Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 649 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 670.438 acte

Regulament din 2009 de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

...concordanţă cu structura OAMGMAMR la nivel naţional.(4)La nivel naţional/judeţean/al municipiului Bucureşti se organizează centre teritoriale de informare legislativă.Art. 12(1)Departamentele/compartimentele, comisiile de specialitate din componenţa OAMGMAMR sunt:a)Departamentul profesional ştiinţific, de control şi supraveghere......de etică şi deontologie funcţionează în baza unui regulament propriu elaborat de aceasta.Art. 23(1)Activitatea centrului teritorial de informare legislativă constă în asigurarea accesului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali la informaţiile privind legislaţia în domeniu.(2)Biroul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 august 2009 in M.Of. 560 din 12-aug-2009

Decizia 1257/2009 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice

...critică de neconstituţionalitate extrinsecă este formulată prin raportare la dispoziţiile art. 111 alin. (1) teza finală din Constituţie, privind obligativitatea informării în cazul iniţiativelor legislative care implică modificarea bugetului de stat sau al asigurărilor sociale de stat. În acest sens, autorii sesizării susţin că modificările......bugetului de stat. Arată că preşedintele comisiei nu şi-a îndeplinit însă obligaţia de a solicita Guvernului o astfel de informare la momentul la care au fost depuse amendamentele ce impun modificarea bugetului de stat.4. Totodată, se mai susţine încălcarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 noiembrie 2009 in M.Of. 758 din 06-noi-2009

Hotarirea 604/2011 privind aprobarea Planului de acţiune pe anul 2011 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2011-2014, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 498/2011

...a Grupului (ianuarie 2012).
1.2. Elaborarea şi transmiterea, prin intermediul mass-mediei, la nivel naţional, a unor buletine de informare referitoare la modificările legislative cu privire la regimul juridic al străinilor pe teritoriul României
Creşterea nivelului de informare a străinilor aflaţi în România şi a angajatorilor români ai acestora Creşterea gradului de respectare a legislaţiei române în materie
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 iulie 2011 in M.Of. 501 din 14-iul-2011

Legea 15/1971 pentru organizarea si functionarea Consiliului Legislativ

...legislatiei, semnalind organelor competente eventualele neconcordante in actele normative ce-i sint communicate spre evidenta;e)publica colectii si repertorii legislative, precum si buletine de informare legislativa.Art. 3Proiectele de acte normative prevazute la artiocolul 2 litera c se trimit obligatoriu Consiliului Legislativ, spre consultare prealabila...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 octombrie 1971 in B.Of. 134 din 22-oct-1971

Hotarirea 5/2001 privind modificarea si completarea Regulamentului Senatului

...din Constituţie."65.Articolul 65 va avea următorul cuprins:"Art. 65Proiectul ordinii de zi cuprinde proiecte de lege, propuneri legislative, rapoarte, informări şi alte acte prevăzute de lege pentru a fi dezbătute de Senat, precum şi, după caz, întrebări, interpelări, declaraţii sau......după caz, pe capitole şi secţiuni.Legile constituţionale pot fi iniţiate în condiţiile art. 146 şi 147 din Constituţie.Propunerile legislative formulate de senatori, care implică modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să fie însoţite...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 ianuarie 2001 in M.Of. 43 din 25-ian-2001

Hotarirea 43/2015 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

...94, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) La casetele electronice ale deputaţilor se va distribui informarea privind proiectele de legi, propunerile legislative şi proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor. Informarea va cuprinde titlul, comisiile sesizate în fond şi comisiile ce vor întocmi aviz, precum şi termenele de depunere a raportului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 mai 2015 in M.Of. 313 din 07-mai-2015

Regulamente interne din 19-mai-2008 REGULAMENTE DE ORDINE INTERIOARĂ ŞI DE PROCEDURĂ

...Articolul 36 Respectarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene..............
22
Articolul 37 Verificarea temeiului juridic.........................................
22
Articolul 37a Delegarea competentelor legislative....................................
23
Articolul 38 Verificarea compatibilităţii financiare...................................
23
Articolul 38a Examinarea respectării principiului subsidiarităţii..........................
23
Articolul 39 Informarea si accesul Parlamentului la documente.........................
24
Articolul 40 Reprezentarea Parlamentului la reuniunile Consiliului......................
24
Articolul 41 Drepturile de iniţiativă conferite
......cazul în care Parlamentul nu respinge propunerea, procedura continuă, luându-se în considerare orice recomandări aprobate de Parlament.Art. 39:Informarea şi accesul Parlamentului la documente(1)Pe durata întregii proceduri legislative, Parlamentul şi comisiile acestuia solicită accesul la toate documentele...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 5 mai 2011 in Jurnalul Oficial 116L

Decizia 710/2009 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

...lege, atât în cadrul comisiilor permanente, cât şi în cadrul plenului Camerei Deputaţilor.1. Astfel, art. 111 din Constituţie, intitulat "Informarea Parlamentului", prevede la alin. (1) teza finală: "(...) în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării este obligatorie."Aşa fiind, Camera Deputaţilor - Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic -, sesizată în fond, avea obligaţia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 mai 2009 in M.Of. 358 din 28-mai-2009

Decizia 515/2004 [R] asupra sesizării de neconstituţionalitate a dispoziţiilor cuprinse la articolul unic punctul 8 din Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2004 privind creşterea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, precum şi intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei, partea referitoare la dispoziţiile art. 28 alin. (5) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 43/2002

...încălcarea dispoziţiilor art. 111 alin. (1) teza a doua din Constituţie, se arată că, "în cazul în care o iniţiativă legislativa implică modificarea prevederilor cuprinse în bugetul de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării Guvernului este obligatorie". Această obligaţie rezultă din prevederile art. 102 din Constituţie, potrivit cărora "Guvernul asigură realizarea politicii interne a......administraţiei publice", care "se poate realiza numai cu suportul material oferit de bugetul de stat administrat de către Guvern".Solicitarea informării Guvernului, consideră preşedintele Camerei Deputaţilor, este obligatorie şi cu privire la amendamentele cu implicaţii bugetare "depuse în cursul procesului legislativ...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 decembrie 2004 in M.Of. 1195 din 14-dec-2004

Ordinul 1813/2013 privind atribuţiile direcţiei de specialitate în contextul implementării Sistemului de informare al pieţei interne - IMI la nivel naţional

...îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE, în calitatea sa de coordonator naţional al Sistemului de informare al pieţei interne (IMI) şi coordonator al ariei legislative servicii.Art. 2MAE, prin DAL, asigură:a)identificarea autorităţilor naţionale care pot avea, după caz, calitatea de coordonatori delegaţi sau de arie legislativă în cadrul Sistemului IMI (coordonatori IMI, în sensul prezentului ordin), în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de art. 6 alin. (1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 noiembrie 2013 in M.Of. 742 din 29-noi-2013