Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 711 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 593.433 acte

Protocol din 29-oct-2004 PROTOCOALELE ŞI ANEXELE I ŞI II LA TRATATUL DE INSTITUIRE A UNEI CONSTITUŢII PENTRU EUROPA

...la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice:TITLUL I:INFORMATII DESTINATE PARLAMENTELOR NATIONALEArt. 1Documentele de consultare ale Comisiei (carti verzi, carti albe si comunicari) se transmit direct de Comisie parlamentelor nationale cu ocazia publicarii acestora. De asemenea, Comisia transmite parlamentelor nationale programul legislativ anual, precum si orice alt instrument de programare legislativa sau de strategie politica, în acelasi timp în care le transmite......respectarea principiilor subsidiaritatii si proportionalitatii definite de articolul I-11 din Constitutie.Art. 2Înainte de a propune un act legislativ european, Comisia procedeaza la consultari extinse. Daca este cazul, consultarile trebuie sa aiba în vedere dimensiunea regionala si locala a...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 16 decembrie 2004 in Jurnalul Oficial 310C

Tratat din 25-mar-1957 DE INSTITUIRE A COMUNITĂŢII EUROPENE A ENERGIEI ATOMICE VERSIUNE CONSOLIDATĂ

...la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice:TITLUL I:INFORMAŢII DESTINATE PARLAMENTELOR NAŢIONALEArt. 1Documentele de consultare ale Comisiei (cărţi verzi, cărţi albe şi comunicări) se transmit direct de Comisie parlamentelor naţionale la data publicării acestora. De asemenea, Comisia transmite parlamentelor naţionale şi programul legislativ anual, precum şi orice alt instrument de programare legislativă sau de strategie politică, simultan cu transmiterea acestora Parlamentului European şi......13)În condiţiile şi respectând procedura stabilită de Parlamentul European şi de Consiliu, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura legislativă ordinară şi după consultarea instituţiilor în cauză, toate indemnizaţiile, salariile şi retribuţiile plătite de Uniune funcţionarilor şi altor agenţi ai...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 26 octombrie 2012 in Jurnalul Oficial 327C

Acord din 21-mar-2014 de asociere între Uniunea Europeana si Comunitatea Europeana a Energiei Atomice si statele membre ale acestora, pe de o parte, si Ucraina, pe de alta parte

...acord şi cu excepţia cazului în care partea importatoare ridică o obiecţie explicită şi solicită confirmare sau informaţii suplimentare sau consultări şi/sau verificări, fiecare parte adoptă, fără întârzieri nejustificate, măsurile legislative şi administrative necesare pentru a permite desfăşurarea schimburilor comerciale pe baza literei (a) de la prezentul alineat.(2)B. Recunoaşterea......Ucrainei să îşi modifice legislaţia în mod corespunzător.Ar trebui asigurat nivelul de cooperare necesar pentru a facilita transmiterea documentelor legislative la cererea uneia dintre părţi.În acest scop, fiecare parte notifică celeilalte părţi punctele sale de contact. De asemenea, părţile...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 29 mai 2014 in Jurnalul Oficial 161L

Hotarirea 45/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului

...România să recâştige încrederea investitorilor prin:- stabilizarea cadrului legislativ, administrativ şi fiscal;- respectarea de către autorităţi a pachetului de măsuri legislative adoptate;- liberalizarea treptată a pieţelor de energie electrică şi gaz, concomitent cu adoptarea şi implementarea măsurilor legislative de protecţie a consumatorului vulnerabil;- introducerea, în urma consultărilor cu companiile din domeniu, a unei contribuţii suplimentare pe veniturile suplimentare obţinute de companiile producătoare de gaze naturale în urma...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 decembrie 2012 in M.Of. 877 din 21-dec-2012

Hotarirea 215/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012-2015

...de mare corupţie şi la nivel local (BM 3 şi 4)
Măsura 3.1.1
Asigurarea stabilităţii şi predictibilităţii cadrului legislativ material şi procesual penal anticorupţie
Nr. de proiecte de acte normative anticorupţie elaborate de MJ cu consultarea DNA şi PÎCCJ
Nr. de propuneri formulate de DNA şi PÎCCJ preluate în forma finală a actului normativ
Nr. de
......avize emise de MJ pentru proiectele legislative elaborate de alţi iniţiatori
Acte normative anticorupţie adoptate
Articole de presă
Evaluări independente
Adoptarea de modificări legislative fără consultarea DNA
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 martie 2012 in M.Of. 202 din 27-mar-2012

Buget din 12-dec-2012 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2013/102/UE, Euratom a bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2013

...iniţiative în legătură cu societatea informaţională.Aceste acţiuni constau, printre altele, în pregătirea unor analize şi rapoarte privind progresele înregistrate, consultarea părţilor interesate şi a publicului, pregătirea unor propuneri legislative, monitorizarea aplicării legislaţiei, precum şi traducerea notificărilor şi consultărilor în temeiul articolului 7 din Directiva 2002/21/CE.Acest credit este destinat să acopere, în special, contracte pentru rapoarte...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 8 martie 2013 in Jurnalul Oficial 66L

Regulamentul 1725/23-oct-2018 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Regulamentului (Ce) nr. 45/2001 şi a Deciziei nr. 1247/2002/CE

...depună eforturi pentru a consulta Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor. Comisia ar trebui să aibă obligaţia de a organiza o consultare în urma adoptării de acte legislative sau în cursul acţiunilor de pregătire a actelor delegate şi a actelor de punere în aplicare, astfel cum sunt definite......interes public, inclusiv prelucrarea unor astfel de date în legătură cu protecţia socială şi sănătatea publică.SECŢIUNEA 5:Informare şi consultare legislativăArt. 41:Informare şi consultare(1)Instituţiile şi organele Uniunii informează Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor în cazul elaborării...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 21 noiembrie 2018 in Jurnalul Oficial 295L

Decizia 290/16-dec-2015 privind măsurile de ajutor puse în aplicare de Verband der deutschen Milchwirtschaft e.V. în legătură cu Legea privind laptele şi grăsimea SA.35484 (2013/C) [ex SA.35484 (2012/NN)]

...din contribuţiile membrilor).(32)Potrivit Germaniei, printre responsabilităţile VDM se numără, în special:- protejarea şi promovarea intereselor sectorului produselor lactate;- consultarea cuprinzătoare cu privire la toate problemele din sectorul produselor lactate, atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional;- reprezentarea intereselor din sectorul produselor lactate pe parcursul procesului legislativ în raport cu ministerele, organismele parlamentare, comitetele şi grupurile de lucru din cadrul asociaţiilor şi organizaţiilor tehnice de la nivel......pentru îndeplinirea sarcinilor.(130)Guvernele landurilor colectează taxa pe lapte în consultare cu asociaţia landului în cauză. Cu toate acestea, "consultarea" reprezintă o formă de participare semnificativ mai slabă decât "acordul". În timp ce "acordul" înseamnă că este necesar ca un...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 4 martie 2016 in Jurnalul Oficial 59L

Regulament din 2005 Regulamentul Senatului

...Senatului şi cu avizul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări;f)dispune difuzarea proiectelor de lege, a propunerilor legislative sau a rapoartelor comisiilor tuturor senatorilor, după îndeplinirea cerinţei prevăzute la lit. e) şi publicarea acestora pe site-ul Senatului;g)stabileşte, cu consultarea preşedinţilor comisiilor, repartizarea proiectelor de lege şi a iniţiativelor legislative către comisii pentru amendamente, avize şi întocmirea rapoartelor, precum şi termenul pentru fiecare dintre acestea;h)întocmeşte proiectul ordinii de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 octombrie 2005 in M.Of. 948 din 25-oct-2005

Hotarirea 699/2004 pentru aprobarea Strategiei actualizate a Guvernului României privind accelerarea reformei în administraţia publică, 2004-2006

...legislaţiei secundare necesare implementării prevederilor din strategia privind procesul de descentralizare şi deconcentrare în condiţiile stabilităţii, concordantei, corelării în procesul legislativ care sa se bazeze pe consultarea sistematica a administraţiei publice locale şi care sa conducă la consolidarea sistemului administrativ descentralizat;f.Stabilirea unor mecanisme şi proceduri......de la cetăţeni.In cazul reformei funcţiei publice:GR - "îmbunătăţirea managementului funcţiei publice" - scopul reformei funcţiei publice;OS - "Adaptarea cadrului legislativ şi instituţional privind managementul funcţiei publice";IP1 - gradul de satisfacere a cetăţenilor fata de serviciile prestate de funcţionarii publici...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 iunie 2004 in M.Of. 542 bis din 17-iun-2004