Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 101 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 716.862 acte

Decizia 1/16-apr-2018 de exprimare a unui aviz favorabil cu privire la foaia de parcurs completă privind achiziţiile publice [2018/955]

...configuraţia comerţ o foaie de parcurs completă pentru punerea în aplicare a legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, însoţită de un calendar şi de descrierea etapelor principale care ar trebui să includă toate reformele referitoare la apropierea legislativă de acquis-ul Uniunii şi la dezvoltarea capacităţilor instituţionale.(3)Articolul 272 alineatul (3) prevede că un aviz favorabil din...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 5 iulie 2018 in Jurnalul Oficial 168L

Decizia 1303/18-sept-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere reunit în configuraţia ''Comerţ'' instituit prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, privind actualizarea anexei III (Apropierea) privind normele aplicabile standardizării, acreditării, evaluării conformităţii, reglementării tehnice şi metrologiei şi a anexei XVI (Achiziţii publice) la acord

...cum sunt cuprinse în strategia guvernului georgian în materie de standardizare, acreditare, evaluarea conformităţii, reglementări tehnice şi metrologie şi în calendarul de reformă legislativă şi de adoptare a reglementărilor tehnice, din martie 2010.
1.
Regulamentul (UE) 2016/424 al Parlamentului European şi al Consiliului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 28 septembrie 2018 in Jurnalul Oficial 244L

Decizia (UE, EURATOM) 2018/1313/18-apr-2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2016, secţiunea III - Comisia

...posibilă aprobarea programelor de dezvoltare rurală la începutul următoarei perioade de programare, Comisia ar trebui să indice în propunerile sale legislative ce modificări sunt incluse în calendarul de elaborare a politicilor, de programare şi de punere în aplicare pentru a asigura că programele de dezvoltare rurală pot...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 3 octombrie 2018 in Jurnalul Oficial 248L

Regulamentul 480/04-dec-2017 de completare a Regulamentului (UE) 2015/760 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la instrumentele financiare derivate utilizate exclusiv în scopul acoperirii riscurilor, durata suficientă a ciclului de viaţă al fondurilor europene de investiţii pe termen lung, criteriile pentru evaluarea pieţei pentru potenţialii cumpărători şi pentru evaluarea activelor care urmează să facă obiectul cesiunii, precum şi tipurile şi caracteristicile structurilor disponibile investitorilor de retail

...specific al activului;(e)expectativa administratorului ELTIF, în baza unei evaluări efectuate cu competenţă, grijă şi diligenţă în momentul finalizării calendarului, ca următoarele riscuri să se concretizeze:(i)riscul aferent modificărilor legislative care ar putea afecta piaţa cumpărătorilor potenţiali;(ii)riscul politic care ar putea afecta piaţa cumpărătorilor potenţiali;(f)evaluarea administratorului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 23 martie 2018 in Jurnalul Oficial 81L

Acord din 18-iun-2007 între Comunitatea Europeană şi Guvernul Ucrainei privind comerţul cu anumite produse din oţel

...asigură asistenţa tehnică în limitele mijloacelor bugetare disponibile pentru a ajuta Ucraina să adopte şi să pună în aplicare dispoziţii legislative compatibile cu cele adoptate şi aplicate de Comunitate. Această asistenţă este prevăzută în proiectele ce trebuie aprobate de ambele părţi şi prin identificarea clară, inter alia, a obiectivelor, a mijloacelor şi a calendarului.DECLARAŢIA nr. 4În cazul în care operatorii ucraineni ar înfiinţa centre de asistenţă în Comunitate care să proceseze în...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 6 iulie 2007 in Jurnalul Oficial 178L

Regulamentul 1075/23-mar-2016 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare care precizează conţinutul planurilor de redresare, al planurilor de rezoluţie şi al planurilor de rezoluţie a grupului, criteriile minime pe care autoritatea competentă trebuie să le examineze în ceea ce priveşte planurile de redresare şi planurile de redresare a grupului, condiţiile de acordare a sprijinului financiar intragrup, cerinţele privind evaluatorii independenţi, recunoaşterea contractuală a competenţelor de reducere a valorii contabile şi de conversie, procedurile şi conţinutul cerinţelor de notificare şi ale avizului de suspendare şi funcţionarea operaţională a colegiilor de rezoluţie

...acordată. Atunci când stabileşte termenul relevant, autoritatea de rezoluţie a grupului ar trebui să ţină seama în mod corespunzător de calendarul efectiv al procesului decizional, astfel cum este stabilit prin dispoziţiile legislative sau chiar de către colegiu.(64)Pentru a se asigura că este stabilit un proces eficient, autoritatea de rezoluţie a...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 8 iulie 2016 in Jurnalul Oficial 184L

Decizia 2425/18-dec-2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere reunit în configuraţia comerţ instituit prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, în legătură cu foaia de parcurs completă prezentată de Republica Moldova în ceea ce priveşte punerea în aplicare a acordului în domeniul achiziţiilor publice

...configuraţia comerţ o foaie de parcurs completă pentru punerea în aplicare a legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, însoţită de un calendar şi de descrierea etapelor principale care ar trebui să includă toate reformele referitoare la apropierea legislativă de acquis-ul Uniunii şi la dezvoltarea capacităţilor instituţionale.(3)- Articolul 272 alineatul (3) prevede că un aviz favorabil din...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 22 decembrie 2017 in Jurnalul Oficial 343L

Decizia 795/10-sept-2021 privind ajutorul de stat în favoarea Alitalia SA.48171 (2018/C) (ex 2018/NN, ex 2017/FC) pus în aplicare de Italia

...vedea secţiunea 2.6) până la 30 aprilie 2018, pentru a permite cedarea complexului de afaceri al Alitalia.2.2.Calendarul plăţilor celor două împrumuturi de stat(22)Împrumutul iniţial şi împrumutul suplimentar de 300 de milioane EUR au fost acordate prin acte legislative şi urmau să fie plătite în urma adoptării unui decret de către ministrul dezvoltării economice împreună cu ministrul economiei şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 20 mai 2022 in Jurnalul Oficial 141L

Decizia 591/06-apr-2022 privind un Program general al Uniunii de acţiune pentru mediu până în 2030

...european, pentru a realiza obiectivele tematice prioritare prevăzute la articolul 2 alineatul (2), Comisia prezintă, dacă este cazul, o propunere legislativă de adăugare a unei anexe la PAM 8, pentru perioada de după 2025, care să conţină o listă de acţiuni pentru realizarea respectivelor obiective, precum şi calendarul aferent acţiunilor respective.Art. 6:EvaluarePână la 31 martie 2029, Comisia realizează o evaluare a PAM 8. Comisia prezintă...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 12 aprilie 2022 in Jurnalul Oficial 114L

Regulamentul 1119/30-iun-2021 de instituire a cadrului pentru realizarea neutralităţii climatice şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 şi (UE) 2018/1999 (''Legea europeană a climei'')

...ale măsurilor naţionale, precum şi de rezultatele evaluării la nivel global şi ale evoluţiilor internaţionale, inclusiv în ceea ce priveşte calendarele comune pentru contribuţiile stabilite la nivel naţional. În scopul de a spori transparenţa şi responsabilitatea în ceea ce priveşte politicile Uniunii în domeniul climei, Comisia ar trebui, atunci când îşi prezintă propunerea legislativă referitoare la obiectivul climatic al Uniunii pentru 2040, să publice bugetul orientativ estimat al Uniunii privind emisiile de gaze cu...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 9 iulie 2021 in Jurnalul Oficial 243L