Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1895 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 751.062 acte

Procedura de implementare din 2010 a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenori ale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START -

...creanţa integral recuperată3.2._3.2.1.Nu beneficiază de prevederile Programului: activităţile încadrate în următoarele secţiuni conform CAEN Rev 2: H. Transport şi depozitare; J. Informaţii şi comunicaţii; K. Intermedieri financiare şi asigurări; L. Tranzacţii imobiliare; M. Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (exceptând codul 7410 Activităţi de design specializat şi codul 7420 Achiziţii foto); N. Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (exceptând grupa: 81 - Activităţi de peisagistică şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 24 martie 2010 in M.Of. 187 bis din 24-mar-2010

Ordinul 13/2011 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare

...de proprietate şi codul unic de înregistrare, citeţ, fără a se folosi prescurtări ori iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea asigurătorilor şi a brokerilor de asigurare.Asigurătorii şi reasigurătorii, precum şi brokerii de asigurare şi/sau reasigurare vor completa codul privind activitatea desfăşurată, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu actualizările ulterioare.Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Bilanţ" a datelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 29 iulie 2011 in M.Of. 539 bis din 29-iul-2011

Ordinul 2234/2011 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a operatorilor economici

...sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.2.4.Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate vor fi avute...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 7 iulie 2011 in M.Of. 483 din 07-iul-2011

Norma sanitara veterinara din 2006 şi pentru siguranţa alimentelor privind procedurile de înregistrare a activităţilor de vânzare directă de produse primare, a activităţilor de vânzare cu amănuntul şi a activităţilor de fabricare a alimentelor

...Direcţia sanitara veterinară şi pentru siguranţa alimentelor............................Nr. .......din ...............Pentru unitatea denumită: ........................................, adresa unităţii, ........................................... proprietar ............................................., din localitatea ..................., strada ............nr. ........, sectorul ......., codul ........, judeţul ...............telefon .............., e-mail ............................, pentru obiectivul ...................................... în care se desfăşoară următoarele activităţi;1.............................. (Cod CAEN ............. );2.............................. (Cod CAEN ............. );3.............................. (Cod CAEN ............. );După eliberarea prezentului document, reprezentantul legal al unităţii trebuie să notifice Direcţiei sanitare veterinare
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 8 ianuarie 2007 in M.Of. 9 din 08-ian-2007

Norma 25/2007 privind marketingul fondului de pensii administrat privat

...numerar de minimum 25.000 lei;c)să aibă ca obiect unic de activitate marketingul fondului de pensii administrat privat, cod CAEN 8720 - "Activităţi auxiliare ale caselor de asigurări şi de pensii";d)să aibă un sediu permanent;e)acţionarii/asociaţii persoane......numai entităţile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a)au ca obiect de activitate şi marketingul fondului de pensii administrat privat, cod CAEN - 8720 "Activităţi auxiliare ale caselor de asigurări şi de pensii";b)au obţinut avizul autorităţii competente în vederea desfăşurării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 17 august 2007 in M.Of. 567 din 17-aug-2007

Norma 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

...str. ......... nr. ...., bl. ............. sc. ..........., ap. ........
Telefon ..........., fax ................
Numărul din registrul comerţului .................
Forma de proprietate ........................ |_|_|
Activitatea preponderentă
(denumire clasă CAEN) ..............................
Cod clasă CAEN ........................... |_|_|_|_|
Cod unic de înregistrare............... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
SITUAŢIA...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 12 august 2011 in M.Of. 575 din 12-aug-2011

Procedura din 2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

...întreprinderii, data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia, dovada autorizării activităţii pentru care se solicită finanţare, cu menţionarea codului CAEN corespunzător, în locaţia realizării investiţiei;d)declaraţie pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, conform......locaţia realizării investiţiei;b)descrierea întreprinderii solicitante şi prezentarea activităţii acesteia;c)prezentarea activităţii pentru care se solicită finanţare, aferentă codului CAEN din cererea de acord pentru finanţare;d)descrierea activelor ce urmează a fi achiziţionate şi încadrarea acestora în fluxul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 28 mai 2013 in M.Of. 305 din 28-mai-2013

Ordinul 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

...pentru evaluarea unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale în vederea autorizării sanitare veterinare
Nr. crt.
Unitate
Activitate
Cod
CAEN
Tarif de evaluare în vederea autorizării sanitare veterinare
- lei/unitate -
1.
Unitate de producere a aditivilor şi/sau a preamestecurilor......desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale
Nr. crt.
Unitate
Activitate
Cod
CAEN
Tarif pentru înregistrarea sanitară veterinară
- lei/unitate
1.
Unitate pentru producerea aditivilor şi/sau preamestecurilor de aditivi furajeri, preamestecurilor
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 18 august 2014 in M.Of. 611 bis din 18-aug-2014

Metodologie din 2005 de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare

...proprie răspundere depuse de către plătitori, se va actualiza baza de date care conţine informaţiile referitoare la obiectul de activitate (cod CAEN).SUBSECŢIUNEA B2:Fluxul de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare în cadrul compartimentului......nr. perioade de raportare (12 sau 4)
.........................
B. Motivaţia în cazul SIN=1
- cazierul fiscal
|_|
- obiect principal de activitate
cod CAEN
- solicitări depuse pentru anii fiscali anteriori şi nesoluţionate
|_|
- plătitor nou înfiinţat
|_|
- datele incomplete
|_|
- SIN-ul este
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 3 august 2005 in M.Of. 698 din 03-aug-2005

Procedura din 2004 de implementare, monitorizare şi evaluare a subprogramului ''Investiţii în turism''

...cadrul prezentului Subprogram, se finanţează modernizarea/reabilitarea şi/sau dotarea unităţilor turistice, ale întreprinderilor ale căror activităţi sunt incluse în codul CAEN secţiunea H, "Hoteluri şi restaurante", cu excepţiile: grupa 553, grupa 554, grupa 555. Din clasa 5523, grupa 552 se finanţează......în care se implementează Subprogramul.c)Sectorul de activitate eligibilProiectele trebuie să urmărească realizarea:- activităţilor de turism incluse în codul CAEN la secţiunea H, "Hoteluri şi restaurante", cu excepţiile: grupa 553, grupa 554, grupa 555. Din clasa 5523, grupa 552...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 14 decembrie 2004 in M.Of. 1192 bis din 14-dec-2004