Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 737 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 685.186 acte

Decizia 94/271/CE, Euratom/24-mar-1994 privind consultarea şi deschiderea către public a documentelor de arhivă referitoare la negocierile pentru încheierea tratatelor de la Roma şi la negocierile pentru constituirea Comunităţii Politice Europene şi a Comitetului Interimar pentru Piaţa Comună şi pentru Euratom

...Europene".Publicat în Editia Speciala a Jurnalului Oficial cu numarul 0 din data de 1 ianuarie 2007
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Regulamentul 456/19-mar-2018 privind etapele procedurale ale procesului de consultare pentru stabilirea statutului de aliment nou în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European şi al Consiliului privind alimentele noi

...11.2001, p. 67).
Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 77L din data de 20 martie 2018
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 20 martie 2018 in Jurnalul Oficial 77L

Tratat din 2005 dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg

...se înlocuieşte cu următorul text:"(2) Comitetul este compus din patruzeci şi unu de membri, numiţi de către Consiliu după consultarea Comisiei."TITLUL II: ALTE ADAPTĂRIArt. 13Ultima teză din alineatul (1) al articolului III-157 din Constituţie se înlocuieşte cu următorul text:"Cu privire la restricţiile existente în conformitate cu legislaţia internă în Bulgaria, Estonia şi Ungaria, data de referinţă este 31 decembrie 1999."Art. 141. Alineatul (1) al articolului......eventualele modificări."ANEXA IV: Lista menţionată la articolul 17 din Protocol: adaptări suplimentare la actele adoptate de instituţiiAGRICULTURĂA. LEGISLAŢIA AGRICOLĂ(1) Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa partea III titlul III capitolul III secţiunea 4 - Agricultură şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 iunie 2005 in M.Of. 465 din 01-iun-2005

Ordonanta urgenta 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009

...ce va promova la rândul său stabilitatea bancară.22.Deşi sistemul bancar este stabil şi sănătos în prezent, vom amenda legislaţia bancară şi pe cea privind procedura de lichidare, după consultări cu FMI, pentru a putea răspunde într-o manieră rapidă şi eficientă în eventualitatea în care o bancă se confruntă......a asigura o linie de credit de la Guvern (paragraful 23)
Obiectiv structural
30 august 2009
9. Aprobarea amendamentelor la legislaţia bancară şi la legislaţia de lichidare pentru a consolida cadrul de închidere a băncilor, în consultare cu FMI (paragraful 22
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 septembrie 2009 in M.Of. 629 din 22-sep-2009

Ordinul 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi

...1)Cerinţe minime:1.FSS/CR completează dosarul personal al beneficiarului alte documente prevăzute de standardele de calitate sau de legislaţia în vigoare.2.Beneficiarul sau reprezentantul său legal poate consulta dosarul personal, la solicitare.3.Consultarea dosarului personal de către o persoană din sistemul de protecţie/asistenţă socială se face în prezenţa personalului cu atribuţii din......Cerinţe minime:1.FSS/LP completează dosarul iniţial al beneficiarului cu alte documente prevăzute de standardele de calitate sau de legislaţia în vigoare.2.FSS păstrează dosarele personale ale beneficiarilor în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate.3.Beneficiarul sau reprezentantul său...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 februarie 2019 in M.Of. 100 bis din 08-feb-2019

Regulamentul 2139/04-iun-2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condiţiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanţial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice şi pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu

...a institui şi a menţine starea bună a ecosistemelor forestiere;
(h) luarea în considerare a aspectelor sociale (inclusiv conservarea peisajului, consultarea părţilor interesate în conformitate cu termenele şi condiţiile prevăzute de legislaţia naţională);
(i) evaluarea riscurilor legate de păduri, inclusiv a riscurilor de incendii forestiere şi de apariţie a unor focare de
......măsurile aplicate pentru a menţine starea bună a ecosistemelor forestiere;
(g) luarea în considerare a aspectelor sociale (inclusiv conservarea peisajului, consultarea părţilor interesate în conformitate cu termenele şi condiţiile prevăzute de legislaţia naţională);
(h) evaluarea riscurilor legate de păduri, inclusiv a
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 9 decembrie 2021 in Jurnalul Oficial 442L

Ordonanta urgenta 195/2005 privind protecţia mediului

...autorităţilor publice interesate de efectele implementării planurilor şi programelor, luarea în considerare a raportului de mediu şi a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional şi asigurarea informării asupra deciziei luate;31.evaluarea impactului asupra mediului - proces menit să identifice, să descrie şi să stabilească, în funcţie de fiecare caz şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectele directe şi indirecte, sinergice, cumulative, principale şi secundare ale unui proiect asupra sănătăţii oamenilor şi a mediului......şi echilibrat ecologic, garantând în acest scop:a)accesul la informaţia privind mediul, cu respectarea condiţiilor de confidenţialitate prevăzute de legislaţia în vigoare;b)asocierea în organizaţii pentru protecţia mediului;c)consultarea în procesul de luare a deciziilor privind dezvoltarea politicii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 decembrie 2005 in M.Of. 1196 din 30-dec-2005

Legea 205/2012 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 9 iunie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 27 iunie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 14 septembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 29 septembrie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 2 decembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 19 decembrie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 28 februarie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar International din 21 martie 2012, şi a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 22 iunie 2012

...a realizat cu o marjă semnificativă de 0,7% din PIB. Inflaţia a reintrat în intervalul interior al mecanismului de consultare pe inflaţie.- Criterii structurale de referinţă Am finalizat analiza portofoliului de investiţii şi preconizăm finalizarea activităţii de prioritizare a investiţiilor înainte de şedinţa Consiliului director. De asemenea, vom aproba legislaţia privind reforma guvernanţei corporatiste a întreprinderilor cu capital de stat (ÎS). Totuşi, progresul nu a fost corespunzător şi în celelalte......şi efectele acestuia asupra rezultatelor de pe piaţa muncii. Implementarea Codului de dialog social a stagnat datorită prelungirii procesului de consultare cu partenerii sociali în privinţa definirii sectoarelor pentru negocierea contractelor colective de muncă. Vom facilita consultarea tripartită pentru a ajunge...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2012 in M.Of. 790 din 23-noi-2012

Hotarirea 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot

...conformitate cu art. 30-33;h)practicile profesionale sigure, în scopul reducerii la minimum a expunerii la zgomot.SECŢIUNEA 6:Consultarea şi participarea lucrătorilorArt. 29Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora la aplicarea prevederilor prezentei hotărâri trebuie să se desfăşoare în conformitate cu legislaţia naţională care transpune Directiva 89/391/CEE şi trebuie să se refere, în special, la următoarele:a)evaluarea riscurilor şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 mai 2006 in M.Of. 380 din 03-mai-2006

Regulament din 2009 de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor

...iniţiator, cheltuielile pentru bunurile necesare desfăşurării propriei activităţi;u)contribuie la coordonarea activităţii comitetelor sectoriale;v)participă la conferinţe, seminarii, consultări de specialitate, naţionale şi internaţionale, la propunerea directorului general şi cu aprobarea CNFPA;w)îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi alte sarcini stabilite de preşedinte şi/sau de directorul general.Art. 29Direcţia pentru standarde ocupaţionale......a parteneriatului în domeniul calificărilor;c)colaborează cu comitetele sectoriale;d)promovează şi implementează proiecte în conformitate cu prevederile contractuale, legislaţia naţională şi internaţională, desfăşurând şi activităţi de management;e)organizează echipe de management de proiect pentru CNFPA, îngrijindu-se de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 septembrie 2009 in M.Of. 643 din 30-sep-2009