Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4988 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 623.411 acte

Hotarirea 674/2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 927/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice

...numărul actului de identitate şi calitatea persoanei fizice din conducerea partidului, împuternicită să semneze actul.În temeiul art. 650 din Codul civil şi următoarele care reglementează condiţiile încheierii contractului de vânzare, precum şi în baza Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor......Certificatul de atestare fiscală nr. ........, eliberat de ..... .Vânzătorul declară că, în conformitate cu prevederile art. 1.672 pct. 3 din Codul civil şi în condiţiile prevăzute de art. 1.695 din Codul civil, îl garantează pe cumpărător împotriva oricăror evicţiuni.Vânzătorul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 septembrie 2013 in M.Of. 575 din 10-sep-2013

Ordinul 410/2007 pentru împuternicirea persoanelor cu atribuţii de constatare şi sancţionare a unor contravenţii prevăzute de Codul aerian civil

...nr. 410 din 11 iunie 2007 pentru împuternicirea persoanelor cu atribuţii de constatare şi sancţionare a unor contravenţii prevăzute de Codul aerian civilPentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,în temeiul prevederilor art. 15 alin......PERSOANELE angajate la Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" cu atribuţii de constatare şi sancţionare a unor contravenţii prevăzute de Codul aerian civil
Nr. crt.
Numele şi prenumele
Funcţia
1.
Drăghici Mihai
Director de safety şi calitate
2.
Preda Adrian
Director
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 iunie 2007 in M.Of. 416 din 21-iun-2007

Cod din 2013 al REŢELEI PENTRU SISTEMUL NAŢIONAL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE

...92Forţa majoră, drepturile şi responsabilităţile OTS precum şi ale UR în caz de forţă majoră sunt cele prevăzute de Codul civil.SECŢIUNEA 21:Măsurarea gazelor naturale în punctele de intrare/ieşire în/din SNTArt. 93(1)Măsurarea gazelor naturale se......utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi în Codul reţelei, aprobat prin Ordin al preşedintelui ANRE.(2)Prevederile prezentului contract sunt completate cu prevederile din Codul civil, Legea energiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 martie 2013 in M.Of. 171 bis din 29-mar-2013

Decizia 27/2011 [A] referitoare la recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la calitatea procesuală pasivă a statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în cererile având ca obiect acordarea de despăgubiri pentru imobilele preluate abuziv, imposibil de restituit în natură şi pentru care se prevăd măsuri reparatorii prin titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

...instanţele de judecată învestite cu acţiuni îndreptate direct împotriva statului, prin Ministerul Finanţelor Publice, întemeiate pe dispoziţiile art. 480 din Codul civil şi ale art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, formulate după......3) din Legea nr. 10/2001;- acţiune directă, îndreptată împotriva statului român, întemeiată pe dispoziţiile art. 480 şi următoarele din Codul civil şi al art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;- acţiune...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 februarie 2012 in M.Of. 120 din 17-feb-2012

Metodologie din 2010 privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar

...sălii de concurs etc.), răspund disciplinar, conform Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, civil potrivit dispoziţiilor Codului civil sau penal conform dispoziţiilor Codului penal, în funcţie de gravitatea faptei.(20)Sigilarea lucrărilor scrise se efectuează de către candidaţi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 noiembrie 2010 in M.Of. 760 bis din 15-noi-2010

Hotarirea 50/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

...plătite:a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;b) venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent;c) venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;d) venitul......cotei de 10% la diferenţa dintre venitul brut şi contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursă potrivit titlului IX2 din Codul fiscal. Reţinerea impozitului reprezentând plată anticipată se efectuează din veniturile plătite în baza contractului civil încheiat în formă scrisă între...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 ianuarie 2012 in M.Of. 78 din 31-ian-2012

Decretul 205/1950 pentru modificarea art. 1206 si 1906 din Codul civil, pentru abrogarea art. 1200, pct. 3 si art. 1207 - 1222 din acelasi Cod, precum si pentru abrogarea art. 53 din codul comercial

...DECRET Nr. 205 din 11 august 1950 pentru modificarea art. 1206 si 1906 din Codul civil, pentru abrogarea art. 1200, pct. 3 si art. 1207 -1222 din acelasi Cod, precum si pentru abrogarea art. 53 din codul comercialIn temeiul art. 44, pct. 2 si art. 45 din Constitutia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 august 1950 in B.Of. 68 din 12-aug-1950

Decizia 170/2004 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a), ale art. 1084 si 1085 din Codul de procedură civilă

...se arate în ce constă încălcarea acestor reglementări. Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile criticate ar contraveni şi unor prevederi ale Codului civil şi ale Codului de procedură civilă.Tribunalul Galaţi - Secţia civilă, formulându-şi opinia asupra excepţiei, "consideră excepţia neîntemeiată întrucât [textele criticate] nu contravin...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 mai 2004 in M.Of. 430 din 13-mai-2004

Regulamentul 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor

...Art. 83(1)Fondul deschis de investiţii se constituie pe bază de contract de societate civilă potrivit dispoziţiilor generale ale Codului civil, ale dispoziţiilor speciale ale Legii nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament.(2)Iniţiativa constituirii unui fond deschis de investiţii......de fond, pe o perioadă determinată de timp, pe baza unui contract de societate civilă, în temeiul prevederilor aplicabile din Codul civil.(2)Iniţiativa constituirii unui fond închis de investiţii aparţine exclusiv S.A.I.(3)Oferirea unităţilor de fond ale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 decembrie 2004 in Brosura 0 din 29-dec-2004

Ordinul 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

...CONTURI ASIMILATE
421
Personal - salarii datorate
P
421 00
Personal - salarii datorate
P
421 00 00
Personal - salarii datorate
P
Cod sector
Sursă de finanţare
422
Pensionari - pensii datorate
P
422 01
Pensionari civili - pensii datorate
P
422 01 00
Pensionari civili - pensii datorate
P
Cod sector
Sursă de finanţare
422 02
Pensionari militari - pensii datorate
P
422 02 00
Pensionari militari
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 decembrie 2013 in M.Of. 831 bis din 24-dec-2013