Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 6498 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 742.108 acte

Decizia 378/2004 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 alin. (2), art. 77 şi art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare

...a dispoziţiilor art. 57 alin. (2), art. 77 şi art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare
Ion Predescu
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Constantin Doldur
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
......a dispoziţiilor art. 57 alin. (2), art. 77 şi art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, excepţie ridicată de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, Direcţia Silvică Suceava, în Dosarul nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 13 octombrie 2004 in M.Of. 936 din 13-oct-2004

Legea 147/2012 pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...LEGE nr. 147 din 23 iulie 2012 pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul munciiParlamentul României adoptă prezenta lege.Articol unic1.Alineatul (1) al articolului 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 345 din 18 mai 2011, se modifică şi va avea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 24 iulie 2012 in M.Of. 509 din 24-iul-2012

Contract Colectiv de Munca 631/2007 la nivelul ramurii construcţii pe anii 2008-2009

...în cauză.(4)Orice persoană angajată va fi supusă unei perioade de probă stabilite conform prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. Perioada de probă va fi diferenţiată în funcţie de natura muncii, gradul de răspundere şi complexitate. Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta, printr-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 10 ianuarie 2008 in M.Of. 1 cc din 10-ian-2008

Acord din 27-iul-2011 DE PARTENERIAT VOLUNTAR între Uniunea Europeană şi Republica Liberia cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul forestier, la guvernantă şi la schimburile comerciale cu produse din lemn care intră în Uniunea Europeană

...DREPTURILE LUCRĂTORILOR, SĂNĂTATEA, SECURITATEA ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ
Titularul contractului/autorizaţiei sau unitatea de prelucrare a lemnului respectă obligaţiile prevăzute în Codul muncii şi orice contracte colective de muncă din industria lemnului
Indicatorul 8.1 Titularii de contracte/autorizaţii şi unităţile de prelucrare a lemnului acordă prioritate cetăţenilor liberieni
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 19 iulie 2012 in Jurnalul Oficial 191L

Acord din 28-nov-2011 DE PARTENERIAT VOLUNTAR între Uniunea Europeană şi Republica Centraficană cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul forestier, guvernanta şi schimburile comerciale cu lemn şi produse derivate care intră în Uniunea Europeană (FLEGT)

...Comerţului
Ordonanţa nr. 83.083 din 31.12.1983 (articolul 12)
Legea nr. 08.022 din 17.10.2008 privind Codul silvic (articolul 93)
Toate
Indicatorul 1.1.6: Înregistrare la Administraţia Muncii şi a Ocupării Forţei de Muncă (Ministerul Muncii şi a Ocupării Forţei de Muncă, Inspecţia Muncii)
Elementul de verificare 1.1.6.1: Registrul angajatorului numerotat
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 19 iulie 2012 in Jurnalul Oficial 191L

Ordinul 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca

...ORDIN nr. 64 din 28 februarie 2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncăAvând în vedere prevederile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,în baza art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 4 martie 2003 in M.Of. 139 din 04-mar-2003

Hotarirea 84/2005 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

...salarială.26. Veniturile realizate de sportivii care participă la competiţii sportive pe cont propriu şi nu au relaţii contractuale de muncă cu entitatea plătitoare de venit sunt considerate venituri din activităţi independente.Codul fiscal:Art. 47: Venituri neimpozabile(1) Nu sunt venituri impozabile:a) veniturile obţinute prin aplicarea efectivă în ţară de către......sau avantaje de natură salariată ori asimilate salariilor.Norme metodologice:67. Veniturile de natură salarială prevăzute la art. 55 din Codul fiscal, denumite în continuare venituri din salarii, sunt venituri din activităţi dependente, dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:- părţile care intră...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 18 februarie 2005 in M.Of. 147 din 18-feb-2005

Cod din 1964 EUROPEAN DE SECURITATE SOCIALĂ

...pentru dezvoltarea sistemelor de securitate socială,recunoscând interesul armonizării protecţiei sociale garantate în statele membre,convinse de necesitatea stabilirii unui cod european de securitate socială la un nivel mai înalt decât cel stabilit de standardele minime cuprinse în Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 102 referitoare la standardele minime de securitate socială,au convenit asupra următoarelor prevederi, care au fost elaborate în colaborare......cu Biroul Internaţional al Muncii:PARTEA I:Prevederi generaleArt. 11.În prezentul cod:a)termenul "Comitet de Ministri" înseamnă Comitetul de Ministri al...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 19 mai 2009 in M.Of. 331 din 19-mai-2009

Norme Metodologice din 2014 de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România

...nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.-****-ANEXA nr. 1:ACT ADIŢIONAL Nr. ....../............. la contractul individual de muncă încheiat şi înregistrat cu nr. ....../data ........... în registrul general de evidenţă a salariaţilorÎncheiat astăzi, ................, între:Părţile contractului:Spitalul ..................., cu sediul în Bucureşti, str. ............... nr. ......., sectorul ......., cod fiscal .............., reprezentat legal prin .............., în calitate de manager, pe de o parte, în calitate de angajator,şiDl/Dna ................., domiciliat......angajatAvând în vedere:- dispoziţiile art. 17 alin. (4), art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cap. VII din Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 6 martie 2014 in M.Of. 165 din 06-mar-2014

Decizia 4/2012 [R] privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Timişoara referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (2) şi art. 11 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă şi a dispoziţiilor art. 238 alin. (1) şi art. 241 alin. (1) din Codul muncii, texte legale în vigoare anterior adoptării Legii nr. 40/2011 şi Legii nr. 62/2011, cu privire la efectele clauzei din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate şi care nu a fost anulată, prin care părţile convin să nu se acorde drepturile salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi, precum şi în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate

...interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (2) şi art. 11 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă şi a dispoziţiilor art. 238 alin. (1) şi art. 241 alin. (1) din Codul muncii, texte legale în vigoare anterior adoptării Legii nr. 40/2011 şi Legii nr. 62/2011, cu privire la efectele clauzei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 12 aprilie 2012 in M.Of. 248 din 12-apr-2012