Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 717 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 622.503 acte

Decizia 105/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2016 pentru suspendarea art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

...reducerii termenului de executare a pedepsei doar pentru persoanele aflate în executarea pedepselor care scriu lucrări ştiinţifice - deci efectuează o muncă intelectuală -, se creează o discriminare faţă de persoanele care efectuează o muncă fizică.19. Judecătoria Vaslui apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată. Arată că, potrivit jurisprudenţei constante a Curţii Constituţionale, orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite cerinţe calitative, printre acestea numărându-se şi previzibilitatea, ceea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 iunie 2017 in M.Of. 436 din 13-iun-2017

Decizia 655/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 1 alin. (1) şi (2) şi art. 2 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale şi ale anexelor la această lege, ale art. 2-6, art. 9, art. 13 şi art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, ale art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale anexelor nr. 2 şi 3 la această lege

...a evidenţiat faptul că dreptul de acces la justiţie al salariaţilor cu prilejul desfăşurării procedurilor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii superioare de muncă a fost asigurat. (Decizia nr. 348 din 22 mai 2018, paragrafele 40 şi 41).51. Distinct de cele reţinute în jurisprudenţa mai sus menţionată, Curtea constată că, în prezenta cauză, criticile de neconstituţionalitate vizează şi concepţia legislativă generală referitoare la încadrarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 ianuarie 2019 in M.Of. 52 din 21-ian-2019

Decizia 595/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 294 alin. (4), ale art. 301 alin. (1) şi (2) şi ale art. 362 alin. (2)-(8) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

...nr. 86 din 13 februarie 2019, că dispoziţiile de lege criticate nu conţin elemente contrare principiului neretroactivităţii legii civile, invocând jurisprudenţa sa în această materie. Astfel, chiar dacă Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, faţă de reglementarea anterioară în baza căreia a fost încheiat contractul individual de muncă, instituie condiţia obţinerii diplomei de doctor pentru ocuparea funcţiei didactice de asistent universitar, aceasta pune la dispoziţia destinatarilor normei un......considerarea unor categorii socioprofesionale, poate institui, prin legi speciale, şi alte cauze de încetare de drept a raporturilor juridice de muncă, altele decât cele prevăzute de cadrul general, respectiv Codul muncii.30. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 ianuarie 2020 in M.Of. 42 din 21-ian-2020

Decizia 235/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...angajatorului să îl folosească pentru vreo activitate. Or, prin obligarea angajatorului de a menţine un salariat care nu mai prestează munca, dar faţă de care este obligat să îi plătească salariul, în virtutea unui contract de muncă activ, este afectat în esenţa sa dreptul de proprietate al angajatorului. În acest context menţionează jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 1.276 din 12 octombrie 2010.12. Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 iunie 2016 in M.Of. 478 din 28-iun-2016

Decizia 14/2016 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă instanţa de judecată poate proceda ea însăşi la analizarea condiţiilor de muncă ale reclamanţilor şi, dacă este cazul, la încadrarea locurilor de muncă ale acestora în condiţii speciale, în situaţia în care angajatorul pârât nu a urmat procedura de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzută de art. 4-7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2011, cu modificările ulterioare, şi nu există un aviz al Comisiei pentru reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale

...problema dacă instanţa sesizată direct ar putea proceda la administrarea acestor probe la o dată ulterioară, după ce condiţiile de muncă nu mai pot fi analizate nemijlocit ca urmare a modificării lor prin trecerea timpului.26. Nu a fost identificată jurisprudenţă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care să se dezlege problema de drept şi aceasta nu face obiectul......nr. 226/2006) prin constatarea unei situaţii de fapt, după ce reprezentanţii salariaţilor cu atribuţii în procesul încadrării locurilor de muncă în condiţii speciale au rămas în pasivitate până la expirarea termenului legal şi dincolo de acesta.VI. Jurisprudenţa instanţelor naţionale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 noiembrie 2016 in M.Of. 878 din 02-noi-2016

Decizia 33/2015 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

...cu avizele ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 456/1990, Ordinul nr. 969/1990 etc.), care reglementează încadrarea în fostele grupe de muncă I şi a II-a;- pct. 160 din anexa nr. 2 la Ordinul nr. 50/1990 are în vedere exclusiv activităţile/locurile de muncă din întreprinderile din industria materialelor de construcţii.VII. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie23. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat asupra ambelor aspecte ale problemei de drept...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 februarie 2016 in M.Of. 77 din 02-feb-2016

Decizia 774/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor capitolului IV ''Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare'' din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

...când cuantumul pensiei este mai mare decât nivelul salariului mediu brut pe economie, aduc atingere principiului neretroactivităţii legii, dreptului la muncă şi dreptului la pensie, precum şi principiului egalităţii în drepturi a cetăţenilor şi dreptului de proprietate. De asemenea, consideră că dispoziţiile de lege criticate contravin şi jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului (prin prisma Cauzei Buchen împotriva Cehiei din 2002), deciziilor Curţii de Justiţie a Uniunii Europene......să aibă o raţiune licită.Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale consideră că dispoziţiile de lege criticate nu contravin prevederilor constituţionale. Astfel, conform jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 decembrie 2012 in M.Of. 823 din 07-dec-2012

Decizia 620/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

...doua perspectivă vizează lipsa unei justificări raţionale a normei sub aspectul motivării eliminării hotărârilor pronunţate în cererile privind conflictele de muncă şi de asigurări sociale din categoria hotărârilor susceptibile de a fi atacate cu recurs.4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, cu menţinerea jurisprudenţei Curţii Constituţionale în materie.
CURTEA,
având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:5. Prin Încheierea din 17 noiembrie......În ceea ce priveşte critica referitoare la discriminarea creată prin interzicerea exercitării căii extraordinare a recursului în materia conflictelor de muncă şi asigurări sociale, în acord cu jurisprudenţa sa constantă, Curtea a reţinut că, în vederea asigurării egalităţii cetăţenilor în exercitarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 noiembrie 2019 in M.Of. 942 din 25-noi-2019

Decizia 9/2017 [A/R] referitoare la recursul în interesul legii privind interpretarea unitară a dispoziţiilor art. 34 din Legea nr. 330/2009, art. 30 din Legea nr. 284/2010, art. 7 din Legea nr. 285/2010 şi a art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014

...Sesizarea s-a făcut de către Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa, ataşându-se, în dovedirea practicii neunitare, jurisprudenţa curţilor de apel.Instanţele din cadrul jurisdicţiei muncii au fost sesizate cu acţiuni prin care salariaţii plătiţi din fonduri publice au solicitat obligarea angajatorilor lor la plata unor......caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei."IV. Orientările jurisprudenţiale divergente7. Instanţele din cadrul jurisdicţiei muncii au fost sesizate cu acţiuni prin care salariaţii plătiţi din fonduri publice au...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 decembrie 2017 in M.Of. 988 din 13-dec-2017

Decizia 284/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

...trecere în rezervă.26. În Dosarul Curţii Constituţionale nr. 1.542D/2017, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale apreciază că, referitor la criticile de neconstituţionalitate extrinsecă, este relevantă jurisprudenţa Curţii Constituţionale. În privinţa celorlalte critici ale autorilor excepţiei, arată că exprimarea opiniei instanţei ar echivala cu o antepronunţare în......Dosarul Curţii Constituţionale nr. 2.409D/2017, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale apreciază că prevederile criticate sunt constituţionale, raportat la criticile de constituţionalitate, sens în care se invocă jurisprudenţa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 iulie 2019 in M.Of. 622 din 26-iul-2019