Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 172 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 637.019 acte

Hotarirea 2/2014 privind aprobarea Standardelor de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I

...Cartea I, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2)Competenţele profesionale de specialitate, reglementate într-o manieră sintetică, potrivit Standardelor de calitate în serviciile psihologice (SCSP), se înscriu în atestatele de liberă practică eliberate de către Colegiul Psihologilor din România, potrivit cadrului normativ care reglementează regimul juridic al actelor emise de către Colegiul Psihologilor din România.(3)Publicarea şi actualizarea periodică a SCSP se realizează numai de către Colegiul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 septembrie 2014 in M.Of. 679 din 17-sep-2014

Decizia 354/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum şi ale art. 145^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal în forma introdusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009

...în care acesta este consultat, textul face trimitere la legea sa organică de înfiinţare, organizare şi funcţionare. Norma constituţională, exprimând sintetic rolul pur consultativ pentru Parlament şi Guvern al Consiliului Economic şi Social, nu face niciun fel de referire expresă la obligaţia iniţiatorilor proiectelor de acte normative de a solicita avizul consultativ al Consiliului Economic şi Social şi nici cu privire la mecanismele de consultare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 decembrie 2013 in M.Of. 764 din 09-dec-2013

Reglementari din 2011 contabile conforme cu directivele europene

...corespunzătoare în contabilitate a operaţiunilor efectuate. Operaţiunile economico-financiare supuse înregistrării în contabilitate trebuie efectuate în concordanţă strictă cu prevederile actelor normative care le reglementează.393._(1)Planul de conturi conţine opt clase de conturi simbolizate cu o cifră, grupe de conturi simbolizate cu două cifre, conturi sintetice de gradul I simbolizate cu trei cifre, conturi sintetice de gradul II simbolizate cu patru cifre, conturi sintetice de gradul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 decembrie 2011 in M.Of. 930 bis din 28-dec-2011

Hotarirea 599/2000 pentru aprobarea procedurilor de raportare, monitorizare si informare in aplicarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

...o fişă pentru fiecare natură a ajutorului de stat.Pct. 1. - Titlul schemei de ajutor de stat va cuprinde descrierea sintetică a acesteia.Pct. 2. - Baza legală va cuprinde atât actul normativ prin care a fost iniţiată schema de ajutor de stat, cât şi actele normative prin care acesta a fost reînnoit, prelungit sau modificat, precum şi actele normative prin care s-au efectuat alocări...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 iulie 2000 in M.Of. 340 din 21-iul-2000

Metodologie din 2011 privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale

...psihopedagogului ................Semnătura ..................Coordonator CIEvC .................Semnătura .................Data ..............Director .....................ANEXA Nr. 4:Dosar nr. .................Data înregistrării ..................Numele medicului ..................Şef serviciu .................FIŞĂ MEDICALĂ SINTETICĂNumele .............,prenumele .............,vârsta ...............I.Anamneza........................II.Diagnosticul medical (se specifică şi nr. cod ICD 10)- principal ................- altele .....................Certificatele medicale actuale (Se specifică numărul, data, instituţia emitentă şi numele medicului care a eliberat certificatul.)........................III.Tratamente urmate şi recomandate
Nr. crt
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 ianuarie 2012 in M.Of. 45 din 19-ian-2012

Decizia 1123/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1), art. 28, art. 32 şi art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

...cauza de faţă.În final, Curtea constată că susţinerile potrivit cărora dispoziţiile de lege criticate sunt neconstituţionale, deoarece sunt "lacunare", "sintetice" şi "confuze", nu pot fi primite, deoarece acestea nu reprezintă veritabile critici de neconstituţionalitate, ci aspecte care ţin de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 noiembrie 2011 in M.Of. 795 din 09-noi-2011

Ghid din 2010 de prevenţie a tromboembolismului venos - Ediţia a II-a

...rahianestezie sau epidurală. Ea este înlocuită în practică prin administrarea de HGMM. În România, singurul anticoagulant oral înregistrat la ora actuală este acenocumarolul.2.3.4.PentazaharideleFondaparina este un inhibitor sintetic, înalt selectiv al factorului Xa. Se administrează subcutanat, are răspuns rapid şi timp de înjumătăţire prelungit. Fondaparina este recomandată în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 februarie 2011 in M.Of. 95 bis din 04-feb-2011

Metodologie din 1993 privind pregatirea, elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative

...este cazul, dispozitii tranzitorii.(2)Titlul, ca element principal de identificare, trebuie sa fie scurt si sa exprime in mod sintetic obiectul reglementarii.(3)Dispozitiile generale determina obiectul, scopul si sfera relatiilor reglementate prin actul normativ, cuprinzind, totodata si unele prevederi de natura sa orienteze intreaga reglementare.(4)Dispozitiile de continut cuprind reglementarea propriu-zisa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 august 1993 in M.Of. 204 din 24-aug-1993

Instructiuni Tehnice din 2006 pentru elaborarea schemelor directoare

...de specialitate realizate de structuri abilitate şi pe baza observaţiilor şi propunerilor comitetelor de bazin. Se va face o prezentare sintetică, la nivel de bazin hidrografic, a situaţiei actuale a suprafeţelor afectate de exces de umiditate. Suprafeţele vor fi identificate şi prezentate pe hărţile GIS, diferenţiat, pe surse de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 ianuarie 2007 in M.Of. 17 bis din 10-ian-2007

Regulamentul 1899/12-dec-2006 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului privind armonizarea cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative în domeniul aviaţiei civile

...avionul în scopul pregătirii şi/sau al verificării trebuie să fie autorizate în conformitate cu cerinţele aplicabile dispozitivelor pentru pregătire sintetică. Operatorul care intenţionează să folosească astfel de STD trebuie să obţină aprobarea din partea autorităţii.
II. OPS 1.020
Acte cu putere de lege, norme administrative şi proceduri - responsabilităţile operatorului
Operatorul trebuie să se asigure că:
1. toţi angajaţii cunosc
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial