Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 555 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 614.133 acte

Hotarirea 31/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 3/2009

...la nivel naţional.(4) La nivel naţional/judeţean/al municipiului Bucureşti, în vederea accesului la informaţii, se organizează birouri de informare legislativă."15.Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12(1) Departamentele/Compartimentele, comisiile de specialitate din componenţa......şi va avea următorul cuprins:"Art. 23(1) Biroul executiv, respectiv Biroul consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti organizează birouri de informare legislativă în vederea asigurării accesului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali cetăţeni români, precum şi pentru cetăţeni ai unui...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 octombrie 2016 in M.Of. 856 din 27-oct-2016

Decizia 767/2016 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea art. 4^1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, precum şi ale Legii privind modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

...Decizia nr. 22 din 20 ianuarie 2016, precitată, paragraful 53, Curtea a reţinut că, în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificări bugetare, solicitarea informării din partea Guvernului este obligatorie. Din aceste dispoziţii rezultă că legiuitorul constituant a dorit să consacre garanţia constituţională a colaborării......două autorităţi publice. Curtea a mai reţinut că în cadrul raporturilor constituţionale dintre Parlament şi Guvern este obligatorie solicitarea unei informări atunci când iniţiativa legislativă afectează prevederile bugetului de stat. Această obligaţie a Parlamentului este în consonanţă cu dispoziţiile constituţionale ale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 februarie 2017 in M.Of. 131 din 21-feb-2017

Buget din 14-dec-2006 ADOPTAREA DEFINITIVĂ a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2007 (2007/143/CE, Euratom)

...actualizarea şi întreţinerea evolutivă şi corectivă a sistemelor editoriale, inclusiv a site-urilor internet Europarl şi Europarl Inside;
-
actualizarea Observatorului legislativ (OEIL).
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)–(j) din Regulamentul financiar este estimat la 40 000 EUR.3 2 4 2 Cheltuieli de publicare, informare şi participare la manifestări publice
Credite 2007
Credite 2006
Execuţie 2005
12 853 000
9 870 000 (183)
6 753
......Uniunii;
-
finanţarea programelor de cooperare şi a operaţiunilor de formare a parlamentelor menţionate mai sus.
Aceste operaţiuni includ vizite de informare la Parlamentul European la Bruxelles, Luxemburg sau Strasbourg; creditele acoperă, integral sau parţial, cheltuielile participanţilor, în special cheltuielile de deplasare
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 16 martie 2007 in Jurnalul Oficial 77L

Hotarirea 146/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 282/2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020

...funcţional
Participanţi la acţiuni de formare: 670
A.3.18. Degrevarea instanţelor şi parchetelor prin promovarea în continuare a medierii:
- informarea publicului şi magistraţilor asupra utilizării medierii şi acţiuni de formare a practicienilor;
- evaluare privind modul de aplicare a legii medierii cu propuneri concrete de îmbunătăţire (măsuri administrative, instituţionale, promovarea medierii, măsuri legislative);
- în funcţie de rezultatele evaluării şi de evoluţiile
......legislative, formularea de propuneri legislative
MJ
CSM
MJ
CSM
MP
Bugetul de stat
2020
2018-2020
2018-2020
Acţiuni de informare
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 martie 2019 in M.Of. 225 din 25-mar-2019

Regulament din 2005 Regulamentul Senatului

...priveşte aplicarea art. 111 din Constituţia României, republicată.Art. 85(1)Proiectul ordinii de zi cuprinde proiecte de lege, propuneri legislative, rapoarte, informări şi alte acte prevăzute de lege pentru a fi dezbătute de Senat, precum şi, după caz, întrebări, interpelări, declaraţii sau......Cameră sesizată.(5)Legile constituţionale pot fi iniţiate în condiţiile art. 150 şi 151 din Constituţia României, republicată.(6)Propunerile legislative formulate de senatori şi deputaţi, care implică modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 octombrie 2005 in M.Of. 948 din 25-oct-2005

Hotarirea 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale

...integrare europeană, precum şi la alte activităţi legate de acest proces;8.colaborează cu partenerii sociali - patronat, sindicate - pentru o informare permanentă asupra solicitărilor acestora;9.consultă partenerii sociali asupra iniţiativelor legislative din sfera sa de activitate;10.organizează şi coordonează activitatea de sistematizare, simplificare şi îmbunătăţire a legislaţiei muncii;11.efectuează...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 ianuarie 2001 in M.Of. 9 din 09-ian-2001

Hotarirea 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

...dialogul permanent cu patronatele şi cu asociaţiile sindicale din domeniile coordonate, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;26.asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi exponenţi ai societăţii civile, în problemele specifice domeniilor coordonate......asigură dialogul permanent cu patronatele şi asociaţiile sindicale din domeniul energetic, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;20.asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi cu alţi exponenţi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 februarie 2013 in M.Of. 102 din 20-feb-2013

Ordonanta urgenta 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat

...elaborare a actelor normative sau administrative prin care se instituie măsuri de natura ajutorului de stat.(3)Consiliul Concurenţei asigură informarea autorităţilor, altor furnizori de ajutor de stat, a beneficiarilor şi a publicului privind reglementările europene în domeniul ajutorului de stat, prin publicarea de ghiduri, buletine lunare, sinteze legislative şi de jurisprudenţă şi alte materiale informative, precum şi prin organizarea de seminarii, mese rotunde, conferinţe şi altele asemenea.(4...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 decembrie 2006 in M.Of. 1042 din 28-dec-2006

Acord din 11-oct-2004 DE PARTENERIAT ŞI COOPERARE de stabilire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Tadjikistan, pe de altă parte

...să realizeze o compatibilitate între sistemele lor de protecţie a consumatorilor. Această cooperare poate include schimburile de informaţii privind activitatea legislativă şi reformele instituţionale, instituirea unor sisteme permanente de informare reciprocă cu privire la produsele periculoase, îmbunătăţirea informaţiilor furnizate consumatorilor, în special în materie de preţuri şi caracteristici ale produselor...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 29 decembrie 2009 in Jurnalul Oficial 350L

Hotarirea 864/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului

...specifice activităţii sale şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu sindicatele, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;11.promovează activităţi în domeniile industriei şi comerţului, în plan zonal, prin înfiinţarea de structuri fără personalitate juridică în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 noiembrie 1999 in M.Of. 532 din 01-nov-1999