Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 104 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 626.597 acte

Actul din 2020 SCHEMĂ DE AJUTOARE DE STAT ŞI DE MINIMIS privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente

...financiar - actul juridic semnat între administratorul schemei/ADR-uri şi beneficiarul ajutorului de stat/de minimis prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării măsurilor finanţate prin prezenta schemă;8.documentaţie tehnico-economică - documentaţie în domeniul specializare inteligentă de tipul: studiu de fezabilitate sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, după caz, proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 august 2020 in M.Of. 769 din 24-aug-2020

Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

...printre altele, cu scopul de a contribui la soluţionarea provocărilor societate ori a sprijini strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii;28.bb) întreprindere publică - persoana juridică ce desfăşoară activităţi economice şi asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participaţiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiinţare a întreprinderii respective, influenţa dominantă a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 mai 2016 in M.Of. 391 din 23-mai-2016

Ordonanta urgenta 52/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european

...aduce atingere prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar şi prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport, aprobată prin Legea nr. 221/2012, care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 iulie 2019 in M.Of. 547 din 03-iul-2019

Hotarirea 59/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieşire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare şi de ieşire şi a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi priveşte pe resortisanţii ţărilor terţe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, de stabilire a condiţiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2011 - COM (2016)194 şi la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Sisteme de informaţii mai puternice şi mai inteligente în materie de frontiere şi securitate - COM (2016)205

...deosebit atenţia acordată de Comisia Europeană propunerilor formulate în acest sens de statele membre în anul 2013 şi o consideră drept soluţie corectă şi consecventă cu obiectivele stabilite prin comunicarea Comisiei "Sisteme de informaţii mai puternice şi mai inteligente pentru frontiere şi securitate" - COM (2016)205.Cu privire la comunicarea "Sisteme de informaţii mai puternice şi mai inteligente în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 iunie 2016 in M.Of. 475 din 24-iun-2016

Cod din 2015 de măsurare a energiei electrice

...măsurare, prelucrări specifice, cum ar fi verificări de plauzibilitate şi agregări, furnizarea de informaţii prin diverse interfeţe către părţile cu drept de acces la aceste date, alte funcţii care completează funcţiile de bază enumerate;28.sistem de măsurare inteligentă a energiei electrice - sistem de măsurare a energiei electrice care permite transmiterea bidirecţională securizată a datelor de măsurare, în conformitate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 iulie 2015 in M.Of. 523 din 14-iul-2015

Hotarire din 2015 în Cauza Morar împotriva României

...SUA pentru a face spionaj în favoarea acestui serviciu. Chiar dacă articolul iniţial este «îmbrăcat» sub forma unui test de inteligenţă, rezultă neîndoielnic că în opinia ziaristului nu este vorba de o bănuială, ci de certitudinea faptului că [V.G.] este spion, folosindu-şi galeria de artă drept pretext pentru a-şi realiza misiunea ce-i fusese încredinţată. Nu ne aflăm în prezenţa unui silogism logic inform, a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 februarie 2016 in M.Of. 141 din 24-feb-2016

Ordinul 6/2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice

...central
Descrieţi cum este recunoscut contorul de către sistemul central atunci când este instalat în SMI
Securitatea sistemelor de măsurare inteligentă
Este asigurată protecţia transmiterii datelor (contorare - concentrator de date - sistemul de management al datelor) împotriva utilizatorilor neautorizaţi?
SMI poate administra drepturile de acces pentru fiecare dintre componentele sale?
Este asigurată protecţia schimbului de date între componentele din sistem împotriva atacurilor de
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 martie 2016 in M.Of. 157 din 01-mar-2016

Ordinul 115/C/2017 privind modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.412/C/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

...libertate;c)noţiuni privind reintegrarea socială a persoanelor private de libertate;d)evidenţa persoanelor private de libertate;e)noţiuni de drept penal şi procesual penal;f)psihologie penitenciară;g)comunicare şi inteligenţă emoţională;h)comunicare şi negocierea conflictelor;i)responsabilitate socială, statut şi deontologie profesională;j)cunoaşterea armamentului şi instrucţia tragerii.(6...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 ianuarie 2017 in M.Of. 75 din 30-ian-2017

Ordinul 4988/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

...sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic, prin achiziţionarea de servicii specifice de transfer tehnologic în subdomeniile regionale de specializare inteligentă (altele decât cele care sunt deja oferite sau urmează a fi oferite de către angajaţii centrelor de inovare şi transfer tehnologic), precum şi prin acoperirea drepturilor salariale pentru personalul implicat în activitatea de transfer tehnologic, în limitele prevăzute prin Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 iunie 2018 in M.Of. 546 din 29-iun-2018

Legea 167/2018 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

...58, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:"(11) Furnizorul nu are dreptul de a denunţa unilateral contractele de furnizare de energie electrică încheiate cu clienţii finali."5.Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 66: Sisteme de măsurare inteligentă(1) ANRE evaluează implementarea sistemelor de măsurare inteligentă din punctul de vedere al costurilor şi beneficiilor pe termen lung pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 iulie 2018 in M.Of. 604 din 16-iul-2018