Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1754 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 742.108 acte

Decizia 1315/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi h) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

...modificarea conţinutului normei legale criticate, în sensul adaptării ei la principiile protecţiei drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, evidenţiate în jurisprudenţa instanţei de contencios european a drepturilor omului, aspecte care excedează competenţei instanţei de contencios constituţional. Astfel, modificarea conţinutului unei norme juridice, cu respectarea condiţiilor......cauză, neexistând temeiuri care să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii.În plus, în prezenta cauză, faţă de susţinerile autorului excepţiei privind jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la respectarea criteriilor de calitate, accesibilitate şi previzibilitate ale normelor juridice, Curtea constată că...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 11 noiembrie 2009 in M.Of. 769 din 11-noi-2009

Decizia 123/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2007 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice ''Electrica Moldova'' - S.A. şi ''Electrica Oltenia'' - S.A., a Legii nr. 147/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2007, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2008 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005, a art. II din Legea nr. 166/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2008, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2010 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005, a Legii nr. 79/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2010, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ''Electrica'' - S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale ''Distrigaz Sud'' - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale ''Distrigaz Nord'' - S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene şi a Legii nr. 91/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011

...la justiţia constituţională. Această viziune privitoare la instanţele care pot sesiza Curtea este în acord cu interpretarea pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat-o în jurisprudenţa sa conceptului de "tribunal" prevăzut de art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în sensul......constituie, în principiu, un bun în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie. Astfel, Comisia şi, ulterior, Curtea Europeană a Drepturilor Omului au reţinut că acţiunile deţinute de acţionarii societăţilor comerciale constituie un bun în sensul acestor dispoziţii. Potrivit...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 16 aprilie 2013 in M.Of. 214 din 16-apr-2013

Decizia 317/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1), (5), (6) şi (7), art. 17,18, art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (2) şi (3), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (1) şi (3), art. 27, 28, 29, art. 31 alin. (2), art. 33 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002

...să pronunţe o soluţie definitivă în acest sens, prevederile criticate încalcă "dreptul la respectarea prezumţiei de nevinovăţie". Autorul susţine că jurisprudenţa europeană consacră respectarea prezumţiei de nevinovăţie nu numai de către instanţele judecătoreşti, dar şi de către autorităţile publice. De asemenea, autorul......regim administrativ. Sub acest aspect, convenţia nu se opune tendinţei de "dezincriminare" a unor asemenea fapte. în acelaşi sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în jurisprudenţa sa, a statuat că nimic nu împiedică statele să îşi îndeplinească rolul lor de gardieni...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 8 octombrie 2003 in M.Of. 705 din 08-oct-2003

Decizia 5/2015 [A] privind examinarea sesizărilor formulate de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, în Dosarul nr. 37.758/3/2013, şi Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, în Dosarul nr. 30.602/3/2013, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1.528 din Codul civil, în corelare cu dispoziţiile art. 4, art. 33 alin. (1), art. 34 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare

...953 din 19 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2007.9. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor OmuluiCurtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că instituirea unei proceduri prealabile nu este incompatibilă cu prevederile art. 6 din Convenţie, dacă......21 alin. (1) şi (2), art. 126 alin. (2) din Constituţia României]8 şi nici celor convenţionale, înscriindu-se, potrivit jurisprudenţei instanţei de contencios european, în limitările permise exerciţiului dreptului de acces la o instanţă.__8 Potrivit art. 21 alin...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 23 aprilie 2015 in M.Of. 272 din 23-apr-2015

Decizia 12/2018 [A] referitor la interpretarea dispoziţiilor Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 165/2013), referitoare la posibilitatea acordării în compensare, pentru imobilele preluate abuziv, şi a altor bunuri decât cele înscrise pe lista bunurilor întocmită în conformitate cu dispoziţiile art. 22^1 alin. (5) din Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2013 (Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013), astfel cum au fost completate prin Hotărârea Guvernului nr. 89/2014

...210 din 8 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 5 iunie 2014).VI. Jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului12. Jurisprudenţa instanţei de contencios european care are legătură adiacentă cu problema de drept ridicată de prezenta sesizare este cea privitoare la dreptul de acces la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 6 iulie 2018 in M.Of. 570 din 06-iul-2018

Decizia 18/2020 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile în cazul acţiunii în revendicare imobiliară a unui bun proprietate comună pe cote-părţi (coproprietate), dispoziţiile art. 643 alin. (2) teza a doua din Codul civil instituie o excepţie de la opozabilitatea hotărârii judecătoreşti reglementată de art. 435 alin. (2) din Codul de procedură civilă

...din Codul civil şi art. 435 alin. (2) din Codul de procedură civilă.61. De asemenea nu a fost identificată jurisprudenţă relevantă a instanţei supreme în mecanismele procedurale de unificare a jurisprudenţei.62. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, anterior adoptării noului Cod civil, a cenzurat soluţia consacrată în practica judiciară română potrivit căreia, pentru introducerea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 10 martie 2020 in M.Of. 191 din 10-mar-2020

Decizia 12/2019 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''dacă regimul suspendării condiţionate a executării pedepsei, inclusiv sub aspectul revocării, este cel prevăzut de Codul penal din 1969, indiferent de felul pedepsei aplicate pentru infracţiunea săvârşită în cursul termenului de încercare, şi în cazul în care suspendarea condiţionată a executării pedepsei a fost dispusă după intrarea în vigoare a Codului penal actual, ca efect al aplicării legii penale mai favorabile''

...la art. 39 din Codul penal în vigoare, referitoare la pluralitatea intermediară.Jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene a Drepturilor OmuluiJurisprudenţa privind art. 7 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Hotărârea din 22 iunie 2000 pronunţată în Cauza Coeme şi alţii împotriva Belgiei - Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reiterat ideea că, potrivit jurisprudenţei sale, art. 7 din Convenţie consacră principiul legalităţii incriminării şi pedepsei (nullum crimen, nulla poena sine lege). În acelaşi sens...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 13 iunie 2019 in M.Of. 481 din 13-iun-2019

Decizia 51/2012 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale şi a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012, precum şi pentru modificarea şi completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

...dreptul sau pe care acesta riscă s-o creeze, impunând ca legea să fie accesibilă şi previzibilă. Într-o bogată jurisprudenţa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat importanţa asigurării accesibilităţii şi previzibilităţii legii, inclusiv sub aspectul stabilităţii acesteia, instituind şi o serie......prezumţia dobândirii licite a averii", pentru a justifica necesitatea menţinerii în Constituţie a prezumţiei dobândirii licite a averii.3. Menţionarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, pronunţată în aplicarea art. 3 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 3 februarie 2012 in M.Of. 90 din 03-feb-2012

Ordinul 1441/2013 pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de autorităţile de management şi organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii publice

...atribuire şi necesită derularea unei noi proceduri de achiziţie publică în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice.(2)Din jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie, astfel cum a specificat Comisia Europeană (prin DGMarkt) în Adresa nr. Ares (2012) 601434 - 21/05/2012, modificarea unui contract în cursul perioadei sale de valabilitate......analizează modificarea unui contract, se va avea în vedere dacă aceasta este substanţială sau nu, având în vedere că, potrivit jurisprudenţei, sunt considerate modificări substanţiale ale contractului situaţiile menţionate la pct. 1.Dacă modificarea este substanţială, autoritatea contractantă trebuie să reoferteze...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 1 august 2013 in M.Of. 481 din 01-aug-2013

Ordinul 543/2013 pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de autorităţile de management şi organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii publice

...atribuire şi necesită derularea unei noi proceduri de achiziţie publică în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice.(2)Din jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie, astfel cum a specificat Comisia Europeană (prin DGMarkt) în Adresa nr. Ares (2012) 601434 - 21/05/2012, modificarea unui contract în cursul perioadei sale de valabilitate......analizează modificarea unui contract, se va avea în vedere dacă aceasta este substanţială sau nu, având în vedere că, potrivit jurisprudenţei, sunt considerate modificări substanţiale ale contractului situaţiile menţionate la pct. 1.Dacă modificarea este substanţială, autoritatea contractantă trebuie să reoferteze...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 1 august 2013 in M.Of. 481 din 01-aug-2013