţelor de judecată şi a altor organe cu activitate jurisdicţională, asigură relaţiile cu......alte autorităţi publice, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale, îndrumă activitatea de armonizare a actelor normative şi asigură asistenţa juridică pentru încheierea înţelegerilor tehnice în vederea cooperării cu forţele armate străine, conduce activităţile care privesc informarea publică şi mass-media...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 iulie 2006 in M.Of. 654 din 28-iul-2006

Legea 292/2011 asistenţei sociale

...psihoterapie, psihopedagogie, logopedie podologie şi altele asemenea.(2)Serviciile de îngrijire personală pot fi acompaniate de servicii de consiliere socială, juridică şi de informare.Art. 34Categoriile şi tipurile de servicii sociale, activităţile şi funcţiile aferente fiecărui tip de serviciu, precum şi regulamentele-cadru......rezidenţiale cu găzduire pe perioadă determinată care asigură asistenţă, îngrijire şi protecţie;b)centre de zi care asigură în principal informare, consiliere, sprijin emoţional şi social în scopul reabilitării şi reintegrării sociale;c)servicii acordate în comunitate care constau în servicii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 decembrie 2011 in M.Of. 905 din 20-dec-2011

Regulament din 2006 privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară

...3(1)Documentaţiile se întocmesc într-un dosar unic, ce include atât partea tehnică necesară recepţiei cadastrale cât şi actele juridice necesare înscrierii în cartea funciară.(2)După recepţia cadastrală şi înscrierea documentaţiilor în cartea funciară beneficiarului i se eliberează încheierea de carte funciară, extrasul de carte funciară pentru informare şi planul de amplasament şi delimitare a imobilului.Art. 4(1)Realizarea documentaţiilor necesare înscrierii în cartea funciară a actelor......şi/sau faptelor juridice referitoare la imobilele prevăzute la art. 2 alin. (l) literele a), d), e), f), g) şi h) din prezentul regulament...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 decembrie 2006 in M.Of. 1048 din 29-dec-2006

Statut din 2004 al profesiei de avocat

...poziţia fiecăreia dintre părţi;b)de a informa părţile asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, fiindu-i interzis să dea consultaţii juridice;c)de a facilita sau de a intermedia comunicarea între părţi; comunicarea nu necesită prezenţa fizică a părţilor, avocatul putând comunica şi separat cu fiecare dintre acestea, cu informarea lor prealabilă;d)de a redacta propunerea de soluţie sub forma unei tranzacţii, parţiale sau totale, după caz.(3)În......efectuate de avocat în interesul procesual al clientului se estimează anticipat la momentul încheierii contractului şi se desocotesc pe măsura informării documentate a clientului cu privire la cuantumul şi destinaţia lor. Părţile pot suplimenta aceste cheltuieli, pe parcursul derulării contractului, prin...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 ianuarie 2005 in M.Of. 45 din 13-ian-2005