Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4578 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.301 acte

Norme Metodologice din 2008 privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71

...Norvegia; CH = Elveţia.(2)A se indica numele în ordinea statutului civil;(3)A se indica prenumele în ordinea statului civil;(4)A se indica statul;(5)Numai dacă instituţia destinatară este o instituţie din Belgia, Franţa, Grecia, Liechtenstein sau Elveţia, a se indica riscul acoperit utilizând următoarele coduri: N = prestaţii în natură, E = prestaţii în bani(6)Pentru nevoile instituţiilor din Franţa şi Letonia.(7)A se completa......SE = Suedia; UK = Regatul Unit al Marii Britanii; LI = Liechtenstein; NO = Norvegia; CH = Elveţia.(2)Menţionaţi numele complet conform statutului civil.(3)Menţionaţi prenumele conform statutului civil.(4)Pentru resortisanţii italieni, indicaţi «codul fiscal».Pentru instituţiile malteze, indicaţi numărul cardului de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 septembrie 2008 in M.Of. 648 din 11-sep-2008

Ordonanta urgenta 80/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

...119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare, în scopul corelării dispoziţiilor acesteia cu noul Cod civil, aşa cum prevede Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil,ţinând seama de faptul că factorii menţionaţi privesc necesitatea îndeplinirii etapelor stabilite prin Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 septembrie 2011 in M.Of. 694 din 30-sep-2011

Ordinul 142/2010 privind condiţiile şi cerinţele de atribuire a codurilor numerice de identificare a numelor unităţilor de producţie a explozivilor de uz civil

...ORDIN nr. 142 din 30 iunie 2010 privind condiţiile şi cerinţele de atribuire a codurilor numerice de identificare a numelor unităţilor de producţie a explozivilor de uz civilŢinând cont de faptul că, potrivit art. 26 alin. (1) pct. 16 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi......9 din Hotărârea Guvernului nr. 519/2009 privind instituirea unui sistem de identificare unică şi trasabilitate a explozivilor de uz civil, condiţiile şi cerinţele de atribuire a codurilor unităţilor de producţie de pe teritoriul României se stabilesc prin ordin al ministrului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 iulie 2010 in M.Of. 469 din 08-iul-2010

Ordinul 2034/C/2011 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

...urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil,în conformitate cu art. 33 din Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/1999, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând seama de prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 octombrie 2011 in M.Of. 731 din 18-oct-2011

Ordinul 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

...altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului sau ale altor documente, prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumit în continuare noul Cod Civil, cum ar fi: contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participaţiune, contractul de închiriere, contractul de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 aprilie 2015 in M.Of. 234 din 06-apr-2015

Cod din 2013 al REŢELEI PENTRU SISTEMUL NAŢIONAL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE

...92Forţa majoră, drepturile şi responsabilităţile OTS precum şi ale UR în caz de forţă majoră sunt cele prevăzute de Codul civil.SECŢIUNEA 21:Măsurarea gazelor naturale în punctele de intrare/ieşire în/din SNTArt. 93(1)Măsurarea gazelor naturale se......utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi în Codul reţelei, aprobat prin Ordin al preşedintelui ANRE.(2)Prevederile prezentului contract sunt completate cu prevederile din Codul civil, Legea energiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 martie 2013 in M.Of. 171 bis din 29-mar-2013

Decretul 131/1949 pentru modificarea art. 309, 311, 312, 313 si 314 din codul civil

...DECRET nr. 131 din 1 aprilie 1949 pentru modificarea art. 309, 311, 312, 313 şi 314 din codul civilPREZIDIUL MARII ADUNARI NATIONALE A REPUBLICII POPULARE ROMANEIn temeiul art. 44, pct. 2 si art. 45 din Constitutia Republicii......Nr. 287 din 1 Aprilie 1949,Emite urmatorul decret:Articol unic1.Art. 309, 311, 312, 313 si 314 din codul civil vor avea urmatorul cuprins:"Art. 309Adoptiunea nu se poate face decat interesul celui adoptat.Nu pot fi adoptati...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 aprilie 1949 in B.Of. 15 din 02-apr-1949

Hotarare Arbitrala 1/2012 având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată şi cuantumul acesteia

...după modificările acestui text normativ şi că dispoziţiile art. 1.523 şi 1.535 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare (Codul civil), prevăd numai dobânda legală, nu şi penalităţi, cu cheltuieli de judecată.Din actele şi lucrările dosarului, completul de arbitri...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 februarie 2012 in M.Of. 135 din 27-feb-2012

Reglementari din 2012 AERONAUTICE CIVILE ROMÂNE RACR-CPPZI ''Cerinţe privind proiectarea procedurilor de zbor instrumental'', ediţia 1/2011

...1.Activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional este reglementată prin Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul aerian civil), prin actele normative interne din domeniu, precum şi în conformitate cu prevederile Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 februarie 2012 in M.Of. 117 din 15-feb-2012

Norma din 2011 privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002

...de bunuri şi prestările de servicii destinate uzului personal al membrilor forţei Statelor Unite ale Americii în România, al personalului civil care însoţeşte forţa şi al membrilor lor de familie.(6)Potrivit art. 143 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii către un alt stat......stat membru NATO, altul decât statul membru de destinaţie, pentru utilizarea de către forţele în cauză sau de către personalul civil care le însoţeşte sau pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor lor atunci când forţele respective participă la o acţiune comună de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 august 2011 in M.Of. 597 din 24-aug-2011