Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 6975 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 610.730 acte

Ordinul 1431/2000 pentru aprobarea formularisticii necesare in vederea aplicarii Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe, cu modificarile si completarile ulterioare

...Nume ....................
Iniţiala tatălui .....
Prenume
..............
Cod numeric personal
.........
- 1.2
Judeţ ....................
Sector ............
- 1.3
Localitate ....................
- 1.4
Stradă ....................
Nr. ..................
Bloc ............
Scara ......
Cod poştal .......
Etaj .........
Ap ............
- 1.5
Telefon ....................
Fax .................
Email ............
- 2.
Cod CAEN ........................
Cod statistic SIRUES ........................
- 3. Felul activităţii- 3.1. Comerciale- 3.11 Fapte de comertAutorizaţie nr ........... data ....../...../......... organ emitent ....................................................................................Nr. înmatriculare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 decembrie 2000 in M.Of. 650 din 12-dec-2000

Ghid de finantare din 2013 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

...Între părţile semnatare:Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, reprezentată legal prin domnul .......... - preşedinte, în calitate de distribuitor, denumită în continuare AFM,şiSocietatea Comercială .......... - S.A./S.R.L., cu sediul social în .........., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul .......... cu nr......de ordine ...../...../.........., cod de identificare fiscală .........., reprezentată legal prin .......... - administrator/director general, care împuterniceşte pe .........., în calitate de colector validat, denumit în continuare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 mai 2013 in M.Of. 274 din 15-mai-2013

Hotarirea 485/2000 privind infiintarea Societatii Comerciale ''Termogal'' - S.A. Galati si fuzionarea acesteia cu Societatea Comerciala ''Sidex'' - S.A. Galati

...Termogal" - S.A. Galaţi.(2)În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte documente emanând de la societate denumirea societăţii comerciale va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de iniţialele "S.A.", sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal.Art. 2:Forma juridică a societăţii comercialeSocietatea Comercială "Termogal" - S.A. Galaţi, denumită în continuare societate comercială, este persoană juridică română, având forma juridică de societate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 iunie 2000 in M.Of. 290 din 27-iun-2000

Ordinul 389/2004 privind organizarea şi funcţionarea Registrului Naţional al Armelor

...de operaţiuni cu arme şi muniţii- autoritatea emitentă- denumirea armurierului (beneficiar al importului de arme şi muniţii)- adresa- telefon/fax- codul unic a înregistrare a armurierului- numărul licenţei- data înregistrării- emitent- număr de înregistrare al avizului- autoritatea care a dat avizul- denumirea comercială a mărfii- cantitatea de arme şi calibrul- date de identificare ale armelor (unde este cazul)- cantitatea de muniţie şi calibrul......pentru efectuarea de operaţiuni cu arme şi muniţii- autoritatea emitentă- denumirea armurierului (furnizor de arme şi muniţii)- adresa- telefon/fax- codul unic a înregistrare a armurierului- numărul licenţei- data înregistrării- emitent- număr de înregistrare al avizului- autoritatea care a dat avizul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 februarie 2005 in M.Of. 107 din 02-feb-2005

Ordinul 170/2003 privind acordarea titlului de parc industrial Asocierii în participaţiune ''Parc Industrial Botoşani''

...emite prezentul ordin.Art. 1Se acordă titlul de parc industrial asocierii în participaţiune alcătuite din următorii membri:a)Societatea Comercială "Electromining" - S.A., având numărul de înregistrare la Oficiul registrului comerţului J07/188/1999, codul unic de înregistrare R 12070484, sediul social în municipiul Botoşani, Calea Naţională nr. 6 bis, judeţul Botoşani;b)Societatea Comercială "Electrocontact" - S.A., având numărul de înregistrare la Oficiul registrului comerţului J07/88/1991, codul unic de înregistrare R 607321...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 iunie 2003 in M.Of. 394 din 06-iun-2003

Hotarirea 282/1998 privind infiintarea societatilor comerciale

...capitalul social, din care cel efectiv varsat, potrivit ultimul bilant contabil aprobat, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.ARTICOLUL 2:Forma juridica a societatii comercialeSocietatea comerciala este persoana juridica romana cu capital social initial integral de stat, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni. Aceasta...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 iunie 1998 in M.Of. 217 din 15-iun-1998

Norma din 2006 de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare

...plată a acestor bunuri;c)scoaterea bunurilor din regimul de antrepozit TVA de către proprietarul acestora, independent de orice tranzacţie comercială, în cadrul:1.unui transfer menţionat la art. 128 alin. (10) din Codul fiscal, sau2.transportului sau expedierii acestor bunuri în afara Comunităţii, efectuate de către proprietar sau în contul acestuia.(7......În cazul în care, independent de o tranzacţie comercială, bunurile sunt scoase din regimul de antrepozit de TVA de către proprietar sau în contul acestuia şi rămân în România...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 decembrie 2006 in M.Of. 1046 din 29-dec-2006

Directiva 2005/29/CE/11-mai-2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piaţa internă faţă de consumatori şi de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE şi 2002/65/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului (''Directiva privind practicile comerciale neloiale'')

...în considerare, de asemenea, în vederea cerinţelor în materie de diligentă profesională în sectorul respectiv. Controlul exercitat de responsabilii de coduri la nivel naţional sau comunitar pentru a elimina practicile comerciale neloiale poate evita recurgerea la o acţiune administrativă sau judiciară şi, în consecinţă, ar trebui încurajat. În vederea asigurării unui......furnizarea unui produs către consumatori;(e)"a denatura în mod semnificativ comportamentul economic al consumatorilor" înseamnă a folosi o practică comercială pentru a afecta apreciabil abilitatea consumatorului de a lua o decizie în cunoştinţă de cauză, determinându-l astfel să ia...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Ordinul 6312/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare, declaraţiei vamale în detaliu şi exemplarelor de control T5R

...prin aplicarea semnăturii şi ştampilei.11.În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2), respectiv art. 204 alin. (2) din Codul vamal al României pentru declararea sumară se pot folosi documente care conţin informaţii comerciale, portuare sau de transport, cu condiţia ca acestea să conţină elementele necesare completării declaraţiei sumare stabilite în Anexa Nr. 7b......sau 7c), după caz, la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României.Astfel pot fi acceptate documente precum:a)lista containerelor;b)lista de încărcătură;c)lista coletelor;d...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 iunie 2006 in M.Of. 522 din 16-iun-2006

Norme Metodologice din 2002 de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 54/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, in anul 2002, producatorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale

...pentru Agricultură şi Industrie Alimentară a judeţului
.....................................
Verificat si aprobat
pentru suma de .......................... lei
la data de .......................................
DIRECTOR GENERAL
..........................
Societăţi comercialeSocietatea comercială .........................., cu sediul in localitatea ................... (sat, comuna, oraş), str. ............................, nr. .........................., judeţul înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. .............., cod fiscal ........................, reprezentata prin domnul/doamna ........................ în calitate de reprezentant legal, posesor (a) al BI/CI seria ........... nr. ............................., cod numeric personal
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 aprilie 2002 in M.Of. 236 din 09-apr-2002