Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1661 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.871 acte

Decizia 25/2017 [A] referitoare la examinarea sesizării formulată de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la ''interpretarea şi aplicarea art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 2 alin. (1) lit. c), art. 2 alin. (1) lit. i) teza I şi art. 8 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

...limitări.II. Dispoziţiile legale supuse interpretării2. Legea nr. 50/1991:"Art. 6. - (1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4 şi la art. 43 lit. a):a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor......publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice. Or, conform art. 6 din Legea nr. 50/1991, certificatul de urbanism este un act de informare, prin care autorităţile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 2 martie 2018 in M.Of. 194 din 02-mar-2018

Hotarirea 6/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind activităţile procedurale interne de declanşare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale Uniunii Europene, a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a Confederaţiei Elveţiene

...1 alin. (1) se defineşte ca mecanism de alertă a statelor membre UE şi se realizează prin intermediul Sistemului de Informare al Pieţei Interne (IMI), pus la dispoziţia statelor membre UE de către Comisia Europeană.Art. 3(1)Departamentul juridic al aparatului central al OAMGMAMR este structura de specialitate din cadrul OAMGMAMR care are în atribuţii declanşarea, modificarea şi, respectiv......deciziilor emise în acest sens de către preşedintele OAMGMAMR.(2)Preşedintele OAMGMAMR emite deciziile prevăzute la alin. (1), pe baza informării scrise a Departamentului juridic al OAMGMAMR referitoare la obiectul alertei, respectiv cu privire la profesionist şi hotărârea de sancţionare aplicată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 4 aprilie 2016 in M.Of. 246 din 04-apr-2016

Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă

...lege stabileşte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii.Art. 2Convenţiile internaţionale şi contractele bilaterale încheiate de persoane juridice române cu parteneri străini, în vederea efectuării de lucrări cu personal român pe teritoriul altor ţări, vor cuprinde clauze privind......generală şi/sau de specialitate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru instituţiile de învăţământ;i)desfăşoară activităţi de informare-documentare, potrivit legii;j)avizează materiale de informare şi instruire, cum ar fi suporturi de curs, broşuri, pliante, afişe elaborate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 26 iulie 2006 in M.Of. 646 din 26-iul-2006

Legea 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

...2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 2(1) Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, inclusiv, dacă este cazul, după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionării pe această......juridice(1) Copia dispozitivului hotărârii de condamnare se comunică, la data rămânerii definitive, de către judecătorul delegat cu executarea persoanei juridice respective, precum şi organului care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice, respectiv organului care a înregistrat persoana juridică, solicitându-se totodată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 14 august 2013 in M.Of. 515 din 14-aug-2013

Norme Metodologice din 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

...în copie.(2)Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) şi (4) din Lege, certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, precum şi cerinţele urbanistice specifice amplasamentului, determinate în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism avizate......în raport cu proprietatea asupra parcelei. În această situaţie certificatele de urbanism urmează a avea acelaşi conţinut cu caracter de informare (privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului) conform prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate, potrivit legii, pentru toţi solicitanţii.Art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 23 noiembrie 2009 in M.Of. 797 bis din 23-noi-2009

Statut din 2008 de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist - Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România

...tabere, orfelinate, cămine de bătrâni, case de odihnă, unităţi de asistenţă medicală şi de caritate, farmacii, edituri, tipografii, mijloace de informare în masa şi altele, în condiţiile legii.(5)Cu acordul adunării generale se pot înfiinţa şi organiza asociaţii şi fundaţii cu personalitate juridică distinctă, în vederea desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (4).Art. 45(1)Două sau mai multe biserici pot constitui împreună......gradele, tabere, orfelinate, cămine de bătrâni, case de odihnă, unităţi de asistenţă medicală şi de caritate, edituri, tipografii, mijloace de informare în masă şi altele, în condiţiile legii.(3)Cu acordul adunării generale, se pot înfiinţa şi organiza asociaţii şi fundaţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 25 ianuarie 2008 in M.Of. 59 din 25-ian-2008

Ordinul 877/2009 pentru aprobarea modelelor-cadru ale contractelor de management şi a indicatorilor de performanţă specifici managementului direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

...raportate
12.
Numărul problemelor de sănătate publică soluţionate* din totalul problemelor de sănătate publică identificate
13.
Numărul de acţiuni de informare a populaţiei privind problemele de sănătate publică identificate în judeţ prin control
14.
Numărul de sesizări de la persoane fizice sau juridice soluţionate din totalul sesizărilor pe probleme de control în sănătatea publică
Indicatori de sănătate publică şi programe
15.
Realizarea indicatorilor
......raportate
12.
Numărul problemelor de sănătate publică soluţionate* din totalul problemelor de sănătate publică identificate
13.
Numărul de acţiuni de informare a populaţiei privind problemele de sănătate publică identificate în judeţ prin control
14.
Numărul de sesizări de la persoane fizice
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 16 iulie 2009 in M.Of. 495 din 16-iul-2009

Hotarirea 604/2011 privind aprobarea Planului de acţiune pe anul 2011 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2011-2014, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 498/2011

...a Grupului (ianuarie 2012).
1.2. Elaborarea şi transmiterea, prin intermediul mass-mediei, la nivel naţional, a unor buletine de informare referitoare la modificările legislative cu privire la regimul juridic al străinilor pe teritoriul României
Creşterea nivelului de informare a străinilor aflaţi în România şi a angajatorilor români ai acestora Creşterea gradului de respectare a legislaţiei române în materie
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 14 iulie 2011 in M.Of. 501 din 14-iul-2011

Regulament din 2014 de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă

...la Incendiu şi Protecţie Civilă în relaţiile cu instituţiile militare şi civile;5.5.relaţii cu autorităţi:- desfăşoară reiaţii de informare şi colaborare cu instituţii publice, operatori economici, organizaţii neguvernamentale şi persoane juridice private;5.6.relaţii internaţionale:- colaborează cu organizaţii de profil din alte state, pe baza acordurilor, înţelegerilor şi programelor stabilite......al unităţii şi îl supune spre aprobare inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;b)de raportare:- prezintă informări şi rapoarte periodice în cadrul Consiliului de conducere al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la activităţile unităţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 24 ianuarie 2014 in M.Of. 62 din 24-ian-2014

Strategie din 2014 DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI JUDICIAR 2015-2020

...oferă aceste servicii; consolidarea componentelor esenţiale ale asistenţei - financiară şi calitativă;b)îmbunătăţirea bazei de date cu privire la asistenţa juridică, incluzând informaţii despre cine primeşte asistenţa, cine este angajat să o ofere şi onorariile stabilite;'c)înfiinţarea unor birouri/servicii de consiliere juridică şi informare a cetăţenilor, accesibile înainte de a apela la instanţă şi promovarea activităţii acestora;d)consolidarea colaborării cu organizaţiile societăţii civile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 12 ianuarie 2015 in M.Of. 19 din 12-ian-2015