Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 737 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 593.433 acte

Protocol din 2011 al celei de-a opta reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului - 14-15 februarie 2011, Oradea, România

...tehnică a solicitat dezvoltatorului actualizarea atât a formei, cât şi a conţinutului documentaţiei proiectului, ca urmare a modificărilor survenite în legislaţia de protecţia mediului în perioada 2006-2010.În urma predării documentaţiei actualizate, în conformitate cu legislaţia pentru protecţia mediului în vigoare, Comisia de analiză tehnică analizează calitatea şi conţinutul acesteia, iar partea română va informa partea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 august 2011 in M.Of. 542 din 01-aug-2011

Reguli din 2005 privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor

...se asigura că hrana pentru animale şi alimentele sunt în conformitate cu legislaţia în domeniul hranei pentru animale şi cu legislaţia în domeniul alimentelor, din momentul punerii în liberă circulaţie, şi nici să impieteze efectuarea de controale oficiale ulterioare referitoare la hrana pentru animale sau alimentele respective.(5)Trebuie să fie elaborată şi actualizată, în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene, o listă de sortimente de hrană pentru animale şi de alimente de origine nonanimală......controalele oficiale au loc în România în conformitate cu planurile de control naţionale multianuale prevăzute la art. 40 şi cu legislaţia comunitară. În acest scop şi pentru a facilita eficienţa şi eficacitatea activităţilor de audit, Comisia Europeană poate solicita ca România...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 septembrie 2005 in M.Of. 804 din 05-sep-2005

Hotarirea 901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice

...la valoarea contractului propriu-zis la costul întregului ciclu de viaţă al unei achiziţii, de la o suprareglementare la o legislaţie suplă, dublată de ghiduri coerente, actualizate, consolidate şi validate de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice.Strategia prevede o reaşezare a sistemului pornind de la funcţiile esenţiale......capitol vizează acte normative de transpunere a directivelor europene, de modificare a legislaţiei actuale în vederea abrogării prevederilor contradictorii cu legislaţia europeană, dezvoltarea unui ghid operaţional interactiv, actualizat, ce cuprinde aspecte practice şi acoperă întregul ciclu de viaţă a achiziţiei.2...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 noiembrie 2015 in M.Of. 881 din 25-noi-2015

Ordinul 626/2006 pentru stabilirea condiţiilor minime de desfăşurare a inspecţiilor fitosanitare în România la posturi de inspecţie, altele decât cele de la locul de destinaţie, pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte care provin din ţări terţe

...sau alt tratament corespunzător), în totalitate sau a unei părţi, a mărfii interceptate;- la dispoziţie:a)instrucţiuni naţionale de inspecţie actualizate bazate pe legislaţia naţională, scrise, aşa cum s-a stabilit în cadrul legislaţiei comunitare;b)un set de instrucţiuni comunitare actualizat pentru experţii şi pentru inspectorii naţionali, prevăzuţi la art. 21 alin. (6) din Directiva 2000/29/CE;c)legislaţia comunitară...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 septembrie 2006 in M.Of. 770 din 11-sep-2006

Acord din 19-oct-2018 DE PARTENERIAT VOLUNTAR între Uniunea Europeană şi Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislaţiei, guvernanta şi schimburile comerciale în sectorul forestier

...prezentate în anexa menţionată. Părţile depun eforturi pentru a furniza diverselor părţi interesate din sectorul forestier informaţii fiabile, relevante şi actualizate.(3)În conformitate cu legislaţia lor, părţile convin să nu divulge informaţii confidenţiale transmise în temeiul prezentului acord. Niciuna dintre părţi nu publică şi nici......INTRODUCEREDefiniţia legalităţii (Legality Definition, "LD") stabileşte principiile, criteriile, indicatorii şi elementele de verificare privind lemnul legal în conformitate cu legislaţia şi reglementările Vietnamului. LD se actualizează oricând este necesar pe durata punerii în aplicare a prezentului acord în conformitate cu...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 5 iunie 2019 in Jurnalul Oficial 147L

Ordinul 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

...solicitării ANTZ exploataţia este înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine;c)să deţină registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000.(2)Plata ANTZ pentru schema prevăzută la art. 62 lit......ANTZ exploataţia să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine;c)să deţină registrul individual al exploataţiei, completat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 aprilie 2015 in M.Of. 234 din 06-apr-2015

Norma din 2018 privind autorizarea instalaţiilor nucleare

...analiza detaliată a eventualelor schimbări survenite de la autorizarea iniţială, a noilor informaţii relevante pentru amplasament şi a conformităţii cu legislaţia şi standardele curente, în baza documentaţiei de securitate nucleară actualizate.Art. 27În situaţia în care pentru faza de amplasare se solicită o autorizaţie pentru o instalaţie al cărei proiect......schimbări survenite de la autorizarea iniţială, a noilor informaţii relevante pentru proiectul şi amplasamentul instalaţiei nucleare şi a conformităţii cu legislaţia şi standardele curente aplicabile, în baza documentaţiei de securitate nucleară actualizate(3)Prevederile de la alin. (1) şi (2) se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 ianuarie 2019 in M.Of. 5 din 03-ian-2019

Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

...aplicării art. 17, transmiterea informaţiilor către alte state şi primirea acestora de către statul român fac obiectul restricţiilor prevăzute de legislaţia naţională în vigoare a statului în care se va realiza proiectul.Art. 30(1)Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta lege.(2)Anexele nr. 1-5 se actualizează prin hotărâre a Guvernului în funcţie de progresul tehnic şi legislativ, în conformitate cu......legislaţia europeană, reglementările, ghidurile şi instrucţiunile în domeniu.Art. 31La articolul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 decembrie 2018 in M.Of. 1043 din 10-dec-2018

Ordinul 999/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat

...conducere avut în fiecare dintre cele 6 luni consecutive.(2)Pe baza procentului prevăzut la alin. (1) se stabileşte cuantumul actualizat al soldelor/salariilor/indemnizaţiilor de comandă/de conducere, prin aplicarea acestui procent la baza de calcul prevăzută de legislaţia aplicabilă la data de 1 ianuarie 2016.(3)În situaţia în care soldele/salariile/indemnizaţiile de comandă/de conducere au......la funcţia de bază prin raportare la parametrii funcţiei similare la data de 31.12.2009.2)Se înscrie cuantumul actualizat al elementelor salariale altele decât cele de la lit. a)-f), în procent şi sumă, prevăzute de legislaţia specifică corespunzătoare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 martie 2016 in M.Of. 214 din 23-mar-2016

Ordinul 8148/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat

...conducere avut în fiecare dintre cele 6 luni consecutive.(2)Pe baza procentului prevăzut la alin. (1) se stabileşte cuantumul actualizat al soldelor/salariilor/indemnizaţiilor de comandă/de conducere, prin aplicarea acestui procent la baza de calcul prevăzută de legislaţia aplicabilă la data de 1 ianuarie 2016.(3)În situaţia în care soldele/salariile/indemnizaţiile de comandă/de conducere au......la funcţia de bază prin raportare la parametrii funcţiei similare la data de 31.12.2009.2)Se înscrie cuantumul actualizat al elementelor salariale altele decât cele de la lit. a)-f), în procent şi sumă, prevăzute de legislaţia specifică corespunzătoare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 martie 2016 in M.Of. 214 din 23-mar-2016