Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 676 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 603.275 acte

Decizia 33/2015 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

...cu avizele ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 456/1990, Ordinul nr. 969/1990 etc.), care reglementează încadrarea în fostele grupe de muncă I şi a II-a;- pct. 160 din anexa nr. 2 la Ordinul nr. 50/1990 are în vedere exclusiv activităţile/locurile de muncă din întreprinderile din industria materialelor de construcţii.VII. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie23. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat asupra ambelor aspecte ale problemei de drept...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 februarie 2016 in M.Of. 77 din 02-feb-2016

Decizia 14/2016 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă instanţa de judecată poate proceda ea însăşi la analizarea condiţiilor de muncă ale reclamanţilor şi, dacă este cazul, la încadrarea locurilor de muncă ale acestora în condiţii speciale, în situaţia în care angajatorul pârât nu a urmat procedura de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzută de art. 4-7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2011, cu modificările ulterioare, şi nu există un aviz al Comisiei pentru reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale

...problema dacă instanţa sesizată direct ar putea proceda la administrarea acestor probe la o dată ulterioară, după ce condiţiile de muncă nu mai pot fi analizate nemijlocit ca urmare a modificării lor prin trecerea timpului.26. Nu a fost identificată jurisprudenţă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care să se dezlege problema de drept şi aceasta nu face obiectul......nr. 226/2006) prin constatarea unei situaţii de fapt, după ce reprezentanţii salariaţilor cu atribuţii în procesul încadrării locurilor de muncă în condiţii speciale au rămas în pasivitate până la expirarea termenului legal şi dincolo de acesta.VI. Jurisprudenţa instanţelor naţionale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 noiembrie 2016 in M.Of. 878 din 02-noi-2016

Decizia 235/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...angajatorului să îl folosească pentru vreo activitate. Or, prin obligarea angajatorului de a menţine un salariat care nu mai prestează munca, dar faţă de care este obligat să îi plătească salariul, în virtutea unui contract de muncă activ, este afectat în esenţa sa dreptul de proprietate al angajatorului. În acest context menţionează jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 1.276 din 12 octombrie 2010.12. Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 iunie 2016 in M.Of. 478 din 28-iun-2016

Directiva 2006/54/CE/05-iul-2006 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă (reformă)

...la formare şi promovare profesională în conformitate cu dreptul naţional şi practicile naţionale.(8)Principiul egalităţii de remunerare pentru aceeaşi muncă sau pentru o muncă având aceeaşi valoare, enunţat de articolul 141 din tratat şi confirmat de jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie, constituie un aspect important al principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei şi o...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 774/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor capitolului IV ''Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare'' din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

...când cuantumul pensiei este mai mare decât nivelul salariului mediu brut pe economie, aduc atingere principiului neretroactivităţii legii, dreptului la muncă şi dreptului la pensie, precum şi principiului egalităţii în drepturi a cetăţenilor şi dreptului de proprietate. De asemenea, consideră că dispoziţiile de lege criticate contravin şi jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului (prin prisma Cauzei Buchen împotriva Cehiei din 2002), deciziilor Curţii de Justiţie a Uniunii Europene......să aibă o raţiune licită.Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale consideră că dispoziţiile de lege criticate nu contravin prevederilor constituţionale. Astfel, conform jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 decembrie 2012 in M.Of. 823 din 07-dec-2012

Directiva 1152/20-iun-2019 privind transparenţa şi previzibilitatea condiţiilor de muncă în Uniunea Europeană

...pieţei muncii.(2)Prezenta directivă stabileşte drepturile minime care se aplică tuturor lucrătorilor din Uniune care au un contract de muncă sau un raport de muncă astfel cum este definit în legislaţie, în contractele colective de muncă sau de practicile în vigoare în fiecare stat membru, luând în considerare jurisprudenţa Curţii de Justiţie.(3)Statele membre pot...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 11 iulie 2019 in Jurnalul Oficial 186L

Decizia 9/2017 [A/R] referitoare la recursul în interesul legii privind interpretarea unitară a dispoziţiilor art. 34 din Legea nr. 330/2009, art. 30 din Legea nr. 284/2010, art. 7 din Legea nr. 285/2010 şi a art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014

...Sesizarea s-a făcut de către Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa, ataşându-se, în dovedirea practicii neunitare, jurisprudenţa curţilor de apel.Instanţele din cadrul jurisdicţiei muncii au fost sesizate cu acţiuni prin care salariaţii plătiţi din fonduri publice au solicitat obligarea angajatorilor lor la plata unor......caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei."IV. Orientările jurisprudenţiale divergente7. Instanţele din cadrul jurisdicţiei muncii au fost sesizate cu acţiuni prin care salariaţii plătiţi din fonduri publice au...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 decembrie 2017 in M.Of. 988 din 13-dec-2017

Decizia 284/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

...trecere în rezervă.26. În Dosarul Curţii Constituţionale nr. 1.542D/2017, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale apreciază că, referitor la criticile de neconstituţionalitate extrinsecă, este relevantă jurisprudenţa Curţii Constituţionale. În privinţa celorlalte critici ale autorilor excepţiei, arată că exprimarea opiniei instanţei ar echivala cu o antepronunţare în......Dosarul Curţii Constituţionale nr. 2.409D/2017, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale apreciază că prevederile criticate sunt constituţionale, raportat la criticile de constituţionalitate, sens în care se invocă jurisprudenţa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 iulie 2019 in M.Of. 622 din 26-iul-2019

Decizia 620/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

...doua perspectivă vizează lipsa unei justificări raţionale a normei sub aspectul motivării eliminării hotărârilor pronunţate în cererile privind conflictele de muncă şi de asigurări sociale din categoria hotărârilor susceptibile de a fi atacate cu recurs.4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, cu menţinerea jurisprudenţei Curţii Constituţionale în materie.
CURTEA,
având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:5. Prin Încheierea din 17 noiembrie......În ceea ce priveşte critica referitoare la discriminarea creată prin interzicerea exercitării căii extraordinare a recursului în materia conflictelor de muncă şi asigurări sociale, în acord cu jurisprudenţa sa constantă, Curtea a reţinut că, în vederea asigurării egalităţii cetăţenilor în exercitarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 noiembrie 2019 in M.Of. 942 din 25-noi-2019

Decizia 10/2016 [A] referitoare la examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 27 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată (Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000), în sensul stabilirii instanţei competente material să soluţioneze litigiile având ca obiect repararea prejudiciului creat prin discriminare

...discriminarea invocată putând surveni, de exemplu, în contextul unui raport de muncă, ipoteză în care competenţa revine instanţei de dreptul muncii, ori al unui raport de serviciu, caz în care competenţa revine instanţei de contencios administrativ, adică secţiei corespunzătoare a tribunalului2.2În acest sens este jurisprudenţa următoarelor instanţe: Curtea de Apel Braşov (minoritar), Curtea de Apel Constanţa, Curtea de Apel Cluj, Tribunalul Cluj şi Tribunalul Sălaj......aceste cauze au fost soluţionate de tribunale, în primă instanţă, fie în materia contenciosului administrativ, fie în materia litigiilor de muncă, fără a se pune în mod expres problema naturii litigiului şi a competenţei materiale3.3În acest sens este...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 iulie 2016 in M.Of. 505 din 05-iul-2016