Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 702 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.834 acte

Decizia 504/2019 [A] asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională între prim-ministru, pe de o parte, şi Preşedintele României, pe de altă parte

...şi să depăşească crizele cu seninătate.5.7. Având în vedere că funcţia de ministru este una politică, informările şi consultările reciproce dintre prim-ministru şi Preşedinte au preponderent natură politică. În cadrul lor între cele două autorităţi publice pot apărea divergenţe. Toate aceste interacţiuni însă nu sunt de natură juridică, ci eminamente politică. Nu e mai puţin adevărat că interacţiuni politice între diverşi actori (Preşedinte, prim-ministru, parlamentari, partide politice......mod diferit în cadrul altor tipuri de interacţiuni politice ori sociale.6.4. Absenţa dialogului politic nu poate fi suplinită juridic. Indiferent cât de detaliat ar fi putut fi redactată Constituţia României sau oricât de generică este percepută reglementarea sa, ea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 octombrie 2019 in M.Of. 801 din 03-oct-2019

Hotarirea 25/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social

...acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.CAPITOLUL I:Dispoziţii generale şi principalele funcţii şi atribuţiiArt. 1(1)Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social, denumit în continuare ministerul, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, în scopul constituirii şi promovării unui cadru riguros şi organizat de consultări publice cu societatea civilă şi coordonării activităţilor din domeniul dialogului social.(2)Ministerul realizează politicile naţionale, corelate cu cele la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 ianuarie 2017 in M.Of. 52 din 18-ian-2017

Legea 7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare - Republicată

...redate şi arhivate sub formă de înregistrări, pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automată a datelor. Acestea au aceleaşi efecte juridice şi forţă probantă echivalentă cu cea a înscrisurilor în baza cărora au fost înregistrate.(4)Administrarea bazei de date prevăzute la alin. (3) se realizează de către Agenţia Naţională şi oficiile teritoriale. Consultarea situaţiei cadastral-juridice a unui imobil înregistrat în baza de date se poate face de către orice persoană utilizând datele de identificare ale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 septembrie 2015 in M.Of. 720 din 24-sep-2015

Codul Silvic din 2008 (Legea nr. 46/2008) - Republicare

...întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, precum şi de îngrijire a arboretelor se realizează de ocoale silvice sau de către persoane juridice atestate în condiţiile legii.(6)Regulamentul şi criteriile de atestare a persoanelor juridice prevăzute la alin. (5) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, cu consultarea asociaţiilor şi organizaţiilor profesionale şi a structurilor asociative ale autorităţilor locale.Art. 31Modalităţile de producere, de comercializare şi de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 august 2015 in M.Of. 611 din 12-aug-2015

Buget din 12-dec-2018 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2019/333 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2019

...la sediile centrale ale instituţiilor sau la birourile externe) (experţii sunt rambursaţi pe baza deciziilor adoptate de Comisie).Studii şi consultări:- cheltuieli aferente studiilor şi consultanţei de specialitate încredinţate prin contract unor experţi de înaltă calificare (persoane fizice sau juridice), în măsura în care personalul de care dispune Comisia nu permite realizarea directă a acestora;- achiziţionarea de studii deja efectuate......Uniunii privind durabilitatea în legislaţia Uniunii şi de a oferi baza pentru utilizarea acestui sistem de clasificare în diferite cadre juridice, cum ar fi cel referitor la standardele prudenţiale bancare. De asemenea, Comisia va înfiinţa un grup de experţi tehnici pentru...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 7 martie 2019 in Jurnalul Oficial 67L

Ordonanta urgenta 195/2005 privind protecţia mediului

...plante şi animale vii din flora şi fauna sălbatică, fără acordul eliberat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului cu consultarea Academiei Române şi, după caz, a autorităţii centrale pentru sănătate;13.obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a îmbunătăţi performanţele tehnologice în scopul reducerii emisiilor şi de a nu pune în exploatare instalaţiile ale căror emisii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 decembrie 2005 in M.Of. 1196 din 30-dec-2005

Intelegere din 22-dec-1994 PRIVIND REGULILE ŞI PROCEDURILE DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR

...cererile de consultări de acest tip sunt notificate OSL şi consiliilor şi comitetelor competente de către membrul care cere deschiderea consultărilor. Fiecare cerere de consultări trebuie depusă în scris şi motivată; ea va identifica măsurile obiect al litigiului şi temeiul juridic al plângerii.(5)În cursul consultărilor angajate în conformitate cu dispoziţiile unui acord vizat, înainte de a continua acţiunea în...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Legea 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale

...de către ministrul justiţiei;d)reprezintă Camera în relaţiile cu terţii la nivelul circumscripţiei Curţii de apel;e)întocmeşte documentarea juridică şi asigură consultarea şi informarea curentă a notarilor publici;f)ţine evidenţa veniturilor şi cheltuielilor Camerei şi a contribuţiei membrilor săi;g)procură...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 mai 1995 in M.Of. 92 din 16-mai-1995

Directiva 2000/12/CE/20-mar-2000 privind iniţierea şi exercitarea activităţii instituţiilor de credit

...participaţie devine o filială a achizitorului sau intră sub controlul acestuia, evaluarea achiziţiei respective trebuie să se facă sub rezerva consultărilor menţionate la articolul 12.(3)Statele membre solicită oricărei persoane fizice sau juridice care îşi propune să vândă, direct sau indirect, participaţia calificată pe care o deţine la o instituţie de credit, să......care guvernează orice acord sau contract necesar punerii în aplicare a compensării contractuale;(iii)orice instituţie de credit trebuie să dispună de proceduri care să asigure că valabilitatea juridică a contractelor sale de compensare este verificată permanent, în lumina posibilelor modificări...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Legea 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică

...arhivarea documentelor în formă electronicăParlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Prezenta lege stabileşte regimul juridic aplicabil creării, conservării, consultării şi utilizării documentelor în formă electronică arhivate sau care urmează a fi arhivate într-o arhivă electronică.Art. 2Operaţiunile......g)sistem electronic de arhivare - sistemul informatic destinat colectării, stocării, organizării şi catalogării documentelor în formă electronică în scopul conservării, consultării şi redării acestora;h)titular al dreptului de dispoziţie asupra documentului - persoana fizică sau juridică proprietară sau, după caz, emitentă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 mai 2007 in M.Of. 345 din 22-mai-2007