Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 2814 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.834 acte

Ordinul 3725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

...înfiinţării; declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.Declaraţia se depune, direct (reprezentant legal) sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.Organul fiscal competent pentru contribuabilii care se înregistrează direct (reprezentant legal) sau prin împuternicit, este organul fiscal în......de venit, în format hârtie, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular. Declaraţia se completează în două exemplare, un...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 2017 in M.Of. 1027 din 27-dec-2017

Plan National din 2017 de Gestionare a Deşeurilor

...medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.(2)Legislaţia naţională transpune prevederile legislaţiei comunitare în sectorul gestionării deşeurilor.Lista completă a legislaţiei privind deşeurile, inclusiv legislaţia secundară, este prezentată în preambulul PNGD.CAPITOLUL 5:I.5. Politica naţională privind deşeurileSECŢIUNEA 1:(1)Priorităţile României în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 ianuarie 2018 in M.Of. 11 bis din 05-ian-2018

Ordinul 568/2004 pentru aprobarea Ghidului privind conţinutul tematic al modulelor de pregătire a personalului care participă la cursurile de instruire profesională privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă

...pentru producătorii din industria alimentară
Aplicaţiile se vor face la locul de muncă sau la curs, în funcţie de temă.
Comp. 1 Legislaţia comunitară privitoare la siguranţa alimentului
2
1
1
Comp. 2 Legislaţia românească armonizată cu prevederile UE
2
1
1
Tema 2. Cunoaşterea şi respectarea cerinţelor de igienă pentru funcţionarea
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 mai 2004 in M.Of. 472 din 26-mai-2004

Ghid de finantare din 2017 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019

...de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;i)nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară.Art. 28:Conţinutul dosarului de acceptareDosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a)formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral, în original, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;b)împuternicire, în original, pentru......de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;i)nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară.Art. 30:Conţinutul dosarului de acceptareDosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a)formularul cererii de finanţare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 aprilie 2017 in M.Of. 293 din 25-apr-2017

Decizia 42/2018 [A] cu privire la pronunţarea unei hotărâri prealabile în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 169 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

...pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001 - 2 noiembrie 2008 inclusiv, stagiile complete de cotizare prevăzute de legislaţia în vigoare în perioada respectivă. Sensul acestei dispoziţii este de a nu se acorda aceste creşteri persoanelor cărora li s-au aplicat stagii complete de cotizare diminuate, cum a fost cazul intimatei-reclamante, căreia i s-a aplicat un stagiu de cotizare diminuat la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 septembrie 2018 in M.Of. 814 din 24-sep-2018

Procedura din 2009 privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 176 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

...de executare, unul la serviciul contabilitate, iar celălalt va fi transmis debitorului declarat insolvabil.AprobatInspector-şef,.....................L.S.ÎntocmitComp. executare silită.....................AvizatComp. legislaţie-contencios...................._____1) Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 mai 2009 in M.Of. 328 din 18-mai-2009

Ghid de finantare din 2017 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019

...de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;h)nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia fiscală.Art. 25:Conţinutul dosarului de acceptareDosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a)formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral, în original, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;b)împuternicire, în original, pentru......de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;h)nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia fiscală.Art. 27:Conţinutul dosarului de acceptareDosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a)formularul cererii de finanţare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 aprilie 2017 in M.Of. 293 din 25-apr-2017

Norme Metodologice din 2008 privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71

...născute în Spania, indicaţi doar provincia.(13)Sigla ţării de naştere a asiguratului conform codului internaţional al automobilelor.(14)De completat dacă este nevoie.(15)De completat dacă există.ANEXA Nr. 2:
COMUNITĂŢI EUROPENE
A se vedea «Instrucţiuni» la pagina 3
Regulamente de securitate socială
E 101|____|(1)
EEE(*)
ATESTAT PRIVIND LEGISLAŢIA APLICABILĂRegulamentul (CEE) nr. 1408/71: articol 13.2.d; articol 14.1.a; articol 14. 2.a; articol 14...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 septembrie 2008 in M.Of. 648 din 11-sep-2008

Regulamentul 21/2009 privind instituţiile de plată

...uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, infracţiuni prevăzute de legislaţia specială în domeniul financiar-bancar, de legislaţia privind societăţile comerciale, insolvenţa sau protecţia consumatorilor? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4.Aţi fost condamnat pentru alte infracţiuni decât cele enumerate la pct. 3? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 octombrie 2009 in M.Of. 735 din 29-oct-2009

Decizia 9/2012 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, cu referire la modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevăzătoare ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 iulie 1977-31 martie 2001 în baza dispoziţiilor Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială

...19/2000."Totodată, potrivit art. 2 alin. (1) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004: "Stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual reprezintă vechimea integrală în muncă prevăzută de legislaţia în vigoare la data deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiază sau care i se cuvine la data începerii......deschiderii dreptului de pensie prevăzută de aceste acte normative."Aceste dispoziţii legale sunt clare şi imperative, în sensul că Stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual reprezintă vechimea integrală în muncă prevăzută de legislaţia în vigoare la data...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 iunie 2012 in M.Of. 390 din 12-iun-2012