Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 115 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.011 acte

Legea 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

...a îndeplini sarcinile de sprijin necesare pentru funcţionarea eficientă a Sistemului IMI în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012.(2)În sensul prezentei legi, noţiunea de salariat este cea reglementată potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(3)Pe întreaga perioadă a detaşării, salariatul îşi va păstra raportul de muncă direct...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 21 martie 2017 in M.Of. 196 din 21-mar-2017

Decizia 19/2016 [A] referitoare la examinare sesizării formulată de Curtea de Apel Iaşi - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale în Dosarul nr. 7.521/99/2014, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 52 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii), în raport cu efectele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 279 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din aceeaşi lege, stabilirea răspunderii patrimoniale a angajatorului (în sensul textului, acordarea unei despăgubiri egale cu salariul şi celelalte drepturi) trebuie instituită de la data deciziei de suspendare a raporturilor de muncă, dată la care decizia Curţii Constituţionale nu era publicată în Monitorul Oficial, sau de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial?

...din 23 aprilie 2015, prin care au fost declarate neconstituţionale dispoziţiile art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi din Codul muncii, precum şi deciziile nr. 413 şi 414 din 14 aprilie 20104, nr. 223 din 13 martie 20125 şi nr. 1.106 din 22 septembrie 20106.4Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 15 decembrie 2016 in M.Of. 1010 din 15-dec-2016

Hotarire din 2016 [A] în Cauza Martocian împotriva României

...respins recursul.20. Având în vedere agravarea mai multor afecţiuni neurologice de care suferă, reclamantul se află, începând din octombrie 2012, în incapacitate totală şi permanentă de muncă.II. Dreptul şi practica interne relevante21. Dispoziţiile relevante ale Codului de procedură penală în ceea ce priveşte căile de atac disponibile pentru a contesta o rezoluţie a parchetului, astfel cum...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 17 ianuarie 2017 in M.Of. 49 din 17-ian-2017

Decizia 84/2017 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea art. 165 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la principiul contributivităţii, în situaţia în care veniturile realizate de salariat în perioada anterioară anului 2001 sunt mai mici decât salariile înscrise în carnetul de muncă

...se asigure principiul contributivităţii, cum s-a reţinut şi prin deciziile nr. 5/2010, nr. 19/2011 şi nr. 19/2012, astfel încât textul în discuţie nu necesită o interpretare specială.___________2Abrogat prin Legea nr. 53/2002 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.32. Curtea de Apel Bucureşti a comunicat opinia conturată la nivelul Secţiei a VII-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 5 februarie 2018 in M.Of. 108 din 05-feb-2018

Contract Colectiv de Munca 32/2018 la nivel de grup de unităţi aflate în administrarea/subordinea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti pentru anii 2017-2019

...şase) luni de la data săvârşirii faptei1. Sancţiunile disciplinare care vor putea fi aplicate salariaţilor sunt cele prevăzute de Codul Muncii. Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia avertismentului scris, nu poate fi dispusă fără o cercetare disciplinară prealabilă._______1 Conform Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 16/2012 a Completului competent să judece recursul în interesul legii, momentul de la care începe să curgă termenul de 30 de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 20 martie 2018 in M.Of. 2 cc din 20-mar-2018

Ordinul 5313/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017

...care au optat, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare.Art. 6În baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 12 octombrie 2017 in M.Of. 806 din 12-oct-2017

Decizia 21/2017 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: Dacă în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 90 lit. c) din Codul de procedură penală, în cauzele în care faptele au fost comise sub imperiul vechiului Cod penal şi s-a apreciat de instanţa fondului că aceasta este legea penală mai favorabilă, se impune asistenţa juridică a inculpatului prin raportare la limitele de pedeapsă prevăzute de vechiul Cod penal sau la cele prevăzute de noul Cod penal, în vigoare la momentul soluţionării apelului

...orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;- să comunice şi să justifice Serviciului de probaţiune schimbarea locului de muncă;- să comunice Serviciului de probaţiune informaţii cu privire la mijloacele sale de existenţă.În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1969, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepselor accesorii prevăzute...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 12 octombrie 2017 in M.Of. 807 din 12-oct-2017

Ordinul 5447/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2016

...care au optat, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare.Art. 6În baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 14 octombrie 2016 in M.Of. 811 din 14-oct-2016

Legea 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

...nr. 269 din 9 noiembrie 2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a Legii nr. 53/2003 - Codul munciiParlamentul României adoptă prezenta lege.Art. ILa articolul 211 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, litera a) se abrogă.Art. IILa articolul 268 alineatul (1) din Legea nr. 53...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 10 noiembrie 2021 in M.Of. 1076 din 10-noi-2021

Decizia 2/2016 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare a dispoziţiilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobată prin Legea nr. 182/2012, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012, sub aspectul determinării momentului de la care salariile personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea prim-ministrului şi cele aflate sub controlul Parlamentului, se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, denumită, în continuare Legea nr. 284/2010

...personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, de la data expirării perioadei de valabilitate prevăzută în contractul colectiv de muncă aflat în derulare la momentul intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012.55. Pentru aceste considerente, în temeiul art. 521 cu referire la art. 519 din Codul de procedură civilă,
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
În numele legii
DECIDE:
Admite sesizările formulate de Curtea de Apel...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 6 aprilie 2016 in M.Of. 257 din 06-apr-2016