Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1463 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 662.853 acte

Bugetul rectificativ 8/19-nov-2013 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2014/65/UE, Euratom a bugetului rectificativ nr. 8 al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2013

...Orientare.Acesta a fost, în special, utilizat pentru:- cheltuieli de sprijin (indemnizaţii de reprezentare, formare profesională, reuniuni, delegaţii);- cheltuieli privind informarea şi publicarea;- cheltuieli privind tehnologia informaţiei şi telecomunicaţiilor;- contracte de prestări servicii;- subvenţii.Temei juridicRegulamentul (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european......legate de handicapuri sau de boli de tip "dis" - legate de anumite disfuncţii intelectuale şi neurologice).În conformitate cu temeiul juridic, Programul de sprijin pentru politica în domeniul TIC cuprinde următoarele acţiuni:(a) dezvoltarea Spaţiului unic european de informare şi consolidarea...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 19 februarie 2014 in Jurnalul Oficial 49L

Hotarirea 860/1992 privind structura Guvernului Romaniei si a aparatului de lucru al acestuia

...Departamentul pentru Administratia Publica LocalaSecretar de stat, sef al DepartamentuluiDirectia administratie de statDirectia colectivitati localeDirectia control, informare, sintezaDirectia legislatie, studii, relatii externeSecretar general adjunctDirectia resurse financiareDirectia administrativaSectorul relatii cu publiculSectorul sisteme informaticeSecretar general adjunctDirectia analiza si avizare juridicaDirectia evidenta acte normative,secretariatDirectia urmarirea aplicariiactelor normativeSectorul documente secreteSectorul resurse umaneSectorul protocolANEXA Nr......pentru ca Guvernul sa-si poata exercita atributiile legale care ii revin in raporturile cu Curtea Constitutionala;5.efectueaza analiza juridica a memoriilor si petitiilor adresate Guvernului sau primului-minisstru de catre persoane fizice sau persoane juridice;6.asigura activitatea de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 februarie 1993 in M.Of. 21 din 08-feb-1993

Norma 35/2020 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor ocupaţionale

...poştă electronică comunicată, cel mai târziu la data de 31 mai a fiecărui an, pentru anul calendaristic anterior.
3. Transmiterea informărilor anuale poate fi realizată prin intermediul unui furnizor, situaţia în care administratorul are obligaţia de a indica într-un proces verbal încheiat cu persoana juridică ce prestează serviciile, următoarele informaţii:
a) adresa de poştă electronică la care se transmite informarea;
b) numărul de informări transmise;
c) numele complet al fiecărui participant.
4. Responsabilitatea legală referitoare la informarea participanţilor, precum şi
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 septembrie 2020 in M.Of. 805 bis din 02-sep-2020

Ordinul 938/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

...sau, după caz, trasată sau delegată de preşedintele ANMDM.CAPITOLUL IV:Atribuţiile structurilor organizatorice din cadrul ANMDMArt. 11Departamentul juridic este subordonat direct preşedintelui ANMDM, este condus de un şef de departament şi are următoarele atribuţii:1.informarea preşedintelui ANMDM, precum şi a tuturor şefilor de departament/structuri organizatorice cu privire la apariţia, modificarea, completarea actelor normative aplicabile......de activităţi de import, distribuţie dispozitive medicale;4.emiterea avizelor de funcţionare şi a anexelor acestora pentru persoanele fizice sau juridice care prestează activităţi de import, distribuţie dispozitive medicale, protezare, optică medicală, punere în funcţiune, reparare şi mentenanţă dispozitive medicale;5...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 octombrie 2016 in M.Of. 820 din 18-oct-2016

Directiva 2121/27-nov-2019 de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce priveşte transformările, fuziunile şi divizările transfrontaliere

...putea decide, de asemenea, că raportul expertului independent cerut de prezenta directivă trebuie să fie făcut public.(13)În scopul informării asociaţilor şi angajaţilor săi, societatea care efectuează operaţiunea transfrontalieră ar trebui să întocmească un raport pentru aceştia. Raportul ar trebui să explice şi să justifice aspectele juridice şi economice din propunerea de operaţiune transfrontalieră şi implicaţiile operaţiunii transfrontaliere propuse pentru angajaţi. În special, raportul ar trebui să......să se asigure că drepturile angajaţilor de a fi informaţi şi consultaţi în contextul operaţiunilor transfrontaliere sunt pe deplin respectate. Informarea şi consultarea angajaţilor în contextul operaţiunilor transfrontaliere ar trebui efectuate conform cadrului juridic prevăzut în Directiva 2002/14/CE, şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 12 decembrie 2019 in Jurnalul Oficial 321L

Regulamentul 411/29-nov-2018 de completare a Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru stabilirea cerinţelor tehnice privind instituirea, gestionarea şi menţinerea registrului central electronic în domeniul serviciilor de plată şi privind accesul la informaţiile conţinute de acesta

...aplicaţia registrului efectuează validarea datelor pentru fiecare dintre următoarele câmpuri:a)în cazul instituţiilor de plată, al persoanelor fizice sau juridice care beneficiază de o derogare în temeiul articolului 32 din Directiva (UE) 2015/2366, al prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi, al instituţiilor emitente de monedă electronică, al persoanelor juridice care beneficiază de o derogare în temeiul articolului 9 din Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European şi a Consiliului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 martie 2019 in Jurnalul Oficial 73L

Hotarirea 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal

...specială, acordate victimelor traficului de persoane pentru facilitarea reintegrării/reinserţiei sociale a acestora: centre de zi care asigură în principal informare, consiliere, sprijin emoţional şi social în scopul reabilitării şi reintegrării sociale, servicii acordate în comunitate care constau în servicii de asistenţă socială, suport emoţional, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare profesională, reinserţie socială etc.;f)consiliere adresată familiei persoanei private de libertate aflate în custodia sistemului penitenciar privind serviciile......handicap;d)iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;e)asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale;f)elaborează documentaţia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2017 in M.Of. 920 din 23-noi-2017

Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap^1) - Republicare

...asigure pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa independentă;d)să desfăşoare, în colaborare sau în parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, programe de pregătire pentru viaţa de adult;e)să desfăşoare activităţi de informare a tânărului cu handicap în ceea ce priveşte oportunităţile de educaţie, angajare, acces la viaţa familială şi viaţa socială, la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 ianuarie 2008 in M.Of. 1 din 03-ian-2008

Legea 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării

...apărare şi planificarea integrată a apărării şi coordonează cooperarea politico-militară internaţională.Art. 9Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică coordonează relaţia cu Parlamentul şi activitatea legislativă, asigură asistenţa juridică şi reprezintă interesele Ministerului Apărării în faţa instanţelor de judecată şi a altor organe cu activitate jurisdicţională, asigură relaţiile cu......alte autorităţi publice, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale, îndrumă activitatea de armonizare a actelor normative şi asigură asistenţa juridică pentru încheierea înţelegerilor tehnice în vederea cooperării cu forţele armate străine, conduce activităţile care privesc informarea publică şi mass-media...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 iulie 2006 in M.Of. 654 din 28-iul-2006

Legea 334/2002 privind bibliotecile

...oraşele şi comunele judeţului Ilfov;c)elaborează bibliografia curentă a municipiului Bucureşti, alcătuieşte baze de date şi asigură servicii de informare comunitară.Art. 26Activitatea Bibliotecii Metropolitane Bucureşti este finanţată din bugetul municipiului Bucureşti.Art. 27(1)Bibliotecile judeţene sunt biblioteci de drept public cu personalitate juridică.(2)Bibliotecile judeţene se organizează şi funcţionează în toate municipiile reşedinţă de judeţ, în subordinea consiliilor judeţene.Art. 28Bibliotecile......pentru bibliotecile caselor corpului didactic şi pentru bibliotecile şcolare;b)bibliotecile caselor corpului didactic, biblioteci de drept public fără personalitate juridică, care îndeplinesc funcţii de informare şi documentare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar şi sunt subordonate inspectoratelor şcolare judeţene şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 iunie 2002 in M.Of. 422 din 18-iun-2002