Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 2903 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 611.214 acte

Decizia 42/2018 [A] cu privire la pronunţarea unei hotărâri prealabile în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 169 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

...pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001 - 2 noiembrie 2008 inclusiv, stagiile complete de cotizare prevăzute de legislaţia în vigoare în perioada respectivă. Sensul acestei dispoziţii este de a nu se acorda aceste creşteri persoanelor cărora li s-au aplicat stagii complete de cotizare diminuate, cum a fost cazul intimatei-reclamante, căreia i s-a aplicat un stagiu de cotizare diminuat la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 septembrie 2018 in M.Of. 814 din 24-sep-2018

Procedura din 2009 privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 176 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

...de executare, unul la serviciul contabilitate, iar celălalt va fi transmis debitorului declarat insolvabil.AprobatInspector-şef,.....................L.S.ÎntocmitComp. executare silită.....................AvizatComp. legislaţie-contencios...................._____1) Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 mai 2009 in M.Of. 328 din 18-mai-2009

Ghid de finantare din 2017 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019

...de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;h)nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia fiscală.Art. 25:Conţinutul dosarului de acceptareDosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a)formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral, în original, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;b)împuternicire, în original, pentru......de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;h)nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia fiscală.Art. 27:Conţinutul dosarului de acceptareDosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a)formularul cererii de finanţare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 aprilie 2017 in M.Of. 293 din 25-apr-2017

Regulamentul 4/2019 privind instituţiile de plată şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi

...uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, infracţiuni prevăzute de legislaţia specială în domeniul financiar-bancar, de legislaţia privind societăţile comerciale sau insolvenţa, pentru care nu a intervenit reabilitarea sau anularea? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.4.Aţi fost condamnat pentru alte infracţiuni decât cele enumerate la pct. 3, pentru care nu a intervenit reabilitarea sau...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 decembrie 2019 in M.Of. 1020 din 19-dec-2019

Norme Metodologice din 2008 privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71

...născute în Spania, indicaţi doar provincia.(13)Sigla ţării de naştere a asiguratului conform codului internaţional al automobilelor.(14)De completat dacă este nevoie.(15)De completat dacă există.ANEXA Nr. 2:
COMUNITĂŢI EUROPENE
A se vedea «Instrucţiuni» la pagina 3
Regulamente de securitate socială
E 101|____|(1)
EEE(*)
ATESTAT PRIVIND LEGISLAŢIA APLICABILĂRegulamentul (CEE) nr. 1408/71: articol 13.2.d; articol 14.1.a; articol 14. 2.a; articol 14...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 septembrie 2008 in M.Of. 648 din 11-sep-2008

Regulamentul 21/2009 privind instituţiile de plată

...uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, infracţiuni prevăzute de legislaţia specială în domeniul financiar-bancar, de legislaţia privind societăţile comerciale, insolvenţa sau protecţia consumatorilor? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4.Aţi fost condamnat pentru alte infracţiuni decât cele enumerate la pct. 3? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 octombrie 2009 in M.Of. 735 din 29-oct-2009

Decizia 9/2012 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, cu referire la modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevăzătoare ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 iulie 1977-31 martie 2001 în baza dispoziţiilor Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială

...19/2000."Totodată, potrivit art. 2 alin. (1) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004: "Stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual reprezintă vechimea integrală în muncă prevăzută de legislaţia în vigoare la data deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiază sau care i se cuvine la data începerii......deschiderii dreptului de pensie prevăzută de aceste acte normative."Aceste dispoziţii legale sunt clare şi imperative, în sensul că Stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual reprezintă vechimea integrală în muncă prevăzută de legislaţia în vigoare la data...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 iunie 2012 in M.Of. 390 din 12-iun-2012

Regulamentul 8/2011 privind instituţiile emitente de monedă electronică

...uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, infracţiuni prevăzute de legislaţia specială în domeniul financiar-bancar, de legislaţia privind societăţile comerciale, insolvenţa sau protecţia consumatorilor? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4.Aţi fost condamnat pentru alte infracţiuni decât cele enumerate la pct. 3? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 iulie 2011 in M.Of. 508 din 18-iul-2011

Hotarirea 737/2013 privind emiterea Acordului de mediu pentru proiectul ''Continuarea lucrărilor de construire şi finalizare a unităţilor 3 şi 4 la C.N.E. Cernavodă''

...măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţă destinate producerii de apă potabilă, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 567/2006;- Directiva Consiliului 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, cu modificările ulterioare, transpusă în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor......uzate, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2005;- Directiva Consiliului 78/659/EEC din 18 iulie 1978 privind calitatea apelor dulci care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 octombrie 2013 in M.Of. 634 din 14-oct-2013

Hotarirea 901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice

...indexul corupţie
- gradul de absorbţie a fondurilor europene
- nivelul participării operatorilor economici din afara României la proceduri
- număr oferte/procedură (competiţie)
- povara administrativă
Obiective specifice
Indicatori de rezultat
1. Un nou pachet de acte normative suple şi coerente, în vigoare din februarie 2016
- număr de acte normative: 4 legi, legislaţie secundară şi terţiară
2. Crearea unei agenţii naţionale a achiziţiilor publice funcţionale şi operaţionale, care să îndeplinească funcţiile prevăzute în
......coerente
- obiective şi criterii de performanţă
- ghid operaţional interactiv actualizat
3. Consolidarea sistemului de remedii şi căi de atac prin legislaţie dedicată
- lege privind sistemul de remedii şi căi de atac
- complete specializate pe lângă curţile de apel
- numărul deciziilor CNSC
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 noiembrie 2015 in M.Of. 881 din 25-noi-2015