Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 766 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 622.503 acte

Hotarirea 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 şi constituirea Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020

...sens în care vor fi elaborate Codul Administrativ (decembrie 2015) şi Codul de Procedură Administrativă (decembrie 2016).
3. Analiza stocului legislativ selectat şi propunerea celor mai potrivite metode de simplificare;
4. Includerea propunerilor de simplificare a legislaţiei în Planul Anual de Lucru al Guvernului.
VIII. Consolidarea procesului de consultare publică în stabilirea priorităţilor guvernamentale şi în elaborarea documentelor strategice guvernamentale.
1. Implicarea stakeholderilor încă din etapele iniţiale a le
......de management, sistemele de monitorizare şi evaluare.Măsurile referitoare la îmbunătăţirea procesului de evaluare a impactului reglementărilor, a procesului de consultare publică, concomitent cu sistematizarea şi simplificarea legislaţiei generează o serie de intervenţii legislative asupra actelor normative ce privesc procesul de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 noiembrie 2014 in M.Of. 834 bis din 17-noi-2014

Hotarirea 20/2015 privind Raportul la Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2015 - COM (2014) 910

...o strategie postcriză eficace pentru creştere economică şi locuri de muncă în Europa. Iniţiativa dă curs rezultatelor celei mai recente consultări publice.
Comisia pentru afaceri europene Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
O piaţă unică digitală conectată
4.
Pachetul privind piaţa unică digitală
Legislativă/Fără caracter legislativ
Scopul iniţiativei este de a se asigura accesul transfrontalier al consumatorilor la servicii digitale, de a crea condiţii de concurenţă
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 martie 2015 in M.Of. 205 din 27-mar-2015

Decizia 29/2020 [A] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane

...2015, "(1) Consiliul Economic şi Social este consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative iniţiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputaţilor ori senatorilor. Rezultatul acestei consultări se concretizează în avize la proiectele de acte normative.(2) Domeniile de specialitate ale Consiliului Economic şi Social sunt:a......fundamentarea unor soluţii normative ce vizează stabilirea unor servicii publice de interes general pentru comunităţile locale ori judeţene. Prin urmare, consultarea sa în cadrul procedurii legislative nu trebuie privită ca o etapă pur formalistă, ci trebuie valorificată la întregul său potenţial...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 februarie 2020 in M.Of. 128 din 19-feb-2020

Legea 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

...respectiv a referendumului, cuprinzând referiri la participarea la scrutin, modul de desfăşurare a acestuia, abaterile şi neajunsurile, inclusiv de ordin legislativ, constatate şi rezultatul consultării. Raportul se dă publicităţii sub forma unei Cărţi Albe;l)elaborează materiale şi programe de informare şi instruire a alegătorilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 septembrie 2004 in M.Of. 887 din 29-sep-2004

CONSTITUTIA din 1923 Constitutiunea Regatului Romaniei

...afară de vârstă, se cer şi senatorilor de drept.SECŢIUNEA III:Despre Consiliul legislativArt. 76Se înfiinţează un Consiliu legislativ, a cărui menire este să ajute în mod consultativ la facerea şi coordonarea legilor, emanând fie dela puterea executivă, fie din iniţiativă parlamentară, cât şi la întocmirea regulamentelor generale de aplicarea legilor.Consultarea Consiliului legislativ este obligatorie pentru toate proectele de legi, afară de cele cari privesc creditele bugetare; dacă însă, într-un termen fixat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 martie 1923 in M.Of. 282 din 29-mar-1923

Contract de finantare din 2009 dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate

...în care Banca are motive rezonabile să considere că s-a produs sau se va produce un eveniment de modificare legislativă, Banca poate solicita consultarea cu împrumutatul. Această consultare trebuie să aibă loc în termen de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării Băncii. Dacă, în urma: a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 iulie 2010 in M.Of. 514 din 23-iul-2010

Regulament din 2007 de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente

...a)urmăreşte, în limita competenţelor sale, aplicarea unitară a dispoziţiilor legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a celorlalte consultări electorale;b)elaborează proiecte de acte normative pentru îmbunătăţirea, perfecţionarea şi armonizarea cu acquis-ul comunitar, a cadrului legislativ electoral românesc;c)asigură transparenţa decizională în cadrul instituţiei, prin supunerea dezbaterii publice a proiectelor de acte normative;d)urmăreşte......României, Partea I;e)asigură avizarea proiectelor de acte normative elaborate de ministere şi alte organe centrale, precum şi iniţiativele legislative care sunt transmise spre consultare la Autoritate; întocmeşte proiectul de aviz cuprinzând observaţiile şi propunerile Autorităţii şi urmăreşte transmiterea acestora...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 martie 2007 in M.Of. 196 din 21-mar-2007

Regulamentul 1025/25-oct-2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

...unui standard armonizat, Comisia ar trebui să consulte experţii din statele membre, de exemplu, prin implicarea comitetelor înfiinţate prin actele legislative aplicabile ale Uniunii sau alte forme de consultare a experţilor de la nivel sectorial, în cazul în care nu există astfel de comitete.(29)Mai multe directive de......acestuia.(2)Deciziile menţionate la alineatul (1) sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 22 alineatul(3), după consultarea organizaţiilor de standardizare europene şi organizaţiilor europene ale părţilor interesate care primesc finanţare din partea Uniunii în conformitate cu prezentul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 14 noiembrie 2012 in Jurnalul Oficial 316L

Directiva 2001/42/CE/27-iun-2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului

...exprime opinia.(17)Raportul de mediu şi opiniile exprimate de autorităţile în cauză şi de către public, precum şi rezultatele consultărilor transfrontaliere, trebuie luate în consideraţie în timpul elaborării planului sau programului şi înainte de adoptarea lui sau înscrierea lui în procedura legislativă.(18)Statele membre trebuie să se asigure că, atunci când un plan sau program este adoptat, autorităţile în cauză şi......de o autoritate la nivel naţional, regional sau local sau elaborate de o autoritate în vederea adoptării, printr-o procedură legislativă, de către parlament sau guvern şi- impuse prin acte cu putere de lege sau acte administrative;(b)"evaluare ecologică" înseamnă...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 2013/504/UE/17-dec-2012 privind adoptarea Regulamentului de procedură

...informaţiilor referitoare la punerea în aplicare a recomandărilor formulate în aviz. Informaţiile fac obiectul monitorizării de către AEPD.SECŢIUNEA 4:Consultare legislativă şi referitoare la politiciArt. 26:Obiectul consultării(1)În conformitate cu articolul 41 şi articolul 28 alineatul(2)din regulament, AEPD formulează recomandări privind propunerile legislative în...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 octombrie 2013 in Jurnalul Oficial 273L